Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE HABERLER Körfez bilançosu • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Irak'a karşı "l koyup 3 alacağız" diye destek verdiği kararların Türkiye'ye faturası en düşük hesaplamayla 45 milyar dolan buldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler karan çerçevesinde uyguladığı yaptınmlara karşıhk müttefiklerinden yalnızca 3 milyar 645 milyon dolar yardım alabildi. FP Ankara Milletvekili Zeki Çelik'in soru önergesini yanıtlayan Kemal Derviş, Körfez bunalımının Türkiye'ye bilançosunu verdi. Buna göre, BM'nin 6 Ağustos 1990 tarihinde aldığı ambargo karan nedeniyle Türkiye'nin uğradığı kayıplann toplamı 45 milyar dolara ulaştı. Hayal TaciPlert-2' operasyonu • BURSA (Cumhuriyet) - Bursa Emnıyet Müdürlüğü'nün başlattığı "Hayal Tacirlen-2" operasyonu kapsamında, eski DYP tl Başkanı Idris Sevinç'in de aralannda bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin de arandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili bir kişinin daha arandığmı belirttiler. tabanka birleşiyor • İSTAIVBUL(AA)- Doğuş Grubu bünyesindeki Osmanlı Bankası ile Körfezbank arasında birleşme karan alındı. Osmanlı Bankası bünyesinde gerçekleştirilecek birleşme, Doğuş Grubu'nun diğer bankası Türkiye Garanti Bankası tarafından Borsa'ya gönderilen açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Osmanlı Bankası ile Birleşik Türk Körfez Bankası'nın birleşmesi hususunda karar alındığı bildirildi. Taciz davası DİYARBAKER (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Doç. Ahmet Atan hakkında, öğrencilerin tablolannı izinsiz sattığı ve kızlara sarkıntıbk ettiği iddiasıyla Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya dün başlandı. Duruşma, sanığın duruşmaya genrilmesi ve tanıkların dinlenmesi için yazı yazılmasma karar verilerek ertelendi. Adli yargı kararnamesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), adli yargıda yaklaşık 1565 hâkim ve savcmın görev yerini değiştiren kararnameyi kabul etti. Kararnameyle görev yeri değiştirilen hâkim ve savcılann büyük bölümü, bulunduklan bölgede görev sürelerini tamamlayanlardan oluşuyor. Hâkim ve savcılar, atandıklan yerleri, bugünden itibaren "www.adelet.gov.tr" adresindeki internet sitesinden öğrenebilecekler. Meclis'te kabul edilen Tütün Yasası'yla üreticinin bütçeden desteklenmesine son verilecek Çiftçi yine sakipsiz kaldıANKARA (Cumhuriyet Bfi- rosu) - Özelleştirme için Te- kel'i yeniden yapılandıran ve tütün üretimini piyasa koşul- lanna bağlayan yasa tasansı, TBMM Genel Kurulu'nda 110 ret oyuna karşılık 208 oyla ka- bul edildi. Çiftçi, ancak yazüı sözleşmeyle sınrrh olaraİc üre- tim yapabilecek ve dışalıma ağırlık veren serbest piyasada çokuluslu şırketler karşısında devletten destek bulamayacak. Cumhurbaşkanı'nın onayı- na sunulan yeni yasaya göre, tütün sektörüne ilişkin karar- lar, 3 ay içinde kurulacak olan Tütün Piyasası Düzenleme Kurulu'na brrakılacak. Kuru- lun 7 üyesi, 5 yıl için seçilecek. • TBMM'de 110 ret oyuna karşılık 208 oyla kabul edilen Tütün Yasası'yla tütün, yazılı sözleşmeyle sınırlı olarak üretilecek. Üretilen tütünün fiyatı, üretici ve tüccar arasuıdaki uzlaşmayla belirlenecek. Çiftçiler, dışalıma ağırlık veren serbest piyasada çokuluslu şirketler karşısında devletten destek bulamayacak. Üyeler, Maliye, Sağlık ve Ta- kalan miktar, açık arttırma kapsamında sınırlı miktardaki rım bakanlıklan ile Hazine Müsteşarlığı, Dış Tıcaret Müs- teşarlığı, TZOB ve Tekel Ge- nel Müdürlüğü'nün bildirece- ği ikişer aday arasından Ba- kanlar Kurulu'nca atanacak. Yeni sisteme göre tütün, ya- zılı sözleşme ilkesi veya açık arttırma yöntemiyle üretilip, alınıp satılabılecek. Sozleşme- li üretim ilkesine göre, üretilen tütünün fiyatı, üretici ve tüccar arasındaki uzlaşmayla belirle- necek. Yazılı sözleşme dışında merkezlerinde açık arttırma yöntemiyle satılabılecek. Sigara üreticileri, yıllık 2 milyar adet sigara üretebilecek tesisleri kurmakla yükümlü olacaklar. Bu koşulu yerine ge- tirenler, tütün mamullerini ser- bestçe satıp fiyatlandırabile- cekler. Tütün üreticisinin büt- çeden desteklenmesi uygula- masına son verilecek. 2002 yı- lından itibaren tütün ürünü için destekleme alımı yapılmaya- cak. "Doğnıdan geKr desteğj" ödemeye Bakanlar Kurulu ka- rar verecek. Hapis ve para cezası Kuruluş izni almadan tütün mamulü ve alkollü içki üret- mek üzere tesis kuranlar, 1 yıl- dan 3 yıla kadar hapis ve 225 milyon liradan az olmamak üzere, ürünlerinin piyasa de- ğerinin 10 katı tutannda ağır para cezasına çarptınlacaklar. Yeni sisteme göre, sözleşme imzalamadan ekim yapan çift- çiler de cezalandınlacaklar. Kesinleşmiş tütün üretim alan- lan dışında kalan yerlerde eki- len tütün fideleri veya dikilen tütünleryokedilecek. Ekiciler hakkında, 1 yıla kadar hapis ve para cezası verilecek. Muhalefet partileri, 5 milyon kişilik çiftçi nüfusunu ilgilen- diren yasanın, IMF'ye verilen söz çerçevesinde önceki gün sabaha karşı genel kurula geti- rilip alelacele çıkanlmasına tepki gösterdiler. Yasanın halk- tan kaçınldığuu savunan mu- halefet sözcüleri, çokuluslu şir- ketlerin Türkiye pazannı ele geçirmelerine yardım edilirken tütün üreticisine büyük darbe indirildiğini belirttiler. Ulusal Bağımsızlık Konferansi: Demokratik bir sömürge olmaz tstanbulHaberServi- si-68'lilerBirhğiVak- fı tarafından düzenle- nen "Ulusal Bağımsız- lık Konferansı T 'nm so- nuç belgesinde, hükü- metin, Türkiye'nin uluslararası çıkarlannı ayaklar altına aldığı öne sürülerek "Tarihte de- mokratik bir sömürge yoktur. IMF vc Dünya Bankası'nın Türkiye'yi soyan, üretimi baltala- yan kararlan red- dedilmeli, kamu yaran- nı esas alan, ulusal ve planlamaya dayanan bir ekonomiye acilen dönmetidir" denildi. Istanbul Teknik Üni- versitesi'nde 16 Hazi- ran tarihinde düzenle- nen konferansın sonuç belgesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ba- ğımsızhğı üzerinde hiç- bir tartışmarun kabul edilmeyeceği vurgulan- dı. "Uluslararası kuru- hışlann dikte ettiği ka- raıian yasalar çıkara- rak yerine getiren par- lamento ve hükümet, ulusal çıkarlanmızı ayaklar altina alnuşör." denilen sonuç belgesin- de Amerikancı cuntala- nn Türk siyasal yaşa- mındaki izlerini silecek anayasaya ihtiyaç du- yulduğu kaydedildi. Türkiye, NATO'dan çıkmab' Türkiye'nin yaşadığı krizlerin nedeninin, ül- kenin IMF ve Dünya Bankası'na bağımhlığı olduğuna dikkat çekilen belgeye, şöyle devam edildi: Türkive, NA- TO'dan çıkmah, dost01- keterietkaretinigefiştir- meB. Türkiye'nin ABD Ue kader biriigi eden AB'dedeyeriyoktur.Ya- banaparaegemenKğine son verilmeii. Gümrük Büiiği'nden çıkılmaü. Tanm konınmah. Kayıt (faşı ekonomi kajıt arana ahnmah. Borçlarvefaiz- leri erteknmeK." TBMM'de yinekavga TBMM Geoel Kurulu'nda kamu bankalanyia ilgili yasanuı görüşülmesi sırasında yine sert tarüşmalar ve geriKmli anlar vaşandL DYP Tunceti Milletvekili Kamer Genç, Emlakbank'uı "bazılanmn kflymak yediği bir dönemin üstünün kapaölmasuurj istenmesi'" nedeniyle tasfiye edildiğini öne sfirdü ve eski genel müdür, ANAP tstanbul MiBetvekili Ayduı Ayaydın'ı suçladı. Söz alan Ayaydbn, koalisyon liderleri döneminde değil, Tansu Çiller'in başbakaniiğı döneminde genel müdürhlğe getiriköğini beiirterek "Surati gibi kalbi de çiridn olanlan, bu iddialarmı ispata davet ediyorum" dedL DYPBaiıkesr Milkrveküi trvas Yılmaz>Tküz"ın konuşmaana tepki gösteren bazı MHP'ffier, Ydmazyıldız kürsüden aynfanak isterken üzerine yürümek hrtediler. TBMM Başkanvekiii oturuma 5 daldka ara verdi (Fotoğraf: AA) Ilçe ve belde belediye başkanlan için yetkiyi valilere bırakan tasan komisyondan geçti Soruşturma izni tarhşma yaratb • FP'liler, söz konusu düzenlemenin valilerin ilçe belediye başkanlan üzerinde baskı kurmalanna yol açacağını dile getirdiler. îçişleri Bakanı Yücelen ise yeni düzenlemeyle müfettişlerin, belediyelere dönük yanlı davranan valileri denetleme olanağına kavuşacaklannı ifade etti. ANKARA(CumhuriyetBürosu)-ll- çe ve belde belediye başkanlan hak- kında soruşturma izni verme yetkisini Îçişleri Bakanlığı'ndan alarak valilere bırakan yasa tasansı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hükümetin, bürokrasinin azaltılma- sı ve soruşrurmalann hızlandınlması gerekçesiyle getirdiği tasannın, me- murlar ile diğer kamu görevlileri hak- kında ceza kovuşturması açılması ko- nusunda cumhuriyet savcılıklannın, ön inceleme tamamlanmadan, ilgili mer- ciden soruşturma izni isteyemeyecek- lerini düzenleyen 2. maddesi tartışma yarattı. Hükümet kanadı, ön inceleme sonrasmda, cumhuriyet savcılıklannm soruşturma izni isteyebileceklerini sa- vundu. FP'li Mehmet Ali Şahin ise Enerji Bakanlığı Müsteşan Yurdakul Yiğitgüden hakkında Yargıtay Cumhu- riyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'na soruşturma izni verilmemesini örnek göstererek "Bu düzenkmeyle, bundan sonracumhuriyetsavcılarmmsoruştur- ma izni isteme yetkisi de ortadan kakn- nhyor" görüşünü savundu. TBMM Adalet Komisyonu'nda "Memurlar ile Diğer Kamu Görevlile- rinin YargılanmasıHakkındakiYasa'da değişiklik yapan yasa tasansı" kabul edildi. Belediye başkanlan ve diğer ka- mu görevlilerine ilişkin soruşturma prosedürünü "sadeleftirmeyi" amaçla- yan tasan üzerinde konuşan FP sözcü- leri, valilerin ilçe belediye başkanlan üzerinde baskı kurmalanna yol açaca- ğı çekincesini dile getirdiler. 'Valilerin fizerine gkfflecek' Îçişleri Bakanı Rüştü Kâzun Yüce- len ise "siyastarafgirtikle" hareket e- den valilerin üzerine gideceklerini be- lirtri. Yücelen, yeni düzenleme ile mü- fettişlerin, belediyelere dönük yanlı davranan valileri denetleme olanağı- na kavuşacaklarını ifade etti. Tasannm 2. maddesinde ise memur- lar ile diğer kamu görevlileri hakkında, cumhuriyet başsavcılıklannın soruştur- ma evrakını ilgili merciye iletmesi sı- rasında soruşturma izni istemesine iliş- kin hükmü değiştirildi. Yeni düzenle- me, savcılıklann ön inceleme tamam- lanmadan soruşturma izni istemelerini engelliyor. FP'li Şahin, bu tasannın, Kanadoğlu'nun, Yiğitgüden hakkmda soruşturma izni istediği dönemde Mec- lis'e sevk edildiğini ileri sürerek bu dü- zenlemeyle, cumhuriyet savcılıklannm soruşturma izni istemelerinin önünün kapatıldığını ileri sürdü. SORUŞTURMA tZJSt ÇIKARILMASI GEREKİYOR Yargı, Yenal Ansen içîn Bakan Derviş'i bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gö- zaltına ahndıktan sonra serbest bırakı- lan eski Halk Bankası Genel Müdürü YenalAnsen'in çeşitli şirketlere verdi- ği usulsüz krediler nedeniyle soruştur- ma başlatabilmek için Devlet Bakanı Kemal Derviş'ten izin bekliyor. Ansen'in tutuklu bulunan Yahya Murat Demi- rel'e verdiği 159 milyon do- larlık usulsüz kredilerle ilgi- li ifadesinin alınabilmesi de Dervış'in vereceği izne bağ- lı. Ansen'in de aralannda bu- lunduğu 9 kişi hakkmda ağır Yenal Ansen. ceza mahkemesinde usulsüz kredilerle ilgili bir dava sürüyor. Düz'ün suç duyurusu DSP'den istifa eden milletvekili Mustafa Dûz, 30 Nisan 2001 tarihin- de Halk Bankası'nın hortumlanma- sıyla ilgili olarak dönemin genel mü- dürü Ansen ve kurumun bağlı bulun- duğu Başbakan Yardımcısı Hüsamet- tin Ozkan hakkmda suç duyurusun- da bulundu. Mustafa Düz'ün başvurusu üzerine harekete geçen başsavcılık, incelemenin ardından so- ruşturmaya geçihnesine ka- rar verdi. Ancak soruşrur- manın başlatılabihnesi için Halkbank'm bağlı bulundu- ğu devlet bakanının izni ge- rekiyordu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazıyla izin istedi. Soruştur- manın başlatılabilmesi için başsavcılık Derviş'ten izin bekliyor. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Halk I Bankası 'nın kendisine bağlı olduğu dönemde soruşturma için izin verme- mişti. ETİBANK'TAN 1 TRÎLYON 342 MİLYAR LİRA Eski Bakan Yücel de ıısıılsüz kredi kullanmış ECEVTTKILIÇ Eski Turizm Bakanı Bahattin Yü- cel'in de Etibank'tan usulsüz şekilde kredi kullandığı ortaya çıktı. Bankanın yeminli murakıplan tarafmdan hazırla- nan raporda, Bahattin Yü- cel'in iki şirketi aracılığıyla Etibank'tan 1 rrilyon 342 milyar lira kredi aldığı, an- cak bu krediyi bankaya öde- mek yerineDinçBilgin'in şir- ketlerine aktardığı belirtildi. Fona devredilen Eti- bank'm yeminli murakıplan tarafından hazırlanan rapor, Istanbul DGM'ye ulaştı. Ra- porda, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in 1999 yılında sahibi olduğu Ekin Turizm ve Phaselis şirketleri ara- cılığıyla Etibank'tan 1 trilyon 342 mil- yar lira kredi aldığı belirtildi. Raporda, Yücel'in aldığı bu krediyi bankaya Bahattin YficeL ödemeyerek o dönemde bankanın sa- hibi olan ve "Çete oluşturarak Eû- bank'm içini boşahTnak" suçundan Kartal Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dinç Bügin'e ait olan şirketlere aktar- dığı ifade edildi. Eski Bakan Yücel'in Etibank soruşturmasım yü- rüten tstanbul DGM Cumhu- riyet Savcısı Ercan Cengiz'e ifade vermesi bekleniyor. Aynı raporlarda Park Hol- ding Yönetim Kurulu Başka- nı Turgay Ciner'in de Eti- bank'tan usulsüz kredi kul- landığı kaydedildi. Ciner'in Etibank'tan 20 trilyon kredi aldığı, ancak bu krediyi ban- kaya ödemek yerine Dinç Bilgin'in şir- ketlerine aktardığı iddia edildi. Ulusal Radyo ve TV'nin sahibi Tûrker Ina- noğhı da ikı gün önce Etibank'tan aldı- ğı 1 trilyonluk usulsüz krediyle ilgili Savcı Ercan Cengiz'e ifade vermişti. PERŞEMBE ORHAN BURSALI İş Nasıl Yaratılıp? Bugün de "ekonomide biryükseliş öykü- sü"nü sürdürüyoruz. Irlandalılar "Nereden nereye geldik" vurgu- lamasını seviyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'yla grt- tiğimiz Irlanda'da ekonomi ve teknolojiden so- rumlu yetkililer, sunumlanna, örneğin "Patates ülkesinden chip üreten ûlkeye" şeklinde başlık atıyor ve özellikle yeni yarattıklan iş alanlannı ve bu sayede kaç Irlandaiıyı iş sahibi yaptıklannı büyük bir keyifle vurguluyorlar. Hemen belirtelim: Irlanda, bilinçli bir poltti- kayla, yeni iş alanlannın hemen hepsini, üretim olsun, hizmetler olsun, yeni teknoloji alanlannda yarattı... Yurttaşına durmadan yeni iş alanlan yaratma ve kimseyi işsiz bırakmama uğraşı içinde ol- mak, yöneticinin en büyük mutluluklanndan biri olsa gerek. Türkiye'de siyasetçiler durmadan yeni iş alanlan üretmeyi ve geliştirmeyi beceremedikle- ri için, seçmenlerini devlet ve KtT'lerde, aslında olmayan işlere yerleştirerek bu "mutluluğu" ta- dıyorlari... Tabii, bunu bütün Türkiye'nin bütçesinden gerçekleştiriyor, "iş yaratmış" oluyor ve siyasal rantını da kendileri yiyorlar. ••• Irlanda yönetimi, ekonomiyi bilimsel-teknik dönemin gereklerini dikkate alarak ve kendi ko- şullarına uygun biçimde dönüştürerek rekabet edebilirlığı, ekonomisinin anahtar sözcüğü ya- parak işyerlerini korudu ve geliştirdi. Değişen dünya ekonomik ve sanayi koşulla- nna uygun yeni iş alanlan yarattı durmadan. 1995-2000 arası rekor derecede, yılda ortalama yüzde 4'ün üzerinde iş alanı açtı ve işsizlik ora- nını yüzde 3.6'ya indirdi. Bu noktada, Irlanda'nın, çalışan nüfusunu başanyla yeniden eğirtiğini, özellikle okullarda bilimsel ve teknik eğitime öncelik verdiğini ve teknolojik üretimin gereksinim duyduğu bilgili, teknik yüksek egitimli bir çalışma gücü oluştur- duğunu görüyoruz. Avrupa Topluluğu'ndan aldığı uyum parala- nndan öngörülenden fazla kısmını, nüfusunun eğitimine harcadı. Irlanda, OECD ülkeleri arasmda 25-34 yaş işgücünün niteliği açısından birinci sırada yer alıyor. Irlanda'da yüksekokul ve üniversitede öğ- rencilerin (yözde 60) en çok tercih ettikleri dallar mühendislik, bilim ve işletme. Ülke bilinçli ola- rak ögrenimi bu dallara yönlendiriyor. Bu politikanın sonucu olarak iş hayatında, yerii ve yabancı şirketler yüksek düzeyde ve iyi eğitilmiş genç bir işgücü ile karşılaşıyor ve gençler yeni teknolojilere yöneliyor. Böylece Irlanda, son 10 yıl içinde, sadece il- köğretim mezunu olan nüfusunu yan yanya azaltırken üniversiteyi bitirenlerin oranını da yaklaşık ikı kat arttırmayı başardı. Irlandalılar, ancak yüksek egitimli bir nüfus- la, bilimsel ve teknolojik kalkınma hedeflerine ulaşılabileceğini ve bu çabalann birlikte yürü- mesi gerektiğini belirtiyoriar. ••• Irlanda, ancak, kalkınma ve belirgin ekono- mik hedefleri olan, dünya ekonomisinde yükse- len sektörleri gören ve ülke üretimlerini o alanla- ra kaydırma potansiyeli, gücü ve politikalan ola- bilecek siyasi yapılann, siyasi partilerin ders alabilecekleri bir örnektir... Türkiye ekonomisine yeni yön vermekte olan yöneticilerde ise bunu göremiyoruz henüz. Türkiye'nin ekonomik zoriuklannın, siyasi açmazlannın nerelerde yattığının izlerini, Irlanda ömeğinde aramayı sürdüreceğiz... obursali(a bilimmerkezi.org.tr Amasya Bildingesi'nin 83. yıldonumu Kurtancı yine ulus iradesi tstanbul Haber Ser- visi - Istanbul Kadın Kuruluşlan Birliği'nce (ÜCKB), Amasya Bil- dirgesi'nin 83. yıldö- nümünde yapılan açık- lamada, "<hşgüçler''in, aydınlanma hareketini etkisizleştirmek için yaptıklan çalışmayı bugüne erteledikleri ifade edile- • rekülkenin, 83 yıl önce Mustafa Kemal'in dediği gibi, "ulusun iradesi ve karan" ile kurtanlaca- ğı belirtildi. ÖCKB Koordina- törü Prof. Dr. Necla Arat yaptı- ğı açıkla- mada, Mustafa Ke- mal'in Samsun'a çık- tıktan sonra Anado- lu'da gerçekleştirecek- leri hareketin ilk işare- tini, 83 yıl önce 21 -22 Haziran gecesi hazır- ladığı Amasya Bildir- gesi ile ortaya koydu- ğuna dikkat çekti. * tstanbul Kadın Kuruluşlan Birüği'nin, Amasya Bildirgesi'nin 83. ytldönümü nedeniyle yapOğı açıklamada, 'dışgüçier'in aydınlanmayt söndürmekiçin verdikleri mücadeleye ulus iradesiyle karşt honulabüeceğji beiirtüdL Arat, bildirgeyle başlayan hareketin yal- nızca "MBHÜM MflH'* sınırları ile belirlene- cek bir yurt toprağının kurtarüması ohnadığı- nı; bildirgenin, tam ba- ğımsızlığa sahip çıkıl- masmm ve Anadolu'da başlatılacak aydınlan- ma sürecinin belirtisi olduğunu vurguladı. "Dış gûç- ler"in ay- dınlanma- yı söndür- mek için tümgüçle- rini ortaya koyduğu- nu ifade e- den Arat, "Sonuç is- tedikleri gibi olma- yuıca is- ' ı •• teklerini uygun bir zamana er- telemişlerdir. işte arbk onlar için 'uygun za- man' başlamışür. Ba durumdan ülkemizi, 83 yıl önceMustafa Ke- mal'in saptadığı giU, uhısumuzun iradesi ve kararuun kurtaracağı- na inanıyoruz n dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog