Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

20 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMRA CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr 15 ALLECRO EVtN tLYASOĞLU Nejat Bey'în özleıııleıi29. festıvalın ortasına gel- ciiğimiz şu günlerde yine mer- tıum NejatEczacıbaşı'nın anı- Lanna uzanalım Bır önceki yazımda. Istanbul Sanat Fes- tivali'ni "NejatBey'inoğulla- n bir>ana, gözünün içine bak- tağı se\gili tazT olarak tanım- Lamıştım Bır yanda Eczacı- toaşı Holdıng ve şırketlerinın başındakı büyük işadamı. öte yanda toplumu şekıllendiren rıer türlü etkmliğın lokomo- tifhğını yapmış bır öncü. Al- dığı Amerikan ve Alman eğı- timı ona genış düşünmenın kapılannı açmış. Içinde yaşa- dığı tanh dılımınde Avru- pa'nın hasta adamından yeni bır Türkıye'nın doğuşuna ta- nıklık etmış. Bır toplumun kı- şilığini bulmasında kültürün ne denh önemlı olduğunu Atatürk'ün deyışlennden kaynaklanarak ırdelemış. Hiç bır dönemde umutsuzluğa ka- pılmamış. Türkıye'nın 'mud- zeler yaratan bir ülke' oldu- ğuna sıkı sıkıya ınanmış. Istanbul "da bır festival kurma fik- rı 1964'te aklına düşmüş. Önce Salzburg Mozarteum Festıvali'nin kurucusu Paumgartner gıbı bir ta- nhı kışının kapısım çalmış. Onvın deneyımlennden yararlanıp çağın en ünlü müzik kışilerinden oluşan bir onur kurulu oluşturmuş: Kara- jan'dan Menuhin'e nıce müzıkçı!.. Nejat Bey bu festivale. nıce kuru- luş gıbı, 'Eczacıbaşı' adını verebılir- dı. O zaman uluslararası yapısına K, karşın yerel kalmaya mahkûm ola- caktı. Oysa, bütünüyle sınırlar öte- sine seslenen, hıç bir kültür merke- zinden geri kalmayacak bir festival düşlerruşü. Araştırdığı kadanyla bı- lıyordu ki, 'festivaller \a ünlü, tari- be mal olmuş bir kişinin adına ya da ününü tarihten ve doğadan alnuşyö- relerin adına' kurulmaktaydı. Ve Is- tanbul böyle bır festival ıçın türlü olanaklarla donanmıştı Nejat Bey'ın yanında. geniş dünya bılgı- sine sahip önemli bir dostu vardı bu yolculukta: Cevat Memduh Ahar. Festivahn statüsünü onunla birlıkte hazırlarken çeşıtlı kaygılar yaşamış- lar: "Bütün kaygunız, zaman içinde festivaUn amacından sapmamasını sağlamaktL Bazı ellerde yozlaşması kuşkusu, biziçok dikkatti ve basiret- li olmaya yöneltiyordu.'" Ilkelerin saptanmasında ıdeolojık ya da tutu- cu eğılımlerle mücadele venldiğını, halka dönüklük ölçütünde tartışma- ejat Bey'in son özlemi îstanbul Kongre Merkezi'nin (kültür sitesinin) bir an önce tamamlanmasıydı. Onun ölümünden sonra birimler arası ilişkiler giderek zayıfladı ve koptu. Bundan sonraki görevimiz devletle kültür-sanat çevreleri ve özel girişimi birleştirerek bu kültür sitesini Türkiye'ye kazandırmak olmalıdır. lar yaşandığuıı ve başlangıcın hiç de kolay olmadığını anılardan öğre- nıyoruz. "Sanat festivalinin bir kül- tür hizmeti olduğunu, kültür şenlik- lerinin para kazanma kurumlan ol- madığını" anJatmak haylı zaman al- mış 1974'tekı açılışta festıvalın sos- yal boyutuna şöyle değınır Nejat Bey: "Kalabalık kentin hızh yaşa- nunda maddeci dünyanın günlük bunahnundan sı> nlmak, tarihi me- kânJarda sanatla hu/ur sunmak." Festival ilk kez 1982'de Istanbul dışına taşar. Kuruluş belgesinde, Türkiye'nin çeşıtli köşelerine götü- rülmesi hedeflenmiştir tlkduraklz- mirolur. "îzmir'itKSVseçmedi,tz- mirliler istedi" diyerek yaygınlaş- maktan duyduğu mutluluğu dile ge- tirir. 6 Ekim 1993 'te yaşama veda e- den Nejat Bey, ölümünden birkaç ay önce 7. Izmir Festıvali'nin açılış konuşmasında daha da yaygmlaş- mayı hedeflemektedir. Ülkenın bü- yüleyici antik ortamlannda turist- lerle buluşacak etkınlıklen; Adana, Zonguldak hatta bır Akdenız festı- valini öngörmektedır. Festivalin ya- nnlara bakan yüzü, yine Nejat Bey'in o zengın imge gücüyle be- zenmiştir: Bellı bır nitelik düzeyinin altına düşmeden, ulusal kimlığı ko- ruyup geüştırerek dünyanın dört bu- cağındaki festıvallen ımrendırecek bir oluşum! Bugün Istanbul sanat yaşamında- ki renk tavfi, Nejat Bey'in 7O'lı yıl- larda attığı tohumlann filizleridir. Başlıca ükesı kendi sanatçısına, genç yeteneklenne ve öz değerleri- ne sahıp çıkarak sanatta dünya öl- çütlerini ülke geneline yaymaktı. Son özlemi ıse Istanbul Kongre Merkezi'nın (kültür sitesinin) bir an önce tamamlanmasıydı. Onun ölü- münden sonra bınmler arası ılışki- ler giderek zayıfladı ve koptu. Bızim bundan sonraki görevimiz, devletle kültür-sanat çevreleri ve özel gınşımi birleştirerek bu kültür sıtesını Türkiye'ye kazandırmak ol- malıdır. evini@ boun.edu.tr BÜYÜKÇEKMECE SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI DosyaNo 2001 3 Satış Satılmasına karar \enlen gaynmenkulun cınsı, kıymetı, adedı, evsafı Büyükçekmece ılçesı. Büyükçekmece 123 ada 5 parselde kayıtlı 29 Bloklu 5 dükkân, 1 kreş 197 daırelı kargır'apartmanın 4 Blok 1 kat 107/18281 ana payb 6 nolu bagımsız bölûm 12 000 000 000 -TL sı bedelle satılacaktır Tasınmazın dunımu Satışa konu taşınmaz Bûyükçekmece 123 ada 1 parselde kayıtlı adres olarak Hılal 86 Konutlan Orkıde Apartmanı N o 7 B Blok Daıre No 6 adresınde yer almaktadır Plan ıtıbanyle, gınşte hol sağında mutfak, gmşın karşısmda salon \ e balkon kondor, kondor üzennde uç yatak odası. banyo tuvaletten ıbaremr Taknbı net kullamm alanı 100 m2 cıvanndadır Daıremo salon ve oda zemın)en ahşap parke. ıslak zemınlen seramık kaplıdır Banyo ve tuvalet tavana kadar, mutfak kısmen fayans döşelıdır Doğramalan ah- ı^pnr Merke/ı sistem kalonferle ısıtılmaktadır Merkezı bır yerdedır Satış şartian: Satış Büyükçeknıece Adalet Daıresı nde yapılacaktır 1 - Satış. 23 7 2001 günü saat 14 OO'ten 14 15"e kadar Büyükçekmece Adalet Daıresf nde açık arttırma su- retıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmun edılen kıymenn yüzde 75'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacak - lan mecınuunu ve satı$ masraflarını geçmek şaro ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok art- tırarunlaahhüdûbakı kalmak şarti} la 2,8 2001 gunu^aat 1400'tensaat 14 15'ekadarıkmcıarttırmayaçıka- nlacaknr Bu arttırmada da bu mıktar elde echlememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak üzere arttırma ılanmda gostenlen muddet '.onunda en çok arttırana ıhale edılecekür Şu kadar kı armrma be- deltrın nulm uhmın edılen kıymetmın yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacak- lann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaşnrma masraflarını geçmesı lazım- dır Bövle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecekür 2- Arttırmav a ıştırak edeceklenn, tahmm edılen kıymetın yûzde 20'sı nıspeünde pe> akçesı veya bu mık- tar kadar mılıı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış. peşın para ıledır alıcı ıstedıgınde 20 günu geçmemek üzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı. ıhale pulu, tapu harç vemasraflan alıcıya aıtör Bırîkmış vcrgıler satış bedelınden ödenır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (•) bu gaynmenkul üzenndekı baklanm hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelıru yanrmamak sureüyle ıhalenm feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklıt emklen bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı ferkıan ve dığer zararlardan ve aynca temer- rüt faızınden mûteselsılen mesul olacaklardır Ihale faria v e temerrût faızı aynca hukme hacet kalmaksızın da- ıremızce tahsıl olunacak, bu fark. varsa öncelıkle temınat bedelınden almacaktır 5- Şartname. ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı takdır- de ısıeyen a!ıcı>a bır öraeğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı al- makıste>enlenn2001 3 Satış savılıdosyanurnarasıylamüdürlûğûmüzebaş\ıırmalan ılan olunur H&2001 (*) tlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 35550 ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas 2001 100 Davacı tlvas Çevik vekılı tarafindan davalılar Salore Şahın, Anf Sen ve Mehmet Güngor aleyhıne açılan alacak davasında, davxı vekılı müvekkılı ıle davalılardan Şakıre Şahm arasında 15 5 1996 tanhlı hra sözleş- mesı ımzalancağmı. yenı kıra sözleşmesınde tara bedelmın 14 5 1997-17 12 1997 tanhlen arasında aylık 3OO000O0TL, 17 1 1998-17 05 1998 tanhlen arasında aylık 49 000 000 TL 17 61998-17 12 1998 tanhlen arasında aylık 100 000 000 TL olarak belırlendığını kıra bedelının zamamnda ödenmemesı halmde ödemenm gecıktığı her gûn ıçın bınde r orarunda gecıkme zammı ödeneceğmı. dav alılardan Şakıre Şahın'm gecıkme zam- mı ıle birlıkte 6 300 000 000 TL kıra bedelıru muvekküıne ödenmedığını, müvekkılının mağdur olduğunu. bu- nunûzennedavalıhakkındaBolul tcraMüd'nun 1999 1662sayıUdos>asııleıeraükıbınegeçıldı|mi,bune- denlerle toplam 6 300 000 000 TL alacağm davalılardan müştereken ve mûteselsılen tahsılı ıle müvekkılıne ödenmesıne karar venlmesını ıstemış, davalılardan Şakıre Şahın'ın (Kızlarpınan Cad. No 70,'B Keçıören/An- kara) adresıne dava dılekçesı ve duruşma günü teblığ edılemedığınden dava dılekçesı ve duruşma günunün ıla- nen tebüğıne karar v enldıgınden, duruşma günü 13 9 2001 tarih saat 11 40' a bırakılmış olup, davalı Şakıre Şa- hın ın durus.mada bızzat hazır bulunması veya kendısını bır \ ekıl ıle temsü ethrmesı, duruşmaya gelmedığı tak- dırde HL'MK'nun 213 509.510 maddesıuyarmrayargılamayayokluklanndadevarnedılıpkararvenleceğıda- va dılekçesı ve duruşma günü yenne kaun olmak üzere ılanen duyurulur 31 05 2001 Basın 35504 KAYSERİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2000/912 Davacı KAS-Kt Genel Mûdürlüğu vekılı Av Mesut Küçük tarafindan davalılar Tahsın Temız ve Kazım Kuşoğlu aleyhıne açılan hükmen tes.cıl ve ıptal davasının yapılan duruşmasında venlen ara karan gereğın- ce, Davalılardan Tahsm Temız adına dunısma gunü ve dava dılekçesı teblığ olunamadığından ve a>nca yap- tınlan araştırma sonucunda da adresı behrlenemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar venlınış olup. Dav almın duruşmanın atılı bulunduğu 2 7 2001 gunu saat 9 OO'dakı duruşmada hazır bulunması ya da ken j dısmı bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdırde yargılamanın yokluğunda yapılıp bıtmleceğı hususu ılanen teblığ olunur 29 5 2001 Basm 34363 KULU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 200H54 Davacı Güven Kaplan tarafindan davalı Isveç uyruklu Kann Bırgıtta Stefan Stadter aleyhıne açılan boşan- ma davasırun vapılan açık duruşması sonunda Kon>-a ılı Kulu ılçesı Değırmenözü Mahallesı nuftısuna Cılt No 4. Hane No 4 te nüfusa kayıth Isveç uyruklu Kann Bırgıtta Stefan Stadter' ın bılınen adresınden aynldığı C Savcılığı nın ve \dalet Bakanlıgı'nın yazışmalanndan anlaşıldığından ve teblıgatayarar sanh adresı tespıt edılemedığınden davalıya boşanma karan ılanen teblığ yapılmasına karar venldığınden, davahnın mahkeme ılamının ılam tanhınden ıtıbaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ılanen teblığ olunur Basın 35466 GEREDE ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo 1999 227-KararNo 200192 Davacı ^vşe Bıcan vekılı tarafından davalı Zekı Bıcan aleyhı- ne açmış olduğu boşanma dav asınm mahkememızde yapılan du- ru^malan sonunda, Hüküm Yukanda açıklanan nedenlerle. dava- nn kabulu ıle Bolu ılı. Gerede ılçesı. Eymur Koyu, Cılt No 0062, Kutuk Sıra NoOOlO'da nufiısa kayıtlı davacı Ibrahım kızı 21111976 d.lu Ayşe Bıcan ıle aynı yerde nufiısa kav ıtlı davah eşı tsaıaıl oglu 20 7 1968 d lu Zekı'Bıcan'ın M K 134 maddesı ge- regınce şıddetlı geçımsızlık sebebıyle boşanmalanna karar venl- m ş olup ışbu ılanın karar teblığı yenne kaım olmak üzere ılanen teslığ olunur Basm 34268 SAHlBtNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ 94 Broadvvay o 532 38i 45 62 Nüfus hüvıyet cüzdarumı kaybettim. Hükümsüzdür SEVDA BİTİRİM TRABZON 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'VDEN DosyaNo 2000 419 Davacı Mehmet Özdemır vekılı tarafindan davalı Yusuf Ka> a aleyhıne mahkememızde açılan alacak davasında Beşır- h Mahallesı, Sahıl Cad Hacer Hanım Apt Kat 1 de oturmak- ta olan davalı Yusuf Kaya'nın bütun aramalara rağmen bulu- namamış olduğundan ılanen teblıgat yapılmasına karar ve- nlmıştır Davalının duruşma- nın bırakıldığı 12 7 2001 günü saat 9 00'da mahkememızde hazır bulunması, duruşmaya gelmedığı takdırde davanın yokluğunda yürutülüp sonuç- landınlacağı hususu dava dı- lekçesı teblıgı yenne geçerlı olmak üzere ılanen teblığ olu- nur Basın 12773 3. Avrupa Müzik Şenliği başlıyor Kültür Servisi - 3. Avrupa Müak Şenliği, 20-21 -22 Hazıran tarihleri arasında yapılacak. Fransa'da 20 yıldan bu yana yapılan şenlik, günümüzde 139 şehirde kutlamyor. 21 Haziran Dünya Müzik Günü ile aynı anda yapılacak olan etkinliğe yerli ve yabancı pek çok amatör ve profesyonel topluluk katılacak. Konserler bugün saat 21.00'de Fransız Kültür Merkezi'nde, yann saat 19.30'da Değirmendere Amfitiyatrosu ve cuma günü isesaat 19.30'da Sultanahmet Meydanı'nda ücretsiz olarak yapılacak. 3. Avrupa Müzik Şenliği kapsamında Les Femmouzes T., Space Cake, Fresh B., Yaşar Kurt, Ekrem Ataer, Feridun Düzağaç, Grup Destan. Ece Dorsay, Park ve Grup Düş'ün yanı sıra pek çok topluluk yer alacak. Şenliğin basın toplantısına şenhk genel sekreteri Onur Yurdatapan ile etkinliğin sponsorlan arasında yer alan Fransız Kültür Merkezi'nin Müdürü Alain Bourdon da katıldı. Bourdon şenlik hakkında şunlan söyledr. "20 yıl önce Fransa'nın Kültür Bakanı Jack Lang tarafindan ortaya çıkan 'Fete de la Musıque" asluıda bir ba> ram. Amaç, müziğe popüler bir yön vermek ve amatör topluluklara firsat tanımak. Şenliğin doğuş yeri Fransa, fakat günümüzde artık smırlaruu aşıp düm anın pek çok yerinde de kutlanmaya başlandL Lang'ın amacı, Paris'in sessiziiğini bir günlüğüne bozmakü. Bayranun amacı üç noktada birleşiyor; çalmak, müziği paylaşmak ve dinlemek. Son yıllarda bu etkuıüğin biraz çehresi değişti, artık profes>onel topluluklara da yer verilmeye başlandı. Basit bir fıkirden yola çıkarak dünyada kuüanan bu şenliği Türkiye'de kutlamaktan mutluyuz." Onur Yurdatapan, etkinliğin yapısı hakkında şunlan söyledi: "Amaç, Avrupahnk fîkrini yerleştirmekve yaygınlaştırmayı sağlamak. Merkezi Brüksel'de bulunan 'Association Fete Europeenne de la Musique' tarafindan koordine edilen bu şenliğin 11 üyesi bulunuyor. Türidye de bunlar arasında yer alıyor. Her yıl yapılan iki toplanü sayesinde ülkeler birbirieriyle fUdr alışverişinde bulunup etkinlik programını oluşturuyor. Bu yıl Türkiye'de üçüncüsü gerçekkşen etkinlik, ekononük kriz ve tçişleri'nin ya\ımladığı tasarruf genelgesi ile ağır bir darbe aldı. Şenliği 3 konserle gerçekleştinnek zorunda kaldık. Amacunız etkinliği daha da genişletmek." (244 25 92) Domlngo 'Beyaz Geceler'de • ST. PETERSBURG (REUTERS)- Dünyaca tanınan Ispanyol tenor Placıdo Domıngo, 12 Haziran Salı günü St. Petersburg'un geleneksel 'Beyaz Geceler Festivali'nde (Whıte Nights Festival), Rusya'nın ünlü 'Kışlık Saray'ının dışında bir açık hava konsen verdi. 12 bın kışınin ücretsiz ızledığı konsenn tek kusuru ıse sahneden 50 metre yakınına yaklaşmasına ızin verilmeyen izleyenlerin Domıngo'nun sesıni duymakta zorlanması oldu. Camılle Saınt- Saens'in 'Sampson and Delilah' operasından ve Rıchard Wagner'ın 'Dıe Walkuere'inden pasajlar sunan Domıngo'ya konserde ünlü orkestra şefi Valery Gergıev'ın şeflığındekı Marınskiı Tiyatrosu Senfonı Orkestrası eşlık ettı. Carmina Burana' Bilkentte • ANKARA(AA) - Bilkent Senfonı Orkestrası, konser sezonunu 22 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Carl Orff'un 'Carmına Burana' ısımlı esen ıle kapatacak. Bilkent Senfonı Orkestrası, esen, Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesh Korosu ve MSSF Müzik Hazırlık Okulu Çocuk Korosu ıle bırlikte seslendirecek. Bujor Hoınıc'ın yöneteceğı konserin solistleri ise Macar sanatçılar Borbala Keszei (soprano). Miklos Turjanyı (tenor) ve Avusturyalı Adnan Eröd (banton). Fıyatlan 2.5 ve 7.5 mılyon hra arasında değışen konser bıletlen; Sevda Cenap And Vakfı, Çarşı Mağazası (Çankaya), Be>Tiıen Club Mağazası (Karum), Dost Kitabevı (Kızılay, Kavaklıdere, Ankuva), Tepe Home (Bilkent, Atakule) ve Bilkent Unıversıtesı MSSF gışesınden sağlanabilecek. Otomatjk Portakal ilk kez TV'de I Kültür Servisi - Stanley Kubnck'ın ultra şıddet ıçerdığı gerekçesıyle yıllarca göstenlmesme ızın venlmeyen 1973 yapımı kült filmi 'Otomatik Portakal' (A Clockwork Orange) 4 Temmuz'da ilk kez bır Ingılız televizyonunda gösterilecek. Antony Burgess'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, Ingıltere'nın Sky Box Offıce kanalında yayımlanacak. (jpgüp Karikatür Yarışması • Kültür Servisi -1. Kapadokya-Urgüp Karikatür Yarışması 13 Haziran'da yapılan değerlendirmeyle sonuçlandı. 131 katılımcının 305 >apıt gönderdiği yanşmada Doğan Hızlan, Semıh Balcıoğlu, Kâmil Masaracı ve Crgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemış'ten oluşan jürınin değerlendirmesine göre 1. Semıramis Aydınlık, 2. Hüseyin Tanyeli, 3 Zeki Bulut oldu. Semıh Balcıoğlu Ödülü'ne ise Ahmet Ali Aksan layık görüldü. Zorba bugün Aspendos'ta • ANTALYA (AA) - Yunan Lınk Sahnesı'nın ünlü balesı 'Zorba', Türkiye'de ilk kez bugün Aspendos Antık Tıyatrosu'nda yer alacak. Eser Yunan Ulusal Balesı, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin (ADOB) düzenledığı 8. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festıvah kapsamında sahnelenecek Orkestra şefliğinı Lucas Caritinos'un yaptığı, Mıkı Theodorakıs'in yazdığı, Lorga Massıne'nın koreografisıru yaptığı 'Zorba' balesınde 195 kışı yer alıyor. Eser gençlık, aşk \e ihtiras üzenne kurulu bır hıkâyeyı anlatıyor. Jerpy Lee Lewis hastanede • Kültür Servisi - Rock'n roll'un efsanevı IMTU Jerry Lee Lewıs, zatürree tanısıyla hastane\ e kaldınldı 65 yaşuıdakı şarkıcının durumunun ıyıye gittığı açıklandı. Müzik dünyasında daha çok 1950 ve 6O'lı yıllarda pıyanoyu çılgınca çahnasıyla ünlenen Lewıs'ın hayatını anlatan 'Great Balls of Fire' adlı film, 1989 yılında vızyona gırmışti "\Vr hole Lot of Shakin' ve 'Great Balls of Fıre' adlı şarkılanyla üne kavTişan sanatçmın adı. Rock and Roll Müzesf nde 1986 yılından beri bulunuyor. BUGUN • İTALYAN KÜLTLTİ MERKEZİ'nde saat 19.00'da Pera Müzik Okulu'nun yıl sonu konsen yer alacak. (293 98 48) • NÂZIMKÜLTÜREVt'nde saat 15.00'te K. Kieslowsld'nın yönettığı 'Mavi' ısimlı film göstenlecek. (245 04 81) • FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZÎ' nde saat 21 .OO'de 'Les Femraouzes T' topluluğunun konsen yer alacak. (244 44 95) İSTAIIBUL MÖZİK FESTİVALİ'NDE BUGÜN • ATATÜRKKÜLTÜRNlERKEZİ'nde 'Köklerinden Gekceğe Türk Müziği' ısımli konser yer alacak. (454 15 55)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog