Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

i HAZİRAN 2001 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 CİJNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı I. Sayfada M'den geç rilmesi tartışmalan başladı. 3aşbakanmız ona da bir çare, bir çözüm bulu- ı<3ü\: Tatil tenmuz ortalarında başlayabılırdi. Fakat, au buluş dayeteriı ve geçerli gorulmedı. Üretken Başbakan, gerekçede ufacık bir yenilik Veptl. 37 nnadde yerıne kimı maddeleri geçırelitn, dedi. Aaa, bir de ne görelim. 37 maddeyi TBMM'den geçirerek AB'ye daha bir yaklaşmak, demokrasi paketinde ıler i ve çoook önemli bir adım atmak, ha- zır an sonu tatılini temmuza değin uzatmak, hiç ol- razsa önemli kimi maddeleri ayırarak yasalaştır- Tak... Ozeüikle Başbakan Ecevit'ten günlerce din- lediğimız ust perdeden öneriler palavraymış. Meger Başbakanımızın; Anayasa Mahkemesi'ni karardan alıkoymaktan, parti kapatmayı zorlaştıran 69. maddeyi Meclıs'ten geçinp FP'yi ve bundan böyte benzertennı yargı kıskacından kurtarmaktan başka bir derdi, düşüncesı yokmuş! Başbakan'ın gerçek niyeti ortaya çıkınca, daha oiceki söylemlerınin tumü bir tanımlamada buluş- tu Haftanın palavrası. Hele Ecevit'in ne zaman ve biçimde gerçekleşe- ceği bılınmeyen anayasa degişikliğini Anayasa Mahkemesı'nin karannı engellemek için kullanma g,rışimı tam bir skandal dıye nıtelendı. Bulent Ecevıt, Çankaya'dan bir hukuk dersı da- ha aldı. Cumhurbaşkanı Sezer, "Yargılama süreci ıçensındeyargıyt etkıleyecek hiçbirbeyanda, 'kim- senin' bulunmasını doğnı bulmuyorum" dedi. Skandal o denli dayanılmaz ölçülerde ki; bir ya- zanmız iki yıldır bılınen gerçegı, "Ecevit'in kafası bir m/Warkanş//<ga/ıJba"cümlesiyleyansıttı. FP'yı kur- tarma çabasını, "Başbakan olduğunu unutmuş" diye özetledi ve bir başka yazarımız aynı noktala- ra degindıkten sonra sordu: "Ağzından çıkanı kulağı duymuyormu?" Acaba Cumhurbaşkanı Sezer, Romanya Cumhurbaşkanı ile Balkanlar'daki sorunu görüştü: Makedonya'da çözüm diycdog BÜKREŞ(AA)-Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer, Tûr- kiye'nin Makedonya konusun- daki görüşlerini, Romanya Cumhurbaşkanı İon tliescu'ya ilettiğini belirterek "Biz Make- donya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasmdan yanayız. Makedonya sorunu- nun, Ortadoğu'daki gibi değü. banşçıl yoUarla çözüme kavuş- turulmasından yanayız. Bunun için de Makedonya'da, silaha başvurmamış, dev lete silah çek- memiş tûm gruplann diyalog içinde olması gerekir1 " dedi. Cumhurbaşkanı Sezer, İon lliescu'nun resrrn davetlisi ola- rak gittiğı Romanya'nın baş- kenti Bükreş'te lliescu tarafın- dan, Cotroceni Sarayı'nda res- mi törenle karşılandı. Sezer ve lliescu, yaklaşık ya- nm saat süren görüşmelerinin ardından ortak basm toplantısı düzenlediler. Sezer görüşmeler- de, Makedonya'da son haftalar- da yaşanan kaygı verici olaylar üzerinde durduklannı kaydede- rek lliescu ile Makedonya'nın toprak bütünlüğünün ve ege- menhğinin korunmasınm, böl- genın banş ve istikran yönün- den taşıdığı önemi vurguladık- lannı ve bu ülkedeki soruna tüm topluluklann yasal siyasal par- tileri aracıhğıyla katıhmına ola- nak veren siyasal diyalog süre- ciyle çözüm bulunması gereği- ni dile getirdiklerini ifade etti. lliescu da AB üyeliği konu- sunda Türkiye ile Romanya ara- smda rekabet olmadığına dik- kat çekerek "tki ülkenin bu ko- nuda işbirliği yapmasuu görüş- tûk. Göteborg'da yapılan AB rirvesinde ele alınan konulan gözden geçirdik" dedi. Daha sonra iki cumhurbaşka- nı, basın mensuplanmn sorula- nnı yanıtladı. Sezer, bir Romen gazetecinin Bulganstan ve Ro- manya'nın NATO'ya ginşi ko- nusundakı sorusunu yanıtlar- ken bu konuda aynm yapma- dıklannı ifade etti. Sezer. "Romanya'yıdestekle- diğjmizölçüde, Bulgaristan'ı da destekliyoruz. Konu NATO'da konuşulacak ve karara bağlana- cak. Bu nedenle, hangisinin ön- ceNATO'ya gireceğikonusunda biz karar verici değiliz. Umanm ikiûlke, NATO'ya birükte girer- ler" dedi. lliescu, Romanya'nın, Türki- ye'den önce AB'ye girmesi du- rumunda, Türkiye'ye vize uygu- layvp uygulamayacağı yolunda- ki bir soruyu, *O gürüeri bir gö- refim de; Udülkebeikide aynı an- da AB'ye üyeolur.Fakat ne ohır- sa olsun, Avrupa Komisyonu ile en uygun çozürnü bulacağımıza inanıyorum. Böylece serbest do- laşun etkilenmeyecekîir. Yürür- lükte olan Shengen vize rejimi- nin de bu arada gelişeceğıne ina- nıyorum'' diye yanıtladı. Sezer, tliescu ile birlikte Tür- kıye-Romanya Iş Konseyi top- lantısına da katıldı. Sezer bura- da yaptığı konuşmada, Türki- ye'nin yakın geçmişte ekonomik alanda sıkıntıh günler yaşadığı- nı, ancak Türk ekonomisinin, Türk insanının çahşkanhğı ve yaratıcıhğı ile sıkıntılan en kısa zamanda aşacağım söyledi. Sezer, daha sonra Romanya Mületvekilleri Meclisi Başka- nı Valer Dorneanu ve berabe- rındekı mılletvekıli ve senatör heyetini kabul etti. Sezer, Tür- kiye'nin Bükreş Büyükelçili- ği'ni de ziyaret etti. Ustelik, Ecevit'le Fazilet arasındaki işbirliği bütün hatlanyla ortaya çıktı. Işbirliğini iki lider arasında koprü görevi yapan Hüsamettin Özkan sağladı. Bir gece yarısı TBMM'nın çalışma suresini uzat- ma onensıni Özkan, Kutan'lagorüştu. Ne var kr, göruşme meyvesini şöyle verdi: Erte- sı günu sabah Fazilet; Yuksek Mahkeme'nin ana- yasa değışıkliği (yani 69. madde) gerçekleşinceye kadar davayı ertelemesiniistedi. Fazılet'le Ecevit arasındaki yargıyı siyasal bir... amaçla kullanmayı içeren uzlaşmanın ve girişimle- nn kanıtını yine Ecevıt verdi. "Dava ertelense iyi olur." Tabii Yuksek Mahkeme, yasalann ve gelenekle nn gosterdiği yoldan aynlmadı. Bu girişimler 12'ye 5 kala yapıldı. Oysa, 69. mad- de aylar önce kaç kez geldi gitti. Hatta şubatta Anayasa Mahkemesı Başkanı Mustafa Bumin, Başbakan'a "anayasada yapılacak değışıklıklenn bir an önce gerçekleştmlmesını" onerdı. Hareketsiz duran Başbakan, yumurta kapıyage- lınceyola çıktı. Siyasal olasılıklar (ve de her olayda nedense çok duyariı borsamız) Yuksek Mahkeme'nin yapacağı açiklamaya endeksli. Kapatılır mı kapatılmaz mı Fp*İ' Gjönlum, aklım ka- patılmasından yana ama: Kapatılma olasılığı kadar kapatılmama olasılığı... Fifty fifty! (mi acaba?) Sezer tasarrufta örnek ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Cumhur- "başkanhğı. 2000 yılı içinde uyguladığı tasar- ruf önlemleri ile kamu kurum ve kuruluşları arasında örnek oldu. Cumhurbaşkanlığı ken- disine ayrılan 13 trilyon 600 milyar lirahk ödene- ğin 8 trilyon 174 milyar lirasını harcadı. Cumhurbaşkanlığı'- nın 2000 yılı kesin he- saplan TBMM Hesapla- rını înceleme Komisyo- nu'nda görüşülerek ibra edildi. Komisyon Başka- nı Nazif Okumuş. top- lantıdan sonra yaptığı açıklamada, Cumhur- başkanhğı'nda uygula- nan tasarruiönlemleri ve sonuçlarınm dığer kamu kurum ve kurulu§lanna ömek olacak nitelik taşı- dığını söyledi. Su dünyasında eğlence İstanbuTun "Su ve Eğlence Dümasj" Aqua Dolphin merkeâ. \aklaşık3 bin kişinin katüdığı bir kokteyUe önceki akşam açüdı. Grup Turtan AŞ Yönetim Kunılu Başkanı AB Tannverdi, Aqua Dolphin'in üzerinde bulunduğu ara/iıün Esenyurt Belediyesi'nden yap-işlet-devret modeüvle alîndığuu sövledi. TanmerdL. Aqua DolphuTin inşaaünın 3.5 ay içinde tamamlandığmı, bütün finansmanın kendUerine ait »Iduğunu söyledi. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin sıuuculuğunu üstlendiği açıhş gecesinde, "Top Model Of Turkey" yanşmasuun finaüstlerinin sunduğu mayo defilesi, ideyicilere yazın scakhğıru hissettirdi. Gülben Ergen'in soilen şarküamla tkvetüleri coşturduğu gecede, ha> a fışek gösterisi de yapıldı. 0-6 yaş çocuklann ücretsiz, 6-12 yaş arasuun yüzde 50 indirimle yararlanabileeeği Aqua Dolphin'de, yüzme ve oyun havuzlan, su ka\ dıraklan, sabun ftıtbolu. havuz dansu dalga havuzu 0bi eğlence alanlanrun vanında. güzellik ve sağnk merkeâ, şarapevi. fast food'lar ve barlar bulunuyor. Bahçeşehir, Esenkent girişinde yer alan eğlence merkezine, İstanbuPun çeşitli ıoktalanndan servislerle ücretsiz ulaşım olanağı da sağlanıyor. (ALPER tZBUL) Engeıüe'nm broşu 2.45 milyon Euro • Btştarafi 1. Sayfada ler, 1887'deki cumhuriyetçi hüküme- satışj sunulan ve 1855'te Parisli mü- tin emriyle satılmış ya da dağıtılmış- cevter ustası Kramer'in elinden çık- tı. tığı îeHrtilen pırlanta broşun. bir ke- Londra'da dünkü müzayedede satı- m e m ortasmda bulunduğu belirtildi. lan broşun ise 90'h yıUarın başlanna Fansız hanedamna ait mücevher- kadar hanedanda kaldığı belirtiliyor. FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET BİLANÇOSU (MİLYON TL) (2499 SAYIL1 KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILAN DUYURU) * K T * |VAflLJWJW| OÛNEN VAHUKLAfl A . H n r O A f l « ft kMnkul tOyfTMtttr C Ksa VadM Taan MauUs D O>r Kea Vadalı AtacatOar E StoWar{Netl 1 Siofclar F D4ar Dan«i VartM» (1 OURAN VAtiUKLAR t UlKVıMiai B OÇMUzunVAM C aMDnavm» D MKltt Duran VarfMv 2 M k T C 3 Dİ>* Ourm VartHar 4 &nkırit* 5 - '046 0DS 3 79O.M3 327 700 1S4 431 76116 16920^34 2 7242» 901 423 237 912 340 «732 2 909671 2S0» Ounır. V»nmW 696 >ğM Duran Varlıklar ONCEK1DÖM3» 31 13.1M» PMtF IKATMAKUB1 ÖNCEKIDONEM 31 11.19M 11,068 832 1 8S6-9O9 793 562 277 . 1484 1 534A9B. 2738.175 225JO7 (1 617*7S) MLMtÇO MPNOTun »«İLVON TU 2- Sxnwywıin % 10 M DtfM FatteMn. S«*a OrMltarn 31 12 2000 PltTJgı 1 iıııın^ltıTlıınirıhıı Ifciıı 1wıı0whıl T « M M J İ | t l ı h«se w*ti yotrt^ 250 adrt IUMVOI MnMf tukmuMadr 1 T«maöûd»ı « m haMn dt saruplenne MTMIU da>t*nıt(1aAr l 12 199» 11811«TLJ 04042000 8271776 131 12 1999 Yokb* 8- Yrt tçmto Ihraç EdHMı Haw SmrmOİ Pı|MwiB*ıi Mtrttul KlymMmr Yofcbjr 7- TH^ml» M . EOtan Borçunman T n l Edm Hm** Ki|lı»l>ır YoKtur 31 12-2000 Otaklar 31 12 1 -üa _ D C J 1 454 514 387 309 236 236 •- Uygulanan muhmtb* mntmk Muhneb« kayitian T T K asas ve «anüarisar ıte malı rme/zuata uygun otaratt tıdumuş iı tâCtotar e» SPK X11 10 lu tabM>vto bafctayi forma göce Hazn« oo^otan v* devtet tahvittmfaropo ^Kfitr vadtjtamde oUe actt»c«K g Mtftaz Bankv teaftnctan bilrtyıiı raaakont orw« (%70). cKvtzfe d- Stofctar Stoidv salha mrtyM U M n kultvriMk h M « > 31 1 2 J 0 0 0 * * 1 f t * * a» «xx te oram «ua k fTL) *>«mtar >gn T C m- FfcMma* d m ı ¥«tktar. Kmafim Anrt **rtid«dw bon*d. ^K«m götmpfgrt» rtd. Boraa* * e ^ 9*<m fmam« dunr, a U a 18 12 2000 • 22.12 2000 BttimlMn ortaİsfriBfry^kHan^1 ortâisrnaaı ia da^aVİandBTkna} o^^ı ortsya çvs\ iark "uor&i _,. v - « t- rırtıt dwan vartaMar. Madol duran vartMar atda atma maflya*tokayıeara ınUuM Ml»*na> obp. V«nj Uaof Kanuru hukürr*KT* gon (arsa v» mtaSUr nanç) yenıdan dadahamay* HU mtutmuçtur D«4anama<ja V U K. nurt 286 s*a no lu oonal W)İOıaBt>al«1»rw>%â6oTa»Maw*najtr Mack* duran varHdar (bratar hançt yennMn dağerttnrrHf tu*anan üMnrtdan normıö amorfeaman veya htztarNankna} amortraman yontemırt#v*rgı mavzuannâa bahnirrn^ orarta* ^czenrylan amorteımana taEM « y y Bu hasap gr^bunda yer attn T»J»T U a t U OınByarı Ounr Vart»*»" baj yi • Ü T B ^ v« «ş« yuM*«rta arrıortBnwı« 1 ^ tututmakladF MaddlohT«aYV durar varMdar baançoda « a payMn yHfcüdfcfn tem m dBflartaıV»flOMetim^ftr h~ Yabancı para cnaatdan «artk v« borçlar Yabancı pw» dnMndan olan dûwz mevcuttan v* dövoft atocaktar T C Mw%az B * 1^ kurtan *B Oöva* borçlar «• dûvn sao« ta*lan «aas ünarak d«>rt«n*y* tab t u t u i ™ t r B «iomte» a o«**n kurfarKı geltr t* gıdaıiHi yür tatafcıaun» yamıUma)t» kar»*»: YünjrUkMo q kanununa göm lodam ucamnaana hak kazanmı paraonete ıtonde t i tazmınat /uhfl tacapavvnakta v» bu yukurrUuk SPfCnun dtCT*emafn doCnMuiunda kayHara yan»(ilmaktadjr û k t t f y l k % 3 0 ^ % 1 0şO « ^ n v z i r t f y u m k a z a n ç a w % 3 0 o r ı ^ ^ fer> payıtetMrtfc!» kun>rr*w vvgv yûkû %33 otrTiaKttdr Aynca kar dft>hmna t«ö» otar* dBAMan U r Ö3W*W^ halu şırkeıtefde »b5 orartnOa Gsttr V«gaH wvk4atı v» %10 İon papota«* arar» toptam %5 5 orarand» t»w»d(»1 yap*naWadr Kurumtaı vmysı matrarwidan Irrfrim w etena hıonusu bczı Itaam^at Onmdan 0» aynca %1B onranda gaar **rgsı hesaptanmakta ofcjp İon payı •> brftie Do oran %1S S okrmMadr 31 125O00 Wrtx Mbanyt» «wo> karf*t> yuiands aç*ta gtoı vetgı T»-rtwatı çefQ»«w»* «yr*rvş bulur*naltt*» YH ıçmd* ûdınan geçıa vargl *>tovtdfsur«tty«j fidamn ve tontar ı Tesaola--*"ı «urumlar vargAı v«fonpaynaBf) mahsup «aHab*ec«Kt» Oi> M k D^ bh k l t a f btot HA * > r i> h- G*hr *• K*iar ve ^dsr kalarrklamn baarvnnaknda tahaMtı* e an ma)ıy« tpdf •*» tararia kagjoyrtacan >attldt mul» ı uyguavjmsrtdadır Ouna gûre fiasrtat gehr v 1 HoJu Oı**a Ç*anwA a) 01 Ot 2001 ta*ı «Danyte kıbem tazmrat 648 TLcknupur (01 01 2000-489^ tyZOOi ydıŞubaJiyndBDa^toyar, yusakft«arartan v« naM darkflı pmh*am(arrt tafcfean yaşanan etonom*; km Tûrtı hûtgJmHt, 22 ŞoD« 2001 de wjr $ap*tm» bağh koMTolü »cur poHfcaBndan *mtmst Mur w**aa»na gaçer* T dovız karftsnladatojgavvraıya tnratanajte f>ı | ntliii riııElajafcJTrıiı ) nnTnıNam Tnıitı . M^nrr nrın hTTml-r ' i ârmrr* oranda ojsğarfcaytMfrnauna»abap olmuf bu rapoflfi Martand£ fca* Vbonyi* döviz kıxten denggaı heruz oK^marTştıt SerOest k^- poi#as**i ekonom* AtMeMr uzsmdskı Mlösaan b*tirw*9ı hatert d»am «ffmkie o*jp bu behrazlfe. Şırkel r Mbna Sokacak v« N n * m Sonucunu Etldtayrtaacite Hutuau (Mtaflan 12- lşt*trTw<w Gaynsafi Kar Onrtan U w » o > ö n a m i ö*çûrt> Ettpd* Butunan Muh—<tw T 8 e O P E W Y K a z ^ Bu Bötimo» Aç4âafw4: YoKtur 13- AkW D*0*rtor ÜMnnOja Mvvcut Bulun» Tofiiam ipoMfc vaya Twnnat Tutartam A tutan28 3O4 181 TL Or ı3i 121999 24804 i&i TVJ oeğer» UEenraMu tpotek ve temınal ıS- MacıfcaT tçn Aanm% Otan tpoMı v» Tan*ıatHrın ToptaMn Tutan: AJacakiar ıçtn ^ r ı m ^ " 2 1999-1^337 TLj tutar 6 603-268 TLcW (31 12 1999-11 626 930 TL) 3J233TL* 7 Bankalartaki K*wthJatır BW*« Otanna Hştw Tutartar Bk*« mevduat 2 929TLOV (31 12 1999 3 906 TL] Uzamcam âoaaananf Mw*ıi tüym^tann •• Fnarnal Duran Vartaiarm Borsa Baj*ç»*nn» G6re, * - - ~ - ' — Rnanaai Dur» V y W » n \H+, »t Qw d»fc>nn> G I&- BAançoda Watry«t BftA Öorsa Rayiçten Uzemden 1§S^S*_ 31 12.2000 D * Repo 75 299 76 116 131 12 199&-Yoktur! 19- HM TabkriardaU " t » r - lbw»artTa««w Hnap Kaiaıotaımiaıı. D*N OUuflu OrubunToptam Tutavavn % 20*am wya Brfanço AktH Toptanvran S 5"»r» Aşan Kalanaam Ad » Tutartan: 31 i2 2OOOtannlı ç Dt«ar Doowı VarMdar - GtMscek Aytara Ait GtdenBT - Paşm û d * w ı Vergıler - D*jer Çoşffe Ooner VarMdar SKDV ıKOV O*«r Fkianul Duran VarMuar Feotş Ssîem ve Aksesuar A.Ş Eoengte Ooşemeiık Kumaş Saı Tc A.Ş Fanq Tıcaret A.Ş Faea) Frars A.Ş fi*. Ener)' Ele*rt O a Oiooradukîbf Grtı A.Ş D^ar Madd Oimayan Duran Varkkte Knc« Hon Ozel Ualıyei Oğer Mack* Otrrtayar Dut VarMttar 32 975 203 300 1567 29 072 11 51*87 48 473 1 182 13905 107 100 1.288 12 22 5.S42 13733) O*}*r Borç v* Gıdar KanfMdan Hanmaıûcje Gıdar TahakKuKHr Oğer Gtöer TanakkuVarı . r T«nwttû OBarlan Fınansai Hesap Fac &*rien • Me^duat Fac Göırter, D»ger f-^nsal Durar. Varlık Temettü Getın Faaüyvte itgK ûabrtar v» Kârtar Serbest Bökje Şube Kan Ktjr Farktan t faız Geiırtefi G*dart*r v* Zararlar D H K OtoOanOMû Grtrtar *• Kanar Maddı Our^i Vaj-* Sadş Kârlan D4*r OtoftanOatu G*»4w v» Zarartar İhbar Taznnatlan • Gacıkme ve TBOI Faoten DHK Sattşiano Malryrti Aja^ımi Yu.ariak 0c«.jn- Ma»ıy«b Kahp Sabş MaKveb Mamrrm Satq Ma»y«t> • Dokum Fason t^çıl* Walıy«ti Hurtla S«tQ MafcyMİ - HammaddB Sab« Malryet MerMat; Maiıyet 114964 878 5C7 11 710 6 243.877 293 1.295 347 164 034 80 739 305 005 56332 11 123 775 46 725 22.419 32 011 231578 70 714 8933 58 321 245 501 47 821 1815 635 70 7 075835 8.149.170 1097 765 41 171 1.2B&M» 6440 560 «256 4J2 1 201 BS3 12 401 2S9 130 418118 766 541 G-Donam2aranH H Qaçnw Y«ar Zararian (-) 2 Y*ZaTan 1437 798.33» PAS* KAVfUIOAni TOPLAM T«maa Ed»Mi v* Kur GarvMal CMmayan AMcak «a Barçtar a* AMJfta U*vo4 VatMncı Paratam Ayn .-m 0ön0«turuİRt* Kurtart ıısn EURO U t M ıısn an»OflP StK M.yı.ul 34 273 25 53 596 99 3 4-5 434 73 417 419 75 3 935.163 71 239 979 41 103 532 36 72 403 83 16 904 16 BonunDMı TlOfi 671 TB5 618 561 671 7S5 316265 94299 2B0 69C 407 884 993 878 69 766 T l 23024 33154 *-- 2 294 369 132 015 3710(3 67 360 42 229 71 961 1 176 BoreunTl. Mncut 6866 50 60294 00 9 345 00 »l.ı •>" 3 988 623 77 120 906 — Borcun D M 540 098 542 096 277 169 teaartn» 540 098 277 169 — 11. Tr*-n 3 709 32 666 25SO TVTirt" 2 154 248 33 512 —- Bomain IlOD USO DEM £UR OP 19 329 094 34 2005 850 62 2500 000 00 45 063.12 M 366.41 «a«22!«a«.12 10 000 00 NLG SEK CHF (TL ~ 21-OrtaUar. Işarakav wa BaO" Oı Yotrtur 675 004 317 790 621 544 999 073 2KD44 70 485 410 511 13047 216 637 439 1 5W86Q 45 041 13ÛT66 9644 4105 28 714 0OÜ ı Varttan Oaranta, Taahnût, KataaM, 1&-2OB040 32 1 007 374 44 2500 000 2 433 1 033 4*3610 FB«Ş U.UMNYUM SMMYİ V t TİCARET A4. ÖZET OfijB TASLOSU IMİLYON H J A BflUT SAT1ŞIAB 6- SATİŞLARDAN İNDİRIMLER ( ) C NETSATIŞLAB D SAT1ŞLARJN W(AUYETI(-1 BHUT SAT1Ş KAfB v«va ZAflAH E FAAUYET GIDEnLEBI (-1 E&AS FAALtYET KARS v«ya ZARARI F DhSEB FAAL GEUHLEF VE KA«-AR G DIĞER PAAL G1D6B ^ t ZARAPLAfl (1 H- FİNAKSMAN GIMRLE« I I FAAUYET KARI vey« ZARAfll I- OUV6ANUSTU GBJRLER »« KABLAR J- CHJNĞANUSTU GtDER ve ZARARLAK (-) DdNEM KA» m ı ZARA» K ÛOEN V t f t G I « OtĞER YASAL Y\JKUM (-) NET DONEM KABI «eya ZAHABI OeJR TABLOSU DtPMOTLAM (MH.YON TV) l g aa-Nonnal afnodnman D Dft n m n Q 1 K W I Doftan arrKytvnan gid »• Kar*Mı GdBtorl' 537 391 TL 86 865 TL 3- DArMmin Tûm Rnansm«i aı Uretv Matoy«tr« v b) Satort varttdanr Mabyebne venlenler cı DogYudan g>4er yaztinlar S- OnaUar. Yoktur 2330 TL §,6a$İ73TL 6887 603 TL OnaUar. Ba$h Otakak »• tşVaktarte sgai K a ı m TuWı (To» ) votrtur İ apaan Sabş v* Akşlar (ToDtam Tutar Içindrtu Psytan X 6- OrtafcJar, B*uk OrtaM* «« (ftiraMardan Ahnan m Buntara Ödanan Fatz, Kln M BMizartan {Tt>f»am TıAar İçmdakl Paylan % 20"y! Aşanlar Aynca GoM*nUc«ktır) - Ora*BVdan Ahnan Fatzav 978 719TL 1 066 1921\ F«nt* Hokting A.S 976.719 TL 1 Û9S 192 TL - oJdMoanAanan Vaoa Fartu 714.745 TL 376 696 TL Fama»Far«şAim Um.A.Ş 716745TL 7<Y6natamKunteftaafcan««0y«whWO«n»IMüdur GWM1 Koonftnattr, Ganal MüdÛr Yanamoiar Cari Dfinamda SafllananUcrat «• B^ctreo htanfsatlenn Topkam Tutan. Car Oûnemde <te\yöne&ciere sagtanar Licret ve üer-ier rnentaaBenn iDpiarrn «854TL(*r r3i 12 1999-36 611 TLj M ¥«y« A z * t (-)• YoHur I ı l ı l l ı ı ı k Çkar. ttnUal OnakfM Stok maiy«t] hasav!*™ S p a 1 nmıııılırfrfTjj111 —ıi| ıTilfriıil'rV" 1 * rt ssl^a <r«iıy«t sotemı stok degeriera yâ^um Be hankstt agynU ortalana YuzaeyrrnR Ayn Ayn Tt '•ratan Orun, Hurda. Oökiinlû Gto Mıüılalıım % î&m Aytıa» Haatvfeftuiftaddt «• NUmaMi» 12- IşMmmin Varsa SMbfUnyta I 9 İ T ^ y * w Sübvanfiyaraar HaMunda B«gi Yoktur 13- ÖncaM Ddn*nw t*şkn Gair v« Kariar Ito Önc^o DteMiM Aü Qtdw *• ZararMm Tutartarm <ı* Actklayta Not O t dname slun grtr v« k»rlar Yoktur 3 T1 14- M i » fanttyatt ***m 9mr***\ ietn A»n A«n OO 1 OûOTL Norrvnal D«0«rdata HBse&avra K&- - Ad h.sse 5WTed s^çt*nrw 01. %) 1122 33 112 23(3112 1999-2908 Hisse başına kâr olarak oekVtrter 1 122 33 TL % H 2 23brût tuiarian 1S- Hw Bir An* Uroöm Orubu Vçr, Ayn Ayn Olrnaiı Özanı, Matmanin Dtnam kpnö* KapJ*na«2 PTOfıl EtoA Pft 10 017 4240 2 421 G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenle- me ve Denetleme Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurulu derken.. once- ki gece bir kurulumuz daha oldu: Tütün Kurulu... Meclis'ten geçen Tütün Yasası'na ilişkirı söyle- necek çok şey var ama, onlan sonraya bırakalım; bugün konunun kurullar yanına girelim... Kurul sözcüğü degişik anlamlara gelir: - Öyle arkadan kurulu gibi çalışma! - Enayi gibi devlet işleri yapacağına verimli bir koltuğa kurul! Her neyse... Konuya girelim... Telekomünikasyon Kurulu, Türkiye'nin yakın- uzak gelecegi açısından en önemli sektörlerinden birini kontrolü altında tutuyor. Denizin dibinden uzayın derinliklerine, cebimizdeki telefondan in- ternetteki ilişkilerimize kadar giderek genişleyen iletişim ağını kontrol edecek. Kontrol ettiği alanın mali ağırlığı 100 milyar dolan buluyor. Böyle bir kurumun başlıca sermayelerinden bi- ri insan unsurudur. Ne diyor bu alanda etkin olan- lar "Bilgi en yüce değerdir!" Bilgiye ulaşmak için de bilinçli bir emek gerek- tiğine göre, bizce hâlâ emek en yüce değerdir. Bu da ayn bir yazı konusu, geçelim. Vurgulamak iste- diğimiz, iletişim teknolojisi geliştikçe onu kullana- cak kişiierin donanımlannın da gelişmesi gerekiyor. Oysa, Telekomünikasyon Kurulu'nun ait kadrola- nna atanan uzmanlarda 'bilgi 'den çok 'beceri' is- tendiğini görüyoruz. llk atamalardan sorumlu Bakan Enis Öksüz'e so- ruyoruz: - Yıllarca uzmari olarak görev yapanlar alınıp, yerlerine sizin kadrolan- nızın tercih ettiği kişiler getirildi. Yenı kadrolann uzmanlığı nedır? Tam yeri gelmişken kurum içinden bize ula- şan bir olayı aktaralım: Enis Bey'in uzmanları göreve başladıktan bir süre sonra, önceki döne- min uzmanlarından bir grup yapılıyor ve işlevle- ri anlatılıyor: "Bu uzmanlara, uz- manlık öğreteceksiniz. Iş sırasında kullanılan te- rimlerin anlamlannı anla- yabilecekleri biçimde iş- leyin..." Yabancılaşma... Kurulun üstyönetimin- de görev alacak kişiierin ozellikleri yasada tek tek sıralandıktan sonra, en sona şöyle bir ek yapıl- mış: - llk atamalar bakan ta- sarrufundadır. Bu tür kurumların ilk oluşumu sırasında yer- leştirilen kadro artık ora- nın demırbaşıdır. Sonra gelenler ancak bunun üzerine ek yapabilir. Tele- komünikasyon Kuru- lu'nda da aynı durum gerçekleşti. Artık bu ku- rula, alanında uzman ki- şi de gerekmez, zıra ye- terince uzman kadro oluştu! Telsiz Genel Müdürlü- ğü'nün tüm kadrosu do- ğal olarak bu kurulun bünyesine geçti. Kurul çalışmalannı burada da sürdürebilirdi. Bunun ye- rine 62 bin 500 dolarla başka bir bina tutuldu. Kurulun geçen yıldan ka- lan bütçesi 70 tnlyon lira, bu yılki vaıiığı 100 trilyo- nun üzerinde. Kadro öz- gürlüğü gibi harcama öz- gürlüğü de sonsuz! Temel sektörlerin ya- bancılaşması konusun- da soru işaretleri var. An- cak, buna karşı çıkanla- rın salt kendi partisinin yandaşlanndan bir kadro oluşturması da bir başka yabancılaşma olmuyor mu? Yabancılaşmasın dediğimiz kurumlar ülke insanına yabancı hale gelmiyor mu? Bilgi bıriki- minin çok önemli bir de- ğer olduğu sektörlerin başına partizan kadrola- nn geçmesi ülkenin ge- lişmesini durdurmuş ol- muyor mu? MHP'li ba- kanlar açısından şu ta- nım yukanda vurguladı- ğımız değerlerin önüne geçmiş durumda: "Kadrolaşma en yüce değerdir!" 542 703 9 881 568 2''8 506 290 560 5*4 711 1361778 247 179 601 63 647 65 777 281 3» 8 076 OroOfci YQ«AR«uUkto*in TuOrr CARİDÖHEM (31 12.20001 25 819 163 155 0681 25 764 115 (22 426,959) 3338156 12 889 606} 446 S4S 6145 627 (191 S2S) (6 685-273) 1717 3T7 3582 (263 7251 t 456 934 1283 7671 • 173167 ÖMCO<1 DÖMEM (*I 12.19BB) 17 791 910 (28 6491 17 763 061 (14.204 143) 3 558 918 B 061 096) 1497 822 9585 426 (147 503) « 1 6 0 940) 1 774 805 5 709 (379 939) 1400 575 (184 417) 1216158 626 256 TL 1.^03 TL 627.366 TL M 17 2000 123 775 TL fi33,,4§ST^ 757.234 TV 318 728 TL 42 375 TL 361 103 TL 1.1ÛS TL 30L206TL 3i 12.19» 22 563 TL 401.605 TL 42A.1SÖTL Yoktur 1 103 VL 9.160940 TL Tuur ivnUU P « I B I 378 696 TL SfcıÛatYI Yoktur 130 T1. ok^ oncaki aoname ariçaat»tf)dwton*r01 12 1999-3 TU ribMk Koauluyla, HkMa Bafna Kâr «• Klr P^K Orantan: Mal r. Hbmat Ünrtton 10 205 4 062 3 053 I M »• HlznM S Kaptamasa FVo4ü Etoksaüı Profii Toz Bcyafc Profii Ton "ton Ton 3175 4017 3.06E 176 -08 24£ 1223 467 56 032 65 770 35 321 31995 47 223 64 $50 35 730 14.700 363J06 30 1 744 637 230350 7 370 62 832 160107 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2000 - 31.12.2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU v tanhtesona arenFCNİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A-Ş-'nın 31 12-2000 tanhı ıiıban>te ouzentonm^ biançoaunu, «yr» tant hesap d6nemme ait oelır tabfcrsynu ıncmamtş Dutunuyoruz hcw*anwma genai kabul görmüş dantflm hXa, awe va: ,e cşı«nlart» ı*g* otvak tnuhasebe kayrttann#rı kontrc*togar*Wı *>y<*J0umuz tSğaruygun olara* yapdmış ve aota/ısıyl danattnı yontam v« taknadenrn 198» y*xta garçaHsimMi ptonaran yatfim vjtan kadar 6ng«rütaT». yatınni rrinrr» uyo^anmq a «ttdajnmiı dtrrmt nadvrvyta Indnm konusunu oiuşturan yatnrnaviTi m Mayar 1 V ^ loam o^t^aM y»tınmto rr*cb» s«b«p Hap*an*« aUmnası konusunoa UaHy* Batuniyna boşvurulmui bsaMp l^ap«an«na aUnırıası ılave ve^ı Kan>thğı aynimarruşiır gdfO^un t»umtu otadağı 12r»iutalancodtonotıif<tabelırök*ftuz«rB200i y* Şubat «ymda baçteyan yyks«* tac orartan M nsfcft darH> probtarfliam taktoan yaMnan akonomıh Krü »nucunda TürK HuKjmetı 22 ŞuDat 2001 de KUT »ftpetır» bağiı hontrodû kur poHttw«ndan m t ı M kur pot»asına OBç«rak Turk ürast n dovtt kar»ısr»dB daigaianmaya btraten^ör Bu p*Atka cMQi*U4ı Tflrtt I M nfı b«« başh yabana panj br»r*»jr karfis-rtda tmerr* orarâadeğar karyb«tma«n« MMC c*nua bu rapon^ı hazrtWK»Qıtanh Itibarryto dflvg kurtan dmngmı hanuz otutmam<ftır 5«rt>*sT xur poiit*a!Mnın »konomık sktıvvtMar Ûzahndakı tttuUntn baanâaflı haMn davam etmait» oM>, bu b«itranlil( Şırkel n ıç na« bulunaj^u a«ktûrü v« gtn«l olarak TOrkrya •ttooomısım etkıi«y»bıİ8C«kttr «rar hasap ot>naRww ırt g«rçah taalryM »onucunu, movzuata v» is* fiocakl m^aaab* ılkatanne uygun oavak tSo^ru br b* ^ g v s û a m u u rnaU laDtolar y ^ ^ tanhmdvkı garcak maN durumınj v* bu MriMa aona «rar hasap ot>naRww ırt g«rçah taalryM »onucunu, movzuata v» is* fiocakl âocartv Im *jtw* t» ***** uygutanan j t t M kabul go ^ a a b * lkanne uyun oavak tSo^ru br b*ç#ncW yanM»TaWaOr DCNCTİM VC YtM*NÜMAU MÛSAVtaÜK A X SORUMLU ORTAK BASOCNCTÇİ O FAtKYILMAZ ankcum@ttnet.net.tr Polis memuru întîhar etti • İstanbul Haber Servisi - Fatih'te Hasan Koyun(21) adlıbir polis memuru. beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Deniz Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı belirlenen Koyun'un intihar nedeninin behrlenmesi için araştırma ba§latıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog