Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE HABERLER 23 <işi tahliye edildi • Hıber.Merkezi- Adabt Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdir Vekili Mehmet Öztojun, gazetemizin önceti günkü sayısında yayınlanan " F tipi eyleminde ölürncül sessklik" başlıklı haberle ilgili olarak, "De\am eden açlık grevleri ve ölüm oruçlannın bitirilmesi için cevletimiz, yapılması gereken her şeyi }apmış, konuya yaşarıın kutsallığını ön planda tutarak insanca yaklaşmıştır. Bakanlığımızın üzerine düşer. görevi yapmadığını iddia etmek ve atılan somut adırrüan görmezlikten gelmek insafsızlık olur'" dedi. Öztosun, ölüm orucu eylemi nedeniyle cezalannın infazına devam edilemeyecek durumda olan 23 hükümlünün cezasınm, CMUK'nin 399. maddesi gereğince 6 ay ertelendiğini belirtti. Nâzım'a yurttaşlık hakkı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Nâzım Hikmet'in yurttaşlık hakkının geri verilmesi için yann Türkiye genelinde Başbakanlık'a faks ve telgraf çekme eylemi gerçekleştirilecek. Ankara'da, Kızılay Postanesı önünde saat I2.00'detoplanacak olan aydınlar, haksızlığın düzeltilmesi için hükümeti bir kez daha göreve çağıracaklar. TTB davası temyiz edildi • ANKARA(AA)-F tipi cezaevleriyle ilgili yaptıklan basın açıklamasıyla "TTB'ninamaçlan dışında faaliyet gösterdikleri" iddiasıyla Türk Tabiplen Birliği (TTB) Başkanı ve 6 yöneticisinin görevden alınmalan istemıyle açılan ve reddedilen dava temyiz edildi. Başsavcılık, temyiz dilekçesinde, l 1. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi Ismail Hakkı Asarlıoğlu'nun davanamenin reddi yönünde verdiği karannm "usul ve yasaya aykın" olduğunu savundu. Schüssel geliyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avusturya Başbakanı Dr. Wolfgang Schüssel, resmi bir ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Schüssel'in ziyareti, Helsinki Zirvesi'nin ardından bir AB ülkesinden başbakan düzeyinde yapılan ikinci ziyaret olması açısmdan önem taşıyor. Ermeni iddialarına yanıt • ANKARA (AA)- Türkiye Cumhuriyeti devletine ve ulusuna yöneltilen Ermeni iddialannı, tarihi gerçeklerin ışığında ve bilimsel verilerle çürütmek üzere hazırlanan "'The Armanians in The Late Ottoman Empire - Osmanlı Imparatorluğu'nun Son Döneminde Ermeniler" adlı çalışma, kitap haline getirildi. TBMM Başkanhğı'nm destek ve teşviki ile son şekli verilen kitap, 27 Haziran2001 Çarşamba günü eski Cumhuriyet Senatosu Salomfnda yapılacak bir toplantıyla tanıtılacak. TİP'li 7 öğrenciyi katleden ülkücüler Osmanağaoğlu ve Adanalı'nın 7'şer kez idamı onandı 1979 yılında hâkim karşısına çıkan Bahçelievler katlianu sanıklanndan Ünal Osmanağaoğlu ve Bünyamin Adanaü, 1999 yılında Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptınlmışti. Katliaıııa ölüm cezası• Sanıklar hakkında verilen ölümcezalan, suç 1991 'den önce işlendiği için Terörle Mücadele Yasası'nm geçici 1. maddesi gereğince yerine getirilmeyecek. Bunun yerine her ölüm cezası için 10 yıl ağır hapis cezası uygulanacak. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Yargıtay Ceza Genel Kuru- lu, 1978"de Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrenciyi katlettikleri ge- rekçesiy le 7' şer kez ölüm cezası- na çarphnlan ülkücü katiller Cnal Osmanağaoğlu ve Bünyamin Adanalı hakkındaki hükmü ona- dı. Kurulun karanyla Osmanağa- oğlu ve Adanalı hakkındaki hü- küm kesınleştı. Osmanağaoğlu ve Adanalı'nın her idam cezası için 10 yıl ağır hapis cezası uygu- lanacak, 70 yıllık ağır hapis ceza- lan 36 yıl olarak infaz edılecek. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkeme- si, Ünal Osmanağaoğlu ve Bün- yamin Adanalı'yı her bir makru- lün ölümünden dolayı ayn ayn Türk Ceza Yasası'nın (TCY) "ta- ammüden adam öMürme" fiilini düzenleyen 450. maddesine göre 7'şer kez ölüm cezasına çarptır- mıştı. Karann temyiz incelemesi- ni yapan Yargıtay 9. Ceza Daire- si, Osmanağaoğlu ve Adanalı'nın "suça feri fail olarak iştirak ettik- leri" gerekçesiyle karan bozdu. Ancak dosyanm gittiğı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Şubat 2001'de 2 sanık hakkındaki 7'şer kez idam karannda direndi. Ankara 3. Ağır Ceza Mahke- mesi'nin bu direnme karan, sa- nıklar tarafından temyiz edildi. 5e lcarşı 18 oyla onandı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- lığı, tebliğnamesinde, yerel mah- keme karannm 9. Ceza Daire- si'nin görüşü doğrultusunda bo- zulmasını istedi. Ceza Genel Ku- rulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsav- cılığfnın tersi görüşüne karşm Ankara 3. Ağır Ceza Mahkeme- si'nin Ağaoğlu ve Adanalı hakkın- daki 7'şer kez idamda direnme ka- rannı usul ve yasaya uygun bula- rak 5 'e karşı 18 üyenin oyuyla ona- dı. Ceza Genel Kurulu'nun kara- nyla Osmanağaoğlu ve Adanalı hakkındaki hüküm kesinleşti. Sanıklar haklonda verilen idam cezalan, suç I99l'den önce işlen- diği için Terörle Mücadele Yasa- sı'nın geçici l. maddesi gereğince yerine getirilmeyecek. Bunun ye- rine her idam cezası için 10 yıl ağır hapis cezası uygulanacak. Osma- nağaoğlu ve Adanalı'nın 70 yıllık ağır hapis cezası TCY'nin 13 ve 70. maddelerine göre 36 yıl olarak infaz edilecek. Ankara 3. Ağır Ceza Mah- kemesi, Fransa'da olduklan sanılan gıyabi tutuklu sanıklar Mahmut Korkmaz ve Kadri Kür- şat Poyraz'ın dosyalannı ise davadan ayırmıştı. Aynı davada, Ankara 1. Sıkıyönetim Mah- kemesi'nde yargılanan bazı sanık- lar beraat etmiş, Hahık Kırcı ise 7 TÎP'li öğrenciyi öldürdüğü gerek- çesiyle 7 kez idam cezasına çarp- tınlmışti. Kırcı, halen bu mah- kûmiyet nedeniyle cezaevinde bu- lunuyor. KESK'TEN KINAMA Şiddete uğrayan kadınlara destek İstanbul Haber Servi- si - Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasy- onu (KESK), "Tadzve Tecavüze Hayır" kurul- tayında, gözaltında ya- şadıklan taciz ve teca- vüzü anlatan 19 kadın hakkında dava açılma- sınıkınadı. KESK Ka- dın Sekreteri SevgiGöy- çe, KESK Genel Mer- kez Binası önünde ya- pılan açıklamada. "Asıl suçlu. utanç duymasıge- rekenler kim? tşkence yapanlar mı? tşkence mağdurlan mı? Teca- vüzcüler mi, susmayan- lar mı" diye konuştu. 'Somut adım atılsın' çağrısı Aile içinde başlayan şiddetin. toplumsal ya- şamın her alanında meşrulaştığına dikkat çeken-Göyçe, kadflîla*--; ra yönelik şiddetin tüm biçimlerinin ortadan kaldınlmasını, somut adımlar atıhnasını, uluslararası sözleşme- lerin imzalanması ve uygulanmasını ıstedı. "CinseL, ulusaL, smıf- sal sömürüye son", "Susma haykır, teca- vüzcü utansın" slogan- lannı atan kadınlar, bu- gün Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülecek ve KESK'e bağlı SES üyesi Nazlı Top'un da yargılanaca- ğı davada kadın daya- nışmasını göstermek amacıyla bir araya ge- leceklerini ıfade ettiler. İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN • •••••••••#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MKUPOPüIIZM Eğitim kalitesini yükseltmeye çalışan emniyet, geçen yılın bilançosunu çıkardı Bir yılda 2 bin polise soruşturma ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, 218 personel, çeşitli suçlara kanş- tıkJan için mesleklerinden ve memuriyetten ihraç edildi, 15 bin 252 personel ise başanla- nndan dolayı ödüllendirildi. Emniyet Genel Müdürlü- ğü"nden alınan bilgiye göre geçen yıl 2 bin 273 personel hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açılan personel- den 722'si suçsuz görülerek haklannda herhangi bir cezaya gerek görühnedi. Haklannda çeşitli iddialardan soruşturma- sı süren 611 kişi ise aftan ya- rarlandı. Bakanlık Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Ku- rulu ve Merkez Disiplin Kuru- lu'nun baktığı soruşturmalar- da ise 940 personele çeşitli ce- zalar verildi. Ceza alan perso- nelin 146'sınm müdür, 62'si- nin emniyet amiri, 45' inin baş- komiser, 66'sının komiser ve komiseryardımcısı, 533'ünün polis memuru, 88" inin ise di- ğer hizmet sınıfında çalışan- lardan oluştuğu bildirildi. Memuriyetten gıkarma Ceza alan personelin 12'si memuriyetten çıkarma, 206 sı meslekten çıkarma ce- zalanna çarptınlırken, 268 personele kıdem tenzili, 188'ine aylık kesimi, 176'sı- na kınama, 90' uıa uyarma ce- zası verildi. Memuriyetten ve meslek- ten çıkarma cezası alan 218 personelin 34"ünün zimmet, irtikap, rüşvet 16'sınm gasp, 34'ünün hırsızlık, dolandın- cılık 28'inin sahtecilik, kal- pazanlık 19'unun görevi kö- Özdemir sertifika dağıttı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne vekâleten atanan Hasan Özdemir, dün 2001 Yıh Sürekli Uygulamalı Eğitim Progranu'nı tamamlayan Pasaport Şube Müdürlüğü'nde göre\li 18 polise sertifıkalannı dağıttı. Vataıı C addesi'ndeki emniyet müdüıiüğü binasında düzenlenen törende konuşan Özdemir, bu kurslann asayiş, terör, güvenlik ve diğer birimler için de düzenleneceğini belirterek "Amacımız, tstanbuPda yaşayan yurttaşlann en i>i hizmeti almasıdır" diye konuştu. "Gücün ve kudretin dayandıği en önemli nokta eğitinıdir'' diyen Özdemir, ISO 9002 belgesinin alınması için ekip olarak çalışılması gerektiğini \ urguladı. Özdemir daha sonra insan haklan, polis davranışı ve halkla ilişkiler, toplumsal olaylara müdahale konulannda veriien egitimi başanyla tamamlayan 18 personele sertifıkalannı v^rdL (Fotoğraf: ÖZKAN GÜVEN) tüye kullanma, 10'unun göre- vi terk, 9'unun görev yerini terk, 7 'sinin kaçakçılık ve ka- çakçılarla ilişki kurma 12'si- nin kasten adam öldürme, ır- za geçme ve ırza tasaddi suç- lanna kanştığı bildirildi. 15 bin personele ttdül Geçen yıl aynca, çeşitli olaylann aydınlatılması ve bulunduğu birimde gös- terdiği başan nedeniyle 15 bin 252 personel ödüllendirildi. Bu per- sonelden 2 bin 377'sine takdirname verilirken 12 bin 875 personel, 50 bin 83 maaş tutannda ik- ramiye taltifine layık görüldü. Okul durumları Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emniyet hizmetleri kad- rosunda görev yapan personelin eğitim sevi- yesinin giderek yüksel- diği bildirildi. Emniyet hizmetleri sınıfında gö- rev yapan 165 bin 358 personelden, 27 bin 457'sinin yüksekokul mezunu olduğu kayde- dildi. Guneydogu yeniden üs secildi Hizbullah'ta tersine göç DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Güvenhk biritnleri, Batı'da çok kolay deşifre olmaya başlayan Hizbullah militanlannın yeniden Güneydoğu'yu üs olarak seçtiğini saptadı. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, şeriatçı teröristlerin örgütlenmelerini kırsal kesime kaydırdığına da dikkat çekti. Güneydoğu'da 1999 yılında yoğunlaştınlan operasyonlann ardından "Batı'ya hkret eden" Hizbullahçılar, büyük kentierde bannma güçlüğü çekti. Militanlann, örgüt lideri Hüseyin Velioğhı'nun öldürülmesinin ardından istanbul gibi büyük şehîrlerde yeraltına çekildiğini belirten üst düzey polis yetkilisi, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edilmesinin ardından da teröristlerin bannma sorunlarının arftığını vurguladı. Panlk arttı Polis yetkilisi, Okkan suikastına katılmakla suçlanan Nizamettio Gökçe, Abdutvahap Eldnci, Mehmet ! --. - Fidancı'nm îstanbuPda yakalanmasının militanlar arasında paniği arttırdığını anlattı. Yetkili, bu üç teröristin poliste konuşabileceğinden endişe duyan örgüt üyelerinin, önce bannma merkezlerini değiştirdiğine, daha sonra da bölgeyi terk etmeye başladığına dikkat çekti. Örgütün yeni eylem ve yapılanma stratejisinin, İstanbul polisi trafından deşifre ediünesinin de Hizbullah'ı zora soktuğuna dikkat çeken polis yetkılisi,"Böyûkşehir okluğu için istanbuTda kolay gizfcnebgecekkrini ve hareket aaffar Okkan suikastından sonra Doğu 'da da rahat hareket edemeyen örgüt militanlannın bu kez kırsal kesimlerde yapûanmaya çaltştıkları saptandu L _ Istanbul'da öldürülmesi, tetikçilerin bJrkaçiBin yakalanması, yanhş yerde yuvalandıklanıu kanıriarfı" dedi. Militanlar ürlctü 1 Hücre evleri deşifre olan teröristlerin yeniden Guneydogu'ya göç ettiklerini belirten yetkili, "Ozeflikle ardından Hizbullah konusunda kamuoyenda (daşan dojarhhk ve ihbaıiarm artması nuMtanlan ürküttü" dedi. Istanbul'da genelikle akrabalanna ait evleri gizlenme yeri olarak seçen teröristlerin Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki çeşitli kentlere yerleştiğıni anlatan yetkilı^Teröristier Dr>arbakir'da da panikte Gaffar Okkan suikastı zanfalan da bu nedenk bölge dışuıa çıkamıyor" diye konuştu. Polis yetkilisi, Hizbullahçıların kırsal kesimde yapdanmaya çalıştıklannı vurguladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog