Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfytf k ı t a p 1 a r ı ÖZGÜRLEŞME EYLEMİ KÖYENSTÎTÜLERİ Mehmet Başaran Çağ Pazarlama A.Ş Turfcocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Çağ Pazarlama A Ş Turkocağr^ad * o 2OA1 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (7te 51 78. YIL SAYI: 27652 / 400.000 TL (KDVtçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H H AHMED RIZA ANILAR . Meşrutiyet'ın ılk Meclıs-ı Mebusan başkanı, doğru bıldığı şeylerı soylemekten sakınmayan ozu sozu bır, yureğı temız bir ınsandı Meclıs-ı Mebusan'dakı, sonraları Âyan'dakı eleştırılen, karşıtlarını çoğalttı. Mutareke yıllarının bır bolumunu Avrupa'da geçıren Ahmed Rıza Bey, İtalyan ve Fransız devlet adamlarıyla, Turkıye'ye dayatılan ağır barış koşullarının değıştınlmesı konusunda goruşmeler yaptı Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... STENDHAL LAMIEL II Fransızcadan çeviren: Vahdi Hatay 19. yuzyılın buyuk romancısı Stendhal, 18. yuzyıl akılcılığıyla romantık bakışı kaynaştıran ozgun bır deyış gelıştirmış, Fransız romanında romantızmle gerçekçilık arasında kopru olmuştur. Son romanı olan "Lamierde, bır dışı "Julıen Sorel" yaratmayı denerken çağından ancak yuz yıl sonra sunulabilecek bir kadın "portresi" çizıyor. Salı günü Cumhuriyet le birlikte... Avrupa Konseyi 'nden Türkiye ve Rusya 'ya: Ölüm cezası kalksın Protokole imza ölüm cezalannın butün ülkelerde kaldınlması ıstemıyle dünyada ilk kez Strasbourg'da düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Genel Sekreter Schwımmer, Türkiye ve Rusya'dan, ölüm cezasının kaldınlmasıyla ılgılı Avrupa Insan Haklan Sözleşmesı'nın 6 No'lu protokolünü imzalamalannı ıstedı. Çalışmalar sürüyor Avrupa Konseyi'nın, savaş halinde bıle ölüm cezasının kaldınlması yönünde çalışmalannı sürdürdüğünü kaydeden Schvvımmer, son yıllarda bu cezanın kaldınlmasınm konseye tam üyelık öncesınde ıstenen koşullar arasına sokulduğunu hatırlattı. • 7. Sayfada Makedonya İç savaş tehlikesi Cüce Türkiye katkısı Makedonya'dakı banş görüşmelennın öncekı gün kesılmesinın ardından NATO Genel Sekreten George Robertson, jç savaş uyansı yaptı. NATO kaynaklan, Arnavutlann ittifakının Makedonya'yı bölünmeye zorlamayı hedefledığıni öne sürüyorlar. NATO'nun Makedonya'ya asker göndermesi durumunda, Türkiye'nin de bu güce katkıda bulunacağını açıkJadığı bildırildi. • 11. Sayfada Emniyete atama Genç'in yerine Önal Bakanların imzasında Tunn Genç'm görevınden aynmasının ardından vekiletle yönetilen Emniyet Gecel Müdürlügü'ne Kocaelı VaİBİ Kemal önal getiriliyor. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılın karamamenin, bugün Cunhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayına sunılacağı behrtıldi. • "Sayfada Sezer siyasileri uyardı Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasa Mahkemesi'nde karar aşamasına gelinen FP'nin kapatılması istemli davayla ilgili açıklama yapan siyasetçileri uyardı. Sezer, "Yargıyı etkileyecek hiçbir beyanda kimsenin bulunmasıru doğru buJmuyorum" göriişünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Sezer, ne olursa olsun karann herkesı bağlayacağını vurguladı. • S. Sayfada Davada karar günü Anayasa Mahkemesi'nin, Fazilet Partisi davasına ilişkin karannı bugün açıklaması beldeniyor. Başkanvekili Kılıç, heyetin davayı bugün bitirme iradesinin olduğuna dikkat çekerek siyasi davayı, hukukun içine oturtmaya çahştıklannı bildirdi. Kılıç, başta Ecevit olmak üzere siyasilerin davaya ilişkin değerlendirmelerinin kendilerini ilgilendirmediğini belırtti. • 5. Sayfada için yargıya baskıFaziletkarardan umutsuz Kapatılmayı bekleyen FP yönetimi gelecek için hesaplarını yapmaya başladı. Genel Başkan Yardımcısı Candan, "Bizdeki kanaat, önce kapatılma karan verildi, sonra kapatma davası açıldı" dedi. Kutan, aynı zihniyeti taşıyan kişilerin yeni bir harekette bir araya geleceklerini söyledi. Erbakan, parti hazırlıldannı başlartı. FP Başkanlık Divanı'nda, gerekçeli karar yayımlanmadan anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesi durumunda "iade-i muhakeme"ye başvurulması gündeme geldi. • 5. Sayfada Seçim değil çalışma zamanı Öncekı gün FP davasının ertelenmesi yönünde açıJdamalarda bulunan Başbakan Ecevit, "Içinde bulunduğumuz ortamda bir seçim yapılması aslında mümkûn değil. Fakat sözünün edilmesi bile sıkıntılara, kaygılara yol açıyor. Bu konuda bütün partilerin kesin tavır almalannda yarar vardır. Seçim zamanı değil, çalışma zamanıdır" dedi. Ekonomik programla ilgili yasal düzenlemelerin sonuna gelindiğini vurgulayan Ecevit "Eğer DSP'nin görev bilinci olmasaydı bu yasalar çıkmazdı" diye konuştu. • 4. Sayfada AB'de olumlu karşılanmaz Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel, FP'nin kapatılmasının Avrupa Birliği'nde memnuniyetsizlik yaratabileceğini belirtti. Ecevit ve Kutan'la görüşen Schüssel, "Oenel olarak çoğunlukçu demokrasilerde siyasi partilerin yasaklanmasında dikkatli olunmalıdır. Mahkeme karannın olumsuz olması çok memnuniyetle karşılanmaz ve bir tartışma ortamı yaratır. Bu durumda da Kopenhag kriterleri devreye girer" dedi. • 4. Sayfada YGŞİIbdriŞ İStdnblll'dS PfctrolvedoğalgazyatınmlanıııprotestoetmekisteyenG ahndı. Yüzlerce srvil toplum kuruluşu, bahkçı motorlanyla boğaa bir sûre trafîğe kapaürken Kanlıca'daki yurttaşlar da semöerinde inşaaü devam eden ve tankerierin boğazlardan güvenü geçişini sağlamak için yapüdığı iddia edilen radan protesto efti. • 6. Sayfada KİRLİLİĞE BOĞULDUK Çevre Bakanlığı, Kazanlı sahillerinde ölü bulunan kaplumbağalarla ilgili inceleme başlattı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Mersin KazanJı sahıllennde ölü bulunan ca- retta carettalar ile ilgili inceleme baş- lattı. Aytekin, sahilden alınan su ör- neklerinde herhangi bir kirlilik sapta- nmadığını belirterek caretta carettala- nn ölüm nedenınin yapılan ilk incele- mede anlaşılamadığını kaydetti. An- talya Beymelek Beledıyesi'nin de bel- dedeki denizkaplumbağalan üreme alanmı piknik ve ağaçlandırma yeri olarak düzenlemek ıstedığı, ancak Kültür Bakanlığı'nın bu talebı reddet- tiğı ortaya çıkrı. Çevre Bakanı Aytekin, Mersin'in Kazanlı beldesinde nesilleri tükenmek üzere olan caretta carettalann ölümüy- le ilgili dün yaptığı açıkJamada, Çev- re Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Os- man Nrvazi Çakmak başkanhğında mArkasıSa.6,Sü.2'de YATAĞANLININ TAZMÎNAT SEVİNCÎ U6. Sayfada SİGARA PAZARI 8.4 KATRtLYON LtRA Tütün Yasası telıclit ediyor Tekel devre dlŞI IMF'ye verilen söz çerçevesinde TBMM'den hızla çıkanlan Tütün Yasası, yerli üreticiyi tehdit ediyor. Yasa aynı zamanda 8.4 katrilyon liralık sigara pazannda çokuluslu şirketleri güçlendiriyor. StOk fazlaSI Uzmanlara göre kabul edilen yeni yasa, geniş pazarda Tekel'in devreden çıkması sonucu daha pahalı tüketim ve dünyadaki stok fazlası ürünlerin Türkiye'ye daha rahat girme riskini taşıyor. önerl dlkkate alınmadı üreticiierin, yerli tütünü korumak amacıyla "üretimde yüzde 15 orarunda Türk tütünü kullanılması koşulu ile ithalata izin verihnesi" önerisi hükümet tarafmdan dikkate alınmadı. • 13. Sayfada DOLAR 1 MtLYON 283 BİN TL OLDU Bankalarm kur keyfi CÜven azaldl "Borç takasıyla devlet elinden dolarizasyon teşvik edildi" diyen uzmanlar, halkın TL'ye güveninin gün geçtikçe azaldığına, dolardaki en küçük dalgalanmada tasarruflannı dövize çevirdiklerine dikkat çekiyorlar. Manşetten yalanlama Takasm açıkiandığı gün "Yepyeni bir gün" ya da "En rahat gün" manşetlerini atarak piyasanın capcanlı bir hale geleceğini duyuran gazeteleri, yaşanan gelişmeler yalanladı. • 12. Sayfada 3 İİZBULLAHÇIYA ÖLÜM CEZASI İSTEMİ U 5. Sayfada 'SANAT KÖPRÜSÜ'NE ENGELLEME M 7. Sayfada TECAVÜZ DEĞİL /NLATMAK SUÇ U 7. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYÜREK Haftanın Palavrası Anayasa değışiklığınin her ttırlü engel aşılarak bir an önce gerçekleştirılmesindeki gerekçeyi haftanın ilk günleri iktidar sahipleri kamuoyuna duyurdu. Başbakanımız; gözü Avrupa hedefine bağlı çevre- lere hoş görünen bir neden buldu: Anayasa degişik- liğini yaparsak Avrupa Birliği'ne daha bir yaklaşacak- tık! Ardından yaz tatilinden önce 37 maddenin TB- MArkasıSa.l9,Sü.l'de Miras kavgası sürüyor Türkeş'in kızmdan gîzli ödeme itirafi # Alparslan Türkeş'in ölümünden sonra Deutsche Bank hesabında bulunan 575 bin mark. 845 bin dolar ve 367 bin sterlinin çekilmesiyle ilgili olarak, ilk eşinden olan kızlan Ayzıt Türkeş ile Umay Günay hakkında, "özel evrakta sahtecihk ve banka aracılığıyla dolandıncılık" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. • 7. Sayfada Napoleon'un hediyesi Eııgeııie'niıı broşu 2.45 ıııilyoıı Euro LONDRA(AA) -Fransa imparatorlann- dan DL Napoleon'un eşi lmparatoriçe Ea- genie için sıpariş ettiği pırlanta broş, lngil- tere'nin başkentı Londra'da düzenlenen müzayedede ^aklaşık 2.45 milyon Euro'ya alıcı buldu. Ünlü müzayede şirketi Sot- heby's tarafmdan düzenlenen müzayedede mArkasıSa.l9,Sü.9'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kadrolaşma En Yüce Değerdir!Demokrasıyi tanımlarken yeri getdikçe şu söylenir "Kurallar rejimıdir!" Bakanlıklann yetkilerinin adım adım kurullara dev- redilmesiyle birlikte tanımda küçük bir değişiklik yap- mak gerekecek: "Demokrasi kurullar rejimidir!'' mArkosıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog