Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE 10 DÜNYA VE TÜRKİYE Dışişleriyalanladı AGSK'de uzlaşma yok ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Diriöz, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) konusunda AB ile uzlaşma sağladığı şeklinde basında yer alan haberlerin, bakanlığın elindeki bilgilerle örtüşmediğini söyledi. Diriöz, haftalık basın toplantısında, iç ve dış basında yer alan haberlerin kendı ellerindeki bilgilerle örtûşmediğini behrfti. Diriöz, "Bu konudaid çalışmalar devam ermektedir. Umudumuz, VVashington zirvesi kararlaruıa ve Türkiye'nin çıkarlanna uygun bir çözümün bulunmasıdır" diye konuştu. BM Genel Sekreteri Kofı Annan'ın temnıuz ayı içinde Kjbns'taki taraflan yeniden bir araya getirme çabası içinde olduğu yolundaki haberlerin hatırlatılması ûzerine ise Diriöz. Annan'ın Kjbns'taki iyi niyet görevinin devam ettiğini kaydederek "Geçen yıl bırakılan yerden değil de. yeni bir zemin ara\ışı içinde olunnıası, Türkiye'nin görüşlerine uygundur" dedi. Sınır kapısı Diriöz. Türkiye ile Irak arasında ikinci sınır kapısının açılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Karar almdı, iki yıla yakın bir tahmini zaman var. Sınır kapılanndan geçişi her iki ülkede de düzenleyen makamlar arasındaki çalışmalar sürüyor" dedi. Diriöz aynca, Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzani ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talabani arasında Ankara'da yapılması öngörülen toplantının iptal edilmediğini, tarihinin de henüz netlik kazanmadığını belirtti. DÜzeltme: 20 Haziran tari- hindeCumhuriyetgazetesinin 10. sayfasmda yayımlanan Nilgün Cerrahoğlu'nun 'Temiz EUer- den Berlusconizme' adlı dizisi- nin üst başhğında yer alan 'libe- raliznT sözcüğü 'liderizm' ola- caktır. Düzeltir. özür dileriz. • NEPAL A BAN3LADEŞ J ÇİN A 129J48» 21,629 A 1294,123* IRAN A NEPAL i,8ao&au 129ats Bütün dünyadayerlerinden edilmiş insanlann üçte biribubötgede butunuyor. Kökenterine göre en böyük mütteci gruplan (2000) HONG KONG 1,071 A VİETNAM 15,027AFGANİSTAN '1 :0S1 '112 Û l TAYLAND 105,336 A DOĞU TİMOR Sayılaria mülteciler (2000) V Yabancı mülteciler y Ulke içinde evlenni terk etmek zorunda kalanlar § Gen dönenler veA/eya BM Mülteciler Yüksek Komiseriiğf nden yardım alanlar Kaynak. UNHCR tranlıgazeteci Gasabamiri, Tür/dye'yegelenlerin yaşadığı zoHuklan anlattı Bir mültecinin dramı • Iran, Irak, Suriye gibi ülkelerden Tûrkiye'ye kaçarak iltica başvurusunda bulunanlara hiçbir maddi yardım yapılmıyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Iran ve Irak gibi komşu ülkelerden çeşitli baskılar nedeniy- le Türkiye'ye kaçarak Birleşmiş Milletler'e il- tica başvurusunda bulu- nan yabancılar büyük bir insanlık dramı yaşıyor. Iran'da rejime muha- lif yazılan nedeniyle iş- kence gören ve Tûrkiye'ye kaçmayı başaran gazeteci Davud Gasabamiri'nın ya- şadıklan bu dramı yansıüyor. Türk yasalanna göre çalış- ması yasak olan Gasabami- ri, aylar süren başvuru süre- cine karşın temel ihtiyaçla- nnı karşılayabilecek herhan- gi bir maddi yardım alamı- yor. Gördüğü işkencenin iz- lerini taşıyan ve psikolojik te- davi görmesi gereken Gasa- bamiri, maddi bir geliri ol- madığı için ne tedavi ne de ilaç alabiliyor. Gasabamiri, tüm bu sıkın- tılann üstüne BM'ye yaptı- tç savaşlar, insanlan mülteciliğe iten başüca neden. (Fotoğraf: AP) ğı üç başvuru da "dini, mil- Hyeti veya siyasi görüşleri ne- deniyle basta ainnda oldu- ğunu kanrttayamadığr ge- rekçesiyle reddedılince bü- yük bir açmaza düştüğünü söylüyor. BM'de kendileri- ne "ikinci suuf insan" gibi davTanıldığını kaydeden Ga- sabamiri, "Biz BM'de hak ararken hak&ıziığa uğruyo- ruz" diyor. Dönmek istemiyor Türkiye, Avrupa ülkeleri dışından mülteci kabul etme- diği için, BM taranndan baş- vurusu reddedilen Gasaba- miri sırur dışı edilerek lran'a geri gönderilmekten korku- yor. Gasabamiri, lran'a dö- nerse yakalarup öldürülece- ğini söylüyor. lranlı gazete- ci. "Arük benim için tek yol kaldL BM önünde ölüm oru- cuna başlayacağun" diye ko- nuşuyor. Türkiye'de BM Mülteci- ler Yüksek Komiserliği'ne Avrupa dışı ülkelerden 7 bin 345 başvuru yapıldı. Bunla- nn 4 bin 543'ünü lranlılar. 2 bin 513'ünü de Iraklılar oluşturuyor. Kosova'dan 666. Bosna'dan da 45 baş- vuru bulunuyor. D 5 MÎLYONMÜLTECÎ Batı yardııııı kesiyor Dış Haberier Servisi - Birleş- miş Milletler (BM) Mülteciler Anlaşmasf nın 50. yıhnda, dün- yadaki 35 milyon mülteciye yar- dım yapılmasının önündekı en önemli engelin mali olanaksız- lıklar olduğu bildiriliyor. ABD Mülteciler Komitesi adlı sivil toplum örgütünün konuyla il- gili yıllık raporu, BM Mülteci- ler Anlaşması'nın yıldönümü- nün "DünyaMüJtecflerGünü" olarak ilk kez kutlandığı gün olan dün açıklandı. Mültecilere yardım progranv lanna katkılan azalan sanayileş- miş ülkelerin de kınandiğı rapor- da, BM Mülteciler Yüksek Ko- miserliğTnin (UNHCR) geçen yılki bütçesinde 115 milyon do- larlık düşüş olduğu hatırtatıldı. Özellikle Avrupa ülkelerinin eleş- tirildiği raporda, Avrupa ülkele- rinin BM'ye yaptığı yardımm 1995'te 550 miiyon dolar iken geçen yıl bu miktânn 310.8 mil- yon dolara düştüğü kaydedildi. Raporda. geçen yıl 14.5 mil- yon kişinin ülkelerindeki savaş ve işkenceden kaçtığı vurgula- narak en az 20 mih/on kişinin de kendi ülkeleri içinde yerlerinden edildiğinin altı çizildi. TEŞEKKUR 17.06.2001 tarihinde vefat eden Değerli insan, Babamız ERHAN UZGUR'un cenaze törenine katılarak acımızı paylaşan tüm dost ve akrabalarımıza en derin şükranlanmızı sunanz. UZGUR-tNAM Aileleri BAŞSACLICI Trabzon muhabirimiz AHMET ŞEFİK'in annesi ELMAS MOLLAMEHMETOCLU yaşamını yitirdi. Başsağlığı diliyoruz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI İLAN TC ORDU1. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/67 Davacı, Ordu Malıye Hazinesi tarafından davahlar Ömer Yaraş ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açı- lan tescıl davasında, dahilı davalı Yıldınm Sözen, mi- rasçısı Neşe Sözen'in tüm aramalara rağmen buluna- madığından yapılan yargılama sonunda, ' Davanın kabulü ile Ordu ili, merkez Yeni Mahalle'de bulunan tapuda 18 pafla, 472 ada, 21 parsel numarası ile kayıtlı olan taşınmazın davahlar adına alınan tapusu- nun ıptali ile davacı Hazine adına kayıt ve tesciline ka- rar verilmiş olup, dahilı davalı Yıldınm Sözen mirasçı- sı Neşe Sözen'in adresi bulunamadığından gazete ilanı ile duyurulmasına karar verildiğinden, adı geçenin ilan tarıhimler1 itibıren 15 gün içerisinde temyiz yoluna baş- • urmadığında kaıarın kesinleştirileceği duyunılur. Basın: 34384 02369 Numaralı sürekli basın kartunı kaybettim. Hükümsüzdür. AYDINENGÎy ANKARA 22. GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESFNDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo- 2000/143 l.Ş. Satılmasına karar venlen ga>Tİmenkulün cinsi, kıymeti, ade- di, evsafı: Ankara, Çankaya ilçesi. Küçükesat Mahallesi, BaT- dacık Sokağı 74 kapı numaralı binanın bulunduğu yere rastla- yan \e ımarın 2897 ada 21. parselini teşkil eden 502 m2 mikta- nndaki kargir apartmanın 1 9 arsa payh teras kat 9 numaralı. 1 oda. 1 salon ve müştemılatından ibaret 66 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz. hıssedarlar arasındaki ortaklı|ın gıde- nlmesı için açık arttırma suretıyle üzerinde bulunan ıntıfa hak- kı ile yükümlü olarak sanlacaktır. Gavrunenkülün geniş evsafi dos>ada mevcut bilırkışi raporunda açıklanmıştır. Ajnca işbu ilan, adreslen tespit edılemeyen hıssedarlar, Aysel Kapapehh- vanlı, Selamı Altıağası, Serpıl Ekmcıoglu, Şennaz Koyutüric adlanna satış ilanının tebliği yerine kaım olmak üzere ilan olu- nur. Takdir edilen kıymeti. 8.000.000.000 TL. %1 KDV alıcı- yaaıttir. Satış şartlan: 1. Satış 30.7.2001 günüsaat 14.50'den 15.00'e kadar Ankaıa Adhyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiy- le yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'inı \ e röçbaniı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şarnyla 9.8.2001 günü aynı yer ve saatlerde ikıncı arttırmaya çıkılacak- ür. Bu artnrmada da bu miktar elde edılememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetının "•UO'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caklann toplamından fazla obnası ve bundan başka, paraya çe- \irme ve paylaştırma masraflarmı geçmesı lazımdır. Böyle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2. Arttırmaya işhrak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin %20'si nıspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı is- tediğmde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılir. Tellalıye resmi, ihale pulu, 1 2 tapu harcı ve masraflan alıcıya aıttir. Bi- rikmış vergıler satış bedelinden ödenır. 3. Ipotek sahibi alacak- hlarla diğer ılgiklenn (*) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı, hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanagı belge- ler ile on beş gün içinde daıremize bildinneleri lazımdır. Aksi takdirde hakian tapu sicili ile sabit olmadıkça pa\ laşmadan ha- riç bırakılacaklardır 4. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli- ni yatırmamak suretiyle ihalenın feshıne sebep olan tüm alıcı- lar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedelı arasın- dab farktanve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kahnaksızın Daıremızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedeünden alınacaktır. 5. Şart- name, ilan tarihinden ıtıbaren herkesin görebılmesi ıçın daıre- de açıic olup masrafı venldığı takdirde ısteyen alıcıya bir örne- ğı göndenlebıliı 6 Satışa iştırak edenlenn şarmameyı görmüş ve mûnderecannı kabu! etmış sayılacaklan, başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 2001.143 l.Ş. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 24.5.2001. (*) llgilıler tabirine ırtıfak hakkı sahıpleri de dahildır. Basın: 35141 Kuıtuıı • SANAT (0212) 293 89 78 KANLICA PAYSAGE ALPAYSlyUnte Özel toplantılar alınır. flez:(0.216) 322 70 60-322 00 77 NIGDE ASLIYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2000/308 Es./ 2001/30 Ka. Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Hasan Peker Av. Elif Şahin tarafından davalı Şevket Tunc«r aleyhine açı- lan tapu iptali ve tescili davasında: Davacı tarafından davalı aleyhine açüan davanın mahkeme davetıyesinde davalı Nıgde Efendibey Ma- hallesinde Yokuş Köprü Sok. no. 28'de bulunan davalı- ya ilanen tebliğ yapıldığından, mahkememızce 22.2.2001 tarihinde v erilen karar ile "Davadlekçesinde açıklanan hususlann 6830 sayılı yasanın 17 maddesin- de ıdare adına tescil davası açma hakkının saklı kahna- sı yerine tapu ıptali ve tescili davası açması nederü ile davanın reddıne" daır venlen kararın davalıya ilanen tebliğine karar verihnekle Niğde Merkez Efendibey Mah. Yokuşköprü Sok No 28'de bulunan Şevket Tun- cer'e bu karann gazetede yayımlandığı tarihten ıtıbaren 15 gün içersinde temyiz etmediği takdirde kararın ke- sinleşeceğinin bılinmesi. Yine mahkememiz karannuı davacı Hazine vekili tarafından temyiz edıldiğinden temyiz layihasının da ilanen tebliğine karar verilmekJe: Niğde Merkez Efendibey Mah. Yokuşköprü Sok No 28'de ikamet eden davalı Şevket Tuncer'e tebliği ile, "Davacı Hazine vekılinin verdıği 1.6.2001 günlü tem- yiz dilekçesıne 15 gün içerisinde cevap vermediği tak- dirde dosyasınm temyize gönderileceği ve temyiz etme- miş sayılacağı hususunun" bu ilan metninin de gazete- de yayımlandığı tanhten itibaren 15 gün içerisinde tem- yize cevap vermediği takdirde temyiz etmemış sayıla- cağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere mahkeme karan \e temyiz layihasının teblığ edılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 1 6 2001 Basın 35469 MERHABA NECATİDOĞRU Kapatacak mı, Kapatmayacak mı? Yine kilitlendik... Kapatacak mı? Kapatmayacak mı? Kapatırsa ne olacak? Kapatmazsa ne çıkacak? Halkın oyunu, küçümsenmeyecek ölçülerde almış bir siyasi parti erir mi? Birsiyasi görüş mahkemede mi erir, yok- sa halkın gönlünde mi? Fazilet Partisi'ni beğenenlere göre, Anayasa Mahkemesi eger partiyi ka- patırsa FP'liler haika gitme karan ala- cakiar. Erken seçim olacak. Adalet yürüyor. Kapanabilir de... Kapanmaz da.... Fakat sonuç değişmez... Bu toplum, bu kürü çok gördü... Bu tedavi yöntemini denedi... DP kapatıldı... AP dogdu... AP kapatıldı... Doğru Yol dogdu... DEP kapatıldı... HEP dogdu... HEP kapatıldı.... HADEP doğdu... TİP kapatıldı... Sosyalist Parti doğdu... Milli Nizam kapatıldı... Milli Selamet doğdu... Milli Selamet kapatıldı. Refah doğdu... Refah kapatıldı... Fazilet doğdu... • • • Fazilet kapatlırsa ne olur? Erir mi, bi- ter mi? Hayat bize şunu gösteriyor: Kapatılan bir parti güçlenerek, keskin- leşerek, bilenerek doğuyor. Siyaset mahkemede erimiyor. Partiler halkın gözünde bitiyoriar. Halkın gözünde erimeye başlamış, son seçimlerde halk onlan birinci parti ola- rak durduklan yerden akntş, üçüncü par- ti durumuna getirmişti. Bizbufilmiçokizledik... Parti kapatma kürünü çok gördük. Her kürden sonra, kürü uygulayan- lar yer değirmenlerine kılıç çeken don- kişotlar durumuna düştüler, çok eleş- tiri aldılar. Fakat; "Minareler süngü- mûzdür, kubbeler kalkanımızdır, reh- berimiz Kuran'dır. Kanlı da olur, kan- sız da... Vatan bizimdir... Rejim bizim değüdir..." diye dini inançlan siyasete alet ettikleri için kendilerine parti kapat- ma tedavisi (kürü) uygulananlar, halkın gözünde "vatanı kurtaracakmış, fakat bu fırsat elinden alınmış..." kahraman- lar durumuna geldiler. Demirel'e tedavi uygulandı. Partisi kapatıldı. Demirel, cumuhurbaşkanı oldu. Ecevit'e tedavi uygulandı. Partisi kapatıldı... Ecevit başbakan oldu.... Erbakan a kür uygulandı... Erbakan başbakan oldu.... Erbakan şimdi, Istanbul'un sosyete otellerinde kızına laik masonlardan da- ha Batıcı düğünler yapıyor, Konya'ya gidince de "Isiamın mücahidi..." diye yine alkış, destek alıyor. ••• Mahkemeye kanşamayız... Saygımız sonsuzdur... Fakat bıktık bu filmden... Hiçbir tedavi, hiçbir kür, hiçbir parti kapatma, gericinin gericisi olsa bile halka mal olmuş bir düşünceye karşı duramıyor. Tarihbizegösterdi... Siyaset mahkemede erimiyor... Diğer partiler inandıncı bir takım ku- ramadıklan, güvenilir programlar suna- madıklan, krizlere düşmeden, ekono- miyi-demokrasiyi- insan haklannı ge- liştirecek. halkın gelirini arttıracak ve ar- tan geliri de 'zengin-fakiruçunımu'ya- ratmadan dağrtabilecek dürüst bir ba- şan sergileyemedikleri için toplumda- ki az okumuş, az gelirli, milli gelirden aldığı pay küçük, pazar ekonomisine katılacak fırsat eşitliğini bulamamış, büyük şehirterin kaymak hayatına uyum yapamamış, Anadolu'da yeni yeni zen- ginleşmiş, fakat teşvik ve kredilerden pay alamamış olanlar Milli Selamet'e sanlryoriar. Milli Selamet kapatılryor. Refah'a sanlıyoriar. Refah kapatılıyor. Fazilet'e sanlıyorlar. Halk Fazilet'i seçerek diğer partile- re: "Adam gibi parti olun da karşımı- za öyle gelin" demek istiyor. En iyi doktor... En iyi reçete... En iyi kür... Halkın sağduyusu... 'Bizi günde 10 kez anyordu' .y ,M Ah şu mevzuat! Ah mevzuatın kudref Günügece.... Şimşeğiyıldız... Sümsüğü civan... Hımbılı çalışkan... Beyinsizi beyinli... Imansızı imanlı... Kirliyi temiz.... Yapan ah bu mevzuat... Devlet bankası olan Halk Banka- sı'nın eski genel müdürü Yenal Ansen, Egebank'ın eski sahibi Murat Demi- rel'e 159 milyon dolar usulsüz kredi ver- miş. Raporlar hazırianmış... Kanrtlar toplanmış.... Fakat eski genel müdür, getirildiği savcılıktan ifadesi alınmadan serbest bırakılryor. Çünkü memuru koruma ka- nunu var ve bu genel müdürün ifade- sini alabilmek için ilgili bakan Kemal Derviş'in izin vermesi gerekiyor. Oy- sa usulsüz kredilerin verildiği Halk Ban- kası Levent Şubesi memuru Mualla KIRMETRE Halistürk. savcılığa verdiği rfadesin- deşunlan söylüyor "Murat Demırel'in şirketlenne kredi verilmesi konusun- daki talimatlan Yenal Ansen 'den aldık. Kredi işlemlerinin tamamlanması ko- nusunda bizi günde 10 kez aradığı oluyordu. ABD'ye giderken dahi, be- ni arayıp sıradaki diğer kredi mûşte- rilerinin işlemlerini durdurmamı, De- mirel'in şirketlerini öne almamı isti- yorau." Atma gazeteci bey! Eski kral, seçimlere girdi. Oylan aldı, kazandı. Bulgaristan'ı monarşiyle değil, de- mokrasiyle yönetecek. Fakat bizim gazetelerden birinde ismi lazım değil bir gazeteci; "Henüz9yaşındaykengel- diği Istanbul'u unutmadığını söyledi... Istanbul gözümde tütüyor...." diye yazdı. llginç haber... Kirlenmemiş haber.... Diye okudu... Fakat yıllannı hep temiz gazetecilik üzerine kurmuş Metin Toker, o sıra- da Cumhuriyet gazetesinin muhabir- liğini yaparken de Kral Simeon'un ge- zisini izleyen gazetecilerdendi. Metin Toker, kirienmiş haberi şöyle temizle- di: "O zaman Simeon lladını taşıyor- du ve gerçekten 9 yaşındaydı, ama Sofya'dan bir özel trenle getirildiği Sirkeci'den saat 12'de almdı ve Ga- lata nhtımında bekleyen Aksu vapu- runa konuldu. Aksu vapuru saat 73'te Izmir ve Iskenderiye'ye doğru yola çıktı. Günlerden 17 Eylûl 1946 Salı idi. Onun için Istanbul'da pek 'büyü- lenecek' vakit bulduğunu sanmıyo- rum... Atma gazeteci bey!" E-posta: necatidogruCg superonline.com Faks:0212 513 90 98 Başka Xürkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMANBAKANUCl VEFAT (Merhum) Ertuğrul KAYlHAN'ın eşi, Şahika ERTAN ve Iklil KAYİHAN'ın annesi, Gülgün KAYİHAN ve Asaf ERTAN'ın kayınvalidesi ÇOK SEVGİLİ İNSAN EMEL KAYİHANHakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 Haziran 2001 Perşembe günü (bugün) öğle namazının ardından Kanlıca Camii'nden kaldınlacak ve Kanlıca Kabristanı'na defnedilecektir. NOT: Çetenk goodermek isteyenlerin Türk Eğitım Vakfı'na Bağış yapmalannı rica ederiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog