Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makale



Katalog


«
»

21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Otellerdeyapdan mezuniyeteğtencelerindeki harcamalar ailelerizor dunımda bırakıyor KülkedisinekapalıbaloEkonomi Servisi - Pınl pınl ışıkla- n. telaffuzu dılleri zorlayan yemek- leri ve limitsiz içkilerin cazibesini ta- şıyan dekorasyonuyla bir balo salo- nu. 17 yaşındaki bir genç, daha önce belki de hiç girmediğı lüks binanın kapısmdan geçmenin 'gururunu' yansıtıyor tebessümüne. Bakışlann- da, yaşamındaki en büyük 'ödülü' al- manın, yani mezun olmanın sevinci. yürüyüşünde 19. yüzyıl sarayların- dan fırlayan birsoylunun asaleti... Balo biletiyle başlayıp giysi, ayak- kabı, kuaför ve takı masraflan ile ta- mamlanan bu iddialı tablo, aile büt- çesine ortalama 220 milyon lira yük getiriyor. Peki bu masraf nasıl orta- ya çıkıyor? BHet fiyatları 70 dolar Genellıkle büyük otellerde yapılan balolann fîyatlan, KDV hariç kişi başına 20 ile 70 dolar arasında deği- htişamlı görünüşleriyle öğrencilerin rüyalannı süsleyen mezuniyet balolan, uzmanlara göre gençliği lüks tüketime yöneltiyor. Yüz milyonlarca liralık harcamayı bütçesine uyduramayan aileler ise çocuklanna mahcup olmanın sıkıntısını yaşıyor. şen rakamlara ulaşıyor. Istanbul'un en tanınan liselerinde mezuniyet ba- losu biletleri 70 ile 80 dolar arasında satılıyor. Clysi masrafı acımasız Kıyafet masraflan da düşünüldü- ğünde balo için yapılan harcama, ast- ronomik sayılabılecek rakamlara ula- şıyor. Bir gece elbisesinin ya da ta- kım elbisenin fiyatı ortalama yüz milyon lira. ayakkabı fiyatlan ise 25- 50 milyon arasında değişiyor. Deği- şik saç işlemleri bir yana, kuaföre ve- rilen para 15 milyon liraya ulaşıyor. Baloya hazırlanan bir gencin üst ba- şı için yapılan harcama, aksesuvarlar hariç, ortalama 150 milyon lirayı bu- luyor. Eğer öğrenci, en tanınmış mar- kalan giyip ünlülerin kuaförlerine gitmekte diretirse, bahsedilen rakam- lar iki, hatta üç katma çıkıyor. Aileler: Mecbur kalıyoruz Tüm bu masraflar, özellikle orta halli ailelerin şikâyetlerine neden oluyor. Gazetemize faksla ulaşan bir veli, çocuklannın lükse özendirildi- ğini iddia ediyor ve "ÖSS arifesinde, çocuklann moralinin bozulmaması için. veliler, doğru ve yanlış arasında mecburi bir tercihe zorlanmakta, ai- le bütçesine ciddi ddikler açma paha- sına bu ödemeyi yapmak zorunda kalmaktadır" diyor. Görüşlerine başvurduğumuz uz- manlardan gazetemiz yazan Prof. Dr.Erdal Atabek, bu tarz mezuniyet eğlenceleriyle, eğitimle ilgisi olma- yan yanlış bir davranışın öğretildiği- ni söyledi. Kutlamalann, okullann kendi salonlannda da yapılabilece- ğini belirten Atabek, "Yüksek nudi- yetli bu tarz kutlamalar, ergen çağda- ki ortaokul çocuklannu lise mezunu gençteri özendiricu yanş niteliği taşı- > an. lüks tüketime yöneltici hareket- îerdir" dedi. Klinik psikolog Çiğdem Çallolıç ise gençler için bir dönüm noktası olan lise mezuniyetinin mutlaka kut- lanması gerektiğini belirterek "Bu önemli günün ele aluuş şekü çok şe- kilcL İçeriğinden çok görüntüsü ön plana çıkanlmakta. öğrencikr mar- kalar ve otel isimlerine odaklanmak- ta" diye konuştu. Ya gldemeyenler... Calatasaray İlkögretim Okulu Kura umuduna yarmı trilyon • Galatasaray tlköğretim Okulu, kura için başvuran 2 bin 494 öğrenciden toplam yanm trilyon lira bağış topladı. 2 bin 494 kişiden yalnızca 50'si bu okulun öğrencisi olacak. FlGENATALAY Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray îl- köğretim Okulu'nun kurasına katılmak iste- yen öğrencilerin velile- rinden, 2OO'er milyon lira bağış topladı. Bu paralar, kurayı kazana- mayan öğrencilere geri yerilmeyeceL Böylece oRul, lcura için başvu- ran 2494 öğrenciden toplam yanm trilyon li- ra bağış toplamış oldu. Galatasaray îlköğre- tim Okulu'nun bu ka- dar yüksek bağış iste- mesi ve kazanamayan- lara bu parayı geri ver- memesi, velilerin tep- kilerine neden oldu. Çocuğunu kuraya so- kamayan bir veli şunla- n söyledi: "Bu bir dev- let okulu. Yani ücreteiz. Böyle bir okulda öğre- nim görmenin elbette bir bedeli de var. Oku- yan öğrencilerüı veüle- rinin, okulun eğitim ka- litesinin yükseltilmesi için bütçeleri eherdi- ğince bağış yapmalan da gerek ancak kazan- nıa umudu çok düşük öğrencilerden bu kadar yüksek ücret ahnır mı? Okula 200 milyon lira bağış yapan anne-ba- balann çoğunluğunun çocukian bu okulda okuyamayacak." Galatarasay Lisesi Müdür Vekili thsan Ze- ren, Galatasaray Eğitim Vakfı'nca istenen bu bağışlann, eğitime har- candığına dikkat çektı. Zeren, "Toplanan ba- ğışlar, daha kaüteii bir eğitim verilmesi için harcanıyor* dedi. Otellerde yapılan mezuniyet tön.nkri ailelerin cepleriniyakıyor. BaaoteDerin mezuniyet progra- mı fiyatlan şöyle: Ceylan Intercontinental 55-57-60 dolar, Çırağan Sarayı 69 - 79 dolar (arû KDV 7 ), Swissotel 65 dolar, HUton 40-46-48-50 dolar (arn KDV), Polat Renaissance 40 - 50 mUyon lira, Dedeman 19-32 dolar. Otellerin sunduğu çeşitli pakederin fiyatlan farkhiıklar gösteriyor. Tüm bu masraflardan sonra, okul balosuna giden öğrenciler ve ailele- ri, maddi olmasa da manevi bir rahat- lık yaşıyor. Peki ya katılamayanlar? Konuştuğumuz liseli öğrencilerden mezuniyet balosuna gitmeyecek olanlar iki grupta toplanıyor. Birinci gruptaki gençler, mezuniyet balosu- na ailelerinin maddi olanaksızlıklan yüzünden katılamamanm üzüntüsü- nü yaşıyor. Ikinci gruptakiler ise biraz daha ra- dikal; "Durumuımız iyiolsada katd- mazdım. Gereksiz bir harcama. Be- nim sosyetik olmak gibi bir derdim yok" diyorlar. ANADOLU KENTLERİ Mezuniyet kutlaması yapılımyor / stanbul'un başıru çektiği büyük şehirlerin bilinen semtlerindeki okullarda mezuniyet, orta halli aileler için bir çileye dönüşüyor. Anadolu illerinde öğrenciler, ailelerinin de katıldığı törenlerle ya da müteyazı yemeklerle yetiniyor. Örneğin Erzincan Milli Piyango Anadolu Lisesi 'nde, bulunan bir sponsorla yapılan mezuniyet yemeği için öğrenciler kişi başma 5 milyon lira ödüyor. varoşlarda piknlkll dlploma sevlncl --.. Istanbul'un işçi yoğunluklu semtlerinde bulunan liselerde de eğlenceleri maddi olanakJar belirliyor. Taksim'in arka bahçesi Kasımpaşa ve Okmeydanı'nda, Gaziosmanpaşa ve Gülsuyu gibi semtlerde liseler. diploma töreni dışında bir organizasyon yapmıyor. Bu liselerdeki öğrenciler, ya arkadaş gruplanna yönelik ufak eğlenceler düzenliyorlar ya da sınıfça pikniğe gidiyorlar. EDİRNE 1. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYREVIENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998 7268 Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Edırne merkez Yenikadın köyü, sayfa 973, pafta 3. parsel 974'te kayıtlı Kazanköprü mevkiinde kâin 7370 nı2 yüzölçümlü akaryakıt servis istas- yonu ve beşadettekkatlıkâgir dükkân: Akaryakıt servis ıstasyonu ve hiz- met bınalanndan ibaret olup 2 büro, kafeterya, market 2 katlı bir bina altı jnescit olarak kullanılmaktadır. Duş, WC'ler ve restoran binalan vardır. 3 adet benzin pompası ve yakıt tankı aynca bahçesınde dekoratif bir tıavuzu vardır. Halen akaryakıt servis ıstasyonu boş harabe bir haldedır. Müdün- yet ve servis ıstasyonu 107.56 m2 WC, duşlar 58.17 m2 dükkân \e lokan- ta 215.39 m2'dir. 3 adetpompa ve yakıt tankı aynca bahçe tanzımı, havuz vs. saha betonu arsa •+• bınalar dahıl, Toplam muhammen değeri: 40.000.000.000.-TEdir. Taşınmaz, asken yasak bölge ıçensinde kalmaktadır. 1- Satış. 3'8/2001 günü saat 09.00-09.10 arasında Edirne Adliyesi'nde açık arttırma suretiyle vapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmaz- sa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak suretiyle 138 2001 günü aynı yer ve saatlerde ikincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mik- tar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kal- mak üzere arttırma ilamnda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıy- metinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçharu olan ala- caklann toplammdan fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık- mazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bır bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellalıye resmı. ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. Bınkmış vergiler satış bedelinden ödenır. KDV alıcıya aittir. 3- tpotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgılilerin (•) bu ga>Tunenkul üzerin- deki haklannı hususiyle faiz \ e masrafa dair olan iddialannı dayanağı bel- geler ile on beş gün içinde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihale- nin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettıkleri bedel ile son ıhale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temenüt fa- ızinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faızi ayn- ca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark, varsa ön- celıkle temtnat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tanhınden itıbaren herkesın görebılmesı için daırede açık olup masrafı \ erildigi takdirde isteyen alıcıya bır örneği göndenlebı- lir. 6- Borçlu Mehmet Hadı Ay adına çıkartılan tebligatlar bila tebliğ iade edildiğınden borçlunun adresı zabıta manfetiyle araştınlmış ise de tespit sdilemediğmden tüm teblıgatlar Basın Ilan Kurumu aracılığıyla gazete ile Tebligat Kanunu'nun 28,29, 31. maddeleri gereğince borçluya ilanen teb- ligat yaptınlmış olmakla ışbu satış ilanı da borçluya ilanen tebligat yerine kaim olacaktrr. 7- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgı almak ısteyenlerin 1998 7268 sayılı dos- ya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 15/6/2001 (*) llgılıler tabirine ırtıfak hakkı sahipleri de dahıldir. Basın: 35728 KARTAL6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2000,1801 E. Borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen gayrimenkulün; Ta- pu kaydı: Maltepe ılçesı, Başıbüyük Kıvırcıkağılı mevkiinde 241 EB-3B paf- ta, 6431 ada, 11 parsel sayılı 343 m2 miktarlı arsa vasıflı gayrimenkulün 9'10 hissesi. Gaynmenkulün imar durumu: Maltepe Beledıye Başkanlığı tmar Müdürlüğü'nün 12.2.2001 tarih, 2001 292 (320) sayılı ımar durumu yazısm- da söz konusu 11 sayılı parselin 6.8.1993 T.T.li 1/1000 ölçekli Aydın'evler 1. Etap ıslah ımar planında A-4'3 (aynk 4 kat) yapılanma şartında M simgeh (1-M ile işaretli) mevcut bınalarda bina yüksekliği plandaki irtıfanm altında ise statik koşullar elverdiği takdirde kat ilavesi yapılabihr denılmektedır GayTİmenukKin evsafl ve halihazır durumu: Söz konusu gayrimenkul Mal- tepe UçesL A\dıne\ler Mah. Oğuzhan Caddesi'nde mahallen 55 kapı No'lu, tapu kavdında arsa denmesine rağmen mahallinde iki katlı betonarme kar- kas sistemde inşa edilmiş binanın bulunduğu parseldir. Binanın zemin kann- da bir isveri, bir daire. 1. normal katında ise iki daire bulunmaktadır. Bina ze- minde takriben 250 m2 saha üzerine oturtulmuştur. Dairelerin her biri bir hoL ûç oda. mutfak ve bamo mahallerinden ibarettir. Binadaki borçluya ait hisse- sinin kesin tcspiti yapılmamış olup, ancak arsa \t binanın onda dokuzuna sa- hip olduğu anlaşümaktadır. Borçlu 1. normal kattaki bir dairede ikamet et- mektedir. Bina v^sat malzeme ve işçilikle inşa edilmi^ olup, su \ e elektrik tesi- sau vardır. Parsel her türtü beledive hizmetierinden istifade eder konumdadır. Gayrimenkulün kıymeti: Gaynmenkulün bulunduğu yer (semt). semt ıçın- deki yeri, imar durumu, inşa tarzı, halihazır vazıyeti, ahm satvm rayiçleri ta- pu kaydında arsa oluşu. hisseli oluşu göz önünde bulundurularak parsel ve üzenndeki binanın tamamının 45.000.000.000.- TLsı borçlunun 40.500.000.000 hissesine takdir edilmıştır Sanşsartian: 1 - Satış. 07 08,2001 Sah günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar Kartal 6. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alı- cı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17'82001 günü aynı saat ve ayne yerde ikincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada rüçhan- lı alacakhlann alacağım ve satış masraflannı muhammen bedelın yüzde 40'ını geçmesi şartı ile en çok arttırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nis- petinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu- nu vermelen lazımdır. Satış, peşın para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Resmı ihale pulu, tapu harç ve masraflan ile KDV müştenye aittir 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgılilerin (ilgıliler tabirine irtifak hak- kı sahipleri de dahildır) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialannı davanağı belgeler ile on beş gün içinde da- iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcıli ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise llK'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir İki ıhale arasındaki farktan ve yüzde 60 faızden alıcı ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak \e hıçbır hük- me hacet kalmadan kendılennden ıcra daıresınce tahsil olunacaktır. 5- Şartname, ılan tanhınden ıtibaren herkesin görebılmesı için dairede açık olup masrafi venldığı takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebilır. 6- Satışa ıştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul et- miş sayılacaklan. başkaca bilgı almak isteyenlerin 2000 1801 E. sayılı dos- ya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 11 '6'2001 Basın: 35802 TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKUL AÇTK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2001/368 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cuıs, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 02/7/2001 günü saat 1120 ile 11.30 arası yapılacak ve o günü kıymetlerin yüzde 75'ine is- teklı bulunmadığı takdirde 03/7// 2001 günü aynı yer ve saatte ikinci arttmna yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplammdan fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştır- ma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun sa- tış bedeli üzerinden yüzde orannıda KDV'nin alı- cıya aıt olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasmda görülebileceği, masrafı venldığı takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi al- mak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla da- ıremize başvurmalan ilan olunur. 01.6.2001 Muhammen kjymeti liraAdediCinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 7.000.000.000 TL2 tonTvien 61 sayılı Emilgatör kimyevi madde 28.000.000.000 TL87 varil200 kg'lık anyon reçinesi 1.125.000.000 TL14 varilTanesi 200 kg'hk anyon re- çinesi 1.120.000.000 TL25 varilTanise 45 kg'lık tekstil hammaddesi 600.000.000 TL6 varilTanesi 50 kg'lık varilde Mryj 52 hammadde 3.000.000.000 TL1.5 tonKarbovaks ilaç hammadde- si 25 kg'lık 31 paket 1.600.000.000 TL5430 kg'lık bidonlarda asit 1.600.000.000 TL10 varil200 kg'lık alkol 2.000.000.000 TL4Tanesi 200 kg'lık kozmetik ham- madde 2.200.000.000 TL5 varilKozmetik hammaddesi 200 kg'hk 10.000.000.000 TL11 varilTanesi 200 kg'lık ilaç hammaddesi Basm: 35807 Antonina 9"urizm ... kocaman bir beşiğin içinde, serin bir rüzgânn kuca- ğında, teknenin neşeli motor sesini dinleyerek, martı- lara ve eski zaman görûntülerine göz kırparak... 24 Haziran'da sanat tarihçisi Atilla Tuna ile, Bizans'ın Osmanirnın, bugünün Boğaziçi'nde tekne turu... Emi- nönü'nden Anadolukavağı'na, Yoros Kalesi'ne kadar saray saray, ev e\, insan insan... Rezervasyon: (0 212) 292 28 74-75 GEÇMtŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Karamsaplıktan Umuda Şirazesinden çıkan tartışmaya son noktayı Sa- yın Cumhurbaşkanı koydu ve yasayı yetkin hu- kukçuluğundan beklenen bir yaklaşımla yeniden görüşülmek üzere geri gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayrıntılı gerekçesi, Türkiye'nin gelecegi için, Avrupa Birliği'ne verilen Ulusal Program kadar önem taşıyor. öncelikle dışarıya verilen demokratikleşme söz- lerinin, içeride göz ardı edilmesi alışkanlığından vazgeçilmesinin ilk adımı olmasını diliyoruz. Yasanın geri gönderilmesiyle, radyo ve televiz- yonlarla ilgili yürürlükteki sakıncalı yasa değiş- memiş oldu. Ancak yeni yasada yer alan kimi ku- rallann, yasaklann ve öldürücü para cezalarının düzeltileceğini umutla beklememiz gerekiyor. Bu nedenle de yürüıiükteki sakıncalı yasaya kısa bir süre için daha uymak zorunluluğuyla karşı karşıyayız. • • • Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası'nın "olmazsa olmaz" istekleri, Bakanlar Kurulu'nun yasa tasansı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne art arda gönderiliyor. Amaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz'dabaşlayacakyaztatilinden önce kalan kısa sürede niyet mektubu ile verilen sözler kapsamındaki tasarıları yasalaştırmak. Ancak, hükümet üsteledikçe muhalefet partile- ri önergeler ve madde üzerinde konuşmala'rla za- man kazanmaya çalışıyoriar. Ekranlardan yansıyan o ki, iktidar partilerinin ki- mi milletvekillerinin elleri de Türkiye'nin dışa ba- ğımlılığını hızlandıracak ve yoğunlaştıracak mad- deler için gönülsüz olarak kalkıp iniyor. Kimi iktidar milletvekilleri de hükümet temsilci- si bakana, maddenin amacı konusundaki yorum- lannı da katarak öyle sorular yöneltiyorlar ki, mu- halefet milletvekillerinden farklan kalmıyor. Bu özgün tutumu, hem kamu bankalarının tas- fiyesini öngören hem de Tekel'in ortadan kaldınl- masını öngören yasalann görüşülmesinde izledik. Tasfiyesi öngörülen kamu bankaları konusunda, kimi bankalann yöneticilerine hukuksal ayrıcalık ve neredeyse suç işleme özgürlüğü tanımayı ola- naklı kılan maddede, iktidar milletvekillerinin de öne sürdüğü eleştiriler nedeniyle geri adım atma zorunluluğu doğdu. Tekel'in ortadan kaldınlması amacıyla getirilen tasarıda yer alan tütün konusu ise Türk tarımında yok sayılmak istenen üreticiler arasına tütün eki- cilerinin de katılmaya çahşıldığını belgeliyordu. Enftasyon nedeniyle yükselen girdi fıyatlannın arttırdığı maliyetin altında fıyat vermenin yurtsever- lik sayılması gibi yanlış bir anlayış, politikacılanmiz arasında giderek yaygınlaşıyor. Yurtdışından ithalatın daha ucuz olduğu varsa- yımıyla, anayasasında "sosyal" devlet olduğu ya- zılan bir ülkede yabancı üreticilere prim verirken kendi üreticilerimizi açlığa mahkûm ediyoruz. oerinco cumhuriyet.com.tr Iştk tlköğretim Okulu ilk mezunlannı verdi Fevziye Mektepleri Vakfi Özel Işık İlkögretim Okulu'nun ilk mezunlan, törenle diplomalannı aldılar. Eğitimde 115 yıllık bir tecrübeye sahip olan kurum, 8 yıllık temel eğitime geçilmesinin ardından ilk mezunlannı verirken öğrenciler kadar öğretmenlerin de heyecanlı olduklan görülüyordu. 318 bin 775e cıkarıldı YÖK, üniversite kontenjanlarını arttırdı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Yükseköğ- retim Kurulu (YÖK), üniversite kontenjanlan- nı geçen yıla göre yüzde 8.67 arttırdı. Kontenjan- Iar,293bin353'ten3l8 bin 775'e çıkanldı. Bu dunımda sınava giren l milyon 473 bin 906 adaydan 1 milyon 155 bin 131 'i açıkta kalacak. YDS, pazar günü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) - Üniversitelerin yabancı dü ile ilgüi bölümierinde okumak isteyen adaylann gireceği Yabancı Dil Sınavı, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 38 bin 855 adayın gireceği sınav, Türkiye'de devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduğu 40 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapdacak. 4 bin 879 personelin görev yapacağı sınav, 126 bina ve 1317 salonda uygulanacak. Adaylara postajanıyor Kontenjanlara ilişkin bilgiler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYS) tarafından hazır- lanarak kılavııza aktanldı. 2001 ÖSYS Tercih Formu ve Mes- lek Seçimi ile Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanlan Kılavuzu, aday- tann adreslerine postalanmaya başlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog