Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

22 HAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabv/ cumhuriyet.com.tr 11 Belfasfta polisle çatışma • BELFAST(AA)- Kuzey Irlanda'da Katolik ve Protestan toplumlanna mensup protestocular, Belfast'ın kuzeyinde polisle çatıştı. Polis ve askerlerin üzerine taşlar. şışeler ve molotoıkokteylleri atarak saldıran yüzlerce göstericıyi dağıtmak için polisin plastik mermi kullanmak zorunda kaldığı belırtildi. Gösterilerde çok sayıda polis memurunun yaralandığı ifade edildi. Casusluk krizi bitmemiş • MOSKOVA(AA)- ABD'nin geçen mart aymda 50 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesiyle iki ülke arasında patlak veren, ancak daha sonra çözümlendiği sanılan casusluk krizinin devam ettiği, ABD'nın 46 diplomatını Moskova'dan çekmeye başladığı bildirildi. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği kaynaklannın Interfaks'a verdiklen bilgiye göre toplam 46 diplomat, 1 Temmuz'a kadar Rusya'yı terk etmiş olacak. Anarşistierin G-8 haarlığı • ROMA (AA) - Italyan, lspanyol ve Yunan anarşistlerin, 20- 22 Temmuz'da Italya'nın Cenova kentinde yapılacak G-8 zirvesinde isyan gösterileri düzenlemek için işbirliği yapacaklan bildirildi. Cornera della Sera gazetesinin haberine göre Italyan Haberalma Teşkilatı'nın (Sisde) bir raporunda, Ispanya ve Yunanistan'dan 3 bin aşınlık yanlısının gelmesının beklendiği belirtildı. ttalya'da güvenoyu • ROMA (AA) - Italya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hükümeti, parlamentonun alt kanadı Meclis'ten de güvenoyu aldı. Meclis milletveki 1leri, yaptıklan oylamada 261 'e karşı 351 oyla, Berlusconi hükümetine güvenoyu verdi. Oylamada 1 kişi çekimser kaldı. Suriye'de gazeteci kaçırıldı • ŞAM (AA) - Suriye yönetimi, muhalif gazeteci Nizar Nayuf un kaçınlışıyla ilgili suçlamayı reddetti. Af P'ye demeç veren bir resmi yetkili, "Gazeteci Nayuf un ortadan kaybolmasından Şam yönetimıni sorumlu tutan Dünya Gazeteciler Birliği'nin ıddiasınm aslı astan yok." dedi. Paris'teki Dünya Gazeteciler Birliği, Nayuf'un "Suriye içinde ve dışında Suriyeli istihbarat ajanlannın işledikleri suçlan" açıklayacağı basın toplantısını yapacagı gün, 6 kışı tarafından kaçınldığını bildirmişti. Makedonya'da iç savaş uyansı yapan NATO'dan bir diplomata göre asıl amaç aynlık: Arnavutlar oyun oynuyor • Ittifakın Makedonya'ya asker göndermesi durumunda Türkiye'nin de bu güce katkıda bulunabileceği bildirildi. DışHaberlerServisi- Makedon- ya'daki banş görüşmelerinin önce- ki gün kesilmesinın ardından NA- TO Genel Sekreteri George Ro- bertson iç savaş uyansı yaparken NATO kaynaklan Arnavutlann, it- tifakı Makedonya'yı bölmeye zor- lamayı hedefledığini öne sürdüler. NATO'nun Makedonya'ya asker göndermesi durumunda, Türki- ye'nin de bu güce katkıda buluna- cağını açıkladığı bildirildi. ABD'de yayımlanan New York Times gazetesinin dünkü haberin- de, Makedonya'ya Ulusal Kurtu- , . - . . , • • • • • . r r luş Ordusu'nun (UÇK) silahsızlan- M a k e d o n P°b s ı Kumanovabölgesıçevresındeyoğunguvenhkonlemlen ahyor. (Fotoğraf: dınlmasıru denetlemek üzere NATO masını hedefleyen görüşmeler sonun- sı yaptı. Robertson, "Makedonyahlar da anlaşma yapüırsa, NATO, Üsküp yö- netiminin istegi doğrultusunda UÇK'nin silahsızlandınlmasmı de- netlemek üzere bu ülkeye yaklaşık 5 bin asker gönderecek. NATO Genel Sekreteri George Ro- bertson önceki akşam ABD'nin baş- kenti Washington'da yaptığı açıkla- mada, Makedonya'nın iç savaşın eşi- ğinde olduğu uyansında bulunarak, taraflara durumun ciddiyetini kavra- malan ve anlaşmaya varmalan çagn- barış gücü gönderme karan alınma- sı durumunda Türkiye'nin de bu ül- keye asker göndereceğini açıkladığı- nı kaydetti. Makedonya'da Amavut ve Slav par- tileri arasında bir haftadır süren ba- rış görüşmeleri önceki gün kesilmiş- ti. Cumhurbaşkanı BorisTraykovskL, Amavut siyasetçileri militanlarla bir- lik olmakla suçlamıştı. Arnavut azınlığın haklannın iyileş- tirilmesine yönelik reformlar yapıl- iç savaşa yakın olduklannı biliyoriar. Bu yüzden Üsküp'te zoriu görüşmeler sürüyor" dedi. Taraflann anlaşmalan durumunda NATO'nun asker göndereceğini be- lirten Robertson, ancak bu gücün he- defınin savaşmak olmadığının altını çizdi. Genel Sekreter, Traykovski'ye gön- derdiği mektupta, NATO'nun hedefi- nin hiçbir şekilde Arnavut ve Make- donlann yaşadığı bölgelerin aynlma- sı \ e yenı sınırlar oluşturulması ol- madığı güvencesi verdiğini söyle- dı. Robertson, "Bu silahlı bir mü- dahale olmayacak. Savaşmak için gi- dilmeyecek. Sivasi anlaşma duru- munda, UÇK'nin süahsKİandınima- sını denetleyecek bir güç olacak" dıye konuştu. Bir NATO diplomatı, ülkenin fe- derasyona dönüştürülmesi gibi ka- bul edılemez istekler öne süren Ar- navutlann görüşmeleri ateşkesin sona ereceği 21 Haziran'dan son- rasına kadar uzatmayı amaçladık- lannı öne sürdü. Diplomat. Arna- vutlann böylece NATO'yu bırBal- kan savaşı çıkmasını önlemek için Makedonya'ya operasyon düzen- leyip iki toplumu ayırmaya, ülke- yı bölmeye zorlamayı hedefliyor olabileceİdennı dıle getırdi. Solana Üsküp'te Diplomat, "Bu yönde kuşkula- nnuz olduğu için Robertson, Tray- kovskTve mektup gönderdi" diye ko- nuştu. ABD Dışişleri Bakanı CotinPbwell, Makedonya'da Kosova'daki 6 bin ABD askenne destek sağlayan 700 ABD asken bulunduğunu ve silahsızlandır- ma operasyonuna bu askerlerin katı- labileceğini bildirdi. Ancak NVashing- ton henüz resmi karannı açıklamadı. AB Ortak Savunma ve Dış Politika Temsilcisi Javier Solana ve NATO özel temsilcısi Peter Feith, dün taraflarla görüşmek üzere Üsküp'e gitti. KIBRIS RUM KEStMlNtN GtRlŞtMl Güneydeki Türk mezarlan açılacak MURAT tLEM ATtNA- Kıbns Rum ke- siminin, 20 Temmuz 1974 Banş Harekâtı sırasında ya- şamını yitiren Türklerin me- zarlannı açıp DNA testiy- le kimliklerini belirlemeye hazırlandığı bildirildi. Ha- rekât sırasında ölen 2 Yu- nan askerinin kemikleri de Atina'ya gön- derildı. Rum kesimı Dışişleri Bakanı Yoannis Kasuli- des. Rum Politis gazetesine ver- diği demeçte, harekât sırasın- da ölen ve Rum tarafında gömülen Kıbnslı Türkierin kimliklerinin belirlenmesi için mezarlannın açılması yönünde çalışacaklannı be- lirtti. Kasulides. "Bukonu- da, ölen Kıbns Türklerinin aileierinin de bizimie işbir- ligi yapması gerekrvor" de- di. Yoannis Kasulides. ya- Banş Harekâtı sırasında adanın güneyinde ölen Türklerin mezarlan açılıp DNA testiyle kimlikleri saptanacak. Avrupa Bırlıği'ne (AB) kar- şı da insan haklanna saygı gösterildiği mesajı verece- ği ıfade ediliyor. Öte yandan, Kıbns Banş Harekâtı sırasında ölen iki Yunan asken Asimakis Bu- rekas ve Hnistos Aleksios'un kemikleri DNA testiyle be- lirlenip Atina'ya gönderil- di. Dün Ati- na'daki Eletsina askeri üssünde yapılan törenin ardından asker- lerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Burekas'ın 14-15-16Ağus- tos günlerinden birinde öldüğü bildirildi. Aleksios'un ise 22 Tem- muz'da Türk uçaklarının bombardımanı sırasında ya- şamuıı yitirdiği kaydedildi. Yunan askerlerinin özel eş- yalannuı da bulunduğu ve cenazelerle birlikte ailelere teslim edildiği ifade edildi. kınlannı kaybedenlere me- zarlann açılması işlemleri sırasında metın olmalan çağ- nsı da yaptı. Kimlik belirlenmesi için, akrabalardan alınacak kan örnekleri, cesetlerin kalın- tılanndan alınacak örnekle- rin DNA'lan ile karşılaştı- nlacak Banş Harekâtı sı- rasında ölen Türk ve Rum- lann cesetlerinin çoğu kim- likleri belirlenmeden bir arada gömülmüştü. Mezarlann insani neden- lerle açılacağı, amacın ai- lelerin kaybolduğunu ya da öldüğünü düşündükleri ya- kınlannın akıbetlerini öğ- renmelerinin sağlanması ol- duğu belirtilıyor. Kararın. Güneştutulmasıkeyfi Binyıhn ilk güneş tutulması Afrika'nuı güneyinde bir bölümü kısa süre için karanhğa gömdü. Güneş tutulması dün sırasnla bandan doğuya doğru Angola, Zambha. Zimbabve, Malavvi, Mozambik ve daha sonra da Hint Okyanusu'ndaki Madagaskar Adası'nda izlcndi. Güneş tutulması için Zambiya'ya 20 bin turist geidi. Zimbabve'de bir tepeye çıkan öğrenciler güneş tutulmasmı görebilmek için dün kuyruklar oluştunırken Zimbabveli bir kadın da, ağzında sarma sigarası ve gözlükleriy le güneş tutulmasını izledi. Yüzde 88 tutulmanın gerçekleştiği Madagaskar'da halka koruyucu gözJükler dağraldı. (Fotoğraflar REUTERS) ABD: Irak kendi kendini vurdu Irak tele>iz}onu bombalama sonucu yaralanan srvü- lerin görüntülerini yayımladı. (Fotoğraf: AP) WASHINGTON-BAĞDAT (AA) - ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Keşif Gücü uçaklannın bombalaması sonucu 23 kişinin öldüğünü iddia eden Irak'ın, yanlışlıkla kendi halkına ateş açarak ölümlere yol açtığını bildirdi. Rumsfeld, yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetlerinin bombalama faaliyetinde dahi bulunmadığuu" kaydetti. Açıklamada, müttefik uçaklarının, Irak kuvvetleri tarafından kendilerine atılan "bir veja iki füzeyi" gördüğü, ancak karşılık vermediği belirtilerek "Birileri öldüyse, bu şüphesiz Irak'm yanlış yönlendirilmiş karadan ateşüıin istenmeyen bir böigeye isabet etmesi yüzünden ounuştur'* denildi. Irak, MusuFun kuzeyindeki Talafer bölgesinde ABD ve Ingiliz savaş uçaklarının açtığı ateş sonucu, 23 kişinin öldüğünü. 11 kişinin yaralandığını ve Irak kuvvetlennin bir uçağı düşürmeyi başardığını açıklamıştı. ABD ve lngiltere ise Bağdat'ın iddialannı yalanlayarak Irak "a ateş açılmadığını ve kayıp hiçbir uçak bulunmadığını belirttiler. BIÇAKSIRTI EROL MANİSALI Tarımdaki Kepazelik! - ABD ve AB Türkiye'den tarıma desteğin kalk- masını ıstiyorlar. Ancak dünyada tanma yapılan des- teğin yüzde 80'ini ABD, AB ve Japonya yapıyor. AB'de tarıma yıllık sübvansıyon 50 milyar dolara yakın. Bizde 1.5-2 milyar dolar, üstelık Türkiye'de nüfusun yüzde 45'i tarımda yaşıyor. - Kişi başına tartmda yapılan sübvansıyon AB'de Türkiye'dekinin 40 katı. Buna karşılık Türk tanmı, devlet desteğıne daha fazla muhtaç. - ABD, AB ve Japonya kendi tarımını "koruyor", pıyasa koşullannın dışında tutuyor. Ithalata yüksek vergi ve kota koyuyor, hatta ithalat yasağı da var. Japonya'da pirinçte ıç üretımi korumak için uygu- lanan vergi yüzde bin, yanlış okumadınız "yüzde bin" oranında vergi var. - Tarımı ekonomik bir öğe olma yanında, korun- ması gereken sosyal ve kültürel bir doku olarak gö- rüyorlar. Türkiye'de ise... - IMF ve AB Türkiye'ye, pıyasa koşullarını uygu- layın diyor. Oysa kendileri uygulamıyor. Hatta ken- di "resmi" iç belgelerınde tarımsal ürünler "piya- sa kurallan dışındakı ürünler" olarak sınıflandınlı- yor. - Türkiye'deki tütün, pamuk, çay, buğday, şeker gibi temel tarımsal ürünler için. a) destek verme- yin, b) dışardan (yanı onlardan) ithal edın politika- sı ile yönlendirıliyor. Bunun sonucu ne olur dıye baktığımızda orta- ya şöyle korkunç bir manzara çıkar; - Tütün, pamuk, çay, buğday, şeker gibi ürün- lerde ithal payı artar, iç üretım azalır, çiftçinin geli- ri düşer. - Türk çiftçisı işsiz kalır. Ve korkunç bir taahhütname; Ankara'nın ulusal program adı altında Brüksel'e verdiğı "gayri milli" programda, "önümüzdeki 20 yılda Türk tanmın- daki nüfusun 20 mılyon azaltacağı" taahhüdü bu- lunmaktadır. Yani Anadolu toprağından kopanla- cak yeni 20 milyon insanımız... Amaçlan ne? - Tütünde özel sigara fabrıkalarının yaptıklan an- laşmalara bakıyorsunuz; hepsinde de ithal tütünü ve mamul sigarayı arttıran anlaşmalar. Tekel içer- den bitirilmiş; Tekel 2000 sıgarasını bulamazsınız; nedense "dağıtımı özelleştırıldıkten sonra" bayi- lere gittiğinizde, ağız birlığı etmışçesıne, "Tekel 2000 yok ama Lark'ın şu sigarası var, tıpatıp ay- nı" diyorlar, ne acı değil mi? Bu ışı "birileri" Fran- sa'da yapsa savaş çıkardı. "Fransız sigarası de- polarda var ama bayılere dağıtılmıyor, onun yen- ne Amerıkan alın" deseler acaba ne olurdu? Sorun ıçerde, bizi ıçımizden bıtiriyorlar. Tütün- de, pamukta, buğdayda, çayda, şekerde... aslın- da bitirilenler bu ürünler değıl, bu ürünlerin geri- sindeki milyonlarca çıftçı. Nüfusun neredeyse ya- rısı: Işte Türk sıyasetındekı boşluk burada; büyük bir nüfusa Meclis, hükümet sahıp çıkamıyor. On- ların yerine çokuluslu şirketler, yerlı ortakları, IMF, Dünya Bankası, yanı ABD ve AB egemen oluyor... Işlemeyen, olmayan toplumsal demokrasinin bir sonucu bu... Üstelik Türkıye üzennde "dışarının egemenliği- ni", değişim, akıllı yönetim, yenıden yapılanma gi- bi mazeretler ve yalanlar arkasına saMıyorlar. ABD, AB ne yapıyor? Onlar tanmı koruyorlar, destekliyorlar, bu bizim insanımızdır, ekonomımizdır, kültürumüzdür diyor- lar, her türlü desteğı veriyorlar. Orada çıftçi örgüt- lenmiş, işçi örgütlenmış, sıyasetçı bu örgütlenme- nin "gereklehnı" yapmak zorunda. Üstelık onlar- da nüfusun yüzde 10'u tarımda, bızde ise yüzde 45'i. Türkiye "dışardan" idare edilmeye başlayınca dı- şardakiler de bizım tarımımızı değil kendi tarımla- nnı sahipleniyorlar; pamuğu, buğdayı, tütünü, şe- keri, çayı biz satacağız diyorlar. Ve bizim hükümet de "ulusalprogramda" AB'ye taahhütte bulunuyor tanmdaki nufus 20 milyon azal- tılacak diyor. Aslında taahhütte bulunmaya da ge- rek yoktu! Tarımsal ürünler dışardan gelmeye baş- layınca nüfus zaten goçmek zorunda kalırdı. Bizimkiler ışi sağlama bağlamışlar, "dışardaki- lere" bir de taahhütname vermişler, içleri rahatet- sin diye! Affedersinız ama, Türkiye bir sömürge mi? brail askerine vur emri Dış Haberler Servisi - Ariel Şaron'un başkanlığında toplanan Israil güvenhk kabinesının Fılistinli eylemcilere yönelik "tasfiye" politikasına dönme karan aldığı bildirildi. Israil basınında. kararla orduya, saldınlan düzenleyen Filistinli eylemcilere yönelik "kararlı operasyonlar" düzenlemesi için yeşil ışık yakıldığı \urgulanıyor. Povvefl: Uyku kaçırmayacağn • VVASHINGTON (AA) - ABD Dışışlen Bakanı Colin Povvell, Rusya ve Çin'in karşı çıktığı füze kalkan projesımn "sınrrlı" kalacağını söyledı. Powell, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Bu sistem. ABD Savunma Bakanlığf nın seçtiğı teknoloji ve sıstemler ne olursa olsun, sınırlı kalacaktır" dedi.Po\vell. "Rus ve Çinlilerin uykulannı kaçıracak bir sa\ - unma sistemini yerleştirmeye çalışmıyoruz" dedi. VESTELklima
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog