Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R di3hab@cumhuriyet.com.tr 11 Incirlik'ten kalkan ABD ve îngiliz uçaklannın bir tarlada top oynayanlan vurduğu öne sürüldü sdat: 23 srvil öldürüldüDış Haberler Servisi - Irak, Adana'daki tncirlik Üssü'nden havalanan Amerikan ve îngiliz savaş uçaklannın önceki gün ûl- kenin kuzeyine düzenJediği sal- dında 23 kişinin öldüğünü, ll'inin de yaralandığını ileri sürdü. ABD ve Ingiltere ise ha- beri yalanladı. Resmi Irak haber ajansı INA, kuzeydeki Musul kentinin yakı- nında buJunan Talafar bölgesine Amerikan ve îngiliz uçaklannın • ABD ve Ingiltere, Irak'ın, Musul yakınlannda bir tarlada futbol oynayan sivillere ateş açıldığı yolundaki iddialannı yalanladı. saldın düzenJediğini. ölen ve ya- verdiği ifade edildi ralananlann o sırada bölgedeki bir tarlada rutbol oynayanlaroldugu- nu bildirdi. Ajansın haberinde saldın kınanarak "ABD ve müt- tefUdIngiltere,yenflmezIrakhal- kına karşı bir aşağılık suç daha işledi" denildi. Haberde, Telafar halkının ölülerini dün toprağa ABD Savunma Bakanhğı Pen- tagon tarafindan dün yapılan açık- lamada, son iki gün içinde ABD ve Îngiliz uçaklannın Irak'ın ku- zeyine saldın düzenlemediği bil- dirildi. Pentagon Sözcüsü Bryan NVhhman, "ABD ve îngiliz uçak- lannın ölümlere neden olduğu G-8 ZtRVESt GEMİDE YAPILMAY^CAK îtalya, göstericilere 'hodri meydan' dedi • Italyan gazeteleri, G-8 zirvesinin hazırlıklan sürerken hükümetin "200 tabut siparişi verdiğini" öne sürdü. ROMA(AA) -ltalyan hü- Ruggiero da, basına verdi- kümeti, G-8Zirvesi'ninön- ği demeçte, göstericilere görüldüğü gibi 20-22 Tem- çağnda bulunarak "Göste- muz arasında Cenova ken- riciler ile diyaloğa açığız. tindeki DüklükSarayı'nda Ama şiddetin karşısında- yapılacağını açıkladı. Zir- yız" dedi. ve sırasında küreselleşme G-8 Zirvesi için, dünya- karşıtlannın şiddetinden çe- nın dört bir yanından gelen kinenSilvioBerhısconibaş- lOObindenfazlaküreselleş- kanlığındaki yeni hükümet, me karşıtının Cenova'ya zirverün askeri bir üste ya gitmesi bekleniyor. dabirgemideyapılmasıyö- Italyan basını ise hükü- nündeki olasılıklardan vaz- metin zirve öncesinde "200 geçti. Içişleri Bakanlı- tabut siparişi verdiğini" ğı'ndan yapılan açıklama- öne sürdü. Gazeteler, hü- da, "Banşçıl rüm gösteri- kümetin Cenova Belediye- ler kabul edilecek" denildi. si'nden de "olası bir olay- 20 bin güvenJik görevli- da cesetleri koymak için sinin görev yapacağı Ce- 500 roetrekare büyüklü- nova'da, limanlann Agus- ğiinde soğutuculu bir oda ta Bell 412 veya Sikorsky tahsil edilmesin iistediği- SH-3 tipi helikopterlerle ni" de iddia ettiler. havadan kontrol edileceği, îtalya basınında 2 gün- 500 özel komanda ekibi- dür çıkan iddialar şimdiye nin de liman içinde görev kadar yalanlanmazkenmu- yapacağı kaydedildi. halefet bu konudahüküme- Dışişleri Bakanı Renato ti sert bir dille eleştirdi. 'uudi milyarderin Afganistan'daki kamplarda eğitilen militanlanna dağıtılan video lcasedinde Yemen'del7 ABD askerinin öldüğü saldınyla ilgili görüntüler yer alıyor. (Fotoğraf: AP) Her taşın altındaBin Ladin KUVEYT (AP) - Yemen'in Aden limanmda demirîi ABD destroyeri USS Cole'a 12 Ekim'de dûzenlenen bombah saldınnın arkasında Suudi Ara- bistanh milyarder terörist Usa- me Bin Ladin'in bulunduğu yönündeki kanıtlar, bir video kasedindekı görüntüJerle da- ha da güçlendi. Bin Ladin'in Afganistan'da- ki kamplannda eğitilen militan- lanna dağıtılan ve Kuveyt'te AP ajansının eline geçen ka- sette, 17 ABD askennin öldü- ğü saldınyla ilgili açıklamalar ve görüntüler yer alıyor. Militanlann görüntüleri 100dakıkalık kaset, Afganis- tan'daki El Faruk kampında eğitim gören maskeli militan- lann görüntüleri ve "Cole'u dentzdeimha ettigLmiz gfin bî- zezaferbahşedenTann'ya şûk- rediwruz* tümcesinin yer al- dığı bir marşla başljyor. Ar- dından, belinde geleneksel Ye- men hançeriyle Bin Ladin, şu dizelerin yer aldığı birşiıroku- yarak saldınyı övüyor: "Ve Aden'dekorkakknkorkufan,fi- mandave denizde dchşetyara- tan destroyere sakfanp vok etti- ler." Şürde Cole adı geçmese de, destroyerin patlama sonra- smdaki görüntüleri yer alıyor. Ancak kasette Bin Ladin açıkça Cole salduısını üstlen- miyor. Kasette Bin Ladin'in ve eğitim gören militanlann çe- şitli görüntüleri yer alıyor. iddialan uydurmadır, yanlıştır" dedi. Incirlik Üssü'nün ABD'li askeri sözcüsü yaptığı açıklama- da, Îngiliz ya da ABD uçaklan- nın Irak'ın kuzeyini bombala- madığını bildirdi. Sözcü, uçaklann Kuzey Irak üzerinde keşifuçuşuyaptığını, an- cak operasyon düzenlemediği- ni, hiçbir çatışmaya kanşmadığı- nı söyledi. Almanya'nın Stuttgart kentin- de bulunan ABD Avrupa Komu- tanlığı sözcüsü Binbaşı Ed- vvard Loomis, "haberin ta- mamenyanhşolduğunu" be- lirterek, uçuşa yasak bölge- de rutin keşif görevi yaptık- lannı, tüm uçaklannın gü- venli bir şekilde döndüğünü söyledi. Televizyon göfüntüleri Irak televizyonu harekatın düzenlendiği yerden yayın- ladığı görüntülerde, füzele- rin açtığı derin kraterler, me- talbparçalan ve futbol saha- sına saçılmış kanlı giyecek parçalan dikkat çekti. lnterfax'ın haberine göre de bir Rusya saldınyı kınadı 'Irak'ın uçaksavar ateşi yol açmış olabüir' Amerikan ve Îngiliz uçak- lan, Irak'ın kuzeyi ve güne- yinde ilan edilen ancak Bağ- dat yönetimi tarafindan ta- nınmayan uçuşa yasak böl- gelerde rutin keşifuçuşu ya- pıyor. ABD ve Ingiltere, Irak'ın "Bablı uçaklann Irak'ın ku- zeyine düzenlediği saldında 23 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı" yolundaki iddialannı yalanladı. Irak, daha önce, önceki gün Irak uçaksavar sistemlerinin bir grup ABD ve Îngiliz uçağı- nı vurduğunu öne sürmüş, Ingiltere ve ABD bu haberi - de yalanlarmştı. GEBZE 2. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI DosyaNo: 2000/2112 Saolmaana karar veriien gsyrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafi, tapu kaydı: 1- Gebze ilçesi, Çayırova Mah. G22B1804B pafta, 3844 ada, 5.239 m2 arsa, 2- Aynı yer, G22BL803B 3845 ada, 1 No'lu 318 m2 arsa, 3- Aynı yer, G22B1804B pafta, 3845 ada, 4 No'lu 223 m2 arsa, 4- Aynı yer, G22B18C4b pafta, 3847 ada, 6 No'lu 210 m2 arsa, 5- Aynı yer, G22B1804B pafta, 3858 ada, 6 No'lu arsa, 6- Ayru yer, G22B18C1C pafta, 3962 ada. 310 nı2 arsa, 7- Aynı yer, G22B18C4B pafta, 3846 ada, 13 No'lu 279 m2 arsa, 8- Aynı yer, G22B18C4B pafta, 3846 ada, 14 No'lu 168 m2 arsa îmar dunımu: Gebze Beledıye Başkanlığı'nın 27.2.2001 tarih, 11/786-250 sayılı imar yazısında, 1/1000 ölçekli imar planında bütün parseller konut alanı içinde olup deprem öncesi 4 kat aynk nizamdır. Deprem sonrası ikinci bir emre kadar imar ile inşa- at ruhsatı verilmemektedir. Kıymeti: 1- 5 No'lu parsel, arsa ve üzerindeki evle bırlikte 8.39O.OOO.OOO.-TL 2- I No'lu parsel 3.180.000.000.-TL 3- 4 No'lu parsel 2.230.000.000.-TL 4- 6 Noiu parsel 2.100.000.000.-TL 5- 6 No'lu parsel 380.000.000.-TL 6- 9 No'lu parsel 1.485.000.000.-TL 7-13 No'lu parsel 1.395.OO0.0O0.-TL 8- 14 No'lu parsel 1.680.000.000.-TL Evsafi: Gayrimenkullerden 5 numaralı parsel üzerinde iki katlı betonarme, Mimar Si- nan Mah. 15 No'lu ev ûzeri çatılı, çatısı kıremit, ev aban alaru 96.60 m2, üst katı çık- malı, 112.20 m2 alt katta 2 oda, mutfak. tuvalet, banyo, oda tabanlan marley, antre, ban- yo, tuvalet tabanlan çini, banyo, tuvalet yan yanya kadar fayans. Üst katta 3 oda bir sa- lon, tuvalet, banyo, mutfak ve iki adet balkonu vardır. Balkon tabanlan seramik, banyo tuvalet fayans, binanın içi dışı sıvalı, elektrik suyu mevcut olup, diğer parseller boş olup herhangi bir yapı yoktur. Saüş şartlan: 1- 5 No'lu parseL 30.7.2001 Perşembe gûnü saat 09.30-09.45, 2-1 No'lu parsel, 30.7.2001 Perşembe gûnü saat 09.50-10.05, 3-4 No'lu parsel, 30.7.2001 Perşembe günü saat 10.10-10.25, 4- 6 No'lu parsel, 30.7.2001 Perşembe günü saat 10.30-10.45, 5- 6 No'lu parsel, 30.7.2001 Perşembe günü saat 10.50-11.05, 6- 9 No'lu parsel, 30.7.2001 Perşembe günü saat 11.10-11.25, 7- 13 No'lu parsel, 30.7.2001 Perşembe günü 11.30-11.45. 8-14 No'lu parsel, 30.7.2001 Perşembe günü 11.5O-12.05"e kadar Gebze 2. lcraMü- düriügü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok antuanın taahhüdü ba- ki kalmak kaydıyla, 1 - 5 No'lu parsel 9.82001 tanhinde aynı yer, aynı saatte, 2- 1 No'lu parsel 9.82001 tanhinde aynı yer, aynı saatte, 3- 4 No'lu parsel 9.82001 tanhinde aynı yer, aynı saatte. 4- 6 No'lu parsel 9.82001 tanhinde aynı yer, aynı saatte, 5- 6 No'lu parsel 9.82001 tanhinde aynı yer, aynı saatte, 6- 9 No'lu parsel 9.82001 tanhinde aynı yer, aynı saatte, 7- 13 Noiu parsel 9.82001 tanhinde aynı yer, ayn! saatte, 8- 14 No'lu parsel 9.8.2001 tanhinde aynı yer, aynı saatte ikinci artunnaya çıkanla- caktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artbranın ta- ahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artöra- na ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedeltnin malın tahmin edilen kıymetinin yüz- de 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından faz- la ohnası ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazun- dır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artunnaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeien lazımdır. Sanş, peşin para iledir, alıcı ıstedığinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılir. Tel- lalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye kaülıp daha sonra ihale bedelini yatınnaınak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fârk- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden almacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı almak isteyenlenn 2000/2112 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 09.06.2001 (*) Ilgıliler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahıld'. r . Basın: 35306 GÜDÜLİCRA MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARlTIRMAtLAM DosyaNo: 1999/60 Satılmasma karar veriien gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Güdüi ilçesi, Çorakardı mevkii 4621 parsel No'lu, 334 m2 arsa niteliğinde taşınmaz. Güdül ilçesi. Karamanagacı mevkii 1 parsel No'lu 0501 m2 arsa niteliğinde taşınmaz. Saös şartlan: 1- Satış, 22/08/2001 günü saat 15.10'dan 15.20'ye kadar Belediye Zabıta Odası'nda açık arttırma sure- tiyJe yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıy- metin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şar- tı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 31/08/2001 gûnü saat 15.10'dan 15.20'ye kadar ikin- ci arttirmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhan- lı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı geçme- si şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttirmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı iste- diginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde- nir. 3- Ipotek sahibi alacaklıiarla diğer iigililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya veriien mühlet içinde ödenmezse lcra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefiîleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kahnadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği tak- dirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bil- gi almak isteyenlerin 1999/60 sayılı dosya numara- sıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 14/6/2001 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahil- dir. Basın: 35460 NİĞDE ASÜYE 2. HUKUK MAHKEIVESt'NDEN 2OOa3O5 Esas / 2000/545 Karar Davacı Sedat Kaplan tarafindan davalı Raile Kaplan aley- hine açılan terk sebebi ile boşanma davasmda veriien 14.12.2000 tarihli karann ılanen tebliğinde: Davacı Sedat Kaplan, davalı Raile Kaplan aleyhuıe açtıgı 12.6.2000 lanhli dava dilekçesi ile terk nedeni ile boşanma davasmda, mahke- me davetiyesi tebliğ edilemediğinden duruşma günü ilanen teblig edilmiş olmakia 14.12.2000 tarihinde veriien karann da ilanen tebliğine karar verilmekle: Davanın kabulü ile Esat ve Sevim'den olma 1965 d.lu Sedat Kaplan ile Habibulla ve Mu- sapbinh kızı 1958 d.lu Raile Ablaeva'nın (Kaplan'ın) M.K.nun 132. maddesi gereğince boşanmalanna. Müşterek çocuklan Varorun velayetinin M.K./ nun 148/1 maddesi ge- reğince davalı anneye tevdiine. Davacı babanın her ajin 1. ve 3. cumartesi günleri cumartesi günü sabah saat 10.00'dan pa- zargünü saat 17.00'ye kadar ve dmi bayramlann ikinci gün- lerinde sabah saat 10.00'dan üçüncû günü saat 17.00'ye kadar ve her yılın 1 -31 Temmuz gûnlennde davacı babanın çocugu- nu yanına alıp, görüşüp gözettıkten sonra tekrar annesine ia- de etmek sureti ile çocuk ile baba arasında şahsi münasebet tesisine, M.K.nun 162/3 ve 137. maddelen gereğince dava ta- nhinden itibaren davalı eş için aylık 50 miryon lira tedbir na- fakasının davacıdan alınıp davalı eşe verilmesıne. Karar ke- sınleştiğinde tedbir nafakasının kaldınlmasuıa, karar veril- mekle işbu ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten iti- baren mahkeme karannı temvız etmedığı takdirde yayın tari- hinden itibaren 15 gün sonra karann kesinleşeceğı hususu, da- valı Raile Ablaeva'ya (Kaplan'a) karar tebliği yerine kaım ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur 17 5.2001 Basın: 35468 KAISDIRA KADASTRO MAHKEJVIESİ'NDEN Esas No: 1990/67 , Karar No: 2001/7 Davacı tsmail Pehlivan tarafindan davalılar Hazine ve Çamkonak köyü tüzel kişiliği, Hanım Açıkel ve Celal Tekkanat haklannda mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, mahkememizden veriien gıyabi hüküm ve temyiz dilelderi Hanım Açıkel ve Celal Tekkanat'a tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiştir. Kandıra ilçesi Çamkonak Köyü'nde bulunan niza konusu 145 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın orman niteliği ile Maliye Hazinesi adına, Aym köy aynı mevkide bulunan 140 ada. 1, 7, 8 parsel sayılı taşınmazlann da mera nitelikleri ile tes- pit ve sırurlandırılmalanna dair gıyabi hüküm ile temyiz dilekcelerinin 7201 s.y. 28. 29 ve 30. madde- leri uyannca ilanen tebliğine ve ilan yapıldığı tarih- ten 15 gün sonra tebligatın yapılrmş sayılmasına ve ilan giderlerinin ilerde haksız çıkacak taraftan alına- cağı hususu ilanen tebliğ olunur. 14.05.2001 Bastn: 30204 GÜDÜL İCRA MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1999/28 Satılmasına karar veriien gayrimenkulün cinsi, kıy- meti, adedi. evsafi: Güdül ilçesi, Yukanmahalle mevkii 3449 parsel nolu 2144 m2 tek katlı un degirmeni ve çel- tik fabrikası bulunmaktadır. Saüş şartlan: I- Satış, 20/08/2001 günü saat 15.10'dan 15.20'ye kadar Belediye Zabıta Odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah- min edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklı- lar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çık- mazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 29/08/2001 günü saat 15.10'dan 15.20'ye kadar ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da riiçhanlı ala- caklılann alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartıy- la en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttirmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10'u nispe- tinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin pa- ra iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir. Tellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelin- den ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer iigililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildırmelen lazımdır, aksi tak- dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya veriien mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanu- nu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki iha- le arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefıl- leri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tari- hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıyt1 . bir örne- ğı gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/28 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 14/06/2001 (•) Ilgıliler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 35453 SAYDAM YALÇEV DOĞAN Futöolcu Tayyip, Tenisçi Derviş ve Farilerin Kaderi Futbdcu Recep Tayyip Erdoğan tenisçi Kemal Derviş'e karşı!.. Hayır, bu espri değil. Tayyip Erdoğan'ı destekle- yen Gerçek Hayat dergisinin başlığı!.. Şu anda, hef- kes yeni bir siyasal parti arıyor. Akla en çok iki ısim geliyor. Sağda Tayyip, solda Derviş. \şte. adı geçen dergi, yukarıdaki başlığı atarak, halka şu mesajı vermek istiyor: Futbolcu Tayyip, diyerek, Tayyip sendendir, te- nisçi Derviş, diyerek, Derviş senden değildir, deme- ye getiriyor!. Futbol halka yakın, tenis halktan ko- puk bir spor. Futbol ve tenisle Tayyip ve Deryiş'i yan yana getiren dergi, "Kim bizim içimızdendir" sorusuna, kendiliğinden yanıt getirmiş oiuyor. Kit- leleri, kendine göre, böyle yönlendirryor. Tayyip Erdoğan boş durmuyor. Fazılet Partisi'nin kapatlma olasılığı karştsında, merkez sağı topar- lamayı amaçlayan yeni bir parti kurma hazırlığı- na girişiyor. O nedenle, FP'nin kapatılması, Tay- yip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor. Zaten, bu- nu kendileri de inkâr etmiyor. FP'nin kapatılma olasılığı!.. Ne anlama geliyor?.. Türkiye'de ve dünyada... Aç kapa, aç kapa Osmanlı döneminde 85, Cumhuriyet dönemin- de 190 parti kuruluyor. Yani, toplam 275 parti. 12 Eylül tüm partileri kapatıyor. 1983'te yeniden izin veriliyor. O tarihten bu yana 99 parti kuruluyor. Şu anda 36'sı faaliyette. Ne var ki Cumhuriyet döneminde 22 parti ka- patılıyor. Bir bölümü Anayasa Mahkemesı tarafin- dan, bir bölümü Anayasa Mahkemesi kurulmadan önce, yani 1961 Anayasası'ndan önce. Dolayısıy- la, anayasaya göre siyasal hayatın vazgeçilmez unsurtan siyasal parbler. bizim demokrasimız için, peko kadar da vazgeçilmez değif!.. Yani demok- rasi o kadar da vazgeçilmez değil gibi bır man- tık çıkıyor ortaya. Oysa. siyasal parti olmadan, de- mokrasi olmuyor!.. Zaten, bu kadar çok sayıda par- ti kapatan bir başka demokrasi yok Batı'da. Şimdi FP keskin kılıç altında!.. Belki bugün, en geç yarın. Yann. daha güçlu olasılık. Ne de olsa, cu- ma ve hafta sonu. Malum, her esen rüzgârdan nem kapan bizim duyarlı sermaye piyasamızın, FP'nin kapatılmasından etkilenmesini önlemek üzere, cu- ma!.. Eğer kapatılırsa, dünyaya bir kez daha rezil ol- mak ve demokrasiyi yaralamak, şimdilik ikinci plan- da).. Siyasal Islam zaten çökmüş 90lı yıllann başı Siyasal Islam'ın yükseJişine sah- ne oiuyor. Büyük kentlerdeki yoksu» ve öfkefi kifleter iie giderek palazianan küçük ve orta boy serma- ye bir araya geliyor. Kendilerine kurtarıcı olarak Si- yasal Islarn'ı gören bu ortaklar, hem dünyadaki ben- zer akımla, hem de geleneksel degerlerle bütünle- şiyor. RP iktidan, bu sentezin ürünü. Ne var ki 9O'!ı yıllann ikinci yansı Siyasal Islam'ın çözülmesine tanık oiuyor. Dünya ile bütünleşme, öfkeli kalabalıkların çözülmesini de beraberinde getiriyor. Sryasal Islam, sadece Türkiye'de değil. dün- yada da tıkanıyor. Bugünkü gibi. FP'yi kapatmak, bu açıdan da anlamsız, eğer hâlâ bir tehiike olarak görülüyorsa bile!.. Kaldı ki tehlikeye karşı tek refleksin parti kapatmak olma- dığını, Batı demokrasileri yeterince kanıtlıyor. FP kapatılırsa. bu Tayyip'e yarar!.. Kapatılmaz- sa, Erbakan'a!.. Hukuk adına karar verecek Ana- yasa Mahkemesi'nin bu gibi siyasal hesaplar yaptığını bilmeyen yok!.. Şu hale bakın!.. E-maH: ydogan@cumhuriyetcom.tr Faks:0212 513 90 98 Makedonya'da barışa darbe • ÜSKÜP (AA) - Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski, Arnavut militanlannm eylemlerinin durdurulması için yapılan yapılan banş görûşmelerinin çıkmaza girdiğini bildirdi. Traykovski. basına yaptığı açıklamada, "Arnavutlann ülkeyi parçalama yoluna girdiklerini" öne sürdü. Arnavutlann temsücilerinin mantıksız taleplerinin 6 gündûr süren görüşmeleri tıkadığını bildiren Traykovski, "Ne yazık ki banş müzakereleri bütünüyle kilitlenmiştir"' dedi. Traykovski, "Bilfıil, iki devletli federasyon istiyorlar" dedi. GeneralflrtMarademir atü • Dış Haberler Servisi - Pakistan'da askeri yönetimin lideri General Pervez Müşerref, dün yemin ederek resmen cumhurbaşkanhğını ilan etri. General Müşerref Ekim 1999'da Genelkurmay Başkanı'yken Başbakan Navaz Şerif hükümetini devirerek yönetime el koyduğunda çalışmalannı askıya aldığı seçilmiş meclisi de lağvetti. Müşerref, cumhurbaşkanlığı konutunda dûzenlenen törende yemin ederek görevi Cumhurbaşkanı Refîk Tarar'dan de\Taldı. Müşerref'in cumhurbaşkanhğı görevini 2003 yılına kadar sürdürmesi öngörülüyor. Muhalefet ise Müşerref'in cumhurbaşkanhğını ilan etmesinin yasadışı olduğunu bildirdi. hrall Tüpkfye'den mes^j gönderdi • ANKARA (Cumhurijıet Bürosu) - îsrail, Türkiye aracıhgıyla Filistin'e "tam ve kahcı" ateşkesin sağlanmasına yönelik mesajını ilettı. îsrail'in mesajı, Ankara'ya gelen Dışişleri Bakanhğı Müsteşan Avi Gil tarafindan D.sisleri Bakanhğı Müsteşan FanJc Loğoğlu'na aktanld;. Gazetecilerin sonılannı yanıtlayan Gil, Türk yetkililere Filistin'e iletilmek üzere mesaj verip vermedikleri yönündeki soruyu olumlu yanıtladı. Gil, Türkiye'nin Ortadoğu konusunda tatminkâr bir politika izlediğini söyîedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog