Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tnıti\az Sahibi: Berin Nadi Genel Ya\ ın Yönetmenı: tbrahim Yıldız • YaznşlenMüdürir Safim Alpaslan 0 Sorumlu Müdür Fikret Ilkiz • Haber Merkezı Müduriı: Hakan Kara tstıhbarat, Cengiz Vıldırım 9 Ekonomı Özlem Yüzak # Kültüf Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Yücelman # Makaleler. Sami Karaören 0 Duzeltmc Abdullah Yazıcı 0 Bılgı- Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlerı Mehmet Faraç 0 A\rupa Temsılcısi Gürav Öz Yayuı Kurulu İlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Hikmet Çetinka>a, Şükran Soner. tbrahim Yİldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısi Mustafa Balba> Ataturk Buhan No 125.Kat 4.Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 0 Izmır TemMİcısı Serdar Kızık, H Zıva Blv 1352S 23Tel 4411220. Faks 44191170AdanaTemsılcısi Çetin viğenoğlu, înonü Cd. 119 S No 1 Kat 1, Tel. 363 12 11, Faks 363 12 15 Muessese Muduru Erol Erkut 0 Koordınatör Ahmet Korulsan 0 \lu- hasebe Bülent V. enerO ldare Hüse>in Gürer 0 Satış FaziletKuza V1ED\ A C: • Yönetun Kurulu Başkanı - Genel Mudür Gülbin Erduran • Koordınatör Reha Işıtman # Genel MudurYardımcısı Se\daÇoban Tel 514 07 53 - 5119580-511*460-61 Faks 5138463 Yaıımlatan >e Basan: ^ err Gun Haber \sansi, Basın \e Yayıncılık A Ş Türkocaiı Cad 39 41 Cagaloğlu 34334 tsıanbui PK 246 - Sırkecı 34435 tstanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hatl Faks (0 212)513 85 95 w"ww.cumhunyet com.tr 21 HAZÎRAN2001 Imsak:3.21 Güneş: 5.25 Öğle: 13.13 Ikindi: 17.11 Akşam: 20.48 Yatsı: 22.41 Mars bugün çok yakın • \E\VYORK(AA)- "Kızıl gezegen" Mars, bu aece dün\ a> a en yakın noktada olacak. Gökyüzüne bakıldığında, son İOvılı aşkınbır süreden beri göriildüğünden daha parlak ve daha büyük, altın rengindekı Mars görülecek Kürtajcılara tehdit • NEWYORK(AA) - ABDdekı bazı kürtaj kliniklerine ınternet aracılığıyla tehdıtte bulunan bır kışı. bu klıniklerde çalışanlan öldüreceğıni bildırdi. Resmı makamlar. internetteki tehdit yazısının Clayton Lee Waagner adlı cezaevi kaçağı tarafından kaleme alındığını belırlediler. AIDS'le mücadele • CENEVRE(AA)- Coca-Cola, AIDS hastalığuıın Afnka'da yayılmasına karşı verilen mücadeleye katkıda bulunacak. Coca-Cola Afnka Grubu Başkanı Alexander B. Cummings, şirketin Afnka kıtasının geleceği için çalışacağını söyledl. AIDS'le mücadele eden BM örgütü UNAIDS yetkilisi Peter Piot da Coca- Cola'run çalışmalanna katılmasından memnun olduklannı belirtti. Babaya hediye afrodizyak • PEKİN(AA)-Çin'de Babalar Günü'nde babasına "afrodizyak" hap armağan eden genç kız. hapı satan mağaza yetkililerınin başmı derde soktu. Çengdu kentinde yaşayan 16 yaşındaki kız, Babalar GüniTnde, babasına cinsel gücü arrtırdığı ıddia edilen haplardan satın aldı. Ancak armağandan hoşlanmayan anne ve baba, bu tür şeyleri 18 yaşından küçüklere sattığı içın mağaza aleyhınde da\a açmava karar verdi. 'Genç Sanatçılar Resim Yarışmasr I Haber Merkezi - TÜYAP Genç Sanatçılar Resım YanşmaSı' ve TÜYAP Sanat Eleştırmenlen Yanşmasf başvurulan başladı. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Istanbul Sanat Galencileri Derneğı tarafından düzenlenen ART-IST 2001 - 11. tstanbul Sanat Fuan 08-14 Ekim 2001 tarihlen arasında TÜYAP - Istanbul Sergı Sarayı - Tepebaşı'nda yapılacak. Ayrıntılı bilgı ıçın telefon: 02122123100 Çiıfe dondurma ihraç edilecek • K.MARAŞ(AA)-K. Maraş'ta yerleşik Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri AŞ'nin ürünü MADO dondurma, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek. Çinli ortaklar. ilk aşamada 300 milyon kışiye dondurma ulaştıracaklannı anlattı. 'Sokak Oyun Gunu' • AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da dün yapılan Ulusal Sokak Oyun GüniTne 250 bin dolayında çocuk katıldı. Trafik Güvenliği Kurumu tarafından düzenlenen gün çerçevesinde, ülkenin değişik yerleşim birimlerinde toplam 2 bin 200 sokak trafığe kapatılarak çocuklann rahat bir şekılde oynaması sağlanıyor. Abhazya Devlet Folk Danslan ve Şarkılan Topluluğu Sharatyn sahnede basmadık yer bırakmadı Askın ve tııtkıuıım dansıHATtCE TUNCER 4. Uluslararası Boğaziçi Fes- tivali, aşkm en tutkulusu, kav- ganın en amansızının gösteri- siyle başladı. Abhazya Devlet Folk Danslan ve Şarkılan Top- luluğu Sharatyn, önceki akşam ve dün Açıkhava Tiyatrosu'nda ka- dının en zarif duruşundan baş edilmez mücadeleye koşuşu- nun, erkeğin en gözü kara ha- linden bir kadın kadar duygu- sallığa geçişinin dansını yaptı. Sharatyn'in gösterisi, tarihle- ri boyunca sa- vaşmak zo- runda kalan Kafkas halk- lannın mü- cadelesi- nin ve aşkla- nnın vücut diliyle anlatımıydı. Abhazyalı Eduard Bebia'mn kurduğu, oğlu Rusian Eduardovich Bebia'mn sa- nat yönetmenliği ve başkoreograflığı- nı üstlendiği Sharatyn Topluluğu, Ab- haz ve diğer Kafkas halklannın oyun- lannı sergilerken sahnede basmadıkla- 4Uluslararası Boğaziçi Festivali tutkulu bir aşkın ve amansız bir kavganın gösterisiyle başladı. Sharatyn'in gösterisi, tarihleri boyunca savaşmak zorunda kalan Kafkas halklannın mücadelesinra ve aşklanııın vücut diliyle anlatımıydı. n küçük bir nokta dahi bırakmadı. Çeçen oyunlannda kıhçlan gözleri- ni bağlayarak havada uçurup seyirciyi heyecana sürüklerken kamalar ve mız- raklarla gösteri devam etti. Yaşlan 17- 27 arasında değişen genç dansçılar, er- keğini savaşa gönderen kadının hüznü ve bir o kadar da gururunu, şiir gibı danslanyla anlattılar. "Köylü", "At Binicisi", "AsiT, "Ku- ğu Dansı", eski bir mizahi Abhaz dan- sı "Yainıma''da harekete giysilerin kır- mızı, mavi, san, mor renkleri bulandı. Genç erkek, beğendiği kızı "Kafe"yle dansa davet ederken "Islamey"de kız- lar, beğenilerini süzülerek ortaya koy- du. Abhazlann düğünlerde oynadık- lan "Apsını Apsuva"yı "Düğüne Da- vet" izledi. Sharatyn grubunun tstanbullulara jes- ti, Abhazya'da bilinmeyen, ama Türki- ye'deki düğünlerin en yaygın oyunu olan "Mahalli Apsuva"ydı. 4. Uluslararası Boğaziçi Festivali, bu akşam Fahir Atakoğhı Grubu'nun Ce- mil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda- ki konseri, şef RengbnGökmen'in Ce- mal Reşit Rey Opera ve Orkestrası ve soprano EvaLind'in sergıleyeceği Mo- zart" ın "Saraydan KızKaçırma Opera- sı"yla sürecek. Sharatyn Topluluğu, Abhaz ve diğer Kafkas halklannın ov unlaruıı sergiledi. Heyzer:Hastahğınyayılmasının nedenikadının korunmasızüişkiyehayır 'diyememesV R F T Ödlî1İ6rİ Eşitsizliğin faturası: AIDS• BM tarihinde ilk kez düzenlenen AIDS konferansı sonunda bir bildirinin kabul edilmesi bekleniyor. Ancak bazı Islam ülkelerinin, hastahğın eşcinsellikten kaynaklandığının bildiriye girmesini istedikleri iddia ediliyor. NEW YORK(AA)-AIDS ile ilgili BM Genel Kurulu özel oturumu, 25 Haziran Pazartesı günü New York'ta başlayacak. 20 dolayında devlet ve hükümet başkanı ile 10 dolayında bakanın katılmasının bek- lendiği 3 gün sürecek toplantılarda, Tür- kiye'yi Sağlık Bakanı Osman Durmuş başkanlığındaki bir heyet temsıl edecek. BM tarihinde ilk kez düzenlenen AIDS konferansının sonunda, hastalıkla nasıl mücadele edilebileceği konusunda tavsi- yeleri de içeren bir bildirinin kabul edil- mesi bekleniyor. Ancak, başta Islam ülkeleri olmak üze- re bazı ülkelerin bildiride yer alacak ve atıfta bulunulacak hususlara itiraz ettik- leri, BM'ye yakm kaynaklar tarafından ifade edildi. Islam ülkelerinin AIDS'in eşcinsellikten kaynaklandığı konusunun bildiride yer almasını önerdıkleri ileri sürüldü. Libya'nın ise bildiride uyuşturucuyla ilgili göndermelere yer verilmemesıni istediği öğrenıldi. BM Kadınlar tçın Kalkınma Fonu (UNI- FEM), AIDS ile mücadelede, cınsiyetler arası eşitsizliğin dikkate alınmasını ıste- di. UNIFEM Başkanı Noeleen Heyzer, "*Kadınlar vegenç kızlar,genellikle korun- mastz cinsel iliskhe Hayır' diyememekte- diıier. H astalık \ ay ıunaya devam ediyorsa bu, kadın ile erkek arasındaki >a> gın ve sü- rüp giden eşitsizlik nedeni} ledir" dedı. Katil doktorun kurbanlan araştınlıyor Haber Merkezi - îngiltere'de 15 yaşlı kadın hastasını eroin enjekte ederek öldüren ve 15 kezmüebbet hapse mahkûm edilen aıle doktoru Harold Shipmanın başka hastalannı da öldürüp öldürmediğine ilişkin soruşturma bugün başlıyor. Daha ziyade bir "mahkeme soruşturması" şeklinde gelişecek davanın sonunda yenı kararlar alınmayacak. Zira Dr. Shipman, zaten şu anda Ingiltere'de yasalann öngördüğü en ağır ceza olan müebbet hapse 15 kez çarptınlmış durumda. Dr. Shıpman'ın yeniden mahkûm edilmesi söz konusu olmadığı için, dava da bir soruşturma olarak niteleniyor. Ölümlerinde kuşku görülen ve Dr. Harold Shipman'ın bakımı altında olan 466 kişinin ailelerinin de müdahil olarak katıldıklan dava, bu anJamda Ingiltere'nin "kurban sayısı en yüksek davalanndan birini" oluşruruyor. Aile doktoru olarak görev yaptığı sırada yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı düşünülen Dr. Harold Shipman'ın zaten müebbet hapse mahkûm olduğunu, görülen davanın suçlunun cezasında bir fark yaratmayacağını, ancak kendilerine yakınlanyla ilgili gerçeği bilme hakkının tanınması gerektiğini savunuyor. Gallagher'in uyuşturucu itirafı Oasis grubunun ünlü gitaristi ydlardır bağunh olduğu içki ve uyuşturucuyu bıraknıasından sonra kendisini daha iyi hissettiğini ve kızuıa daha ivi babalık ermeye çalıştığuıı söyledi. Noel Gallagher; geçmişi değerlendirdiğinde uyuşturucuyu sevdiğuu, kendisini onlaıia iyi hissettiğini söyledi. Ancak geçirdiği panikataklar sonucu havBhnın zindana döndüğünü ve isteyerek uvuşturucuyu bıraktığını ekledi: "Karar verdikten sonra çok kolay oldu. Ve şu anda kendimle çok gurur du>Tiyorum" diyor ünlü gitarist. Gallagher, kendisini eskisine göre daha mutlu hissettiğini ve daha düzenli yaşadığını da beürtti. KADIN ÇALIŞAN ERKEKLERDEN DAHA AZ MAAŞ ALDIKLARINIBEÜRTTÎ Wal-Mart mağazası cinsel ayrımcıhkla suçlanıyor e-posta : tan (ff prizma. net. tr VVASHINGTON (AA) - ABD'nin en büyük mağaza zin- ciri Wal-Mart, kadınlara sistema- tik aynmcılık uygulamakla suç- lanıyor. Ülkede açılan bu en bü- yük cinsel aynmcılık davasında mağaza 6 kadın çalışanı tarafın- dan mahkemeye verildi. San Francisco'da açı- lan davada, Wal-Mart'ın sistematik olarak yüz- lerce kadın çalışanına ay- rımcılık uygulayıp er- keklerden daha az maaş, terfı ve eğitim hakkı ver- diği iddia edildi. Açılan dava ne- deniyle, Wal-Mart'ın ülke çapın- daki 700 bin çalışanı da mahke- mede müdahil olacak. Mağazanın sözcüsü Bttl \Vertz. iddiaları reddederken konunun mahkemede adil bır şekilde sonu- ca bağlanacağına inandığını söy- ledi. Wertz, "BizajTmıcılığınher türlüsüne karşrvız. Hele sistema- tik bir aynmcıhkkesinlikle söz ko- nusu olamaz" dedi. Wal-Mart'm 6 kadın çalışanı, açtıklan davada, ayrımcılığa he- , Wal-Mart'm sistematik olarak yüzlerce kadın çalışanına aynmcılık uygulayıp erkeklerden daha az maaş, terfi ve eğitim hakkı verdiği iddia edildi. men son verilmesi ve erkeklere oranla aşın düşük maaş alan bü- tün kadınlann, yıllar boyunca ka- yıplannmhemenkarşılanması is- teğinde bulundular. Cinsel ayrımcılık davalan, ABD'de büyük tazminatlar geti- rebiliyor. Kaliforniya'daki bir sü- permarket zınciri olan Lucky Sto- res, 1995 yılında açılan cinsel ay- nmcılık davasında, Hbinçalışa- nına toplam 107 milyon dolar taz- minat ödemişti. Wal-Mart'm cinsel aynmcılık yaptığı hükmüne vanlır- sa, daha önce verilen cin- sel aynmcılık tazminat- lannın 10 ile 20 katı ara- sında bir tazminatın ödenmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. CNN televizyonu, ko- nuya ilişkin haberinde, Wal- Mart'ta üst düzey yöneticilik ya- pan bir kadın çalışanın yıllık ma- aşının 80 bin dolar civarında ol- masına karşılık, erkek yönetici maaşının 120 bin dolar olduğunu bildırdi KüKür Servisa - Siyah sanatçı ve sporculann ödüllendirildiği ve gelenkselleşmesi düşüncesiyle bu yıl ilk kez düzenlenen 'Black Entertainment Achkvement - BET' ödülleri 19 Haziran Salı gecesi Las Vegas'ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Denzel \Vashington' ın 'Remember the Titans' ile 'en" iyi aktör', Sanaa Lathan'ın da 'Love and Basketball' ile 'en iyi aktrist' ödüllerini aldıklan gecede \Vhitney Houston da 'yaşambovu başan ödülü'ne layık görüldü. Afnka asıllı Amerikalı sanatçı ve sporculara müzik, sınema ve spor alanında tam 15 dalda ödül verildiği gecenin sunuculuğunu Stevç Harvev yaptı. Gecede, Christina Aguilera da şarkı ve danslanyla izleyenleri büyüledi. Kopyalamada moratoryum isteği LONDRA (AA) - Ingiliz uzmanlar, insanın ^enetik olarak kopyalanması konusunda uluslararası moratoryum ilan edilmesini istediler. Ingiltere'nin en yüksek bilim kurumu Royal Society uzmanlannca Lordlar Kamarasf na sunulmak üzere hazırlanan raporda. insanı kopyalama girişimlerinin bütün dün) ada yasaklanması gerektiği görüşü dile getirildi. "Lluslararası moratorvıımun, bu tür deneylerin başka ülkelerde yapılma şansını azaltmak için tek yol olacağı" kaydedilen raporda, "İnsanın üreme amacıyla kopyalanması yasağının kanıuov unun desteğini alacağını ve bilimsel açıdan da hakh olacağını düşünüvoruz" ıfadesi kullanıldı. Uydurma haberin sonu: Kovulmak Haber Merkezi - ABD'nin Dallas kentindeki bir radyo istasyonunda çalışan iki diskcokey, ünlü şarkıcı Britney Spears'm trafik kazasmda öldüğüne ilişkin uydurma haber yüzünden işlerinden kovuldu.Dallas'ta KEGL-FM radyosunda çalışan Kranıer ve Tvvitch adh diskcokeyler. Spears ile 'N Sync' müzik grubu üyesi olan erkek arkadaşı Tunberlake'in Los Angeles'ta kaza geçirdiği, Spears'ın öldüğü, Timberlake'in komada olduğu yönünde haber aldıklanm dinleyicilere duyurarak sanatçının hayranlan arasında panığe neden oldular. Los Angeles'taki polis ve itfaiye bürolannın telefonları haber üzerine kilitlenirken Spears"m menajeri. çiftin "oldukça sağhklı olduğunu" belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra KEGL'nin bağh bulunduğu Net Kanal Iletişim şirketi sözcüsü, tek nedenin bu olmamasıyla birlikte diskcokeylerin görevden almdığını belirtti. Gerçek adlan Keith Kramer ve Tony Logo olan DJ'ler, Karan şaşkmhkla karşıladıklannı ifade etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog