Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2 0 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER AhatAndican'dan kriz uyarısı •ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - AJS'AP Ge'nel Başkanvekili Ahat Andican, küreselleşen dîinyada, herhangi bir ülkede yaşanan krizin Türkiye'yi de etkileyebıleceğini belirterek "O nedenle bir daha kriz olmayacak diyemeyiz" dıye konuştu. ANAP grubunda, Tütün Yasa Tasansı ıle ilgilı bilgi veren Devlet Bakaıu Yılmaz Karakoyunlu ise tasannın eleştirilecek çok yönü olduğunu belirterek "Ancak IMF'ye verilen taahhütler nedeniyle bu yasayı çıkarmak zorundayız" diye konuştu. MHP sınır tanımıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - EnerjiYapı-Yol Sendikası Başkanı Cengiz Faydalı, Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'e bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(TKGM)ile Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı'ndakı usulsüz atamalar, sürgünler, kadrolaşmalar ve sendikal faalıyetlerin engellenmesi hakkında bilgi verdi. Faydah, TKGM'de 700'e yakını müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere, 900'ün üzerinde personelin atandığını, 45 bölge müdür yardımcılığı makamından 38'ine teknisyenlerin getirildiğine dikkat çekerek "MHP demokratıkleşmeyi bir lüks olarak görürken partizanca kadrolaşmayı ve ihalelerden rant elde etmeyi her şeyin önüne koyabilmektedir" dedi. Veli Güneş toprağa verildi • TUNCELİ (Cumhuriyet) - Kandıra F Tipi Cezae\ı'nde ölüm orucunun 240. gününde yaşamını yitiren DHKP-C davası tutuklusu Veli Güneş (45), memleketi Tunceli tnerkez Kocakoç köyünde dün düzenlenen törenle toprağa verildi. Mezarlıkta bir konuşma yapan Güneş'ın babası Veli Güneş, daha önce bir oğlunun trafık kazasında, bir oğlunun da çatışmada öldüğünü belirterek "Ben istiyorum ki hiçbir gencimiz bundan sonra ölmesin. Hiç kımse bizim çektığimız acılan çekmesin, acımız büyuktür" dedi. YakJaşık 500 kişınin katıldığı cenaze töreninde, Yaşadığımız Vatan dergisi muhabıri Ismail Çelik'in filmlerine el konuldu. Mezarcı aranıyor • ANKARA (AA) - Eski milletvekili Hasan Mezarcı aleyhine 'medeni hakiannı kullanma ebJıyeti olup olmadığının tespıtı' istemiyle açılan davaya devam edildi. Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mezarcı'nın "medeni hakiannı kullanma ehliyeti olup obrradığının' belirlenmesi için sevk edildiği Nunune Hastanesi'nce düzenlenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Mezarcı'ya 'dejzyonel hezeyan bozikluk, mıstik graıdıyöz tip' teşhisi koralduğu belütildi. M!e;arcı'nın, Istanbui AcL Tıp Kurumu'nda mü'ahede altına alınacağı büarildı. Bankalan kurtarma operasyonu yürütülürken istihdama yönelik en ufak adım atılmadı Emekçinin beldeyişi sürüyor BANU SALMAN ANKARA - Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesınde bankacılık sek- törünün kurtanlması ıçın mil- yarlarca dolarlık aktanm ya- pılırken üretım sektörüne ve istihdany sorunlara yöne- lik "en t düzenlemeye" başvurulmadı. Hükümetin kı- dem tazminatının işten atılma sırasında ödenmemesini ön- gören yasa çahşmasının da iş- verenJerin kıdem tazmınatsız işçi çıkanmını teşvik ettığıne dikkat çekildi. Önce "Ulusal" ardından "Güçlü Ekonomiye Geçiş" ni- • Çalışanlar ve dar gelirli kesimlere "ücret artışlannın sınırlandınlması, vergi yükünün arttınlması ve temel maddelere yapılan yüksek zamlarla" yüklenen fatura, işten çıkanlanlara "kıdem tazminatı ödenmemesi" gibi yöntemlerle kabanyor. kacılık kesımıne de takas işle- miyletransferyapıldı. Çalışan kesimın üstlendiği fatura ise ücretlenn kısılması yanında vergi yükü ve temel maddele- re yapılan zamlar ve işten atıl- maya uzanan süreçte daha da kabanyor. telemesiyle ortaya konulan program çerçevesinde, eldeki tüm olanaklar bankacılık sek- törüne kullanılıyor. Çalışanla- nn ücretlerinin kısılması ve ta- nma yönelik desteklenn kaldı- nlmasıyla tanmsal üretim baş- ta olmak üzere üretimin küçül- mesını sağlayacak ödünler karşılığında alınan dış finans- man da bankalara aktanlıyor. Kamu bankalanna ve fon ban- kalarına yapılan aktanm 40 milyar dolan aşarken özel ban- Reel sektörün dunımu Reel sektör ve çalışan ke- simlere yıkılan faturaya ilişkin saptamalar şöyle: • Programda yüzde 3 olarak öngörülen küçülme tahmini daha da yüksek olacak. • Buna karşın iç talebin kı- sılmasına yönelik düşük ücret politikaları sert bir biçimde uygulanıyor. Özel sektör üc- retlerinde ciddi gerileme ve iş- ten atıhnalar yaşanıyor. • Türkiye çapında yılın ilk 5 ayında 6 bin 359 fırma, 1115 şirket kapandı. Toplam sana- yide üretim ılk 4 ayda yüzde 4.2 genledı. • Üretimde çalışan sayısı yı- hn ilk 3 ayındayüzde 1.3, özel- de yüzde 1 azalırken üretimde çahşılan saatte devlette yüzde 4.2, özelde yüzde 2.9 azalma gerçekleşti. • Üretimde çalışılan saat ba- şına ücret, 2001 yıhnın ilk çey- reğinde yüzde 3.9 azaldı. • Kriz nedeniyle işsiz ka- lanlar, büyük hak kayıplanna da uğratılıyorlar. Son dönem- de, kıdem tazminatlannın ödenmemesi ağırlık kazanıyor. • Kriz ortamında işçilerin ücretlerinin tam olarak bildi- rilmemesi, asgari ücret düze- yinden sigortah yapılması gi- bi kayıtdışı yöntemler ağırlık kazamyor. SENDİKALARf KESK:Buyasa çıkmayacak Kamu Görevüleri Sendika Yasa Ta- sansı'nın TBMM Daruşma Kurulu gündemine aluımaması nedeniyle, Kamu Emekçileri Sendikalan Kon- federasyonu (KESK) Istanbul Şube- ler Platformu'nca Aksara> 'da yapü- ması pianlanan oturma eylemi. ba- suı açıklamasuıa dönüştürüldü, Metro önünde topianan kamu çalt- şanlan adına konuşan KESK Örgüt- lenme Sekreteri Hüseyin Ayyıldız, toplusözleşme \e grevsiz de sendika olâmayacağuu beiirterek tasanıun gündemeabnmaolaahğ/ıta karşı ey- lemlerinin süreceğini söyledi A\yil- dız, "Bu yasa bize rağmen çıkmaya- cak. Bu yasa geri çekilccek" dedi. "Direne direne kazanacağK" ve "Za- fer direnen emekçinin olacak" şek- Knde siogan atan kamu emekçileri olayaz dağddL (UĞUR DEMİR) Kapatılmak istenen Emlak Bankası'nın usulsüz kredileri nedeniyle 47 yönetici yargılanıyor Banka baüranlara kredi verildiSERTAÇEŞ ANKARA - Başbakanlık'a ulaşan bilgi ve belgelere göre. tasfiye edılme- si kararlaştınlan Emlak Bankası'ndan kullandınlan usulsüz kredıler nedeniy- le 47 eski yönetici yargılanıyor. Ayn ayn mahkemelerde ve kentlerde açılan davalarda yargılananlar arasında Şûk- rü Karahasanoglu. Zafer Küttüriü, Si- nan Solok, Veysi OraL Nurettin Şenöz- lü, Engin CKan, Erdin An ve Ayduı Ayayduı gibi eski ust düzey yöneticiler de bulunuyor. Bankalannı hortumlamakla suçla- nan Hayyam Garipoğhı ve AB A\TÜ Bal- kaner de Emlakbank'tan kredı alıp ge- ri ödemeyenler arasında yer alıyor. IMF'ye verilen sözler kapsamında kapatılması gündemde olan Emlak- bank'ın çeşitli firmalardan takipteki kredi alacağının 664 milyon 168 bin 451 dolar tutarında olduğu saptandı. Cumhurivefin ulaştığı belgelere göre, Yusuf BozkurtÖzalın 1988'deki dev- let bakanlığı döneminden başlayarak günümüze kadar bankadan verilen kre- diler ve usulsüz ışlemler içın başlatılan yargılamalar sürüyor. Emlak Banka- sı 'ndan verilen krediler ve gerçekJeştı- rilen usulsüz işlemler nedeniyle top- bulunuyor. Eski Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın prenslerinden Engin Ci- van'ın döneminden kalan davalar da henüz sonuçianmadı. Halen ANAP milletvekili olarak TBMM'de bulunan Aydın Ayaydın hakkında açılan 12 da- vanın da yargılamalan devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Öz- • IMF'ye verilen sözler kapsamında kapatılması gündemde olan Emlakbank'ın, çeşitli firmalardan takipteki kredi alacağının 664 milyon 168 bin 451 dolar rutannda olduğu saptandı. lam 47 yöneticinin halen yargılamala- n devam ediyor. Emlak Bankası'ndakı yolsuzluk ve usulsüzlük iddialan nedeniyle 8 eski genel müdürün yargılamalan sürüyor. Yargılananlar arasında Etibank'taki usulsüz işlemlen nedeniyle aranırken Italya'da tutuklanan ve kefaletle ser- best bırakılan Şükrü Karahasanoglu da kan'ın dünürü ErdoğanAlldn'ın yöne- tim kurulu üyeliği nedeniyle hakkında açılan 17 dava da sürüyor. Bankalanna TMSF tarafından el ko- nulan bazı işadamlannın geçmış dö- nemlerde Emlak Bankası'ndan kredi kullandıklan, bu kredilerin halen tah- sil edilemediği belirlendi. Bank Kapital'in eski sahibi Ceylan Grubu 'nun 3 firmasının çeşitli dönem- lerde Emlak Bankası'ndan 1 'er trilyon lıranın üzerinde kredi kullandıklan or- taya çıktı. Sümerbank'taki usulsüz iş- lemleri nedeniyle halen tutuklu bulu- nan Hayyam Garipoğlu'nun ortağı ol- duğu ikı fırmarun 1 'er trilyon liranın üzerinde, bankadan kredi kullandığı belirlendi. Sahibi olduğu Yurtbank'ta- ki usulsüz işlemleri nedeniyle tutuklu bulunan Ali Avni Balkaner'in ortağı olduğu 3 firmanın da Emlak Banka- sı'ndan l'er trilyon liradan az olma- mak koşuluyla kredi kullandığı tespit edildi. Esbank'ın eski sahibi Zeytinoğlu Grubu'nun ise 5 firması bankadan 1 'er trilyondan fazla kredi kullandı. TMSF'nin el koyduğu Demırbank'ın sahibi Cıngıllıoğlu Grubu'ndan Zeid- yeCıngüboğfu 'nun ortak olduğu bir fir- ma da bankadan 1 trilyon liradan fazla kredi kullandı. Emlakbank Kapatmanın maliyeti ağır ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Emlak Bankası çalışanlannın hazırladığı rapor, bankanın tasfi- yesinin akılcı olmadtğrnı ortaya koyuyor. Raporda, 75 yıllık bir ku- rum olan Emlak Bankasrnın ka- patılmasuıuı, ekonomik açıdan rasyonel olmadığına dikkat çeki- liyor. Yalnızca marka değerinin 500 milyon dolar olduğu belirtilen Emlak Bankasrnın devasa büyük- lükteki varhklan bilanço değeri ûzerindendevredilirken yalnızca î katrilyon liralık kayıtlı değeri kar- şılığında çıkanlacak tahvillerle 3 ay içinde kâra geçebileceği ileri sürülüyor. Raporda yer alan bazı saptama- lar şöyle: • Emlak Bankası sermayesinin 70 trilyon liradan 750 trilyon lira- ya çıkanlmasının ardından birleş- tirilmesi ya da tasfîyesi ekonomik açıdan büyük zarar oluşturacak. • Emlak Bankası'nrn alacakla- n ve yıllara uzanan yükümlüJük- leri dikkate ahndığında, tasfiye 5 yıldan uzun sürebilecek. Iki ban- kanın doku ve kültür farklıhklan nedeniyle bu süreç uzayacak, ye- ni zarar ve maliyetler ortaya çıka- bilecektir. Sabah saaderinde İstanbul Adliyesi'ne getirilen eski Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen ile bankanın eski Genel Müdür Y'arduncısı Osman Nuri Ertuğ, ifadeleri aJınmadan serbest bıraküdılar. (Fotoâraf: SİBEL KIZILIŞIK) Halk Bankası yolsuzluğu soruşturması Bakan Derviş'in iznine bağlı Yenal Ansen 9 e dokunulamadı İstanbul Haber Servisi - Halk Ban- kası'ndan Yahya Murat Demirel'in şırketlerine venlen ve geri ödenme- yen 159 milyon dolarlık usulsüz kredilerle ilgili gözaltına alınan es- ki Halk Bankası Genel Müdürü Ye- nal Ansen ıle eski Genel Müdür Yar- dımcısı Osman Nuri Ertuğ, KİT ça- lışanı olduklan ve soruşturulmalan ekonomıden sorumlu Devlet Baka- nı Kemal Derviş'in iznine bağlı ol- duğu gerekçesıyle serbest bırakıldı. Halk Bankası'nın eski yöneticile- rinden 2 kışi serbest bırakıhrken i- kı kişi de tutuklandı. istanbul Mali Şube Müdürlü- ğü'ndeki sorgulannın tamamlan- masının arduıdan Yenal Ansen, Os- man Nuri Ertuğ, eski Dış îlişkiler Sonımlusu Arife Deniz Ciner, ban- kanın eski yöneticilerinden Muaz- zez Ela ve Levent Şubesi'nde gö- revli MuaUa Halistürk ile Ender Al- tun sabah saatlerinde İstanbul Ad- liyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Sav- cısı Osman Uludüz tarafından sor- gulanan Cıner ve Ela serbest bıra- kıldı. Savcı, Ansen ile Ertuğ'u so- ruşturmalan Bakan Dervış'in izni- ne bağlı olduğu gerekçesıyle ifade- lerini almadan serbest bıraktı. Savcı, Halk Bankasfndan Ege- bank'a kâğıt üzerinde görünenden 60 milyon dolar fazla kredi verildi- ğini belirterek Halistürk ile Altun'u "Bankacılık Yasası'na muhalefet" ve "Dolandıncıhk" suçlanndan ru- tuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti. Savcı Uludüz, aynı soruş- turma kapsamında Egebank'ın eski sahibi Demirel, Egebank Off- Sho- re' un ortağı Barbaros Okay hakkın- da da aynı suçtan gıyabi turuklama karan istedi. Savcuıın tutuklama is- temiyle mahkemeye sevk ettiği Ha- listürk ve Altun tutuklanırken De- mirel ile Olcay hakkında da gıyabi tutuklama karan çıkanldı. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Çeteler Nerede?.. Yurtbank davasında 2 bin 158 yıl ile 5 bin 394 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan tu- tuklu dört sanık salıverildi... Şimdi, "Nasıl olur da 2 bin ila 5 bin yıl hapis cezası istenen sanıklan yargı senbest bırakır" de- yip devam edebilirsiniz: "Izmir'de arkadaşının tişörtünü habersiz alıp giyen çocuk hâlâ niçin cezaevinde yatıyor?" Burası Türkiye!.. Olurboyle vakalar!.. Fırından ekmek, pastaneden tatlı çalan ço- cuklar da içeride... Daha bitmedi!.. Duvarlara yazı yazan çocuklar ise terörist' olarak nitelendiriliyor, yıllardır hapiste yatıyorlar... Harta cezaevi yetkilileri onlara "tutuklu ya da hükümlü" diyeceklerine "terörist" diyorlar... 2 bin ile 5 bin yıl arasında hapis cezası istenen ve rnahkemece salıverilen Bayram Eser, Mutat Yanık, Engin Aras ve Nihat Yurdakök artık öz- gür!.. Peki suçları neydi bu kişilerin? "Çefe oluşturvp bankanın içini boşaltmak!" • • • Esenyurt operasyonu sonrası iki kez gözaltına alınan, sonunda tutuklanan eski CHP'li bele- diye meclısı uyelerının suçları nedır? Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan, CHP'li meclis üyeleriyle çete kurup banka mı boşaltmış- tır, neyapmıştır?.. Çapan, Esenyurt'u yenıden ınşa etmiş, gece- kondulaşmayı önlemiş, yöreyi arazi mafyasına teslim etmemiştir... Tek suçu sanırım 'solcu' kimliğidir!.. Bir başka örnek: Sultanbeyli ilçesi Hazine ve orman alanlarına kurulmuştur... Yerel yönetımler Hazine ve orman alanlarını açık biçimde işgal etmışlerdır; daha açıkçası par- selleyip satmışlardır!.. Arazi mafyası, Sultanbeyli'yi mesken tutmuş, irtica orada palazlanmıştır!.. Nedense kımsenin sesi çıkmıyor... Yaşanan olaylar gerçekten çok çarpıcı... Burada aklıma gelen soru şu: "Kim suçlu, kım suçsuz?" Bir yanda haklarında 2 bin ila 5 bin yıl hapis ce- zası istenen banka boşaltmakla suçlananlar, öte yanda hangi nedenle tutuklandığını pek anla- yamadığım bir eski belediye başkanı ve CHP'li meclis üyeleri... Başkan Gürbüz Çapan tutuklandı, yerine se- çimle değil atamayla Vali Yardımcısı Abdurrah- man Koçoğlu getirildi!.. Aradan bir ay geçti geçmedi Koçoğlu ızne ay- nldı. Yerine de ANAP'lı meclis üyesı Mehmet Ali Yalçın'ı başkanvekili atadı... Şimdi FP'li, DSP'li ve bağımsız on iki meclis üyesi adına konuşan Aytekin Çolak diyor ki: "Meclis'te birgörevlendirmeyaptık. Eğer ta- rafsız davranılacaksa bu görevlendirmeye göre hareket etmemiz gerekirdi. Işin başından beri, Dr. Gürbüz Çapan'm görevden alınmasından sonra ve yargı sürecinin başlamasından bu ya- na Esenyurt'ta sürekli siyasi hesaplar yapılıyor. Esenyurt birtakım çıkar odaklarının kavgasına alet edilmektedir..." • • • Başkanvekıllığine atanan ANAP'lı meclis üye- si Mehmet Ali Yalçın'ın Esenyurt Belediyesı'ne 356 milyar lira borcu olduğunu 'Hürbakış'gaze- tesi ortaya attı... Bu da ayrı bir konu... Bazı güçler Esenyurt'ta ne yapmak istiyor, si- yasi oyunlar, çıkar ilişkileri nerelere kadar uza- nıyor, araştırıpyazacağım!.. Esenyurt'ta bir belediye meclısi vardır!.. Bilindiği gibi belediye başkanını seçeceğı gün eski CHP'li meclis üyelerinin tümü gözaltına alınmışlardır!.. Şimdi gelinen noktada ise Esenyurt Belediye- si ANAP'a teslim edilmiştir!.. Vali Yardımcısı Koçoğlu niçin ANAP'lı bir üye- yi belediye başkanvekili olarak atamıştır?.. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir demokratik hu- kuk devletiyse yasalar bireye hizmet için var- dır, siyasi çıkarlar için değil!.. hikmet.cetinkaya<« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Sözleşmelere uzatma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 30 Haziran'da sona erecek enerji santrallan imtiyaz devir sözleşmelerinin 30 Ekim 2001'e kadar uzatılmasını öngeren yasa tasansı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasan, Elektrik Piyasası Yasası'nda yer alan tarihin uzatılmasını öngörüyor. Hükümet, dağıtım şirketlennin sürenin giderek daraldığına dikkat çekmeleri üzerine süreyi uzatma karan almış, tasanyı önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açmıştı. Emniyette kadro değişikliği • ANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - Rüştü Kâzım Yücelen'in Içişlen Bakanı olmasıyla başlayan emniyetteki kadro değişiklikJeri sürüyor. Alınan bilgiye göre, Bilgi Işlem Daire Başkanlığı'na Asayiş Daıre Başkan Yardımcısı Gani Yıldrnm atandı. Bilgi Işlem Daire Başkanlığı görevini vekâleten yürüten Birol Aydın, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkan Yarduncılığı'na getirildi. [ (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Bölgesi Sanayi Odasi (EBSO) Başkanı Atıl Akkan, Devlet Bakanı Kemal Dervış'in hafta sonu Ege Bölgesi'ne gelerek reel sektör temsilcilerinin sorunlannı dinleyeceğini bildirdi. Akkan, Kemal Derviş'in cuma günü Denizli, cumartesi günü ise tzmır'e gelerek reel sektör temsilcileriyle toplantılar yapacağını açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog