Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

T. Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 1999 Tarihleri Itibariyle Defcdn T Garano Bankası A Ş ^0 461 t[ naed Gıraıtı Bank Intrrnanooal M 2i>4 Cıjrann î\>mo> Yonetımı ^ Ş G m n n b n n m Menkul Kıvnerier A > 12 Garano Rıuaial kaabma. \-§ [>OC FınınLt S\ Instrumeis Fınance Compam Garamı Bank Moscovr 968 Gaıanu Fmancui Servncs pk Garann Fund Managemenr Co Ltd Osraaolı Rankası A S Konsolıde 9 509 Garano S«om A.S 5^ Garann Fiavat Sıgorta \ S tto*er Bank OH Shore Lul Btısphonu Ftnancıal Smıces Lrd t lovtr InTestment Lrd. Mınno S\ R">PL\M 61.211 Konsolıdasvor. duzeitmeten * 2 1 KofsoİMJasvmi kapuniDdakı hnaıual kunılu>bnn htrtnrkntkr otan borç ve alacakiaruun kar>iıklı oiarak raahsup cdılm«ı 9.2 2. Gannn Fınansal ın konsoJniasvurt kapumındakı dtger hrurtsal kumlujiar Ae > jpmış, oldugu hnansal kıralama ıs>rr.lennin etkdennm malı labloiaıa \ansmlmasi ve bu ifJetnkr MKiüLUihla KJZ kommı kuruluşbnian olan alacakbrın mahsup Mümcii •*2 4 konsolıdasvon kapsamındıkı hnansal kuruhifiana bırbırienne obn ısnraklennın HM kirnıtHi eşnrakkrın senıunHen ılc nuhiup edıbndtrı **J.S Fınjrisa! Kunımlar fnpluiugu melerının u?ennde (»nemlı etkmhge sahıp oldukbn \knf Fınam ve TUIUTTKI Fınansmaru nm "özsermave 1 ontrnıı tlt konsol»dr edıtıoclcn v« bu ışlem sonucunda oloşan knrtsolıdaston şercftvesının kavdı 9.2 6 konsolıdasvon sooucu ı«tır:ık halıne ge lcn •.m.rlı iftırakierın venıdcn ıinjrlandırıbna'u Baotılar 191 949 244 496 S 17 37 899 159 5 481 2-561 99 544 304 098 1 6"5 1.793 9772 29 22.262 6 650 554 489 216 019) kons.f|tdis*on bakıvclen 61 211 1 3*8 4?0 ,* ı * Nalut i Garann Bankası \ Ş 4Î ^43 Unrnd Garann Bank Irtrerrutmnal W 20İ (.arann P.«rtov Yoortirnı A Ş torınrı Vannm Menkul kivmcttrr \ S 5 (.jrann Fınansjj kırabma ^ Ş [>OC Fuurve bA liistruments FtnatKr Companv Garann Bank MOKOW 1 040 Gjrantt Fundjng Corporatıun I darann Ftındtng Corporatıon II t.jrann Fınanvial Srmces pk Garantı Fund Vtanagrment Co. Ltd. Ounanlı Bankası \ $ Konsolıde 10 484 Gıranti Sçorîa \.$ 1 î Garano Havat Srçorca A $ Uovcr Bank Off Shore Ltd (_ 1 Flnancc Ltd c l lnvcstmenı Ltd Bosphorus F>naıxtal bcrvh.e» Ltd v lovcr Inv^rmcnr Ltd Marmo SA rOPLAM 55 488 1 konsoİKbs>on duzctımden ** 2 1 Konsolıdasvon kuru!u>lann hrbırlcnne obn Aaakalır 461 046 142 824 690 4 20 549 191 4.803 5.O05 52.019 52.059 61 280 408 066 1 445 1 747 5 510 36 36 36 16 801 3 845 Menkul D^l-ılu Oıafcm Krcdier 954 818 2 511'"2 8.20- 637 r>4 "501 10.408 8.559 51 «M 20 »2 26 555 "3*9 49J*" 162 185 922 737.167 8 863 6-84 3 149 1 220 928 4 015.2Û2 (204 292) I • 1220 928 3 810 910 MciAul Dttcrteı l luılaaı Krc<W 152 0-4 I4218<7 34 616 490 »«0 803 6 361 16 159 2-4 29J58 31 173 11.222 8J49 "5- 11.058 142 366 015 316.138 1 849 1.296 2044 .177 053 1593 612 2 309 070 >brak mahsup edılmm - 291495} •*J..2. Garanu Fınansal ın knnsoİHİasyun kapsamındakı Jıftrr tınamal Vurulu^lar \\e vapmi) nldugu Knan&ıl kıraJama >lrmlcnmn «kıltrırun malı tjblobnı vanvınlması ve bu ifrkrnler M.mu>.uııda st»7 konusu kurulmiardan obn jlatakiann rnjhsup edıinw4i k ıpiamındaki hıunsal kuruluftann bırbırlcnn« olan ^rın ıvfk-rı ıle mahsup edılmcirn « l S Ftmrtvıt Kurumbr Toplulugo uvcİfnnın uzerınjf ontrmlı ctkınlıf>r ^,hıp olduklan Utıt î-ııuns ın "Oz«rmave Yontemı" ıle konsoİKİe LJılmesı vt bu \%\t:m sonı*.uWİa >ıluşan kon.s.>luiia,>ıjn V ^ 6. Konscılıdasvon Kmucu ş rjk halınc gelert sıruriı tş.!itjkJenn veniıien sınırtarKJınlrruası k^»M)İHbsw>n baknelcn S5 488 Türkiye Garanti - (1-3 431) 885 558 1 593 612 2.135 639 Konsolide Bilanço-Aktif Kalemler \Bırım - Mılyar Turk Lirası) 31 Valıl.2000 RoaBul Fıız n Gebı **$ r.r^U.re Tıkıpukj Tılnkkuk i; k^nıuıı Muhıtlıt &ıtl \t<nkıı « l ^ U n «M*W H^korolan K^rhkh, U*.*h. Ifnnkkr ı taUdd, ! • " * • 5 695 259—6 236J191 8 0"2 SM89 126 833 848 328 31 160 - S4 4«, 106 214 "41 1.049 • 1408 49 - 2 2*4 105 989 2.094 " 3 6 0 2 ~ - 4"8 1 326 506 4 739 4 059 2.040 1 128353 63722 2 385 11616 12V < ^ - | r i 280 25 06" 16 343 İ450 2 3 82" 200 481 - - -221 105.989 10434 4Î5508 500013 4848! 933Î1 ! 1 9 6 ? ' I i 5 4 2 « 112 461) 1410)6) {5 6011 (»3061 |2^*»!>I 0 5ı 21" 18 196' 16 141 r~4?l 100388 10434 423 040 1000IÎ 484X1 "S 84f. ^ «2H u l ' l l l 31 Aralık 1999 F.ıu»ul tıa -e Cdır Ki<tl. Kırılr—1 Tdkv**^ T^akkvk ** kınnnı Muhıc^t Rjfiiı V|a ^L J 458 014 16" 821 4 2 « 104 2~S 242 894 1 9 " * l l 11342 ' 31 221 - 335 296 919 49 2 33.907 2 2 1 " • 19 6*0 219 12U >"4 19 686 4 191 1271 160 \ 98 818 48 İM) 1391 6 "01 2 4~8 6«6 149- - 4 6 2 If- 620 • 2.000 • - 2 542 . . . • - 54 54 54 294 î 876 33 907 4 191 575 99" 215 9-1 36 021 111412 251399 198 98i' 18961) • 11141 6 5991 . . . . . (2 536) 1221 2V4I llSı lHI) (12 648) 14 9«5 ,1 31 -> 27308 4 191 56-036 215 9"1 35 90- 96 09- 4^180 l»tn-48 Arahk 2000 ve Mutabakatı Sablt k.-Kttr 3H628 14 Îı5 166 ! 041 950 12 844 14 -8 92 686 4~8 ı : ı > I~ 42ı 480 8 850 4 54 iW k,.,«dB 201 "19 6446 98 ~5 ı >09 13 >-8 14 -h 59 ~8" , >•* '63 16 2-1 ! M 4.43ı 2 ^ 588 K HtM)İKLl.M t. 1(10 9" 1110 9- 59 58 ** ' ' " 90 046 •»0 046 !-957 12S0O3 Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Arahk 1999 Tarıhleri fcj- \ B T Garantı Bankau A $ l'nıtcd Garann 8ank Inrernatıonal W C.jrann Porrro> Yonetımı \ Ş v.jrınn tannm Menkul KıvnKttcr A Ş (ajrııın Fırtan<.al kıralamj \ > 1«X FınanveSA irt>>trıınıent^ Fınarv-c C ompanv (ıjrantı Bank Mo*_ow (.•arann Fınancıai SVrvures pk Uiramı Fund Vanagenvnt Co Ltd i Krrunjı Ranka^ı \ Ş konsulıdc lıjrann Sıgonj \ Ş Cıjrınn Ha*at Stgcrra AŞ C İj-hV*^^ | l i n L {\İ$ CLnrp 1 TA t lover nank ^'n ^nore Lra fto^phonı>. FınjfKUİ Servıcrs Ltd tkner Inv^rrr.o'ît ltd Marmo SA UP1 Wi Konsolwlas\"t>n (İujcltmtlrn 9 J 1 Konsoltdavvoa k^psamımUkı finansat kurulujbrın htrbtrlenne obn borç %e jbcakbnnın karşıhkiı obrak mahsup edılmnı *• 2 2 Garami F.nansal ın koniolıdas'voa kjpsanıifMİakı dtger hnansal kurulusbr ılc vapmı> oldugu tınansji ktralama tşlemknnıo ttkıtennın malı tablobra »ansmlması ve bu •şlemkr soniKurHÎa soz konu«u kurulufUrdan { an ılaLakiann mahsup nlılnifsı 9J.A. Konsolıdasvon kapsamındakı finansal kuruluşbrın bırbırlenne obn ışcıraklermın soa konusu ffnraklenn ozkavrukbn *e doncm karLn ıle -nah'iup fdılmelen 9J. 5 Fınansal kurumlar Toplulugu uyçkrırun uzennde onemlı etkınlıff sahjp oldukbn \ktır Fîrun^ .e Tuketiti Finansmanı nm "(Vscrtnj^e Y'jnıemı" ıle konsolıde eiiılnnHen *e bu ı^lem sonuvunda oiiişaa Vonsohdı^von şerefıvesının kavdı 9.2 7 Cl Fınancc Ltd ve CI Investment Lıd. tasfiyelertntn erküerının k'>a>olıde malı cablobra ^an^munası K, I b T Garann Bankası \ § Unııed Crarantı Bank lniematKjnaJ N \ Gjrann Porttov Yoncnmı A-Ş G.\ranlı 'latırım NtenkuJ kıvmeder \$ (•arantı F-ınansal kıraLuna AŞ [)O< FmarKcS\ nstruments Fıııancc Company Carann Bank Mos«.aw Garann Fundıng Corporaooa I Garann Fundıng t orptıratıoo II Garano Finjm.ul Servıtes pfc Garann Fund MinagemeDt Co Ltd. CKmanli Banka-n A Ş KonsoİKİe Garancı Sıgoru A Ş Garantı Flavat Stgorta \ Ş Cloı.er Bank Ott Shore Lıd. Ll Fınans Ltd CI Investment Ltd Bosphorus Fınancıal Servıcn Ltd Clover Invtstment Ltd Marmo SA fOPl AM 9J.1. Konsolıdas>on kapsamındakı hnansjl kurulu^bnn bırbuHerıne obn boıt, ve aiacakUrının karsılıklı obrak mahaup edılmt-sı 9 2 2 Garantı J-ınanul m konsolıda'.von kapsamındak' dıjter haansal kurulusbr ıle vapmış olduğu hnansal kırabma ı$lefnİermın eckık-nnın raalı rnblobra vansmlması ve bu şlemlcr somıcunda soz konusu kunıJufLırdan ubn aUcakbrm nıahsup eıiılmcsı 9_2 4. KonsolıdaMon kapsamındakı finansal kurulusbnn bırbtrieruıe olan ıştıraJdcnnm soz konusu tstıraktcrnn ozkavnakbn ve donem kirbn ılc mahsup cdılmelen 9 2 S Fınansal Kurumbr Toplulugu uyeknnm u^enıtdr orıemlı ctkmbge uhıp oidukbrı \ktıf Fınans m "özsermave 'îomenu™ ıle konsolıoV edılmeu ve bu ıjlem umucunda olu>an kunsolwlj.>vıjn şerehvevının kaydı konsoiıdas.>on bakıvekn Itibariyle 3 43- 096 225 066 —4 9-2 52 566 48 434 1 153 309 93 96'' 5666 5 4-2 043 319 033 U-8 3-61 < 1Q1 £*£T7 \ 1Qrt11 J.İ7J.OO/ Jİ™ UJ_> bnkaUma 2 393 913 116.584 531.849 19 30- 11 059 64-9^6 51-58 3 604 104 168 342 (201.2491 - 3 402 855 168 342 •a Oıgı:t 120 689 5 26» 1 301 2 525 1 *9* 25 2T 4 1 9 50 50 1 î i 34" 1 5"6 65" 1 41 166 915 ım (8 986) 15-M- [>:fter Aklıtlcr t P0 4 4 0 ı~S " 402 66 Î 9 ~ ~"8 4J [ - 22 2î~ 613 40 40 1 1 2 " " |4 ^16ı NTS06 TOPLAM \KT1R FR 6 609-01 9t> > 252 9 928 18 -61 165 005 53 483 26 45? "4 045 51 -.50 S25 2 112 15" 5-812 14 242 16"66 2.İ2 29 964 6 691 10452 S4- 14-6 I4-) (>.-?-) 242 6921 21- 9 -()8 4S8 FOPL\M 4 5 52 402 f.«9 5"2 2 5S" * 56" 101 IV. 30 121 5~056 J2 434 52 019 52 059 12 092 520 1 4 50 99- H lkl 704! 8.112 130 1W 130 22 9-1 î 84 5 - 03" 082 14"4 558) 16 «80 Iİ8583I) 11511 6 569 682 2000 ve Konsolide Bilanço-Pasif Kalemler Mutabakatı (Bırım - Mılyar Turk Lirası} 31 Valık 2*)00 Çaunlan Fuı vr e\io»vrk Iriulaı **~"~ Mcu&Hİ Gııln \ n p Rcsım Trjmfcr Wuhıc('t K>|4ıı}^ 1767 793 101995 19 580 î2 9>>() 65 002 > î 06« 55 144 29 60- 16 956 22 24 316 94 12 . - 0 5 3 375 • 190 216 401 H « ) 122 171 - 7531 469 10 "42 2 I t * 48 744 1 673 25 102 473 1 423 • ! 156 67 1419 167 12 25 694 202 48 319 8 307 12 223 M BM 9 U» 1 S58 l ı t > S 12-10 112 450 6 2f," 2.152 4S0 «23 2-238 1 145 2^18901 56861 181566 ! 0 6 " 8 <2 9K0 104 468 ll~>9i M h I185J18I ,11877) 31 \rahk l"*+9 ^lianbi! huıtc OdcnKck kruijt KjvtUrr Kıynmlcı Rct^kooclfln t^rç v^ fnndcı Ln^rtcn Bor^ü' kj-'^ılüdâf l^Vfi Pjtljr 1103 94- 2 Î ~ 10109- 12 085 ] » " Ü140 125 8-9 85.204 13 588 29 12 064 261 lı) 5-5 2.333 146 20 1 268 67.258 29^3 1"8 1-219 1033 r471 286 36 019 659 i 0Î5 51.988 52 028 154 * 136 10 3926-4 34984 35224 4118 5 00" 41234 2 4 ~ v46 3.932 6 08(1 >9 644 2 ~h\ 5 088 531 4 4 4 20 766 114 7 1699 789 203 884 154468 I~4i6 1 (^5 60 h'6 191 -*~1 M ^ (264 014) (8 624) - - (114) . y 1435-75 203 884 145 844 1"456 16-3 59 992 1919-2 2 4 ~ » « 4 ' 4 5 )9- 1 151 60 3-0 121 596 5ı) 530 1 20- ı— , 6 112 l | - !">-6) t * ı 2 294 1 1 i"H4 40 88 4 4 10 21- 10 922 43- 49- 2 2 1 5 1" '55-| 48"83 ^12 412 o4 5-6 1 —4 5 -5- 16 "90 t 192 542 16016 1 195 1-0 250 418 4 5"! 4 53Î 138 2 032 5 1 "2 »•.11 269 (201 ı92. 22 119 405 416 28 2 i - 604 2 664 12 246 Î204 80 9 289 2- 2" 1 2"2 l l ı ı»- 54- 1 >89 1 -48 (10 029) 1548 ı 1548, 1548 |"941 2 İJ6 ..2Î 1.14 2 691 (152 438^ 1485ı 463 198 . 205 28- 14 462 5 M0 "142 5 1 56 2—' •»->• 4 9 4 514 55 22 643 1 828 2 481 92 145-1 1 488 296 «os 1030 141 1001 195 I1Î9I 181 099 16 30" 1 134 2 156 10551 <40 2M> 2 "15 405 1 1 1" 0"6 5 ' 1 348 12-22 6~2 6~2 fı~2 2 8~1 1 (."2 2,9,,,- (4 ıs- 133 393 554 222 4-.1 . TOfHM 6 609-01 985 252 9 928 18-61 165 005 55 485 26 4>i -4ı>4 5 51.550 825 2 332 137 3-.8I2 14 242 232 29 964 6.691 10 432 84- (476 147) ı5 73 7 ) 1242 692) 217 TOPHM 4 532 402 689 5"2 2.58" 8 56- 101 136 10 121 «7 056 32 4 M 52 019 52 059 12 092 520 1 4Î0 99" 15 161 -041 K 112 151) 150 no 22 9~l î 84ı -oro.,2 ı4-4 5581 |6 8S0İ ,185851, 1151. 6 369 6g2 Yasa Geri Çevrilince Sayın Cumhurbaşkanı, RTÜK Yasası'nı bir daha görü- şülmesi ısteği ile geri çevirdi. "Araba kınldıktan sonra y- ol gösteren çok olur" özde- yişine uyarak, sadece Sayın Sezer'e bu davranışından ötürü övgüler düzenlemekle kalınmıyor, 3984 sayılı yasanın ömrünün uzatılmış olma- sından ötürü Türkıye'de basın özgürlüğünün kurtuldu- ğu da söyleniliyor. Geri çevrilen yasa, birçok konuda karmaşa içindey- di. Ekran karartmayı önlese de, Basın Kanunu'ndaki hapis cezalannı paraya döndürse de, orada insaf ölçü- lerini kaçırdığını bilmeyen bir sonuca yönelmişti. Bu durumun özellikle küçük ve orta ölçütteki radyo, televizyon ve gazeteler için ölüm gibi algılanması d o ğaldı. Bunun yanı sıra ihale serbestisine yeşil ışık yakar- ken, hıç değılse sorunu İhale Yasası ıle önlemeyi akıl et- memek, kamuoyunda sadece öfkeyi pompalayanları haklı çıkarttı. Sonunda, bugün hangı radyo ya da televizyonun sa- hibi kimdir, türünden soruları yanıtlayamayan 3984 sa- yılı yasa ile yaşamak, en azından ekim ayına kadar mu- kadder oldu. Oysa 3984'un FTTKU'u de bal gibı politize bir yöneti- me dayanmaktadır. Çünkü tüm üyelerini politikacılar seç- miştir. Hatta hangilerinin hangi siyasal parti kontenjanın- dan getirildiği, neredeyse kartvizrtlerinde bile yazılıdır. Dört yıl önce Basın Konseyi ile tüm iletışim fakültele- rinin uzmanları, adam gibı bir RTUK Yasa Taslağı hazır- lamak ıçin haylı emek vermiş, yapıyı korperatif hale ge- tirmış, bir RTUK kurumu, bir de onun içinden yürütme kurulu oluşturmuşlardı. Taslak umutlar içinde dönemin Adalet Bakanı Sungurlu'ya sunuldu ama, akıbetinden ondan sonra hiç haber alınamadı. Bakanlığın çöp se- petlerine bakmak da kimsenin aklına gelmedi. Oysa o taslak yasalaşmış olsaydı, bugünkü şikâyetle- rin hemen çoğu, hiç değilse en aza indirilmiş olacaktı. Dün TRT'de 'Sabah Haberieri' kuşağında Aydoğan Kılıç ile söyleşı yapan gazeteci Muharrem Sankaya nın, RTUK yönetiminın başkent Ankara dahil, Anadolu'da birçok il ve ılçede mevzılenmış radyolardan laik duzene, Ata- türk'e ve ülke bütünlüğüne saldınlaryapıldığını bildiği hal- DUZYAZI ORHAN BİRGİT • •• SAYFA de sessiz kalmasından doğan şikâyetleri ya yapılmayacaktı ya da yalanlanabilecekti. RTÜK ile yakından ilgile- nenler, Kutlu Savaş'm baş- kanlık döneminde özellikle ir- ticacı radyo ve TV'lerie ilgili yayın ihlal örneklerinin gün- deme daha sık getırildiğini söylüyorlar. Nuri Kayış ve Fatih Karaca ıkilisinin döneminde, kimi ulusal televiz- yonlardaki ekran karartmayaptırımlarının yanı sıra, kad- ro örgütlenmesine ağırlık verildiğinden şikâyet ediliyor. Dahası, hangisinin gerçekte başkan, hangisinin de yardımcı olduğu tartışılıyor! RTÜK'ün yasasında var olan bölge müdürlükleri hâlâ tamamlanamamış. Bu nedenle özellikle Doğu ve Güney- doğu'dakı yayınlar polislerin el yazılı notları ile ve algıla- ma oranlarında belgelenebiliyor şikâyetleri, "Bu nedenle kadınlar şeytandır, yolda rastlayınca yüzüne bakmayın" türünden programların özgürce yapılmasma yol açmış. Sadece Iştanbul ve Erzurum'da Bölge Müdürlüğü ku- rabilen RTÜK, her iki yere de imam hatip orijinli birer yö- netici atamış. İmam hatip orijinli olmak elbette suçlama amacı ile kullanılmıyor; ama Cumhurbaşkanj'nın önce- ki günkü 17 sayfalık gerekçe yazısında, RTÜK yöneti- minin uzmanlığa dikkat etmesi uyarısıyla çelişkiyi orta- ya koyuyor. Bugünkü RTÜK'te, peygamberliğini ilan eden birmec- zubun örtülü sahibi olduğu Mir Radyo için uzun süreli koruma çemberi oluşturanlardan bırısının nasıl Yayın Tahsıs Daıresi Başkanı yapıldığı da mevcut oluşumun politize edilme istemlerinin örneklen arasında sayılıyor. • • • Hükümet, ekim ayına kadar kaynağının çoğunluğunu korperatif kurumlardan ve lletişim, Hukuk, Siyasal Bilgt- ler fakülteleri yönetimlerinden alan bir RTÜK yasası ha- zııiayabilir. Türkiye'nin ihtiyacı, ekonomik ve polrtik istik- rann sağlanmasında ise ikincisinin yolu için hayalciliğe dayanmayan, bulutlar üzerinde dolaşmayan, şeffaf sa- hiplik kurumunu yüzgeri etmeyen bir RTUK'ün vartığı azımsanmayacak kadar önemli görülmelidir. Faks:0212-6770762 E-mail:obirgit«ı e-kolay net. Başta turizm ve kıyı ticareti olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirilecek Cem ve Papandreu, Sisam'da buluşuyor İŞbİrlİğİnde SOmilt Öneriler Hafta sonunda önce Sisam. ardından Kuşadasf nda bir araya gelecek olan iki bakanın buluşması öncesinde, işbirliğinin geliştirilmesi yönünde somut öneriler getirildı. Bu çerçevede, AB Komisyonu onay verirse Türk yurttaşlan vize almadan Yunan adalannda "iki gün bir gece" konaklayabilecekler. ANKARA (Cumhumet Büro- su)-Dışişlen Bakanı îsmailCem ıle Yunan meslektaşı Yorgo Papand- reu, diyalog süreci çerçevesinde i- ki ülke arasında işbirliği olanakla- nnı görüşmek üzere hafta sonunda önce Sisam, ardından Kuşadası'nda bir araya geliyor. Cem ve Papand- reu görüşmelerinde başta turizm ve kıyı ticareti olmak üzere, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konulannı ele alacaklar. Cem ve Papandreu'nun daha ön- ce iki kez ertelenen 'Ege Buluşma- sı' hafta sonunda Sisam ve Kuşada- sı'nda gerçekleşecek. Bakanlann buluşması öncesinde iki ülke yet- kililerince yapılan çahşmalarda iş- birliğinin geliştırilmesine dönük somut öneriler geliştirildi. Bu çer- çevede, Türk yurttaşlannın vize al- madan Yunan adalannı ziyaret et- mesi ve "iki gün bir gece" konak- lamasma olur veren Yunanistan, Schengen Anlaşması nedeniyle AB Komisyonu'nun onayını alma- ya çalışıyor. 25 Haziran'da Brük- sel'de gerçekleştirilecek AB Genel Işler Konseyi "nde bu önerinin ka- bul edilmesi durumunda Ege turiz- minde büyük canlanma bekleniyor. Cem ve Papandreu'nun günde- mindeki diğer önemli konuyu, kı- yı ticaretinin geliştirilmesi ve eko- nomi alanındaki işbirliği oluştıuu- yor. tki ülke ticaret odalan yetkili- lerinin de katılımıyla yapılan top- lantılarda, kıyı işbirliğinin altyapı- sı, adalarla bağlantı gibı konularda çerçeve oluşturuldu. Bu çalışma- lar, iki bakanın görüşmesınde hü- kümetler düzeyinde ele alınacak. T. Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Arahk 2000 ve 1999 Tarıhlerinde ve Finansal Kuruluşları Sona Eren Dönemlere Ait Konsolide Kâr/Zarar Tabloları Mutabakatı T Garann Bankası A Ş Unıted Garantı Bank Intematıonal N\ r Garann Ponfo} Yonetunı A Ş C.aranr. Yatınm Menkul Kivfncıler \ Ş Garano Fınansaf Kırabma A Ş DOC Fınancc SA Instruıneııts Fınanve (/4TMnpan% Garann Bank Mosıow Garantı Fmancıal Scrrıccs plc Garantı Furtd Vlanagemcr« Co Ltd Osnunh Banka-s. \ Ş KnmoİKİc- Garantı Sıgorta \ § Garann Havat Sıgoru \ Ş Cl<>»eT Bank OH Shore Ltd Bo^phorus FrnannJİ Sennces Ltd. CİONet lmhtmfm Lıd Vlanm. S^ rt JPLVM Konsnlıdasion duzeltmelen ^ 2 J Garann Fınansal ın koosoUdâsyon kapsamtrKLıkj dıger rmansal kurulnşlar ıle vaprnış oldufu rınansal kıralama ışlemlenmn rtkılcrrnin malı tablobra ^ansLtılması %e bu iflemler sonucunda soz konusu kunıluflardan <iİan abcakiann mahsup cıihnesi 9 l 1 Koo&olıdanon karHammdakı fmaosal kuruiu^bnn bırbtflen ıle \apmtş olduklan ışle-mlenn varatn^! gelır *t gıdcr hesapbnrıın kar>ıhkh olarak mahsup edılmnı 9_2.4 Konsolıdasv on kapsamındakı rmansal kurulu-jUrm bırtnrlcnne obn ışnn*klerının soz konusu ıştirakkmn ozkavnakbn vc doocm karlan ile mahsup edılmekn 93.3 Fınansal KunımLar Toptuiugu uvetcnnm uzcrmde onemlı etkınlı^e *ahıp oldukian Akof Fınans ve Tukcücı Fuiinsmanı'nın "Oiseraıave Yontcmı" ıle konsoJıde cdılmelen vç bu t$lern soaumnda oluşan konsoİKİasvon şeretiTcsının kaydı 9J. "'. CI FmaiKc Ltd ve a unresanent Ud tasfıyclcnnın ctkılertmn konsolide tnah tablobra vansmlması Koroolıdasvoîı bâknclen EK 1 C T Garann Bankası \ Ş Unıted Garantı Bank EnKrnatıuna.1 N\ Garann Porttm Yortenmı \ Ş Garann Yatınm Vienkul Kıvrnetler A 5 Garann Fınaosal Mralama A $ D(X Financei^ Inscruments Fınance Compam Garann Bank Mocum Garann Fundıng Corporanon 1 Garjnn Fundıng Corporanon II Garann Fmancıal Scrvıces plc Garann Fund Manageroent Co. Ltd Osmaniı Bankası \ Ş Konsolide Garantı Sjgorta A.Ş Garantı HaTat Sıgorta \ Ş Clovcr Bank Otf Shore Ltd CI FınarKe Ltd CI Invçstment Lcd Bo,phorui FınatKiJİ Scr^ıt^s Ltd Clovcr Uıve^-trocnr Ltd TOPLAM Konsobdasvon du/elnnclerı 9 2 2 Garann Fuun^al ın konsotıda^ on kaps^mındak] diğcr tınansal kurulusbr ıle vapmıs. olduğu fırun^al kırabma ıs,lemlennın erkılennın malı tab'olara \ansınJması \e bu rşlcmicr tonucunda soz konusu kuruluşjard^n olan alatakiann mah»up edıhnesı 9 2.i konsoİKİasjofi kapsamındakı hnansal kuruluibnn bırbırlen ılc vapmıs. oidukbn ı&lcmknn varamg) gcİır vc gıdcr bcsapbnnm k4ı-şı)ık!ı ularak mah>up edilmesi 9J. 4. Konsohdas^on kapsamındakı hnansal kunjlu^brın bırbtritnnf olan ışiıraklcnmn soz konusu ıstıraklenıi ozkj\nakbn ve doncm karbrı ik mahsup edılmelen ^2.S Fmaosal Kurumlar Top»ulu*uu>e^nmn Lueruıde ooemlı rtkınltge sahıp olduklan •\ktif Fınans ın "C>7sermj>e Yonremı' de konsolide edilmesi ve hu lîlem ^onu^updj oluşan konsolıdasyon lerehyesının ka'sdı (Bırım - Cdırien 1,128,109 142,436 2,416 3,049 36,196 4,423 3,59- 9,118 5,688 i 322,97- 2J99 l,<27 37.665 2,003 5,4-2 1.-0- 1-6 Iİ.5I5I »4,626ı Gcürlcn 1.099.8-8 99.41- 829 1,400 15J27 1.506 3,751 7,173 3J«1 3^39 3J10 2 245.844 2,200 1,266 13301 1,601 1,601 1,601 -.958 1,514,365 (9401 (65,I2~j |2,1O8| 1 446 590ı Mılyar Turk Lirası) Faa Guirrlen (669.3-81 (112,9151 (440) 112J44) (4,499) 13,115) C.06-) |-,086) (141 121-.656) (448) (î^32) İU84, .1.041,609, 68.286 İ9-3.52İ) Fa» Oıderlm 1606.0981 1-3.2961 (15-| U2O30) 1,264 (3,4S9| (2.1551 (3J61I l3,339| (3,189) (11) (1-1,502) 1310ı (2,1571 (2,1571 (2,157, (8,5041 (-.541, (902,88-) 65,12- I83-.-6O) Faız Dişı Grlırln 1 Ü2J9- 1-.2-8 7,882 18.313 14J25 603 T 8.309 2,182 282 245,904 23,133 9.580 482 99 459 5.588 1 686,995 42 (-,081ı I36.53"! 195 I129| 1,645 485 hai7 Dtşı Ctlırler 631.450 21.013 1.814 5.046 16 239 591 63 5,26- 945 948 350 224,849 12,5611 1.529 180 1,895 1,895 I.S95 5 6— 12.201 964 40" .-79r I39.ISM 852 31 Aralık20OO Fau Dısı Vcı» Gıderler Provırfonu (U25.-65I (26.590ı 12,2961 (10.302 ı (31,-101 .8041 (33ı 111.688ı (4-0l (2161 1,533,813ı 21,6961 r.481l 11,1961 ı~>) (38ı 18J881 11.982 595ı 2,503 3 421 14,363) 101 1,981.042) !1 \rakk 1999 Faız Dışı I59J-6I 5,74- ,2,662 ı 13,4-8ı (9311 ,2,1-81 503'. 1.5601 ,U45ı (623) (-1,169) T5.İ69) Vfrgı GıJtrtr Provayoou 1882.141, 24,4^0, 952) 12.909) (40,581) 11,6-4) (97) 16,16") (945) 19481 1424) 319) (23-J24I (14,183) 16-51 (449| 16551 (655) .655) (25D 12,9901 ,1,219,664) ı3,24-ı 779 -.434 (4981 1.215 196 161.990. 16,35-/ (557i 11,244, 190 (1,400 ı (24,591 ı—2 121 (121 (12) Cl |»6.'MI 466 196,29» NET KAR 205^8" 14.462 5,540 7.142 5,136 (277) 47« 494 314 55 22.643 1.82! 2.4 Sl 30.494 92 (4T71 1,488 296.998 1,030 141,100) 195 (139) 256,984 NFT KAR 181,099 16.307 1,134 2,136 (1,055) (841) 258 2,-IS (4031 22 3-.0-6 577 13*8 12,722 672 672 672 2,8-3 1,6-0 259,657 (4.187) (33.3931 354 222,4 51
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog