Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Renaulfdan 2. el garantisi • BURSA(AA)- Renault Maıs, tum otomobıllenn 2 el modellenne garantı uygulaması başlattı 5>aş ve 100 bın kılometre altımiakı 2 el otomobıller. marka farkı gozetmeksızın Renault servislennde bakımdan geçınlerek garantı sıstemıne ahnacak 2 el otomobıller uzerınde yapılacak 50 nokta teknık kontrolun ardından. garantı standardına uygun araçlar hakkında muştenlere detaylı bılgı venlecek Derviş'in umudu ihracat ve turizm YORK(AA)- Ekonomıden sorumlu De\ let Bakanı Kemai Der\ ış, Amenkan fınans çevrelerının gazetesı The Wall Street JournaFa yaptıgı açıklamada, ıhracattakı artış ve yaz aylannda turızmde gorulecek topdrlanmanın, ekonomının onumuzdekı aylarda sıçrama yapmasına >ardımcı olacağını soyledı Dervış, gazeteye venğı demeçte. 'hukumetın fınans pıyasalarına guven verecek reformlan tamamlamasınm ^art olduğunu' belırttı Fon bankalarının malları • İSTANBUL(AA)- Tasarruf Mevduat Sıgorta Fonu (TSMF) bun>eMndekı 5 bankanın Anadolu'dakı 17 şubesının malldnnın satiNina 30 Hazırarfda başlanacak Sumerbank bunyesınde bırleştınlen bankalardan Egebank. Yaşarbank \ e Yurtbank ıle Ulusalbank'ın çeşıtlı ıllerde bulunan 17 şubebindekı mobılva ve kasalar, açık arttırma yontemıyle satışa çıkanlacak Eskıdjı Muzayede Ev ı tarafından gerçeİdeştınlecek Anadolu'dakı şubelenn satış muzayedesı, 23 Temmuz'a kadar surecek İngJlizJere Türk ekonomisi dersi • LONDRA(AA)- Turkjye ıle Ingıltere arasmdakı tıcan ılışkılen gelıştırme çabalan suruyor Buamaçlavann Londra'da duzenlenecek semınere katılacak olan Dış Tıcaret Musteşan (DTM) Kurşad Tuzmen. Ingılız ekonomı burokrasısı \e ışadamlanna Turk ekonomısındekı olumlu gehşmelen anlatacak Program çerçe\esınde Ingıltere'de duzenlenen uç gunluk »emıner ve tıcaret heyetı programı, yarın başla\acak Medya Holding: Haclz olmadı • İSTAISBUL(AA)- Medya Holdmg, Esbank'ın şırket aleyhıne ıhtıyatı hacız karan almasına ılışkm açıldama yaptı Borsa>a gondenlen açıklamada. "Şırketımız ıle ılgılı olarak daha once Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu'nun talebı nedenıj le Ankara 3 Aslı>e Tıcaret Mahkemesı'nce şırketımızın bılcumle (tum) malvarhğı uzenne ıhtıvatı tedbır konulduğundan. hacız tatbık edılmemıştır" denıldı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2000 Hesap Dönemine ait ] j j lt; jkmr tugiı ondknkUnUt ıJınjn faızİe b l^ciTjkler ve bagL jru.ki.ii ara ver kn tat/lc î 2~2 ü-4" TL 199* t S8S TL 1999- 4 144 TI \ v (2 Fııii *al k ralama Ge'ırSer rurar TL (1"^"* ıi-iaır (3> Fınar il ktralaıra G derle ı i ı u n <-248 TL 1999 l 32" TL d.r b MetıkuJ degerlcı deger 3/Jİma karşdıg provızroru TL 19«9 >1 I 0 fV ve \ No Iu gelır ve gıder grubundd ver aîan dıger kalemlenn tçnif V N u ( deı j_r bupjj vera j r dı£er Kalemının R.kJjmgderier ^ J HaKreyne^J-ler 1 6 Repn RıdCTterıniü malı tabloJarda gostenlrne >ekfcr Repı ı$ıe n ne k ıru d k n <-rnku[ * ı m t i T aı/ (ietır [)Iemlcn**e tab uRıln ak'a fır ^ozkutıUi-u r-tskunr unu iriuşruran kaUrnie 162(1 Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu (2) IHHJIBBflBB TL ve aiınan uLret ve fcomısv-onh 64 TL venien ı»cr« ve komısvonlar TL 11999- TL Jır toplanuaın "«10 ut n demv j}j.g dak E e üifttın bi^tılcr ve repo pdcn rutan & le repo mu ter <, ne cmiTLLn doneme ı^abe-r eı Can Jonemde repo kotıımı rrnrnkaj kıvrnctleric ılgıl gelır ve gjder reeskonttar Repö kf.ııusu M nküi k merler n Gct r Ret-st. ıtım Repo C der G dcr Rce^ m lokrur A BII-UKO Dıj ^ukum.ulukier I G \ K 4 M I \ E KEFAUL1LR A icmıaat Mektuplın I _^*Üuvtt k n (i kjfhJrn n Gırnnler 1 DiîTt-jre l,Jemlv: DoLavıs.vla \ cnlenler 3 Dı£cr ltnnnaı Mekrupl^n 8 Bmk* fc^buHcn 1 lrhaij[ kahul kred ÎV' C Akredıtıfler l BeLge! \kr-d rtfkr 1 Pıger \»redin{ler D Garariı \ enleı Prtr rtınimanlar t Cırolar 1 T L \UfttiEUtdc.itr C rcU •> n F Rıskı Banka-j Kucu Edılebı.çn Bank-ımn Aktıf Dcfterier ıle (Ifph S.His Işiemlm G Vtcnkul Kıvmtı thrjt-inda SJtııı Alm-i Garannlcn UNDtRWRm\G H Dtf&er Gai-antılenmız I Dtfter Keialaknaıu II TAAMHLTIER \ La.ılaıııaj I aahhuılcr 1 Repo \e Ters Repo IfJemlen a Rcpoyonlen ı T C Merke* BjnkjM ıle ^apıUnbr Bankjlarb >jpün \ra^ı kurumUrla >apılan v Dığcr Muîienlerie > apılan b Terv Repo l>i«nkn T t \ierk / BJHUX lc ^ JF ü ılar &ınkaMrh>jp(j i Ara kurumfarta ^apıian ıv I>ı£er M-^ıenkrie ^apıLın 2 \ adcli Aktrıt LVgerter -Viun TaahiıurJennız 1 \adrii Mevduat Ahm Sarm Tajhrnıti^r n z 4 Işnraklenmız ıC Hagiı OrrakhkUnmız Scrnuvc "> kuJlardırmJ (jarantsl krcıiı Tabv < Tajhhurlcn 6 S*neı Ihtauna •Krat.ılıi-- Taahnurierır-ız ~ Mcvdujr Munzjm k.u>ijg Odeme Tajhhudur S fvi"e(J k_«rTi riafv.aiT^J ' ımırı I aartfmrıerımjJ? 9 Dtgrr Carûnuı Taahhutlen»,» 6 C_avitafjıdr Taahbuiler 1 k nıLıhiır kreJı Tahsıs Tjjhtıu kr rm _ Dtgcr t jvıjjbttır 1 .uhhuı.cr n L m t y n t Z \i: F\IZ H * D D İ tl F tLGlLI İŞÜVlLtR \ Vadelı Do»u \lim-Satun Ivlemkn 1 Vıdrij Dvvu Alım I>krnlcn - VadeiıDov[z Mtkm \%i<m\en B pa ra ve Faıı SMap !an 1 Swap Para \'ını Işlernlcn 2 S«jp Parj >arım l}İ£ml<n J iwjp f"iiz Alım Işlcmicn 4 ^vvafi Fja Satıaı I^iemlen C Para ve Faız Opsıvoalan 1 Pıra AIIIT Opsıvonbr Pırj Satım (.Y*mi nUn au ım Opsv mjn D Fururf^ Para lîiemlen F Furore* Fatz Alım Satım Işleınlcr, 1 "Fut-ıırs" Yı 7 -\lım Ijlemler 2 "Fururts FJ / Sarun l»i«rı r F Fhger RtLANÇODIŞI YUKt Ml LLLkLfcR 1OP( AMI B [>I*CT Na/ım H«Jıpİar DİGFR NAZTM HISAPLAR k cmaneı ıvmeter î \İLi>te kr \Jına [şl«ı!euek FL nıar ve Pt>rrto> Me^i.u£Lan 2 Fmanete Vınar Vİerkul kıvirftter 3 Tahs.le Ahnan ÇVkler 4 Tahsıle Alınan Tiıarı sertrWr ı Tahyİe Mınar Dıgrrkvmetler t> ihranjLa \r^ı Oİuia- k smedw Repn Iskmlcn Nedenvle \iuvfen \dına T uculan Dev leı ls Bon,lanma bcnetierı 8 Diğer ErnjneT KıvmırrJer tmanet kmner \Lania B Rd.mli Kıvmetter 1 Menkul k v-metler i Temıaat Vncılcr 4 \aranr i Gavn Menkuı h Djfter Rehtniı K, v meıte-r Rch nİı k vmeı \laalır dıoDc^u dtij*nocİar Turk Paraî i!S 62 •Vİ8 621 1 3^4 1 414 h* 0 0 0 0 0 0 ı 0 0 0 0 2W299 2%9 299 2i< 04! 21>6İ4 a 0 u 21> 6 J4 19 40 ••ıiı 14 l^S U Ü 0 1 .rıe Iirr*k Taah 4 -•". nt7 ü 0 J I 0 Û 0 (J ) 286 ;m I 113 W 119ir 994 "y(j 2-"894 2-894 0 0 0 144 460 144 4e. IJ 0 0 0 0 0 2 064 20' Turk Parast 1 036 1'1 3 9 4 3-3 09j 3^0 462 5"-81 23' 0 228'08 1416 4 053 880 ı - ] ı 99" 8-2 : « ) - 0 1 3 1 - 6 I 4 I 11 VI i 1~1 WSmm 1999 TL d u ajması balınde bu kakmknn cn az °« R ar -0 sını oluvruran aJt he- d*ne,.ejv fa z g den d ınemseEhk ve dıtj>adılık prcnsıplen on plana alınarak dcjjeritrrv ın repo g d r repo kL-ru>u mrnku Lı.mnu! döncır>e iı+icn tdtz kazjnti ıJc nerieıtı as.ajpdak. pjragrarta bctınıldt^ı gıbtdır Can Doaem 6^4* ^n^n^n^rT^^ft^^r^^^^F^^B |IUIwl9l9 H R 1 DONEM î Yabana Para 1 -4121» 1 1)32 « * ) 1 J3<) " 8 1 "89 İ34 ı84 1 M 9oS 2 6İ6 313 021 ı l ı U 2 . İ3 948 IJ 0 (J 0 0 0 5 09- 196 850 196 850 18, 3H6 183 586 0 0 ü 18S ıv,t> 0 0 fl 0 0 1 0 2 6 " 0 0 0 0 10 99- 0 i 630 -88 2 424 821 1 s9J .Ij, i l t l t l 86-8" - - 494 ı4 l ı ) 241^ 2 ~24 1066 198 > 3 2-3 112 92j 1 -2 982 0 0 0 0 3 590 8 5 ' t *Rİ DONEM *l Yabanu Para 64», 61 131 S"22 9" 41 3 2 Ibl 0 0 114 1 2.501464 11 91T 1 19ı 298 a 0 196 -26 119 1^3 R R K I I t < \RAVT1 B-VNK^i \NONLM >IRK£TI NIN 1 O< ^k •>! AR\IIK2>00 Turk %" Ca .ınr Banka* Ai, nım Şırketı n - i ^rauk s jnLtcundj k u mal rabl a uzennde goaış b Idırmekn Dcrt ~i ^a '•TDAr^ız c nd kjbui görTlus dtfftrJeoıe k HES\I DONEMFNT M f)*> ta-ıtu ınbanvie du e sis e srindarna rJ ^^^f^^^^n^^^rıl^^^^^^^^rTa^^r^nn 12 2000 Toplarn . 261 842 1 551 190 1 33 943 1 u ,0 -93 416 452 154 384 lıl 9«S 335 02! ı3ı )2' 13 948 U 0 Q 0 0 0 3 09- 456 149 4ı6 149 440 629 401.220 0 0 0 401 2211 39 409 5 111 34 29» 0 0 0 0 4 ı23 0 0 0 0 10 99- 0 4 93- 069 i 5)«-48 1 - M 6 - . 1 i'S 0 1 114 681 ıı388 14 ! 5 1 2 4 1 9 3 - 4 1.210658 1..2-1 6— 181 -2 982 0 0 0 0 "655 060 1 12 2000 loplam 34 ı l I 1*1 M 414 224 4{,^ M4 I n 196 2 4 1 a 0 223 -08 15 Sk" 6 >5- 144 1 İ 3 6 _ ) 2 093 12 > 2 63" 0 ınnH DfliONCFM DONEM 11 1 Turk Para« 304 311 504 331 64 l ı ) 1 .40 164 0 0 0 11 0 ) 0 0 ,ı 0 0 0 0 692 24" 692 24" 678 T)5 6-8 -05 0 0 6-b -05 0 0 > 0 0 0 0 1 3 142 0 0 0 0 0 0 > 540 901 340 901 1 84 412 44e 0 0 0 ) 0 0 J u 0 0 0 J 0 ı l - M ^ ll jbjnt J Para 1 264 Ml "6* «''l "6> tt-4 1 23 141 •>'T > 1 ^ 2 *3« 101 J » 6 111 14 ~(J1 0 0 0 i >tî 1 9 N99 9 5 ^ 0 0 (, 0 T 0 0 0 0 0 0 0 J 63 1 0 0 T 0 8 948 Ü 1 840 605 1 8310(5 I >~ 04 M 1 9 >*t 1 Mh î tıİ 1 2 4o' 0 L L 0 0 0 0 ONCEkl DONEM 11 12 Turk Paratı 94 3«9 111 1(0443 ı4 !2ı « S 0 849 10 ' 4 1 4 826 »39 1~3 >6~ '99 1 694 ) l -34 34ı 1 1 M ıl9 _ ~11 4 1 1~1 T BACIMSIZ DENTTIM RAPOtL * 4 üv •i zentenmış hlaoı.osu ve bu tanhre son* eren vTİa ait kar e aore gençekieş td k Su [ie esas ve srardar-br tab obr tı onemi dereıırtlç r>ır hatavı ıı,enp çermedıkler -ukxırxla maKul ^ir kanıt eide ed lm«i arna^ vla denetırr ^Etşmaiarım planlafma nı ve ge'^ckiejrLnltncsın origörmckıedırltfr bu deimrn ı,alı^ması mah tabioiardalt ve c drte'lcndır irnest anioda \ net T. raranndnn Ljvguianj get, '•'cıciinı de *jp«mak jdır Denenm k,aljşıranızm Oıiışruruu^una ın3n.m_ıktav ız A 3kllc^lJl. I^Clll»:B.Lrj-lj.L: n ınjha.ıcbc tlkeîerınır MJI konusu maiı tah» U C inJSTimu2e e ıre MJZ k nusu malı uMolar ^uru^ onemlı j jflar vla T J k \ j l ^ra' t 2000 tdnhındck maı durutnunu ıe hı. [anhrc sotıa ere-n yıia aı Aai L i » " L ı i i l l 1 J t , l 1 -i I T L 1 I 1 K.av r UUZCMJ na^lıjcj 1 j rrudu^mın nukLJTiienı e da d:pnk.ılar" !e hurlar n ı*^»Lırtnusuu ' tkm ızahnanıe ( Isrırbu >üfeaf 2 *)l ve lapıİan oremlı ra uzennde b r £>r •> mal, rjan tamamlavan avUrUvıa nctlaraakı malı tablolanri bir burun olarak ımınienn ve va'savımlann goajen "leiımnen.z ıçın gerekl savb Gara.cn B^nka^ \nocTim ^ırktfn HITJ vetsonucunu 4>89 savıiı Bankalar Karmnu nun -Hesau ve aruaraK ocurteııcn [et.uıx/cn ntsap puuı. ııp puanço ve K^r ve zaraı ı,eı>tr 1 ve tl< muhasebe ve dege 'e •ne e«5İ3 "a uvgujı bır bıı,ımde ans raakıad r -E\TJET SLNER DENETUv \T YFMÎM I \\\l I Ml ^ ^ I R I . l k n ANONTM 3'RMÎTl Omer Cevde Suier Sorutılu Orut Başdenev >abana l'ara 104 1 ^ * (S4* U 41i 12 İ4 -0<*QC 2 909 0 6 24- 1 919 1% _ XII **62 >0j 1 »619 n 0 S», 1 OS1 0 • • aplar n r"toıekrrd r 1999 T>r>Un I v69 1h2 ] r i 204 s4 ı=; _-] »9 141 t-> ' ^ 2U 136 101 JAIH 14 - J l 0 0 0 0 Ü •> * l j l "01 *4* "01 846 6~8 -0S 0 0 0 0 0 0 J 0 u H IVı ) ) 0 IJ S94î, 0 2 381 MM 2 3-1 916 1 18> 6<9 1 1S62 ~ 95 '»0 1 MS 3 (S12 2 4A0 ( ; 0 0 0 ^ 0 0 0 0 t 0 4 h ' 2 •>14 1999 Toplam 1 -.~4 3S-> 1 O. 1 » JS*. 9(S_ _22 > " . U N 0 2 > J >^- n S49~10 11 *6i 9 1"4 1 *JO 104 1^ 5 03 1Ül î J İ 9 1 2 >~ Ai "ı 200 C M.n( ve pa&ıf kaiemlcr de bazı bılaııço dıfi vnkumluluklenn kaJ ^1 Valık 20(Xl larıhı lahanvk aktıf >e pa«f kalemler CARİ DÖNEV1 arı v adetej*ine jgore avnmı le bazı bılartco dı;ı vukumjuluklenn kalan vaddenne ROre ıvnmı aşagı AKTIFIJ^RLN PASÎFI ERLN VF. BAZ1 BlLVNÇO DI$I>XkL MLLLLlvLtRÎN K U \ N \ ADtLFJRlNE GORE D*CnLMI AkTÎF NAır Degerler Binkalar ve Dıgcr SUlı Kurum V(eikul Degerler Cu^iait Ner krcdıler Faı/ ve Ge ır Tahakkuk R«-sk FırunsaJ kıraUma AUtakbrı Net ' raKİrr Bagi OnaJtfıltİJr Nrı Baglı Menkul Deg, Nıtel Hıwe Sen Neı Ba^lı Mcnkal Def; Nıtel D.ger Men k , Net D gtr Akrtler AJtof Toplamı PASlF U< \ / Tevdıac Heîaplar BankjUr Vloduj "1 ukjrdakıier Dtşmdak Dıfter Mevdııar Bankaıararası Para Pıvasas \luun Kredüer r>nlır Ç kjr ün VlenJtuJ kfjrrTeTteî' Nfr *-a / t O der RerikontLir f na ı»jl kırjLım.3 Bon;Ur Net Ode-nevck \ ergı Revım Harı, ve Prım O 4er Pas!tler Ozkjvnakbr karVarar dahii Patıf Toplanu BILANÇO DIŞI ^ UKlMLLLL KIJ:R kepo I>lemlerı Tcrs Repo I^lemien \ j J i l DOVLC \ltm Ijiernlen \ adelı Dovj7 Sjtıra I^iernİeı s»*c ParJ ^Jjn> Işicmfcn S»jp Para Sarıro IjJfmicTi ropiam Nm Vadenz 41 8S8 155 901 0 0 0 0 0 3 '6^291 0 0 r J 434 050 43 454 408 20 ı 26 944 1 ıl 884 ı0 0 0 0 0 0 0 612 4S7 0 0 0 0 0 0 0 McvduJt munzam karfiİtklan vadesız aknfler »urununa vazıtji-akı R cskonı hesapla- g;i oldukUr ana Se^aplann kaıa v ıdev tıagl oİmavan akrrfler pa^ıtıer ve bıla.rw;o dışı 31 \n\ii. 1999 ranhı ıtibanvle aktıf vc pasıi kalcmler 1 CEC, Vll> [K>NE,M 1 ava kadar 1 avdan 3 aya 3 avdafl 1 >ıla vaddı kadar vaddı kadar vaddı 8 603 0 623 606 68 0S9 23 M " 98 111 414 182 33- -12 i 0 16 M2 4 ı 029 ı. 0 0 0 0 0 n o 1320 114 882 0 0 1 163 400 861 793 1 J—9J9 26 281 1 l-ı >3l 2"049j 468 -3 339 422 ı4 -2 6 22- 223 L)6to 0 299 93fl 543 865 0 0 0 0 55 4-9 2ı63İ ) 0 0 0 0 0 > ) 2.656 415 1211919 401 O"Tv 142 19 409 3 92-185 1442-11 86 994 1 3-1 943 35 213 20 1 Î 9 S - Ifc -28 858 3 018 834 n ladeler ne parate! olarak >ut nuira dagıtılaLaknr 0 42 548 4-491 204.255 0 -3 3"" 0 Q 0 0 228 040 0 39"-1! --03 "2 813 23 136 2 ı94 0 41J812 0 0 11 339 0 0 5 ) 568 39- n J 1-5—9 16i 136 163 14ı 341-221 vukumliilukler djgıt bruvan kaiemler sı.rununda bchmlecektır e ban bılan^o dışı vukufnluluklenn kaljn vadclcnac gofc a dakıgıbıdır 1 jildaıı 3 >ıla ludar vaddı 0 1835 Q 783 300 335 623 70 441 0 0 0 0 362 136 0 1 553 333 0 0 0 0 0 4-3 186 0 0 9 546 0 19 580 0 0 502 312 0 0 0 0 0 0 0 mmı jvafcdakı pb.dır AKTU-LtRlN PA5IFLERIN VE BAZI Bli \NÇO DIŞI YLKUMLl 1 LM_FRİ> kAL\N \\DtLERlNE GORE DAG1LLSU \KTİF NJI,JI De£«-i<rr BjnİJİar vC Dtgcr \lalı Kurum Baııkalararas Para Pıvausı Menkul Degerfcer Luzdanı Net krtdiler Taki'vtcvı AlaıCjJtlar lîNet İ-ıız ve Gelır TaKakkuk Re«k Fuîansjt Kij-jJanu AJa^jkJjn \ « Vlcvduat Munzam karj Jmta I>tırıklcr Bafcl Ortakükur Ner Ba^'ı M nicul De* Nıtel Hıwe •İen \ctj ftjftli Merikul Dcg \ tcl Dıger Mcn Ki\ Net Diger \krı'ler \kof TopJamı PASIF Taiarruı Me\duJCı Dovız Tevdıat Hr*apbn Bankaiar Vtevdujr 11 jkar dakıkr Dısındakı D ger Mevduat Ba kaıararaii Para Pvvasas! M run Krrdile/ FonUr ^ıkjnlan Vlenkul Kıv.roeti<T Ver Faı/ vc ( ıder Renkonrkn F nans.iI kıralacu Bor^bn N« Odeno.ek \crgt Revun, Harı, ve Prım Dı^er Pas iVr Ozkav-naJJjr Kjr^Zjraf Jıtul Pasıf Toplamı BİL-A-NÇO DIŞI V L KL Ml l Ll KLER Rcp<j I>crolen leri Rtpu !>lcm!cn Vadelı Dovu Aiun l>lemlerı V jnİeh Dovız baııtn Jjjernier s*ap Para Alım l>lemien Svup pjra ^tım Islemier roplam J) Ütkjvrtakîar de^jşını tıtAotu Ek malı tabto ÖZKA>NAXL.*8 DlCtyM TABLOSL OZl^-A^^AK KALEMLERlNDFkl HARFKETLER Ö>CEKJ DÖNEM Sl 111****** RakıvrtJ Kar Dafınrnı Temetiuler Ozkavnaklara ^cdeklere Akcardan Emıs%on H ssc Senedı Ihrjt,, Prunfcn **denmı^ Serrruve \rtışı Dıier Hesaourdan AkcarLbn ! j-jkler Rjg 1 trrtaklıkiar MJJ Duran \arliklar VC ^>ab Variklar Mjd<i Daran \ jf] kUri Satı* Karbn * l>nra«cicrdekı Ma ve \Ujd I> ran Varkk Sarış k^r k EJ»rıkr Bcdebız Hısse Stnetlen '1 11 J99*J ^ lj >«ıwicj! Dcficrîerae 1 Arr siü-( Ner MenJcu Degerier Deger Artı> Fouundakı Anış D»>er • 31 12,1999 Net Dooem kan CARİ DÖNEM 1 l_1^9Bakives Kar Dafcınmı Ö^lcavruklara "Vedekfcre Ajcranlau Eirusv >n HiMe Senedı lhu.t, Pnmkn Odenmt> ^cmave Aruşi Nakder ^ en dcn Degerteme ArrşJanndan Aktanian D öer HesapUrdan Aktar an I>t rSKİer BaüJj Omkbkjjr \Uh Duran VarİiJckr ve S. Maddı Duran Varlıklar Sans karLan •••• Utıraklerdek Mal ve Maddı Dv an \arük Saaj Karı k. tdmıJen BeJels z Fiiise Senetien ' * * * 31/12/200») \ lı 'leruden Dff^rieme Arnjİan N « , Merkul ÎJegerlef Dt^c Artıj Fonundakı Artış Dıger • kur rarkı 1 l2jn rK>1 Net Donern Xjr 1 1İ2000 Bakıve»ı Vad«a 43 ^4} 123 3-9 0 0 0 0 6 828 0 16- 820 0 û •3 J 341 —0 26 6-8 3-3 -04 6 ı«8 112 0H 0 0 u 26 039 0 0 0 0 546 828 0 1/ 0 ü Ll 0 ırt ıujıı*ii btı Varlıtj r>ıugirıda 1 ava kadar 1 avdan 3 ava 3 aydao 1 vıla vaddı kadar vadelı kadar vadelı 0 0 33-^6" 0 0 0 0 860 90" 0 Î30.221 0 U ) 102 021 n 0 U 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 11"66^ 1 29Î 149 1 113 369 24 926 860611 188889 458 336 100 596 16 492 3 620 3 116 584 lf-300 339 632 0 (. 0 .1 99 39-00 18-S5 0 0 0 12 385 0 0 0 0 1 6^6 ÖOS 826 516 59"644 8041- 0 0 82S 996 265 11T Sİ0I6J 2-0 185 3518 0 3 612 0 2 263 »30 615 -09 Odenmt* I ve 11 Hıtte Dıgcr Sermaye 1 errap Senedı Kanıını kınum Dıra( Vtckl ledek PnmJen Ak,der Akçeler 50 000 -845 861 6 ıJ4 8 39 j53 - 3 260"O0 14 349 S 936 9 055 .8) I 48 -60 001 23 404 984 1*1 özkaynakJan artnran ve azaiun kalerrjler her donerod* tartlı ned^nlerd^n kavnakianabılır Bu nedenle jnkanda * * Mcukul Degerkr Am> Fonu bilinvonun pasıfinde t *** Bo labioda ver alan orkavnakJar tttplamına, varat ozkjvrcakiara daiul edLLmemısor 0 0 0 1S6 915 -04 -2- 0 225 823 0 3 0 0 0 ı) 11-465 8 315 63 00" İ3 <56 120- J 281 522 0 2 3-8 9 404 0 J 0 0 199 389 6 4 4 0 91 356 «S 912 0 n 1-8 112 [htıvan ledek U<eler 39 309 46 986 4 586 16 909 6 800 1-2 044 4 183 1— 56» ver verderı 1 vıld«n 5 vıla kadar vaddı 0 0 0 104.252 386 909 0 123 342 0 0 0 0 u 0 614 503 0 0 0 0 0 295 494 0 0 7 169 0 0 0 0 302 663 0 0 0 0 0 0 0 Baaka Istırikler Sahl B*0ı kıvmet Onaklıklavr ^ enıden Sarm DrfcricaK Krvro Fooıt ^eıuden DefteHeme Fonu 39 443 695 139 353ı 41641 2 069 41 -31 2 -64 -2 1-5 1003 113 906 3 T 6 - 5 yd vedaha Bzmı vaddı 0 0 269 0 ^ 695 4 88^ 0 Q 0 0 132-03 0 143 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 yıl ve daha IUUH vaddı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul DtJjcrkr Dcger Dagıtılanuyan 0 0 Q 0 0 0 0 0 408 222 5247 0 442 389 855 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 471 S17 700 1 058 17) 0 0 0 0 0 0 0 OagEMİanuvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 - 1-2 "• 1 P4 195 -29 282-^3 827 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 443 586 555 780 99» 0 0 0 0 0 0 0 Gcçroıs Donrjo ( Y.Uar N a tüırlan U n Amf (ZaraHan) Zaran) Fomı 126 68 633 68''59 135 9751 32.784 130 075 16 5O4f U2J5'T 1) 181 099 181 099 1181 099) 205 287 205 287 Gead Toplam 50 461 89194» n 954 118 2J11 772 5 695 259 776 0 404.222 5 247 843 081 442 389 6 6O9 701 45-I 377 1927M2 857 880 194 77- 225 066 1 7j7 793 0 0 101 995 0 19 580 240 471 817 700 * «09 701 401220 3» 409 1 710 675 1 828 073 55 388 54 150 4 088 915 Ceod Topl— 43 743 461046 0 11Sİ074 1 421 857 0 458 014 0 167 820 347 172 2.174 195 729 282 773 4.532 402 1T 3 488 1 488211 598 856 133 358 116 584 1 103 948 0 23 777 101 097 0 12 085 194 443 586 555 4 532 402 «78-05 0 1 185 659 1 1J6 2Î7 3518 3 612 3O57'51 >ı!uvıuüd»r Topbm 288 354 8 »0 43 710 68.633 4 661 181 099 586J55 16 8001 (8) • 73 17» 135 975] (4 5371 205287 817 700 vatav kalemler mevdasa gdifi balnnnndaa fatiriüıif gosterebüa zkavnakUr gnıbu ı^inde "Deferleıne Fartdan' kalerru rçinde goMenlmektedır ıJan kann ctzkavnak uosurianna etkı&uuıı gostenlefaılme^ını * * * * lyırakJcr :fad«ı ba^ı menkul df£?rjer hesabtnda uinıf edıİcn ortakltk patbnrt, da kJpsar E N,ıku akun Labİ<mı Fk maiı tablo N \KtT AkLM 1 Odcnen haL f* Can Doacm Ttvarı Opera>>oniara |\ua Faalnericrc) thşlon Nakıt \lumian r c 1-3 z Benzer e Aı^rtan TırmctTüler \lnınKrtr Eldt Edlien D Datıa Ontcde Pers. rıeie ve r Odeocn \ ergı T J v Lar k.oc'v. Ade-n k iu e kommonhr ğcr Gcfırier Derterd-n Sıimmtş OUn Krcdı ve Dı^cr \ıatakİ3'dan Tihsılat •lızrarr Temm Edıienlere \ apdan Ödemeler SL D £c kaemte u Dtger kaleınicr Operasvon \na Faalr.rt Konu Opcrasvoo Kanna Öışkırı Nakıt Operasvoa k Operas\oo k muMj Aktırler ve I mıısu \knflerdekı M-nkj Degerleri zdanuıdak krcdjJe-dek ***et \nıs \za114 J su Aknfler ve Panüerdckı Degifim Oocesı Akımı iwflerddü Dcgı^un 'Net Art 5 AzaJıs Dıger \knflerddtt N « \ n ş ı Aulı, Operasjon Konasu PasıSerdekı \rtı^ / j\zalif Mevdjjcıak Net \n 5 A7.I1> \Jman kredılerdeku Net ^rtı^ Azaliş Bankaalık ve 11 Malı ve Sabıı fkr^ap E4 If tlden Ç kani İKniap F.dılen tider C kanl D.ger Nakir C Pııîer Nak t <. Tıcan Operas>oolardan kavTjakJanan N 1 Nakıt ^annmlara Hışkın Nalut Akımları İ>r aluer ve Ba4 1 J jUtT Vt ÖJ 1 H r r v L ' F ' L \^r ın \fe kui «eCrt,'i M«.nxuller Ba&l M nkul Dcgerier ın Ba£!ı MenJtui V k İİİT ^erler MaJj vc Sabıt YaîınmiarAı KuUanıbn Net Nakıt Ifl SenTLavc Fınansnunı Faalıvetlenne !lı*icın Naktt Uumlan T*n n Edrkn Tcm n FdıieT k tdıt veÇıka- kedlt- veC^an (,ıLır Un Bankj Vrmave Pavıa Odene 1 Temf Dfct Nakı , Dıger N3 x t v Sermave Fına Dovız EtaJu mjı«r tr^len ar Menkul k \-merler ıte SagLanan Nakıt ın Vlenkul Kıvmetlerın Ger ödemeler nsmanı Faalıvrtierırte tlıskın Neı Nalut u>oa kuruDdakı Dc^ı^tımn Nakıı vc Nakıt Benzen Dtgerjer l zenndekı Erkısı Nakır vC Nak D n n f tV n Donem Sonu t Benzen Degcncrd-eisj N« Aro^ Jjk NA Nak t Be usr Degericr ıdikj Nakıı ve N akıi Bciüen Dcferler Garanti 1 3 1 - 4 1 J 34 203 120 901 280 J 9 2 1-0 888 4'3—8 1 478 840) 19-236 430 903 1 128 994 116 199 1 826 95 0 1 043 18 663 845 1~43 699 148 110 105 648 7 b ^ı "048 650 42 ı 808 3'0 6 800 6 800 4 994 6-18 4 j - 4 t 30 461 F kar da^mm tabloro Ek majj tabto kAR D * G m M T4.BLOSL \ DÖNEM KARTNCv. DAClTLMl 1 DONtM kUU temınen donetn kan ve geçjrjış }3İ karlan dafaıl edıfanifbr Dujer lermaye benzan karnaklar kalemı 2 ODEVE( Ek \ ERGI VE "ı \S\L YXTa MLULLrKLER I Kururrılar v ergısı Gciır V erpsı Geiır Vergısı rvesıntısı L-'lgtl t e r g J ~C 1 îlI>vjd_L • u ÎV LIJ ı li u l UK NET DONEM k.«U GEC, MİS DONEMLER Z.^R.\R1 4 BIRINC.I 1 TERTTP 1 \S\L >'EDEX \kÇE D\GmL.\BILIR NET DONtM k.\Rl 6 ORT\X1«A B1R1NC! 1 TEM£TTI. \dı Hısse ^ned 3ah plenne Imrvazl Hısse sened Sahıpleane " PEKsONELE TEMETTl 9 ORT\KLARA tKTNCI II TEVUTTL \d H sse ienedı SahıpleToe lm vjzlı 4e»se Senedı iahıplenne 10 IMNCI 11 TERT1P 1 \bAl VFDEk \XÇE ZORl-NLUYASUrO 11 3TATL 'İTDEKLERI \na sozleşme uvanna avnltıas. gerkenler 1- Ot AG^NDIM\-EDEkLFJt DAGITILAL^UŞ kARLAR 1 DICER ITıDEkLER Gene kı ml 14 OZFLFONI\R Çe,rl nMvîuar B 'IEDEKLERDEN D*ĞITl\( 1 IJACJITILVN lEDEkLER Oei,mş karanvLa hjkumle u vTiIan VLAR oe gore bunjede bırakıiajı tonlar vıltarda avnlmrç ve bu donem dağmlan vedekler . tkilsCI II TERTIP'lASU \LDEXLER 3 ORT\KLARA ?K\ Kdı Hısve Senedı bahıplenne Im ıvazl Hısst Sened Sahıplerıne 1 lONTTtM k L R l H A \ P \ l C HlsSE B\ŞLN\ kAR 1 \D[ HlfcE SENEDI SAHIPLLRIME TL M . M71> »ZLI HISiE 3FVEDI SM-UPLERINÎE D H1SSE B*ŞINA TEMJTTTL 1 \D\ ItIS3E 3ENEDI SAHIPLERINE TL % . IMTI1 \ZL1 HlSbF SENED! S^HIPLERENE Not 2000 vilı kanrun dagıtunı hakkınd Can Dooan 265 -263 59 9^6) (59 9761 205.287 )agınlaı.ak vedek ve gec.mı5 vı) kariannın onda btn) TL. %( TL, «. 1% 1 1% 1 1% ) 1* ) vetkılı organlanmızca beauz btr karar aunnuımfnr Öncda Dooem % | % 1 1% (% 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog