Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 16 cumtv(S cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Toprak Ana 14.00 TGRT Dram ©Dört çocuğundan ikisini yıtıren ve kocası kente kaçan çileli, yoksul bır köylü kadını- nın yirmi yılhk yaşamının öyküsü. Memduh Ün'ün yönetıminde, Fatma Gınk, Tamer Yığıt, Talat Gözbak ve Suphi Tekiner rol alıyor (1973). Bodrum- 14.30 Show TV Duygusal Bodrum ilçesine atanan adalete saygılı dürüst ve erdemli bir bayan yargıcın, yörenın güç- |ü ağasıyla kavgayla başlayan fırtmalı aşkının öy- küsü anlatıhyor. Türkân Şoray'ın başrolünü de üstlendıği üçüncü yönetmenlık çalışması olan filmde. genç bır yargıcın adaletı eşıt olarak dağıt- maya çalışırken, önüne çıkan engellerle nasıl sa- vaştığı konu edilıyor. Fılmde Şoray'ın yanı sıra Kadır İnanır, Mahmut Hekimoğlu, Kadır Savun ve Yıldınm Gencer de oynuyor (1976). EI Kapısı 15.30 TRTINT Dram /£> Kocasını bırakarak Almanya"ya çalışmaya vf' gıden bir köylü kadınırun gurbet eldeki çi- lelı öyküsü. Fılmde, gurbetteki işçilerin uzun yıl- 4ar umut kapısı olmayı sürdüren, toprağını, dava- rını. evini barkını bırakarak giden. sıla özlemiy- le yanıp tutuşan yüzbinlerce insandan bırinin öy- küsü anlatılıyor. Yön: Orhan Elmas. Oyn: Hülya Koçyiğıt. Tanju Korel, Zeyno Çılem (1974). Fotograflar 16.35 7İR7" 1 Duygusal Komşu olarak büyüyen bır Türk kızıyla bır Runı gencinin umutsuz biten aşklannın bu- fuk öyküsünde Hülya Avşar, Hakan Ural, Tuncer Necmioğlu var. Yön: lrfan Tözüm (1989). Cesur... 19.00 Süper K. Macera (A" the Brothers Were Valiant) - Hayatlan denizde geçen ıkı erkek kardeşin Güney Pa- sifik'te saklı hazineyi bulmak içın verdıklen mü- cadelenın öyküsü. Richard Thorpe'un yönettığı 'Cesur Kardeşler'de, Robert Taylor ve Stevvart Granger başrolde oynuyor (1953 ABD, 101 dk). Kahraman... 20.30 Kanal D Güldürü (Bingo!) - Sahıplennden fazla şefkat görme- yen Bıngo, yaşadığı sırkten kaçar ve kendı- sinı sevecek bır aılenın sıcaklığını aramaya baş- lar. Bingo, ormanda dolaşırken 12 yaşındakı Chuckıe'yi boğulmaktan kurtanr ve zamanla ara- İannda sağlam bır dostluk kurulur... Yön: Matt- hevv Robbins. Oyn: Cındy VVilIiams, Davıd Rasc- he. Robert J. Steınmiller Jr. (1991 ABD, 90 dk). Cennete Dönüş 20.50 TRT 1 Dram (Return to Eden) - Stephanıe. yedi yıldır bir- likte olduğu kocasıyla çok mutlu bir evlilik sürdüımektedır. Ancak bır gün radyodan duydu- ğu bır haber, onu çok huzursuz eder... Yön: Ka- ren Arthur. Oyn: Rebecca Gilling, James Smilie, James Reyne (1985 Avustralya-ABD, 83 dk). MaviBoncuk 21.00 l.star Duygusal Eğlenmeye gittiklen gazinodan kovulan altı kafadar, gazino sahibinden öç almak için ga- zinonun assolistını kaçınrlar. ancak zamanla ha- ta yaptıklannı anlayınca kadını serbest bırakırlar. Ertem Eğılmez'in filmınde, Tank Akan, Emel Sjaym ve Zeki Alasya oynuyor (1974). Gaudi ile Bir... 21.00 CINE 5 Dram (GaudiAfternoon)-Cassandra, Barselona'da çevirmenlık yapan Amerıkalı bır genç ka- dındır. Seksi Frankıe ise, Barselona'da yaşayan başka bır Amerikalıdır. Frankıe. kocasının tspan- ya'da kaybolduğuna inanmaktadır ve Cassand- ra"dan ona yardımcı olmasını ıster. Yön: Susan Se- idelman. Oyn: Judy Davis, Marcia Gay Harden, Lili Taylor, Juliette Lewıs (2000 tspanya, 90 dk). 21.00 / CNBC-e / Uzun... Aynntı yanda MaviAy 21.10 BRT Duygusal (Blue Moon) - John A. Gallagher'in yönetti- ğı fılmde, bır yolculuk sırasında hayatlarını tümüyle değıştırecek şeyleri keşfeden bır çıftın öyküsü anlatılıyor Oyuncular: Ben Gazzara, Rı- ta Moreno, Alanna Ubach (2000 ABD. 89 dk). Best 21.15 MovieMax Biyografik •Oı (Best) - Manchester Unıtedlı iinlü futbolcu vf/ George Best'in yaşamından kesıtler sunan fılmde, John Lynch, İan Bannen, Jerome Flynn, Ian Hart, Patsy Kensit rol alıyor. Yönetmen: Mary McGuckıan (2000 İngıltere, 102 dk) Hüzünlü Aşk 21.30 Süper K. Duygusal £7\ Hasta babasına bakabilmek için bir pavyon- KZS da şarkıcılık yapan genç kızla, zengın deli- kanlının aşk öyküsünde Fıliz Akın, Engın Çağ- lar, Ekrem Bora oynuyor. Yön: Mehmet Bozkuş. ^2.30 / Show TV / Savaş Aynntı yanda Ajanlar Kralı 22.50 Interstar Güldürü ©(Austin Powers: International Man of Mys- tery)- Ajanlar kralı Austin Povvers renkli çıl- gın kıyafetler giyen, politikayı seuneyen. çapkın biridir. Gündüzleri moda fotoğrafçılığı, akşam- lan ise gizli ajanlık yapar. O günlerde ezeli düş- manı Dr. Evil ileride çözülmek üzere kendini dondurunca. Austin Povvers da aynı işlemi uygu- latır.. Yön: Jay Doah. Oyn: Mike Myers, Micha- |1 York. Elizabeth Hurley (1997 ABD. 87 dk). fftiranın Bedeli 23.50 atv Macera (GUmmer Man) - Budızm felsefesıne yakın- lık duyan Cole ıle sabırsız, boşboğaz bın olan Campbell, ortak pek fazla yönlerı oîmadan bir- Ukte çalışmaya zorlanan ıkı dedektıftır. Atandık- lan tehlikelı görevde, bır an önce ortak bır yol bu- lup aralanndaki anlaşmazlıklara son vermelidir- fcr.. Yönetmen: John Gray. Oyn: Stevan Seagal, fceenen Ivory Wayans (1996 ABD, 92 dk). Yağan Taşlar 24.00 CNBC-e Dram /^\ (Raining Stones) - Bulabıldığı günlük ışlerle vi/ yaşamını kazanmaya çalışan Bob. kızının ökuldakı göstensı içın ona yenı bir elbise almayı aklına koymuştur. Hıç parası olmasa da kızına söz veren Bob, onun içın her şeyi yapmaya hazır- dır... Yön: Ken Loach. Oyn: Bruce Jones. Julıe Brovvn, Ricky Tomlinson (1993 İngıltere, 90 dk). Arkadaşım Robot 01.00 l.star Güldürü /fN (Too Much) - Babasının işı nedeniyle Japon- K2S ya"da bır süre yaşamak durumunda kalan kü- çük Suzy'nın en yakın dostu, babasının armağa- nı olan bır robottur. Ancak baba-kızın ABD'ye dönme zamanı gelince, arkadaşından aynlmak is- temeyen küçük kız bu duruma kendince çözüm arar... Yönetmen: Eric Rochat. Oyuncular: Brid- gette Andersen, Masato Fukazama, Davıd Spen- cer( 1987 ABD. 82 dk). © (77) (77) izleyin Orta Değmez O Yabancl Ç) Yerli CNN Türk 22.05 Anayasa değişikliği TV Senisi - "Ankara Kulisin nde, Anayasa De- ğişikliği Paketi'nin Tür- kiye'ye getirecekleri ele alınıyor. SedatErgin,FikretBi- la ve İsmet Berkan'ın sunduğu yapımda, Anaya- sa Mahkemesi'nin kara- nyla birlikte FP'de yolla- nn aynlması, yeni bir par- ti oluşumu, ANAP Kong- resi'nde Mesut Yılmaz'a rakıp olan Lütfullah Ka- yalar'ın başan şansı ko- nulan da tartışıhyor. TRT2 22.05 Geleceğin meslekleri TV' Senisi - Gazeteci YaprakÖzer'in sunduğu "Kariyer Dûnyasrnda, geleceğin gözde meslek- leri konuşuluyor. Garanti Bankası Yöne- tim Kurulu Murahhas Üyesi Akm Öngör ile HP Türkiye Genel Müdürü Şahin Tulga'nın konuk olduğu yapımda. gelece- ğin gözde meslekleri bankacılık ve bilişim üzerine sohbet ediliyor. Kanal 6 22.10 Turizmde son durum TV Servisi - "Ekonomi Gecesi rı nde, Türk tunz- minin içinde bulunduğu durum ele alınıyor. Mustafa Mutlu'nun suhduğu yapıma, Türkiye Seyahat Acentalan Birliği Başkanı Başaran Uhısoy, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Sinan Babila ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Ahmet Şensılav katılıyor. BRT 23.00 Merkez solda yeni arayışlar TV Servisi - Merkez soldaki siyasi arayışlar "Galeri" programının bu haftaki tartışma konusu- nu oluşturuyor. Gazeteci-yazar Şakir Süter'in sunduğu yapım- da. Murat Karayalçın, Ertuğrul Günay, Ufiık Uras, Büknt Tanla ve U- luç Gûrkan gibi siyaset- çilenn konuyla ilgili gö- rüşleri yer alıyor. Programın stüdyo ko- nuğu ise. Bilgi Üniversi- tesı Rektörü Prof. Dr. Ü- ter Turan oluyor. llen masumiyet ngr CNBC-e 21.00 Uzun Bir Günün Sonu - The Long Day Closes / Yönetmen - Senaryo: Terence Davies/Görün- tü: Michael Coulter/Oyuncular: Marjorie Ya- tes, Leigh McCormack, Anthony VVatson, Ayse Owens /1992 Ingiltere yapımı, 85 dk. vi, Distant Voices, Still Li- ves - Uzak Sesler Durgun Yaşamlar) üçüncü fılmin- de, şiirsel, derin ve tecim- sel kaygıdan uzak bir si- nema anlayışıyla, yavaş akan kamerasıyla sanatın önemini, ağırlığını inceli- yor; müzik ve sinema tut- kusunun renkli adımlany- la birlikte şarkılann ortak anılann kaynağı, sinema- nın da pembe yıllann sim- gesi olduğu üzerine hoş bir anlatımı var. 'Uzun Bir Günün Sonu', yönetmen Terence Davies'in üçüncü filmi. CUMHUR CAlSfBAZOĞLU Liverpoollu bir işçi ai- lesinin kişiliğinde 11 ya- şındaki Buddy'nin (Leigh McCormack) küçüklük- ten ergenliğe geçişinin öyküsü bu. Okulda sıkı eğitim altında ezilen. ar- kadaşlarından yakınhk göremeyen Buddy, günle- rini annesinin şarkılannı dinleyerek geçiriyor. Annesine (Yates) duy- duğu sevgi, kadınlarla çevrili bir yaşamın sundu- ğu farklı değer yargılan, ilk eşcinsel dürtüler, sine- manın çekiciliği, dinsel törenlerin mistik havası, okuldaki katı disiplinle şe- killeniyor minik dünyası. 1945 doğumlu Davies (House of Mirth - KeyifE- Filmin vitrininde mut- luluk, mizah, sanat oturu- yor; ancak biraz ardına ge- çildiğinde, arzulann yakı- cıhğının, masumiyetin yi- tirilişinin ve yalnızlığın ağırlığı var karelerde. Tabıi bir de "Uzun Bir GününSonu^nda, insanın kişiliğinin şekillenmesin- de ailenin ne derece önem- li ve sorumlu olduğunu sorguluyor yönetmen. Çoğu oyuncular tarafın- dan yorumlanmış "50'li yıllann hit şarkılan ve bir dolu klasik parça müzik- severlere mini bir konser de vaat ediyor film. Akıl, göz ve kulak üç- geninde şekillenen etkile- yici özgün bir öykü bu. Gecenin en iyisi. Poyrazoğlu konuk TV Servisi - Söyleşi programt "Akşam Üstü"ne, ûnlü tiyatro sanatçısı AK Poyrazoğlu konuk oluyor. Moda, magazin, sergiler, kitap dünyasmdan haberlere de yer verilen yapımı Ece Uslu sunuyor. • tv8,18.05 T Üç Temel ihtiyaç' Meslek eğitimi TV Servisi - Mesut Önen'in Gülse- ren Güver'le sunduğu "Üç Temel İh- tiyaç: Eğitim"de, OSS'nin ardmdan üniversiteler ve meslek eğitimi konu ediliyor. Konuklar, eğitimci tbrahim Ankan ve Osman Özer. • NTV, 21.05 ' Yapay zekâ' TV Servisi - Caz sanatçısı Yridız tbrahimova'nın sunacağı "kültür.nettrt''de, yapay zekâ üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Ali Murat Erkorkmaz'Ia söyleşi yer alıyor. Bisiklet Sevenler Derneği'nin çocuklar için düzenlediği temel trafik eğitimiyle ilgili bilgi de venlıyor. • TRT2, 10.35 Caz müziği hayranlarına Er'şahin konser i TV Servisi - "Caz Konseri" programı- na, türün Türkiye'deki önemli isimle- rinden tlhan Erşahin konuk oluyor. Ya- pımda, sanatçınm geçen ay Babylon'da- ki verdiği konserden kesitler sunuluyor. • CNBC-e, 23.00 Banş aşılayan savaş gazisi j Show TV 22.30 Savaş - The War / Yönet- men: Jon Avnet / Oyun- cular: Elijah Wood, Kevin Costner, Mare VVinnig- ham, Lexi Randall, La- Toya Chisholm, Ch-ris- topher Fennell, Donald Seller /1994 ABD yapımı, 103dakika. TV Servisi - Amerikalılar, Vietnam Savaşı'nı anımsama- yı hiç istemez ama Hollyvvood ne zaman başı sıkışsa bin bir yönüyle bu "maden"i sonuna dek kullanmayı sürdürür. "Savaş" da, "Kızarmış YeşU Domatesfcr" gibi çok küçük bir yapımla büyük başan kazan- mış Jon Avnet'in aynı formül- le ABD'nin güneyine giderek Vietnam filmlerine farklı bak- mayı denediği denemesi. Ana tema, Vietnam sonrası bunalıma girerek tedavi gören Kevin Costner, 13 yaşındaki Elijah Wood'la başrolde oynuyor. askerle ailesinin kişiliğinde, cephe sonrası askerleri başka mücadelenin beklediği ve hiç bir şeyin bıraktıklan gibi olma- dığı üzerine kurulu. Mississippi'de yaşayan Viet- nam gazisi Stephen'ın (Cost- ner) gözünün önünde hep en iyi arkadaşım savaş alanında bıraktığı sahneler canlanmak- ta ve bununla ilgili büyük vic- dan azabı çekmekte. Ruhsal te- davi gören Stephen, ekonomik zorluklar nedeniyle de kansıy- la sorunlar yaşıyor. Bu arada iki çocuğuyla bü- yük sorunlar yaşıyor ve özel- likle küçük oğlu Stuart (VVo- od), kavgacı bir ailenin çocuk- lanyla sürekli dalaşıyor. Step- hen ise oğluna sevgiyi ve ban- şı aşılamaya çalışıyor... Avnet, savaşla banşı bildik bir uslupla kıyaslayarak Tann sevgisinin her şeyin üstesinden gelebileceğini ve aile içi ilişki- leri de işin ıçine katarak duygu yoğun bir masal anlatıyor. Kariyerinin zirvesinde oldu- ğu bir dönemde 13 yaşındaki Wood'a "yardımcı oyunculuk" yapan Costner ise "Uğrunasa- vaşılacak hiç bir şey bırakma- yan bir savaş" sloganıyla tanı- tılmış filmde vasat bir oyuncu- luk sergiliyor. Discovery 17.00 Mumyalann otopsisi TV Servisi-"ÜkOtop- sikr" adlı belgeselde. bi- lim adamlanmn mumya- lardan aldığı DNA ömek- leri üzerinde yaptığı araş- tırmalar ele alınıyor. Yapımda, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklann eski çağlardaki oluşumu ve bunlann genetik yapı- lannda değişim yaparak zararsız bir hale getirilme çalışmalan konu ediliyor. MedicalC 22.30 îlaç sektörü 'Reçete'de TV Servisi - Doç. Dr. Yağız Üresin'in hazırla- yıp sunduğu "Reçete" programının bu bölü- münde, ilaç endüstrisi masaya yatınlıyor. Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsat Komisyonu Baş- kanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan'ın konuk olduğu yapımda, dünya- da ve Türkiye'de ilaç araştırmalarının yeri tar- tışıhyor. Yapımda ayrıca, ilaç araştırmalannda kobay olarak insan deneklerin kullanılması konusuna da değiniliyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberleri 08.00 Çizgı Film: Büyuk Mavi Evdeki Sevimli Ayı 08.25 Masal Çiftlığı 09.35 Dızı: Bıtmeyen Yaz 10.30 Nane ümon Kabuğu 12.30 Dızı: Bızim Evın Hal- leri 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Asi Gönül 14.25 Tatil Ekranı 16.00 Çocuk Haber 16.05 Dizi: Tatlı Cadı 16.35 Yerli Film: Fotoğraflar 18.00 Haberler 18.20 Dızı: Flıpper 19.20 Dızı: Ayrılsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bulteni 20.40 Şans Topu Oyunu 20.50 Yaban- cı Film: Cennete Dönüş 22.25 Kazandıran Numara- lar 23.00 Belgesel: Yolun Sonu 23.30 Yabancı Film: Hüzünlü Anılar 01.10 Muzik (0 312 490 43 00). 09.35 Borsa-Piyasa 10.00 Haber 10.35 kültur.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Tu- ru 12.50 Çepeçevre 13.35 Gündem 14.05Yaşayan Hukuk 14.30 Haber Ozetleri 14.35 Gü- ne Duşen 15.10 Kültür Sanat Rehberı 15.35 Serbest Kürsü 16.10 Ekonomi Haberleri 16.35 Yurt Bültenı 17.15 Meclis'te Bugün 17.35 Büyüteç 18.10 Dünya Gundemi 18.35 Spor 19.00 Haberler 19.50 Spor 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Taşa Hayat Verenler 21.00 Haberler 21.10 Dosya 22.05 Kariyer Dünyası 23.10 Istanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 24.00 Gun Biterken 00.30 Spor Haberteri (0 212 259 72 75). 08.00 Yerti Film: Zamansızlar 09.30 Dört Mevsım Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Yeni Ufuklar 11.55 GAP FM 13.05 Bu Toprağın Sesi 13.55 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV (Canh) 20.00 Senkronize Yüzme Yarışma- ları 24.00 Antalya Altın Ok Okçuluk Yarışması (Ozet). 09.00 Açıkılkoğretim Okulu ve lletışım Rehberlik Okulu Ders Prg. 10.00 TSM Solistler Geçıdi 10.30 Gönül Bahçe- miz 12.10 Kadınlar Topluluğu 13.20 Akşam Sefası 14.50 At Yanşları (Canlı) 18.10 Açıköğretim Lisesi Ders Prg. 20.10 Açık llköğretim Okulu ve Itetişım Rehber- lik Okulu Ders Prg. 21.10 TSM Solistler Geçıdi 21.40 Bır Bestecı 23.10 Mehmetçıkle EI Ele 00.25 Ikı Solist- ten Turküler 00.55 Yurttan Sesler 01.25 Kapanış. 07.00 Haberler 09.20 Çizgi Film: Kip- per 09.30 Masal Çiftliği 10.00 Dizi: Ay- rılsak da Beraberiz 10.30 Nane Lımon Kabuğu 12.30 Dizi: Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Uzaktakı Yakınlanmız 14.35 Dizi: Karanlıkta Ko- şanlar 15.30 Yerli Film: EI Kapısı 17.00 Bızim Dost- lar 17.30 Öykü Atölyesi 18.00 Haberler 18.20 Iz- mır'den Sizin İçin 19.15 Dizi: Korkmazlar 20.00 Ha- berler 20.35 Hava Durumu 20.40 Dizi: Ayrılsak da Be- raberiz 21.15 Dızı: Dıkkat Bebek Var 22.10 Dizi: De- dem Gofret ve Ben 23.05 Yörelenmız Türküterimiz 23.40 Ikilem 00.30 Belgesel: Yolun Sonu. 07.00 Bu Sabah 09.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerierı 13.20 Yoksa Siz Hâlâ 14.00 Haber 14.05 Dizi: Ayrı Dünyalar 15.10 Dizi: Sevdakondu 16.00 Haber 16.05 Çizgı Film: Sevimlı Kah- ramanlar 17.00 Haber 17.05 Di- zi: Digimon 18.30 Dızı: Vahşı Guzel 19.30 Ana Haber Bulteni 20.30 Yabancı Film: Kahra- man Köpek Bingo 22.30 Yarış- ma: 102 Mtiyon 23.00 Bır Sev- da Masalı 23.45 lspanya Kral Kupası Yarı Fınal 1. Maçı: Cel- ta Vigo - Barcelona 02.00 Ya- bancı Film: Ben Çağırmadım 04.00 Trafik (0 212 215 57 11). 07.00 Haberler O 9 - 0 5 Teletubbıes 09.40 Barney 10. 05 Çizgı Film: Pofuduk Ayı 10. 20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Or- tası 13.30 A'dan Z'ye 16.05 Yerli Film: Gülom 18.00 Dızı: Sarıl Bana 19.00 Dızı: Marıa Barrio 20.00 Ana Haber Bülte- nı 21.00 Para Hattı 21.20 Dizi: Ikıncı Bahar 22.35 Dızı: Böyle mı Olacaktı 23.50 Yabancı Film: rftiranın Bedeli 01.35 Ha- berler 01.45 Dızı: Ihtiras Kur- banları 03.15 A'dan Z'ye 03.45 Ayşe Özgün (0 212 291 10 00). 09.00 Dizi: Fırtmalı Gunler 10.00 Yarış- ma: Yenı Hugo 10. 45 Klıp 2001 12.45 Lezzet Sa- atı 13.30 Çizgı Film Kuşağı 14. 30 Yerli film: Bodrum Hâkimi 16.00 Dızı: Cesur ve Guzel 16. 45 Dizi: Yalan Rüzgârı 17.30 Yerli Film: Seni Yakacaklar 19.30 Ana Haber Bulteni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Film Gibi 21.45 Dokun Bana 22.30 Ya- bancı Film: Savaş 00.15 Çok Ozel 01.15 Haber Hattı 01.45 Sinyal 02.30 Yabancı Film: Kir- liÖlüm(0 272 355 07 01). « . «<, ,. 09.20 Parantez 09. W&* * V 30Haberözeti10. 15 Ekonomi 10.35 E-Net 10.45 Lifestyle 11.05 Sağlık Raporu 12.00 Günün Içinden 12.25 Spor 12.35 Ser- best Bölge 13.00 Haberler 13. 50 Parantez 14.15 Ekonomi 14. 35 Yakın Plan 15.00 Haberler 15.40 Üç Denizin öyküsü 15.45 Lrfestyle 16.15 Pıyasalar 18.15 Gece Gündüz 18.30 Dünyaya Bakış 19.00 Haberler 19.05 Gundem Dişı 19.40 Sporda Bu- gun 20.00 Haber 20 20.25 Ya- kın Plan 21.05 Üç Temel Ihtı- yaç: Eğitim 22.05 Uç Denızın Oykusü 23.00 23. Saat 24.00 Haberler 00.30 Transvvorld S- pofts(0 212 335 00 00). _ 07.30 Çizgi Film: Saku- ra 08.00 Günaydın Tur- kiye 09.40 Dizi: Luz Ma- ria 10.40 Dizi: Kaderım Sensın 11.40 Çizgi Film: Temel Reıs 13.00 Haber 13.20 Yerli Film: Gittiğin O Gün 15.20 Dizi: Bü- cür Cadı 16.20 Yerli Film: Der- beder 18.20 Dizi: Küçük Besle- me 19.30 Ana Haber Bulteni 20.50 Star Spor 21.00 Yerli Film: Mavi Boncuk 22.50 Ya- bancı Film: Ajanlar Kralı 00.30 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesi 01.00 Yabancı Film: Arkada- şım Robot (0 212 448 80 00). 09.30 Yemek Zevki 10.30 Yerli Film: Bir Küçük Yürek 12.00 Haberler 12.30 Klıp Shop 14.00 Yerli Film: Toprak Ana 15.30 Kezban'ın Günlüğü 17.00 Ha- berler 17.30 Dizi: Eltiler iaOO Dizi: Bizım Ev 19.00 Haberler 20.30 Dizi: Marziye 22.00 Dizi: Baldız Geliyorum Demez 23.00 Dızı: Acıl Servıs 24.00 Belgesel: Ktzıl Güneş (0 212 652 25 60). 09.00 Haberler 09.15 Parametre 10.15 Fi- nans Bültenı 11.15 Sinema Sinema 12.00 Haber 12.15 Teknolojik 13.00 Ajans 13.30 CNN Turk Müzik 13.35 Ekonomi 14.45 S- por 15.30 Dünyada Bugün 16.05 Parametre 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.20 Özel Sektör 19.00 Haber 19.15 Festıval Günlüğü 20.10 Ekonomi 20.30 Spor 21.05 Soru Cevap 22.05 Ankara Kulisi 23.00 Editör 23.40 Spor 00.30 Manşet (0 212 478 50 00). „ 08.10 Başkent'ten 10.15 Ankara Gündemi & 10.40 Tatil Rehben 10.55 Trend 11.40 Hi- Tec 12.45 Hayali Müze 12.50 Günün Için- den 13.40 Tatil Rehben 14.25 Trend 15.40 Şirket Ha- berlerı 15.45 Hayali Müze 17.40 Hı-Tech 18.05 Akşam Üstü 19.00 Haberler 19.10 Tatil Rehberi 19.30 Dün- yadan Spor 20.00 Haber 21.00 Melıh Kibar Show 22.00 Bakış 24.00 Haber Masası (0 212 288 51 52). f T Ş * * 5 10.30 Çizgi Film Kuşağı 11.50 Dızı: Tarzan iJLlMm 12.20 Sağlıkla Randevu 13.00 Haber 13.20 Hayat Güzeldır 14.50 Yandı Yemek Pışti Yemek 15.30 Çizgı Film: Jay Jay 16.00 Haber 16.10 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Yerli Film: Seni Kay- bedersem 18.30 Dizi: Ikimize Bir Dünya 19.00 Dizi: Muthış Ikızler 19.30 Yüzyuze 20.00 Ana Haber Bülte- nı 21.00 Spor Günlüğü 21.10 Yabancı Film: Mavi Ay 23.00 Galeri 24.00 Dizi: Arliss (0 212 313 50 00). 09.50 Yabancı Film: Houdini 11.25 Ya- bancı Film: Zindan ve Ejderha 13.05 Ya- bancı Film: Perili Ev 14.55 Yabancı Film. Sadece Bakıyorum 16.20 Yabancı Film: Güneş Altın- da 18.25 Cine Sinema (Şifresiz) 18.50 Yabancı Film: Yemek Ayıni 20.45 CINE 5 Haber (Şifresiz) 21.00 Ya- bancı Film: Gaudi ile Bir Akşam Ustü 22.50 Yaban- cı Film: Elm Sokağı'nda Kâbus 3 00.10 Yabancı Film: Avangard Seks 01.45 Playboy (0 212 336 75 15). 09.30 Meral'in Seyir Defterı 11.00 Ferah Ferah 13.00 Haberler 13.15 Demircan'la Can Cana 15.00 Haberler 15.15 Sarı Şe- ker 17.00 Haberler 17.15 Önce Sağlık 19.30 Ana Ha- ber Bültenı 20.30 Ekonomi Rüzgârları 21.30 Yaban- cı Film: Mistik Pizza 23.00 23. Saat 24.00 Yabanct Film: Intikam Ziyaretçisi (0 212 256 82 82). 09.00 Güneş Fırtınaları 10.00 Kayıp Uygarlıkların Peşinde 12.00 Nükleer Denızaltı 13.00 2000'in Ötesi 13.30 Gizemli Okyanuslar 14.00 Gezgınler 15.00 Doğanın Bebeklerı 16.00 Gök- yüzü Sporları 17.00 İlk Otopsıler 18.00 Doğanın Gızemi 19.00 Acil Ser- viste Yaşam 20.00 Balonla Uçmak 21.00 2000'ın Otesı 21.30 Gizemli Okyanuslar 22.00 Gezginler 23.00 Doğanın Bebeklerı (0272 288 75 75). 10.05 lMKB10.10Tahvil Bono Piyasası 10.30 Ekonomi Haber özetlen 10.35 Analiz 12.30 Eko- nomi Haberleri 13.17 Takas Verileri 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış Piya- salar 16.20 Londra Borsası 16.30 Platform 17.15 Internet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dizi: Who's the Boss 19.30 Dizi: News Radio 20.00 Dızı: Freaks and Geeks 21.00 Yabancı Film: Uzun Bir Günün Sonu 23.00 Caz Konseri: llhan Erşahin 24.00 Ya- bancı Film: Yağan Taşlar 02.00 Di- zi: News Radio (0 212 330 01 01). MEDİCALL i * v |»" 08-30 Aerobık 09.30 Nabız 11.00 Ha- ber 11.05OksijenPenceresı 12.05Gü- zellikler Dünyası 13.00 Haber 13.30 Hayatın Renkleri 15.05 Uzmandan Uzmana 16.05 Kal- bınız ve Sız 17.30 Yaşadıkça 19.10 Sağlık Olsun 20.05 Nabız 21.00 Haber 21.05 Yaşamda Kalite 22.05 Sü- per Şehırler 22.30 Reçete 23.30 Uygaıiıklara Yolcu- luk 00.30 Oksijen Penceresı (0 216 428 08 50), :05 Gündem Dısı Gani Müjde'nin konuğu Hande Ataizi •• • Uç Temel Ihtiyaç: Eğitim OSS'nin ardından üniversiteler ve meslek eğitimi 22:05 Üc Denizin Hikayesi Bakü-C^yhan'ın ana hissadarı BP ve Mavi Akım'ı inşa eden ENI şirketlerinin başkanlan NTVVe konuşu Türidya'nm Habw Kanafc www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog