Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ı | k ı t a p 1 a r 11 KHMI MİLLİYE'NİN KURULUŞU Alev Coşkun İ3ağ Pazarlama A Ş. Turkocağı Cad. No: 39/41 »4334) Cağaloğlu-lstanbU Tel. (212) 514 01 96 Cumhuriyet ATATU SYA Çağ Pazarlama A.Ş Turko3wı CadjMÖ*S%41\ (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tdfc (21*514 QV96 \ 73.1L SAYI: 27651 / 400.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-1991) 21 HAZİRAN Mıhkeme: Sağlığa zarar veriyor tazminat CV7/İISUUI mahkûm • "EAŞ, termik santralın ağlıklannı bozduğu grekçesiyle tazminat cavası açan Dr. Bedriye Oürkan ve Özcan Çamur'a 5)0'er milyon lira cdeyecek. Türk Tabipleri Eirliği ve Muğla İl Sağhk Müdürlüğü ekipleri de ürliliğin bölge insanının ağlığına olan etkilerini iıceleyecek. Hıber Merkezi - Yatağan Asliye Hukık Mahkemesi, Yatağan Ter- mıkSantrairnın. vücut ve ruh sağ- hklanna zarar verdiği gerekçesiyle marevi tazminat davası açan 2 kişi- yi hıklı buldu. Mahkeme, TEAŞ Gerel Müdürlüğü'nün davacılara 500 er milyon lira mane\ i tazminat ödenesini kararlaştırdı. Türk Ta- bipltri Bırliği (TTB) ve Muğla 11 Sağkk Müdürlüğü ekipleri. Yatağan M Arkası Sa. 19, Sü. l'de ÖLÜM TAŞIYAN GEMÎLERE 'HAYIR' • * Sayfada Ayakları kırıldı Köprüden atladı ölmedi # Boğaziçi Köprüsü'nden atlayan bir genç, köprü ayağındaki zemine düşmesine karşın yaralı olarak kurtuldu. Köprüden atladıktan sonra kurtulan onuncu kişi olan Ümit Yorgun'un ayaklannın kınldığı, şuurunun yerinde olduğu belirtildi. B 3. Sayfada Erzurum'da eğitim yaptırımı Çocuğunu okutmayan velilere 1 trilyon ceza # Erzurum'da çocuklannı okula göndermeyen 1200 veliye, 1 trilyon liraya yakın para cezası verildi. Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, 8 yülık kesintisiz temei eğitime geçildikten sonra kız çocuklannm okula gönderilme oranmın arttıgına dikkat çekti. • 3. Sayfada Galatasaray llköğretim Okulu Kura umuduna yarım trilyon # Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray llköğretim Okulu'nun kurasına katılmak isteyen 2 bin 494 öğrencıden. 20O'er milyon lira bağış topladı. Bu paralar. kurayı kazanamayan öğrencilere geri verilmeyecek. Böylece, kura için başvuran 2 bin 494 öğrencıden toplam yanm trilyon lira bağış toplandı. • 7. Sayfada FIRAT 4 CAN ALDI • 3. Sayfada FP'nin 'kapatılma davasının ertelenmesi' istemi Anayasa Mahkemesi'nce geri çevrîldi Fazflet'e kötühaberAnayasa Mahkemesi, davanm ertelenmesi yönündeki istemi oybirliğiyle reddetti. Karar açıklanmadan önce Ecevit, erteleme karannın yararlı olacağını savunarak "Meclis'in öniinde bir anayasa değişikliği demeti var" dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin, delillerin incelenmesinin tamamlandığını belirterek "Değerlendirmeye geçtik" diye konuştu. Oylama işleminin bugün ya da yann sonuçlanabileceği belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Ana- yasa Mahkemesi, FP'nin, Başbakan Bülent Ecevit'in de desteklediğı anayasa değişikli- ğinin sonucu beklenene kadar kapatma da- vasının ertelenmesi istemini "oybirtiğiyte'' reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, karann bugün acıklanma olasılığına ilişkin bir soruya "Üyelerin ne kadar konuşacağuu bilmiyorum, bu neden- le kesin bir süre vermekistemrvorum" yanı- FP'den ilginç yöntem Siyasi gerekçe: Iktidarla uzlaştık # AİHM'nin RP hakkındaki karannı RP'lilerin avukatından faks mesajıyla alan FP, bunujet hızıyla mahkemeye iletti. "RP karan" ve "anayasa uzlaşması", erteleme isteminin gerekçesini oluşturdu. Erteleme dilekçesi, Kutan'ın Özkan'la görüşmesinin ardından mahkemeye iletildi. M 19. Sayfada Karan liderler verecek Anayasa paketi eylüle kalıyor 0 Hükümet. anayasa değişikliği paketini "aceleye getirmemeyi" planhyor Ecevit, değişikliğin Meclis tatilinin ardından gerçekleştinlmesini önerirken Yılmaz, bir bölümûnün tatilden önce çıkanlmasından yana olduklannı behrtti. Konu, hderler zirvesinde netleşecek. • 5. Sayfada AIHM Refah karan temmuz başmda # Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nin (AİHM), kapatılan RP'nin Türkiye aleyhine yaptığı şikâyet başvurusuyla ilgili karannı temmuz ayı başında açıklaması bekleniyor. AİHM kaynakları gerekçeli karann yazımı için süre gerektiğini vurguladılar. • 19. Sayfada tını verdi. Bumin'in bu sözleri, kanıtlan de- ğerlendirme sürecinin sona erdiği, üyelerin görüşlerini açıklaması ile oylama işleminin bugün ya da yann sonuçlanabileceği biçi- minde yorumlandı. FP'nin kapatılması istemiyle açılan dava- da sona yaklaşılırken Anayasa Mahkeme- sı'nınyönlendirme girişimleri yoğunlukka- zandı. FP, Anayasa Değişikliği Uzlaşma Ko- misyonu'nun çahşmalan çerçevesinde, da- vanın karannı etkileyecek anayasanın "Si- yasipartikrin uyacaklanesaslar" üst başlık- lı 69. maddesının de değiştirilmesiyle ilgili uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. FP Trabzon Mil- letvekili Şeref Malkoç'un Anayasa Mahke- mesi'ne götürdüğü başvuru dilekçesınde. kapatılan RP'nin Avrupa Insan Haklan Mahkemesı'nde süren davasının da "çokkı- sa bir süre içinde tamamlanacağı ve mahke- meden gelecek karann beklenmesi gerekti- ğT1 görüşüne yer venldı. RP'nin AİHM'de- ki davasının sona erdiği, karann 15 Tem- muz'da açıklanacağı belirtildi. Mustafa Bumin sabah Anayasa Mahke- mesi'ne gelişinde gazetecilerin sorulan üze- rine, FP'nin, davanın ertelenmesine yönelik başvurusunu değerlendirirken bu konudaki mArkasıSa.!9,Sü. 3'te TİP'li 7 öğrenciyi öldüren katillerin ölüm cezası 23 yıl sonra Yargıtay'ca onandı KatBamaöKhıı oezası uya ülkesine rüyaartış Hedef klŞ turizml Ocak-mart aylan arasında Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi bir artış oldu. Bu dönemde Almanya'dan 555 bin turist geldi. Yaz aylannda, beklenenin üzerinde turist geleceğini belirten turizmciler, şimdi de gözlerini kış turizmine dikti. ANTALYA(AA) -Almanya' nın en büyük turizm dergisi FVW, geçen haftaki sayısında, Türkiye'yi 'Rüya ÜlkesindeRüyaTatil' diye tanıtırken bu hafta da Türkiye'de tatile yapma talebüıdeki artışı 'Rüya ÜlkesineRü- ya Aröş' başlığıyla verdi. Turizm Araştırma ve Strateji Mer- kezi'nden alınanbilgiye göre, Alman FVW dergisi, bu haftaki sayısında 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında Al- manya'dan uçakla yurtdışına giden turist sayılannı açıkladı. Araştırmada, Almanlann en fazla rağbet ettiği Ispanya, tngiltere, ABD, Fransa, Türkiye ve Italya baz alındı. Alman FVW dergisinin araştırma- sında, ocak-mart döneminde Al- man ya'dan Ispanya'ya giden turist sayı- sında yüzde 2.1, Ingiltere'ye giden turist sayısında yüzde 0.4, Amerika • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Alman turizm dergflerinden sonra Fransız Le Nouvel Observateur, Türkiye'ye geniş yer ayırdı. 7'5er keZ İdam Yargıtay Ceza GenelKurulu, 1978'de Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrenciyi katlettikleri gerekçesiyle 7'şer kez ölüm cezasına çarptınlan ülkücü katiller Ünal Osmanağaoğlu ve Bünyamin Adanah hakkındaki hükmü onadı. KirCI Cezaevinde Adanah ve Osmanağaoğlu'nun her ölüm cezası için 10 yıl ağır hapis cezası uygulanacak, 70 yıllık ağır hapis cezalan 36 yıl olarak infaz edilecek. Cezaevinde bulunan Haluk Kırcı da 7 kez ölüm cezasına çarptınlmıştı. • 4. Sayfada Romanya Cumhurbaşkanı Türkiye NATO'daki avukatunız # Romanya'nın NATO'ya girme isteminin doğal ve haklı olduğunu belirten Ion Iliescu, "Türkiye'nin, 2002 yılının sonbahannda Prag'da yapılacak zirve vesilesi ile Romanya'nın NATO'ya girmesinin kararlı bir avukatı kalmasını ümit ediyorum" dedi. SERKANDEMİRTAŞ ANKARA - Romanya Cumhur- başkanı IonHiescu, Cumhurbaşka- nı Ahmet Necdet Sezer'in bugün başlayacak resmı zıyaretı öncesin- de Cumhuriyet'in sorulannı yanıt- ladı. Iliescu'nun Cumhuriyet'in yazılı sorulanna verdiği yanıtlar UArkasıSa.l9,Sü.l'de YILMAZ'DAN KIBRIS RESTİ • 5. Sayfada TÜTÜN TASARJSI TBMM'DEN GECTİ M 6. Savfada BAĞDAT: 23 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ • 11. Sayfada İŞ BANKASI DÜNYA LİGİNDE M 13 Savfada GUNCEL CLTVEYT ARCAYUREK Denviş Gazladı Moraller Dîizeldi' (mi?) Siyasetle yargının ıç içeliğine karşı çıktık; velakin ar- dından siyasetin yargı üzerine yönelen baskı deneme- leri geldi. Kapatılma olasılığıyla tir tir titreyen Fazilet Partisi, hayli zamandır Anayasa Mahkemesi üzerinde yoğun- Wk Arkası Sa. 19, Sü. l'de Bte^Tr ' ^ S E ^ - . ' Bir bilimkurgu 'Baba'sı H.G.WellsH.G. VVells'in ilk romanı "Zamart Makinesi" 1895 yılında yayımlandı. Bu romanını 1897'de "Gorunmez Adam" 1898'de "Dunyalar Savaşı", 1901'de ıse "Ayda ilk insanlar" ızledi. Bilimkurgu edebıyatında çığır açan bu kitapların bir bolumu dılimıze de aktarıldı ve aktarılmaya devam ediyor. Yakın bir gelecekte VVells'in tum yapıtlarını dilimızde gorecek gıbıyız. Bilımkurgunun bu usta yazannı tanıtmaya çalıştık sizlere. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Siyaset Hangi Hu-kukla Yürümek İstiyor! Geleneksel hukuk anlayışımız şuydu: "Yasayı-anayasayı bir kere delmekle bir şey ol- maz!" Bunu geliştiriyoruz, yeni aşama kaydediyoruz: "Bir kere yanlış yasa çıkarmakla bir şey olmaz!" • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog