Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2O HAZİRAN 200i ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI TURKIYE fstanbul Y 27 Sinop Y 23 Adana B 34 Edırne Y 27 Samsun PB 29 Kocaelı Y 28 Trabzon B 28 Çanakkale Y 26 Giresun B 28 Izrnır Y 3 0 Ankara Y 29 Manısa Y 3O Eskişehır Y 28 Aydın Y 30 Konya PB 30 Denızlı Y 3O Sıvas PB 32 Zonguldak Y 25 Antalya PB 31 Kars Mersin Diyartıakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkân Van B A A A A B B 30 37 38 35 37 30 26 B 26 Yurdun batı kesımlerı parçaiı ve çok bulut- iu; Marmara, Ege, Ba- tı Karadenız, iç Ana- dolu'nun kuzeybatısı ıleGollerYoresısağa- nak ve gokgurültulu sağanakyağışlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batıda azala- cak, doguda bıraz ar- tacak DIS MERKEZLER Osto Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Münih Y PB PB B B B B B B 13 20 20 24 21 20 20 22 ?? Berlın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina b Y A Y Y Y PB PB 24 22 35 22 20 25 26 27 Moskova Y 27 Zürih B 24 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire Y Y PB PB Y Y A 35 19 38 26 37 28 36 A 37 Tahran ~ " 1 ^ Parçaiı bulutlu k Çok bulutlu ı Yağmurtu ofiJJAJ> Karlı Sulukar h Gok guruttuiu • • O U N C E L . CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada nındaki dış dayatmaya benzer bir başka dış kay- naklı yöntem buldu: Partilerarası Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde birieştıği maddeleri Meclis'ten tatile girmeden önce geçirebılirsek... Avrupa Birliği'ne daha yakınlaşaca- ğımızı söylemeye başladı. Ekonomide IMF, demokrasi reformunda AB da- yatması... Ana konularda biz, biz değiliz. Istekleryer- |j malı değil. Iki yabancı kuruluştan gelen ithal maJ- lar! Anayasa değişikliği üzerinde Ecevit'in TV'lerden duyurduğu söylemlerle yazılı basında yayımlanan saptamaları farklı. Örneğin basındaki haberlere göre; Başbakan, "Uz- laşma Komisyonu'nda anlaşmaya varılan anayasa değişiklik taslağının tümünü tatilden önce görüşme- yi" öneriyor. TV'de dinlediğimiz kısa açıklamalannda ise 37 maddenin sadece üzerinde kesinkes uzlaşma olan- lara öncelik verilmesinden yana. Anayasa Mahkemesi'nde FP davasının karara bağlanmak üzere olduğu günlerdeyiz. Başbakan, partilerin kapatılmasını zorlaştıran 69. maddenin bir an önce ele alınmasında çoook ısrarlı. Yüksek Mahkeme Başkanı Mustafa Bumin; ana- yasa üzerindeki siyasal oyunlann mahkemeyi ilgilen- diremeyeceğini söylüyor. Ama bir yandan başbakan, öte yandan FP Genel Başkanı Kutan, mahkemeyi yolundan alıkoymaya yönelik çabalar sergiliyorlar. Ecevit, öteden beri partilerin kapatılmasına kar- şıymış. Yüksek Mahkeme'ye ne yazar? Anayasa Mahkemesi yürüriükte olan yasalara göre karar ver- mekle yükümlü. Kutan ise bir başka âlem. Yargıtay Başsavcısı Sa- bih Kanadoğlu'nun mahkemedeki sözlü açıklama- lanndan yola çıkarak bir gazetemizin FP'nin kapatıl- masını istediği manşetini şer odaklarına bağladı. Bir gün sonra kapatma karan çıkarsa "siyaset ve ekonomi alanmın kanşacağım" ifade eden demeç- ler verdi. FP'liler, öyle oyunlar tezgâhlarız ki demeye gelen beyanlarda bulunuyorlar. Ekonomi bir kez daha ba- tar, ara değil (sine-i millete dönerek) genel seçimin yolunu açar, ülkeyi siyasal kaosa sürükleriz'i dokun- duran şantaj ve tehditler savuruyorlar. Etki Ecevit'ten kaynaklarıan başka bir anlam da şu: Avrupa Birliği cumhurbaşkanının görev süresinin aza/tılmasını, yetkilerinin kısılmasını istiyor olmalı ki; Başbakan şu arada "hayatının en büyük hatası gör- düğü" Ahmet Necdet Sezer'i bir an önce Çanka- ya'dan indirme girişimini 37 madde arasına sokuş- turmaya çabalıyor. Iktidar partileri de bir türlü ana muhalefet olama- yan FP de birer nalıncı keserı. Demokrasi reformu falan hep palavra. Amaçlan, hep bana hep bana Rabbena! Partilerarası Uzlaşma Komisyonu'nun hazırladığı anayasa değişikliği paketini Başbakan da FP de ken- di amaçlanna uygun "bir fırsat" olarak görüyorlar. Başbakan, uzlaşılan maddelerin bir iki günde TB- MM'den geçmesi için muhalefetle mutabakat turfa- nna çıkmaya hazırlanıyor. FP davasında Anayasa Mahkemesi'nin -Başkan Bumin'e göre perşembe veya cuma günü- karannı açıklaması pek çok yönden hayırlı olacak. Nedenini bir işadamımız açıkladı. Rahmi Koç'un -alaylı bir sesle- dediği gibi, Bizim borsa birden ne- den iniyor, niçin çıkıyor anlamak olanaksız". Koç'a hak verdirecek kanıt, basındaki haberler: "Hassas" borsamızı en fazla etkileyen son olay, Yük- sek Mahkeme'de görüşülmekte olan FP davası (imiş) Işine gelen gelmeyen her olaydan etkilenen, eşi en- der ne borsa ama! Adalet Bakanlığı Cezaevlerînde yeni düzenleme AfKARA (AA) - Adalrt Bakanlığı hü- kütnli ve tutuklulann besleımeleri. cezaev ine alınaıak eşyalar, hü- kümli ve tutuklulann yanlaında bulundurabi- lecekeri giyim eşyası ile ilgili lenelgeye ek nite- liğince bir genelge ya- yımlalı. Adalet Bakaru Hiknet Sami Türk im- zasıya, Cumhuriyet Başs^cılıklarına gön- derileı genelgede. hü- kümlj ve tutuklulann besleımeleri, cezae\ine alınaak eşyalar. hü- kümlı \e tutuklulann yanlauıda bulundurabi- lecekîrigiyim eşyası ile ilgili renelgenin yürür- lüğe zirmesiyle gözle gönülırolumlu sonuçlar alındirı kaydedildi. Ge- nelgeîe. kantinden te- min elilmek üzere, • Koğuşlara sadece bir adet olmak üzere saç kurutma makinesi, • Her hükümlü ve tu- tuklu ıçin ikişer adet ol- mak üzere. plastik çatal, yumuşak metalden imal edilmiş yemek ve çay kaşığı ile 0.50 mm. ka- hnlığında metal yemek tabağı ve su bardağı, • Çay yapmaya yara- yan bir adet su ısıtıcısı. • Her hükümlü ve tu- tuklu için bir çift terlik. bir adet nevresim takımı ile battaniye, • Istek halinde her odaya bir adet satranç takımı verilebilecek. Genelgede, ders kita- bı ve sözlükler hariç, okunduktan sonra değiş- tirilmek kaydıyla her hü- kümlü ve tutuklunun en fazla 3 kitap bulundura- bileceği bildirildi. GetçNk kamplam • yVKARA (AA) - Toplumsal Kalkınmada GençJc Projesi kapsamında geçen yaz başlatılan kr e bu/ıl uluslararası boyut kazandınlan Gençlik fCararan için başvurular 1 Temmuza kadar jzajtıü. Gençlik Kamplan Genel Koordinatörü Ernuğul Şenoğlu, kayıtlann yalnızca Ankara'da ievar ettigini açıkladı. Başvuru ıçin 0 312 417 11 14 mdiaralan telefonun aranması gerekiyor. Kamu Bankalan Tasansı kabul edildi. Akışık istifa resti çekti, Meclis direndi 'Soramsuzhık' zırhına hayır ANKARA(Oımhuri)WBüro- su) - Kamu bankalannın birleşti- rilmesi ve 15 fonun tasfiye edil- mesine ilişkin tasan, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu Bankalan Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akışık'ın önceki gün bankalaruı yeniden yapılandınlması süre- cinde barika yöneticilerine kap- samlı bir 'sonunsuzluk' getiren önergesinin geri çekilmesi üzeri- ne istifa tehdidinde bulunması, iktidar gruplannın da tepkisine yol açarken dün gün boyu bu içe- rikteki bir düzenlemenin tasanya eklenmesi için formül arandı. Başbakan Yardımcısı Hüsamet- tin Özkan ile Devlet Bakanı Ke- mal Derviş ve Maliye Ba- kanı Sümer Oral birkaç kez bir araya geldiler, an- cak sonuç alınamadı. Ta- san gece yansından son- ra yapılan oylamada 39 ret oyuna karşılık, 184 oyla kabul edildi. 1 milletveki- li de çekimser kaldı. 'İstifa etmeyeceğinı' Akışık istifa etmeyece- ğini açıklarken bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan memur- lann yargılanmasına iliş- kin tasanya. kamu banka- lannın yöneticilerini ko- ruyacak bir düzenleme eklenmesi formülünün de- nenebileceği bildirildi. TBMM Genel Kurulu'nda, önceki gün Emlak Bankası ve fonlann tasfi- yesine ilişkin yasa tasansı üzerin- deki görüşmeler sırasında "ka- mu bankalanortak vönetiminin" cezai sorumluluğunu düzenleyen madde tartışmalara neden oldu. Tasannın görüşmelerine katıl- mak için dün TBMM'ye gelen Akışık, bankalaruı 3 aşamada ye- niden yapılandınlacağını söyle- di. Bunufl ilk aşamasının bilan- ço, ikincisinin organizasyon, üçüncüsünün de pazarlama oldu- ğunu vurgulayan Akışık, "Bizhe- nüz birinci aşamadayız. Ekim- kasun gibi ikinci aşamaya geçeriz, üçüncü aşamaya ise 1 >il sonra geçebiliriz" dedi. Akışık'ın, "Da- ha önce görev yapdğun bir ku- nımdaki bankacüık sistemine uy- gun bir iştemim bile siyasiler ta- rafından aknhime kuUarulıyor. Bu yasa böyle geçerse, bugün ya- nn, kapatüan bankalann şube müdüıieri bile benim alc> himde davaaçar" sözlenyle kaygılannı dile getirdiği öğrenildi. Akışık için yoğun pazarfak Hüsamettin Özkan. Derviş ve Sümer Oral TBMM'de görüşme- ler sürerken dün akşam üzeri bir araya geldiler. Görüşmede, Akı- şık da hazır bulundu. Derviş'in geri çektiği önergenin yeniden gündemegetirilmesi için bazı ara Başbakan Bülent Ecevit de dün TBMM çalışmalanna katûdı. (Fotoğraf: AA) formüller arandı. Derviş, gece yeniden TBMM'ye gelerek bazı görüşmeler yaptı. Görüşmelere ANAP'h Yaşar Topçu da katıldı. Özkan, bir ara FP lideri Recai Kutan'la da görüştü. Tekrir-i mü- zakere için muhalefetin ikna edil- mesi ve Danışma Kurulu'nun ka- rar vermesi gerektiğinden, bu yo- lun kullanılamayacağı kaydedil- di. Özkan, bu görüşmeler sonun- da "Tasan aynen geçecek, tekrir- i müzakere yok" açıklamasını yaptı. Görüşmeler sırasında muhale- fet sözcüleri, Akışık'ın istifa res- tini gündeme getirdi. DYP'li Ka- mer Genç "Emlakbank'ın kay- mağı yendi O döneme sünger çe- kJbnekisteniyor.O banka- nın genel müdürlermden biri Aydın Ayaydın. Do- kunuunazfağının kakunl- masıiçin birçokdosya gd- di" dedi. Ayaydın, bu söz- ler üzerine kürsüye çıka- rak "Iddialann hiçbtri doğru değiL Ben Ecevit, Yılmaz. Bahçeli döne- minde değil, Çiller döne- minde genel müdür ol- dum. Suraü gibi kalbi çir- kin insanlan, bu iddialan- nı ispadamaya davet edi- yorum" açıklamasını yaptı. Tütün Yasası'nın görüş- melerine de dün gece ya- nsından sonra başlandı. Fazflet sine-i miflete hazır• Baştarafı 1. Sayfada cak. Olası kapatma karan ko- nusunda görüşlerini almak için milletvekilleriyle gruplar halin- de görüşen Recai Kutan, de- mokratik ölçüler içinde siyaset yapmayı olanaklı görmeyen partililerin istifa etmeyi düşün- düklerini söyledi. Kutan, "Ar- kadaşlanmızda sine-i miUet te- mayülü var, bu konuda kararb- lar. Bunda bir tehdit niyefi kesin olarak yoktur. Haklı bir reaksi- yon içindeler'' diye konuştu. 'Yenilikçi' kanattan Kayseri Millervekili Abdullan Gül ise 'sine-i miDet' tartışmasına tepkı gösterdi. Gül, "YapiJacaksa.su- rekli konuşmayıp yapmak la- zun" dedi. Kutan. dünkü grup toplantı- sında partisi adına umutsuz bir tablo çizdi. FP davasının siyaset ve ekonominin yanı sıra dış po- litikadaki ilişkileri de olumsuz etkilediğinı savunan FP lideri. "Görülüyor ki işler iyiye gitmi- yor. İşlerin i>iye gideceğine dair ivi bir işaret yok. Ana muhalefet partisinin düşûncelerinden do- layı kapatılma istemiyle mahke- nıede olduğu bir ülkede siyaset- ten, sorunlann tartışıbnasuıdan söz edilemez" görüşünü dile ge- tirdi. Kutan. "Böyle bir ülkede insanlann önüne umut koymak mümkün değUdir. Kim ne der- se desin, bu uhi dava, bu siyasi hareket her şart altında var ola- cakör" diye konuştu. Yabnan: Her türlü tehdide karşı koymaya kararhyız ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Jan- darma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, jandarmanm cumhuriyete, At*- tûrk ilke ve inkılaplanna, milli bütünlüğe kastedecek her türlü tehdide' karşı koy- maya kararlı olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Rüşrü Kanm Yüceten, Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hüsevûı KıvnkDğ- lu'nu ziyaret etti. Basına ka- palı gerçekle- şen görüşme- nin 1 saat 45 dakika sürme- si dikkat çekti. Jandarma teşkilatınınku- ruluşununl55. yüdönümü, Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hüseyin Kıvnkoğiu ile İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YüceJen'in de katıldığı tören- lekurîandı. Tö- rene, Deniz Kuvvetleri Ko- mutanı Orami- ral bhami Er- dB, Hava Kuv- vetleri Komu- tam Orgeneral Ergin Celasio, Milli Gövenlik Kurulu Geneî Sekreteri Or- general Cum- hur A^paruk, bazı büyükelçiler ve askeri ataşeler katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yalman, törende yapfığı konuşmada jan- darmanm, milletine hizmet etmenin guru- runu yaşadığını belirterek şunlan söyledi: "Göniünü ba> rağma, canını vatana ada- mışkahramanjandarma teşkihtuan 17y*- Jandarma teşküatuun kuruluşunun 155. yüdönümü nedeniyle düzenlenen törende Skorsky helikopteriemle yapılan gösteri iteryle izlendi. hk omıriu bir mücadelenin sonunda terör sorununun ülkenin gündeminden çıkanl- tnasmda anlamh katküan olmuştur. V üce mfiletiıııizuı bağnndan çıkan kahraman ve fedakâr jandarmamız, bugün olduğu gibi bundan sonrada cıunhuriyetünize,Atatürk ilke ve inkılaplanna ve milli bütünlûğümü- ze kastedecek her türlü tehdide karşı koy- maya kararb- dır. Milletimi- zin huzur ve mutmluğu için bu uhi değer- ler uğrunda kahraman ve vatanevlatlan- mızdan 2 bin 674 jandarma personeli şehit, S bin 866 jan- darma perso- neK ise gazi ol- muştur. Muha- sebesi sadece vatan sağ ol- sundur. Hepsi- ni rahmet, minnet veşük- ranla amyo- rum." Orgeneral Yalman, jan- darmanın, uluslararasıte- şekküller hali- ne gelen suç şebekelerine karşı üstün bir mücadele azmi içinde olduğu- nu vurguladı. Cezaevlerine dönük '(iayata Dönüş' ope- rasyonuna, değinen Yalman, "Başanvla gerçekieştirilen bu operasyonda. insan hak- lannaazamiözengösterenjandarmanuzm uygulamalan, yurtdışuıda dahi takdirle karşılanmış, incelenıe ve araştırma konusu yapünuşnr" görüşünü savundu. FP davasında sona doğru Karar 2 gün içinde açıklanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ana- yasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bu- min, FP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın yann ya da cuma günü sonuçla- nabileceği tahminini aktardı. Bumin, ana- yasada yapılacak olası değişikliğin bek- lenmeyeceğini yinelerken yeni düzenle- melerin sonraki davalar için etkili olabi- leceğini bildirdi. Bumin, Anayasa Mahkemesi'ne gelişin- de, gazetecilerin sorulan üzerine FP'nin ka- patılması istemiyle açılan davada bugün ka- rar çıkmayacağını, yann ya da cuma günü çıkabileceğini, ancak bunun bir tahmin ol- duğunu söyledi. Anayasa değişikliği çalış- malannın anımsatılarak bunun davayı na- sıl etkileyebileceğinin sorulması üzerine, Bumin, "Bu konuda farklı görüşler var. An- cak, buniar hukuki değil. Biz, mevcut yasa- lara göre elimizdeki bu davayı sonuçlandı- nnz. Vereceğimiz kararlar kesindir. Biz bi- le bir kez daha inceleyemeyiz. Ancak, ana- yasaveyasalarda yaptîacakdeğişiklikler, on- dan sonraki davalar için etkili ohır" diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin, anayasa değişikliği çalışmalan nedeniyle bir ara karar verileceğüıi sanmadığını be- lııierek "Bu nedenle ohnaz. Ancak başka bir nedenle olabilir" dedi. Yüksek Mahkeme heyeti, sabahki top- lantısında. birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürlerine kadro sınırlaması getiren ve kadro fazlası müdürlerin zorunlu emeklili- ğe se\kini öngören düzenlemenin yürürlü- ğünü durdurdu. Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekili Haşim Kınç, yaptığı açıklamada, Af Yasası'nın bazı madde ve hüKimlerinin iptali istemiyle yapılan başvurularda da ilk ıncelemelerin yapıldığını ve bazılannı esas- tan, bazılannı da dosyadaki eksiklik nede- niyle ilgili mahkemelere iadesine karar ver- diklerini bildirdi. Mahkeme heyeti, öğle- den sonraki toplantısında ise FP'nin kapa- tılması istemiyle açılan davanın ikinci haf- ta çalışmalanna başladı. 3 aday belirlenecek TRT, genel müdürünü anyor • RTÜK, eski yasaya göre TRT Genel Müdürlüğü seçimi sürecinin başlatılmasını kararlaştırdı. TRT Genel Müdürlüğü için televizyoncu Serpil Akıllıoğlu ve ses sanatçısi Kadri Şarman aday oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in RTÜK Yasası tartışmalannda son sözü söylemesinin ardından gözler. TRT Genel Müdürlüğü seçimine çevrildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), görev süresi 18 Temmuz'da sona eren TRT Genel Mödürü Yücel Yener'in yerine 3 aday belirleyerek Bakanlar Kurulu'na sunacak. RTÜK, yaklaşık 500 rrilyon lira gelirin hedeflendiği frekans ihalesini gerçekleştirmek için de yargının vereceği karan bekliyor. TRT Genel Müdürü, RTÜK'ün önerdiği 3 aday arasından Bakanlar Kurulu tarafindan atanıyor. RTÜK Yasası'na eklenen maddeyle temmuzda görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü Yener'in, yasa uyannca yeni RTÜK üyeleri atanıncaya dek görevine devam ermesi kararlaştınlmıştı. Ancak yasanın Sezer tarafindan iade edilmesi üzerine RTÜK, eski yasaya göre TRT Genel Müdürlüğü seçimi sürecinin başlatılmasıru kararlaştırdı. RTÜK Başkan Yardmıcısı Faüh Karaca. bugün yapacaklan üst kurul toplantısında bu konuyu ele alarak TRT Genel Müdürlüğü'ne aday olacaklar için başvuru tarihlerini belirlemeyi planladıklannı söyledi. Üst kurul, adaylık duvurusu yaptıktan sonra başvurulan değerlendirerek 3 isim belirieyecek. Daha sonra Bakanlar Kurulu bu 3 isim arasından TRT Genel Müdürü'nü atayacak. RTÜK Yasası'mn iadesi DİSK:Sezer,MecKs'e yetıibirolanaksımdu teTANBUL/tZMtR (Cumhuriyet) - Türkiye Devrimci Işçi Sendikalan Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Murat Tokmak, Cumhurbaşkanı Ahmet Neodet Sezer tarafindan veto edilen RTÜK Yasası'mn "ihafed ve kredi borçhısu medya dışmda destekçisi ohnadığm]*' belirtti. Tokmak, Cumhurbaşkaru'nın, yasanın hukuku ve tûm toplumsal unsurlan, dengeleri gözetecek biçimde yeniden düzenlenebilmesi için TBMM'ye ve hükümete yeni bir olanak sunduğunu belirterek "Umuyoruz ki bu olanak en iyi biçimde değerlendiriör'* dedi. Izmir Barosu Başkanı Noyan Özkan da, Cumhurbaşkanı Sezer'e. RTÜK Yasası'nı veto ermesi nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi. Özkan'm Cumhurbaşkanı Sezer'e gönderdiği mekrupta şu görüşler yeraldı: "Basuıda tekelleşmeyi güçiendirecek anrjdemokratik hükümleri içeren RTÜK Yasası'nı TBMM'ye geri gönderen karanmzı ve gerekçeferini desteküyoruz." Köppüden atladı, ölmedj • tstanbul Haber Servisi - Bunalıma girerek ! Boğaziçi Köprüsü'nden atlayan Ümit Yorgan adlı yurttaş, yaralı olarak kurtuldu. Yaya olarak köprüye gelen Yorgan. Ortaköy ayağının yakınlannda korkuluklara çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Köprünün altındaki toprak alana düşen ve ağır yaralanan Yorgan, Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldınldı. Yorgan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kınklar. olduğu bildirildi. 'Sözümüz Silahunızdıp' • Haber Merkezi - Meksika'daki Zapatistalann > karizmatik komutanı Marcos'un mektuplan, konuşmalan, hikâyeleri ve şiirlerinin yer aldığı 'Sözümüz Silahımızdır, Subcomandante Marcos' adlı kitap, Bakış Yayınlan'ndan piyasaya çıktı. Amerikalı yazar ve eleştirmen Juana Ponce de Leon tarafindan hazırlanan kitabın önsözünü 1998 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Portekiz asıllı yazar Jose Saramago yazdı. Üç bölümden oluşan kitapta Marcos'un dilinden yerlilerin Meksika tarihi ve toplum içindeki yerleri anlatılıyor. Çakıcı ifade verdi • ANKARA (AA) - Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, 'azmettirici' olarak yargılandığı bir dava için, Pendik 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine talimatla ifade verdi. Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sıkı güvenlik önlemleri altında getirilen ve tansiyonunun düşmesi nedeniyle rahatsızlanan Çakıcı, cezaevi aracının içinde bir süre dinlendikten sonra ifade vererek hakkındaki suçlamalan reddetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog