Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Miras: Şu anda bektemedeyim • ANKARA(AA)-Eski Türkiye Odalar ve Borsalar Bırlığı (TOBB) Başkanı Fuat Miras, "Şu anda beklemedeyim, dinlemedeyım" dedi. Miras, Odalar Birliği'ne bağlı Deniz Tıcaret Odalan (DTO) Konseyı tarafından önceki gün alınan "yenı Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tanımayacaklanna" ilişkin karan, konsey üyesi olması nedenıyle değerlendirmesinin doğru olmayacağını kaydetti. Çakmakoğlu Hakkân'de • HAKKARİ(AA)- Milli Sa\aınma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, dün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya düzenlediği gezi ve incelemeleri çerçevesinde Hakkân'ye geldi. Bakan Çakmakoğlu, Vali Orhan Işın'ı makamında ziyaret ederek ilin sorunlan hakkında bılgi aldı. Çakmakoğlu, "Güvenlik kuvvetlerimizin kararlı tutumuyla bölgeye getirilen huzur ortamının bölge insanınm yüzüne yansımasının canlı tamğı olmaktan mutluluk duydum" dedi. 150ülkede (encevar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye tnsan Haklan Vakfı(TlHV), 150ülkede lcamu görevlilerince işkence yapıldığını, 22 ülkede 120firma tarafından da işkence aletlerinin üretildiğini belirterek işkenceyle mücadele etme çağnsı yaptı. TlHV tarafından 26 Haziran "Dünya işkence Mağdurlanyla Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle yapılan yazılı açıldamada, nedeni ne olursa olsun işkencenin, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ve kabul edilemeyeceği vurgulandı. Rüşvet alırken yakalandı • BURDLR (Cumhuriyet) - Burdur ll Hukuk Işleri Müdürü Kenan Yozgatlı, Ağlasun ilçesinin ÇanakJı belde Belediye Başkanı Mehmet Ali Soysal'dan 800 milyon lira rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Yozgatlı, sorgusunun ardından çıkanldığı mahkemece tutuklandı. Yılmaz, AFET'teki konuşmasında, 'Tanınsa da tanınmasa da kuzeyde bir devlet var' dedi Kıbrıs'tan ödün yokBRÜKSEL (AA) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı Mesut Yümaz, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Ko- misyonu'nda (AFET) yapüğı konuşmada, Kıbns konusun- da sert uyanlarda bulundu. AFET'te konuşan ve Avru- pa Parlamentosu üyelerinin sorularmı yamtlayan Yılmaz, parlamenterlerin, Türkiye'nin "Kıbns'ı kullanarak şantaj yapöğmı", "Kıbns'ı rehine al- dığını" ve "işgalettiğini'' iddia etmeleri, "tek Kıbns devleti buhınduğunu" öne sürmeleri ve "Ne yapmayı düşündüğü- • Yılmaz, Türkiye'nin Kıbns konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi. Verheugen'le yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Altını çizerek söyledim: Eğer Kıbns sorununun, Rumlann istediği şekilde tek taraflı olarak çözümü, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin bedeli olarak düşünülüyorsa, Türkiye hiçbir zaman bu bedeli ödemez dedim" diye konuştu. nüzü açıkça söyleyin" deme- leri üzenne, "Kıbns'uı kuze- yinde, tanınsa da tanınmasa da bir devlet var. Galıle. Dün- ya'nın Güneş'in etrafinda döndüğünü söylediği zaman da Idmse inanmanuşö** dedi. "Biz Kıbns'ta adil ve kabcı bir çözüm istiyoruz, ama burada görüyonun ki, sorunun teme- Örgütlere baskı yapılıyor Genel li konusunda bik mutabık de- ğiliz" diye konuşan Yılmaz, Rumlann geçmişte yaptıkla- rından ve bugünkü durumdan sorumlu olduklanm anlattı. Yılmaz, AB Komisyo- nu'nun genişlemeden sorum- lu üyesi Günter Verheugen ile bir araya geldi. Yılmaz, görüş- mesinin ardından yapüğı açık- lamada, Kıbns konusunda ta- viz verilmesi beklentilerinin yanlış olduğunu söyledi. Brüksel temaslan hakkında basını bilgilendiren Yılmaz, "Amnı çizerek söyledim: Eğer Kıbns sorununun, Rumlann istediği şekilde tek taraflı ola- rak çözümü, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin bedeli suçlama • Günayekibi Anadolu'da düzenleyecekleri toplantılara katılmamalan için örgütlere genel merkezden baskı yapıldığını ileri sürdü. Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erdem ise iddialan yalanladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin olağan kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ertuğrul Günay, Anadolu tunına dün başladı. Günay'a yakın isimJerden PM üyesi Erdal Kalkan, genel merkez yönetiminin Anadolu'da düzenleyecekleri toplantılara katılmamalan için örgütlere telefonla uyanda bulunduğunu ve baskı yaptığını ileri sürdü. Günay, Anadolu tunına dün Ege Bölgesi'nden başladı. Afyon ve Uşak üzerinden Izmir'e geçen Günay, burada Ege illerinden gelen partililerin katıldığı bir toplantı düzenledi. Genel merkezin, düzenleyecekleri toplantılara müdahale ettiğini ileri süren Kalkan, Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erdem'in bölge toplantısı yapacaklan yerlerdeki yöneticileri arayarak "Bu yapöğınız parti suçudur. Kesinlikle toplantılara katdmayın" biçiminde baskıda bulunduğunu iddia etti. tddialar asdsız Erdem ise iddialann gerçeklik payı olmadığını söyledi. Kurultayda delegenin özgür iradesinin söz konusu olduğunu kaydeden Erdem, "Kimse bu iradeye ipotek • koyamaz. Ancak, böyk bir topluhık için hazıruk yapmak da il başkanmmgörevi değildir. Zaten, idmin kimi desteklediği, o toplannlara ldmkrin katılacağı belh'dir. Bunlara engel olunması söz konusu değikiir" diye konuştu. Yılmaz, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen ile bir araya gekti. olarak düşünülüyorsa. Türki- ye hiçbir zaman bu bedeli öde- mez. Bututumumuzun yeni ol- madığuu,Heisinldzirvesi sn-a- smda da açıkça dile getiriktiği- ni, AB'nin tarafsız kahnasuun veçözümü BM Genel Sekrete- ri'nin çabalanna bırakması- nın daha doğru olacağmı söy- ledim" diye konuştu. Yılmaz'a RTÜK'ü sordulâr" AFET üyelerinin sorulannı yamtlayan Yılmaz, RTÜK Ya- sa Tasansı'na ilişkin yoğun eleştiriler karşısında, yeni ya- sanın amacının demokrasiyi kısıtlamak olmadığını, AB'deki kurallara uygun bir yasa getirmek olduğu- nu ifade etti. Yümaz, ölüm cezasırun koşullu olarak kısmen kaldınlmasına ilişkin eleştirileri yanıtlarken de "Ben şahsen ölüm cezası- na karsıyım" dedi. Ceyhun'dan Tantan sorusu AP Içişleri Komisyonu üyesi sıfatıyla konuşan Türk asıllı Alman paria- menter Ozan Ceyhun, "yolsuzhıklaria mücadele eden bir Içişleri Baka- nı'nın neden görevden ahndığuu" sordu. Yıl- maz, bu soruya verdiği yanıtta, "Bir Içişleri Ba- kanı'nın sadece yolsuz- luklarla mücadele etmesi değO, insan hakianna da saygı göstermesi gerelti- yor. Degişikliğin nedeni budur. Aynnülara güme- yeceğün" dedi. Hükümet, değişiklik paketini 'aceleye getirmemeyi' planlıyor Anayasa eylüle kahyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet, Partile- rarası Uzlaşma Komisyo- nu'nun hazırladığı 37 mad- delik anayasa değişikligi pa- ketini, TBMM'nin olağanüs- tü toplantısıyla eylül ayında ele almayı planlıyor. Başba- kan Bülent Ecevit, anayasa değışıkliğınin TBMM'nin tatilinin ardından ger- , çekleştirilmesinin daha uygun olacağı görüşü- nü dile getirdi.Bas.ba- kan Yardımcısı Mesut Yümaz ise anayasa de- ğişikliklerinin bir bölü- münün, TBMM tatile girmeden önce çıkanl- masından yana olduk- lanm söyledi. FP'nin kapatılma da- vasının ertelenmesi is- teminin reddedilmesi, ~" koalisyon ortaklannın, TB- MM'nin çalışma süresinin 15 gün daha uzatılarak arala- nnda siyasi partilerin kapatıl- masını zorlaştıran 69. mad- denin de bulunduğu dar kap- samlı bir paketin gündeme getirilmesi formülünü gün- demden düşürdü. Alınan bil- giye göre hükümet ortağı partüer, Anayasa Mahkeme- si'nin karan üzerine, TBMM tatile girmeden önce genel kurulda, Uzlaşma Komisyo- nu'nun tatilde de çahşması için karar alacak. Komisyon, raporunu hazırlamasının ar- dından TBMM Genel Kuru- lu olağanüstü toplantıya çağ- nlacak. Partilerin, liderler zirvesinin ardından anayasa kan Yardımcısı Rahşan Ece- vit, dün eşleriyle birlikte ça- ya çağırdıklan milletvekille- riyle de bu konuyu görüştü- ler. Başbakan Ecevit, millet- vekillerine "Anayasa değjşik- ligi ne zaman görüşühneliT> sonısunu yöneltirken "Bu konu, aceleye getirilmemelL Çok i\i tarnşılman, tatilden Ecevitc Değişiklik tatll sonrası Değişiklik önerileri, Bakanlar Kurulu ve liderler zirvesinde masaya yatınlacak. Ecevit, anayasa değişikliğinin TBMM'nin tatilinin ardından gerçekleştirilmesinin uygun olacağını söyledi. Yılmaz ise tatile girmeden değişiklik önerilerinin bir bölümünün çıkarüması gerektiğini belirtti. Ecevit ve Başbakan yar- dımcılan Mesut Yılmaz ile DevletBahçeti, liderler zirve- sinde değişiklik paketini ma- saya yatıracaklar. Brük- sel'den akşam saatlerinde dö- nen Yılmaz, anayasa değişik- liğinin zamanlamasıyla ilgi- li soru üzerine, "Bunu yann Saym Başbakan ve Sayın Bahçeli ile değerlendi- recegiz. Bu konuda va- racağnmz mutabakaü Mecüs Başkam'na fle- teceğiz. Bizün parti ola- rak tercihimiz, yaz tati- linden önce bunlann hiçobnazsa önemhbir bölümünün Mecfc'ten geçirilmesidir*' dedi. ÇiDer'den koşul değişikligi önerisini, gerekli olan 184 ünzayı sağlamak üzere milletvekıllerinin im- zasına açacaklan bildirildi. Aynca iktidar gruplanmn, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağnl- ması için gerekli olan 110 imzayı da tatilden önce ha- zırlayacaklan öğrenildi. Ecevit ve DSP Genel Baş- sonra görüşühneK'' yanıtını aldı. Edinilen bilgiye göre, Ecevit de "Bence detatil son- rasında görüşülmesi uygun olur. FP davası sürüyor, mah- kemenin değişikligi bekkme- si uygun olurdu. Ancak öyle görünüyor ki kararlannı ve- recekier. Daha geniş çaph bir tarnşmadan sonrapaketin ele ahnmasında yarar var" dedi. Uzlaşma Komısyo- ~~~' nu Başkanı NejatArse- ven, anayasa değişiklikleri- nin temmuz aymda çıkanl- ması için dün de destek tur- lannı sürdürdü. Arseven, 37 maddelik anayasa değişikligi paketini DYP Genel Başkanı Tansu ÇüTer'e sundu. Çiller ise Arseven ve komisyon üyelerinden siyasi partiler ve Seçim yasalannı da ele alma- lanm istedi. IRMIKIAYDIN ENGİN aengin(g doruk.nettr Şimdi bakın... Eğer bundan böyle Cumhuriyet okuru olup da, bana rastladıklann- da ya da yazdıklarında ya da tele- fon ettiklerinde ya da e-mektup yol- ladıklannda "Yav tamam Cumhuri- yet okuyoruz. Ama Cumhuriyet de yanı biraz şey.." gibi bir serzeniş du- yarsam... Ya da "Tamam gazetemizi sevi- yoruz ama 400 bin lira da biraz faz- la şey değil mi" gibisinden bir yakı- nı kulağıma gelirse... Önümüzdeki aylarda bu fiyatla da baş edemeyip 500 bin liraya çıkar- sak "Oooo, bu kadan da biraz faz- la şey olmadı mı" filan dediğinizi du- yarsam... Çok fena yaparım. Hiçbir şey ya- pamasam dilinizeacı bibersürerim. Zehır gibi acı Arnavut biberlerin- den... Yok Cumhuriyet okuru degilseniz ve bana rastladığınızda "Cumhuri- yet okuyordum ama bıraktım. Cumhuriyet biraz şey oldu biliyor musunuz?.. Yani haberleri biraz şey. Yorumlarise daha şey..." gibi- Bir Avuç Arnavut Biberi sinden yavelere başlarsanız... Burnunuza 19 Haziran 2001 tarih- li, 27649 sayılı, 400 bin lira fiyatlı Cumhuriyet'i dayarım. Sonra bur- nunuza doğru keyifle üfleyip yolu- ma devam ederim. Haberinizola... • • • - Yahu gazeteci durup dururken niye celâllendin sen böyle?.. ...Dedinizdegil mi? Yanıtımdır: 19 Haziran gününün gazeteleri, 18 Haziran'ın sabahından gece ya- rısına kadarolup bitenleri haberya- parak hazırlanır. 18 Haziran Pazartesi günü, Çan- kaya Yargıcı, RTÜK Yasası denen yüz karasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri yolladı. "Ey milletvekilleriparmak kaldınp çıkardığınız bu yasa şu, şu, şu nok- talarda, şu, şu ve şu gerekçelerle demokrasiye aykındır, insan hakia- nna aykırıdır; halkın haberalma öz- güriüğünü ayaklar altına almakta- dır; medyada tekelleşme ve kartel- leşmeyi azdırmak için sanki özel olarak hazırianmıştır. Yani siz mille- tin vekili olduğunu iddia eden zat- lar bu yasa ile ettiğiniz yemini çiğ- nemiş, hukuktan nasipsizliğinizi ka- nıtlamış, demokrasinin özünü ve basın özgüriüğünün temellerini kavrayamamışsınız. Şimdi alın şu yasanızı önünüze. Yanına da benim iade gerekçemi koyun. Bir iyi oku- yun. Anlayamadıysanız -bu müm- kûn, çünkü ciddi birhukuk bilgisi ve demokrasi kültürü gerektiriyor- bi- lenlere danışın ve bu haltı temizle- y/n"dedi... (Allaha bin şükür olsun) milletye- kilifilandeğilim. Ama yurttaşım. Üs- tüne üstlük gazeteciyim. Yani bu ya- sa yüzünden çifte kazık yemekte- yim. O yüzden Çankaya Yargıcı'nın gerekçelerini önüme koydum. Okudum. Keyifle okudum. Usta işi bir dedektif romanı okur- casına merakla... Madrabazlığa kılıf arayan biçim- sel hukukçulann mide bulandıncı laf ebelikleriyle şişirilmiş teknik bir hu- kuk metninden çok uzak, hukukun adaletle buluştuğu alanlardan sü- zülmüş bir ders kitabı okurcasına zenginleşerek... Özenle kullanılan Türkçenin lez- zetinin tadını çıkararak... Okudum... ••• Bu gerekçeleri, bu her eve, her yurttaşa lazım "hukuk dersini" bir tek bu gazete tam sayfa yayımla- dı. Büyük medya diye anılan, laikli- ğin, hukuk devletinin, demokrasi- nin, AB ile bütünleşmenin savunu- culuğunu yaptığını iddia eden anlı şanlı gazeteler tek, bilemedin çift sütunluk haberlerle yetindiler. Her- hangi bir iletişim fakültesinin ilk sı- nıfında haber değerlendirme der- sinde sınıfta kalınacak kadar yürek parçalayıcı birtablo idi. Meslek adı- na utandım. Sonra "Herkesin ayıbı kendine" deyip, "ayıbı ayırt edemeyen oku- ru'' kendiyle baş başa bırakıp ken- di gazetem'le kıvandım... Tamam, pahalıyız...Tamam, baş edemezsek daha da pahalıiaşaca- ğız... Tamam, bir sürü kusurumuz var. Tamam, kâğıdımız kalitesiz. Ta- mam, bazen bayat haber verdiğimiz de oluyor... Tamam, bencileyin bir çenesi düşük bile bu gazetede ya- zıyor... Tamam, hepsi tamam... Ama biz gazeteyiz... Üstüne mürekkep sürülmüş kâ- ğrt değil... ••• Bundan böyle; siz, siz olun, sakın bana rastlarsanız, yazarsanız, tele- fon ederseniz, "Ama yani Cumhu- riyet de biraz şey." gibisinden laf- lar etmeyin. Bu günlerde, cebımde Mısır Çar- şısı'ndan alınmış bir avuç "Amavut biberi" ile dolanıyorum. Bir sürersem... POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Hizbullah Ne Yapıyor? Gaffar Okkan cinayetinde sona doğru adım adım ilerlenirken Israil Iç Istihbarat Sorumlusu Ko- rgeneral Haim Claim'in Türkiye'ye gelmesının ne- deni anlaşıldı... Hizbullah, Türkiye'deki Israil'in elçilik binalarıy- la bazı Musevi işadamlarına yönelik kanlı bir eylem yapacaktı!.. Haziran 2001 'de yapılan operasyonlarda polis, Gaffar Okkan cinayetıyle önemli bağlantısı olan dört Hizbullah militanını Diyarbakır'dayakaladı... Bedran Selamboğa, Veysi Şanlı, Ömer Akgül, MahmutTetik, Dıyarbakır'ın Bağlarsem- tindeki hücreevinden taşınırken ele geçirildıler... Polis battanıyelerin arasında beş Kalaşnikof si- lah, dört tabanca ve on el bombasını buldu... Yakalanan Hizbullah militanlarından Bedran Selamboğa, sorgusunda Gaffar Okkan cınayetı- ne katıldığını söyledi... Hizbullah milıtanı Selamboğa, bu arada önem- li açıklamalar da yaptı: "örgüt Istanbul'da israil Konsolosluğu'na ve bazı Musevi işadamlarına karşı eylem ya- pacaktır..." O tarihte polis alarma geçti... Koruma Şube Müdürlüğü korunan kişiler için u- yanda bulundu: "Bir Hizbullah eylemı bekleniyor, dikkatli ol- unuz!" Bazı Musevi işadamları daha sıkı korundu, Is- rail Konsolosluğu, sinagog çevresinde güvenlik öntemleri arttınldı... Istihbarat yetkilileri bu konuda şöyle dıyorlar: "Hizbullah kentlerden kırsal alana çekılırken büyük kentlerde eylem yapmayı planlıyor..." • • • Mayıs 2001 'de polis Istanbul'da bir Hizbullah operasyonu yaptı. Zeytınburnu'nda bir evde ön- ce Nizamettin Gökçe yakalandı. Sorguya alınan Gökçe, Mehmet Fidancı'nın adresını verdı. Da- ha sonra Fidana ele geçınldi... Gökçe ve Fidancı, Hizbullah'ın 'batıya hicret e- den' militanlanyla ilgili bilgiler verdi, yapacakları eylemleri anlattılar... Iki Hizbullahçı, örgütün eylem timinde tetıkçi o- larak görev yapıyorlardı... Haziran 2001 'de Abdulvahap Ekinci, Istan- bul'da eylem hazırlığı içındeyken on dört militan- la birlikte polisin elıne geçtı... Ekinci, Hizbullah'ın Marmara bölge sorum- lusuydu ve on dört arkadaşıyla Istanbul'da ses ge- tirecek kanlı eylem hazırlığı içindeydi... Hedef Israil Konsolosluğu, sinagog ve Musevi işadamlarıydı. Isimler ve adresler saptanmıştı. Eylem haziran sonu ya da temmuz başında gerçekleştirilecekti... Israil Iç Istihbarat Sorumlusu bu nedenle Türkiye'de... Iki gün önce Emnıyet Müdürü Vekili Vali Hasan Özdemir'le görüşen Korgeneral, Hasan özdemir'den bilgi aldı... Hasan Özdemir 17 Ocak 2001'de Beykoz ve Kartal'da yapılan Hüseyin Velioglu'nun öldürüldüğü operasyonu yürütmüştü... 17 Ocak 2001 operasyonunun üç önemli ismi vardı: Gaffar Okkan, Atilla Çınar ve Hasan özdemir... • • • Istanbul ve Diyarbakır'da yapılan operasyon- lar sürüyor... Burada üzerinde durulması gereken bir nokta var ki çok önemli: Nisan 2001 'de Iran'dan Van'a gelen Hizbullah timinin bugüne dek yakalanmamış olması... Iki Mercedes otomobıl, plakaları bilinmesıne karşın bulunamadı... Altı kişilik Iran bağlantılı Hizbullah timı acaba nerede? Hizbullah başta belirttiğimız gibi kentlerden kır- sal alana çekilıp tarım işçisi kimliğiyle Çukurova ve Ege'ye inip Karacabey Ovası'nda çalışıyor mu? Iki aydır 'şeriatçı basın' GAP'ı diline dolayıp Musevi işadamlannı ve Israil'i neden hedef gös- teriyor? Sanki fırtınadan önce bir sessızlık var!.. hikmetcetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 DYP lideri Tansu Ciller: Hükümet krizin altında kaldı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Türkiye'nın "krizkoBk" olduğunu belirterek hükümetin bunalımlan aşmak ye- rine altında kaldığını söyledi. Türkiye'deki bunalımın derinleşerek yeni bir döneme girdi- ğim belirten Çiller. ta- kas işleminin de "jeni bir oyuncak" olarak kullamlmaya başlandı- ğını kaydetti. Çiller, grup toplantı- sında iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü. Türkiye'nin bu iktidar- dan kurtanlması ge- rektiğini anlatan Çiller. "Türkiye'ye bugünü- nü kaybettiren iktidar, yannını da ipotek altı- na aldı" dedi. Hazı- ne'nin uyguladığı borç takasının "yeni bir oyuncak" olarak kulla- mlmaya başlandığını belirten Çiller, bu işle- min önümüzdeki dö- nemde tekrar tekrar kullanılacağını savun- du. Çiller. Kemal Deniş'in akıbetininde eski Içişleri Bakanı Sa- dettin Tantan'a benze- yeceğini savundu. 'Tenis oynayarak bûtçe yapürnaz" Çiller, dün Türkıye Ziraat Odalan Bırliği (TZOB) Başkanı Fa- ruk Yücel ve yönetım kurulu üyelerinı TB- MM'deki makam oda- sında kabul etti. TZOB Başkanı Yücel, Türki- ye'de tanmın yok edıl- mek istendiğinı ileri sürdü. Yücel. "Tenis oynamakla, eşiyle tu- ristik gezilere çıkmakla ve taksicilerie çay iç- mekle ekonomi öğre- nibnez, bütçe yapıl- maz" ılive konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog