Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

3 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HiIVv-f 11 fJJVlJL / ekonomi(a cumhuriyet.com.tr 13 Patronlar buiuştu Özel vektör hükümeti ııyardı Ekonomi Servisi - Ülkenın Hazinesi"ni ve bankacılık sektörünü rahatlatan borç takasını olumlu karşılayan büyük patronlar. Meclis'in çalışmasmdan reel sektörün sorunlanna yaklaşunına. tş Güvencesı Yasa Tasansı'ndan AB'ye tam üyeliğe kadar pek çok konuda hükümeti uyardı. Dün dördüncü kez bir araya gelen îş Çevresi Grubu özellikle de reel sektörün, sorunlanna çare bulunacak şekılde ele alınmamasından yakındı. Kendilerini tş Çevresi Grubu olarak tanımlayan özel sektör temsilcileri dün Türkiye Sanayici ve îşadamlan Derneği (TÜSÎAD) Yüksek Istişare Konseyi (YÎK) toplantısının ardından dördüncü kez bir araya geldı. Türkiye lş Bankası Genel Müdürü Ersin Ozince'nin ev sahipliği yaptığı toplantı, tş Kulelen'nde gerçekleştinldi. Doğan Holding Yönetim Kurul Başkanı Aydın Doğan, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı. Çukurova Grubu Başkanı Mehmet Emin Karatnehmet, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Ömer Dinçkök'ün mazeretleri nedeniyle katümadığı toplantıya, tş Bankası Genel Müdürü Ersın Özince, Koc Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç ve. Mustafa Koç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı ile Ömer ve Ali Sabanc», TİSK Başkanı Refık Baydur, İSO Başkanı Hüsamettin Kavi. TÜStAD Başkanı Tuncay Özilhan, Mehmet Ali Yalçuıdağ, Coşkun Ulusoy ve Tuğrul Kutatgobüik katıldı. Bir önceki toplantısını 5 Mayıs 2001 tarihinde gerçekleştiren tş Çevresi Grubu, üreüm, ıstihdam, takas, reel ekonomi. AB üyeliği ve benzer konulan görüştü. Toplantınm ardından yapılan yazıh açıklamada, grubun Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo- ekonomik duruma ilişkin değerlendırmeleri şöyle özetlendi: • îçvne düşülen krizden çıkmak için özverili bir çalışma yürüten Meclis, venmli çalışmalannı tatil sürelerini de kısaltarak sürdürmelı. • Bugüne alınan alınan önlemler, reel ekonominin sorunlanna çare bulacak şekilde ele alınmadı. Kapanan işyerleri ve işsizliğin ortaya çıkaracağı sosyal olayalara duyarsız kalındı. • Ekonomide zaten zor bir dönem yaşanırken 'lş Güvencesi Yasa Tasansı' ile yeni yükler getinlmeye çalışılması faydalı olmadı. • Hükümet vergi veren, istihdam yaratan. ihracata büyük katkıda bulunan. özellikle küçük ve orta boy ışletemlere sahıp çıkmalı. • AB'ye tam üyelik konusu ciddiyet ve kararhlıkla ele alınmalı ve en kısa sürede tam iiyehk çahşmaları taşktılmah. îşadamlan, takası başarılı bulmakla beraber reel sektörün zorda kalacağını bildirdi Rehavete kapdmaymEkonomiServisi - îşadamla- n. bankalan rahatlatan takas operasyonunun umut vermedi- ğini ve mali kuruluşlann kredi kullandırmamasınm ışletmele- ri daha da güç duruma düşüre- ceğini belirterek "Reelsektörü unutmayın" mesajı verdiler. Takasta yüksektaleple başa- rıya ulaşılabıldiğinı \ e "bugün için" Hazine'nin rahatladığıru kaydeden işadamlan, •'ancak rehavete kapdmamak gerekti- 1 akastayüksek taleple başanya ulaşılabildiğini ve "bugün için" Hazine 'nin rahatladığını kaydeden işadamlan, "ancakrehavete kapılmamakgerektiği" uyansında bııhmdular. Reel sektörün kan ağladığını dilegetiren sanayiciler "Önlem ahnrnazsa dunan daha da kötüyegidecek" değerlendinnesiniyaptılar. ği" uyansında bulundular. Türk Sanayici ve lşadamla- n Derneği (TÜStAD) Yüksek tstişare Konseyi'nin (YtK) yı- hn ikinci toplantısmda, "taka- sın yeterli olmadığı ve reel sek- törün ihmal edildiğT şikâyet- lerini yoğun olarak dile getiren işadamlannı, Devlet Bakanı Kemal Derviş'in eylül ayına kadar sanayiciyle ilgilenme sözü kısmen rahatlattı. Top- lantının onur konuğu olan Derviş'in, üreücinin işini ko- laylaştıncı. ancak kaynak ge- rektirmeyen vergi düzenleme- lerine gıdilebileceği yönünde taahhütler verdiğini ve bunun tatmin edici olduğunubelirten TÜSİAD Başkanı Tuncay Ozilhan, takas operasyonunda Sakıp Sabancı: Özel sektör ölmeküzere Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sa- bancı, özel sektörün ağladı- ğını, Ahmetler, Mehmetler ağlarken yabancı sermayenin gelmeyeceğini söyledi. YtK toplantısmda gaze- tecilerin sorulanm yanıtla- yan Sabancı, iç borç takas ihalesinin sorunlann çözü- münde yeterli bulmadığını belirterek "Bankalan özel sektöre, reelsektöre çok faz- la kredivenneyecek. Halbu- ki veremediği zaman zaten senin işsizkrin var. bunun yanı başında da üretimde kaygüarvar"dedi. Ersin Özince: Güven tazelendi Türkiye tş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Ha- zine'nin takasla birlikte hem güven tazelediğini hem de borcunun önemli bir bölümünü ertelediğinî behrtti. TÜSİAD YtK toplantısı- na katılan Özince, iç borç takasmın Hazine açısından önemli bir başan olduğunu söyledi. tş Bankası Genel Müdürü Özince, "Alacak- hlar açısından vadtnin uza- ölmasıönemli bir risktL On- lann kendidengekriaçısın- dan yararlan dikkate ahn- sa da Hazine önemli olçüde güven tazeledL Bunun dış borçlanmalar açısından da değer ifade ettiğini düşünü- yorum" diye konuştu. Sakıp Sabancı ile Devlet Bakanı Derviş, toplantı çüaşında görüş alışverişinde bulundu. (AA) Derviş: Dönümnoktasındayız Devlet Bakanı Kemal Derviş, oldukça önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirterek "Sanıyonım bu önümüzdeki aylarda çok iyiye gidebiliriz, gerçekten çok rviye gidebüiriz, Bence ciddi bir şekilde iyiye gitmek için çok neden var, fakat henüz o noktada da değULz" dedı. Türk Sanayicüen ve tşadamlan Derneği (TÜStAD) tarafından verilen yemeğe onur konuğu olarak katılan Bakan Derviş, mart başında Türkiye'ye geldiği ve Başbakan'ın davetiyle bu görevi kabul ettiği zaman gerçekten yangın olduğunu belirterek "Siz herkesten daha iyi büiyorsunuz bunu. Ciddi bir yangın \ardı ve bu yanguun acısu sancısı beklenmedik bir yangın olduğu için daha da fariaydT diye konuştu. Programı uygulayan takım içinde "Bunu ben uygulamak istemiyorum" diye sesler çıktığmı belirten Derviş, "Bu tabüçok şaşırtn. Bunun olmaması gerekir. Bu bize çok şey kaybettiriyor" dcdı. 'Takasta herkes kazandı' Bu arada Derviş, gerçekleştirilen takas operasyonunu. "Çok iyi bir operasyon oldu, herkes kazandı" şeklinde değcrlendirdi. Vadelerin uzadığını, bankacıhk sisteminin döviz pozisyonu açısından rahatladığını \urgulayan Derviş. Hazıne'ye maliyetinin de kabul edilebüir olduğunu belirtterek, "Bu şartlar içinde daha i>isi olamazdT dedi. Der\ tş, "Kurda ne olacaksa olacak, gerçekten müdahale olmayacak" dedi. hem Hazine'yi rahatlatan hem bankalann açık pozisyon ris- kini azaltan bir sonuca ulaşıl- mış olmasının sevindirici ol- duğunu ifade etti. "Ancak re- havete kapılmakiçin henüz er- ken, hem de çok erken. Reel sektör unutulmamak. Sorun- lar çözühnezse programın ba- şanlı olma şansı kalmaz" di- yen Özilhan, "Yapılmasıgere- ken sadeceyanguusöndürmek değjl, yeniden büyük iç ve dış borçlarabaşvurmayı gerektir- meyecekbir ekonomıkve siya- sal yapının oluşmasını sagla- mak ve bunun için de yapısal reformlarla programı destek- lemektir" dedi. Tuncay Özilhan, TÜStAD'a göre zorunlu yapısal reformla- nn 3 ayağı bulunduğunu, bun- lann mali sistemin sağlığma kavuşturulması, kamu yoneti- minin yeniden yapılanması ve reel sektörün hayata dönüşü- nün sağlanması olduğunu be- lirterek "Hûkümetprogramın yapısal boyutunda sadece bi- rinci ayağa yoğunlaşmış du- rumda. Diğer ikisiyle ilgili ne yapüacagı konusunda aynntüı bir plan ortaya konmuyor. Bu yüzden yeterince inandıncı olunamıyor, güven ortamı ya- ratmak zorlaşryor" dedi. Progranun neresindeyiz? Takasla ilgili açıklamanın ardından "Sırareelsektöregel- di" türünden sözler işittikleri- ni belirten Özilhan, "Amadoğ- rusubizbuprogramınneresin- de yer aklıgımızıgörmektegüç- lük çekryoruz" dedi. "Derin bir vadinin üzerine kurulmuş ince halatlann tut- tuğu tahtadan bir asma köp- rünün tam ortasuıdayız. Geri- ye dönmenin riski üerlemenin yaratacağı sıkıntılardan çok daha büyük ve korkurucu, lle- riye,hedefe doğru>ürümekten başka çaremiz yok" diyen Özilhan, TÜStAD Vergi Ça- lışma Grubu'nun kasım kri- zinden bu yana ekonomik can- lanmaya katkıda bulunabile- cek vergisel önlemler üzerinde çalıştığını söyledi. TÜStAD YtK Başkanı Muharrem Kayhan, toplan- tıda, programın başansının hükümetin başansıyla paralel olduğunu ve "hükümet git- sm" demediklerini ve progra- mı desteklemekle hükümeti desteklemenin aynı olduğunu anımsattı. ÇİFTÇt DOSTU SADULLAH USUMİ flraat Bankası da Holdînglerîn Olacak Ziraat Bankası'nın geleceği ve ızleyeceği polrtakalar, yeni göreve başlayan genel müdürün önceki gün yap- tıgı açıklamalarla daha da netlik kazandt. Demek ki Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde ta- nm kesimi ile ilgisini tamamen kesecek, sadece hol- dingterin ve büyük şirketlerin bankası haline gelecek. Aslında, yıllardan beri süren kavganın temel nedeni de bu sonuca ulaşmaktı. Zira özel sektör firmalarının Ziraat Bankası'nda gözü vardı. Devtet aradan çıkanl- dıktan sonra nimetler paylaşılacaktı. Bankada büyük bir degişimin başladıgını belirten Gene) Müdür N'ryazi Erdoğan'ın verdiği bilgılere göre yapılacak çalışmalardan sonra 5 katrilyon lira kazanan bir Ziraat Bankası doğacak. Genel müdürün açıklaması şöyle1 . "Ziraat Bankası'nın kısa sürede dünyanın belki de, en büyük bireysel bankası haline geldiğinı herkes gö- recek." Genel müdürter. kendilerini bu makama getiren güç-, lerin temsilcisidir. Söyledikleri her söz, gelecekte ban-1 kalannın uygulayacaklan polrtıkalann ana hatlandır. \ Bu ölçüler içinde bir degerlendırme yaptığımız za-ı man, Ziraat Bankası'nın öncelıkti hedefinin yüksek ka-. zanç olduğu görülecektır. HalbukiTürk halkının ve tanm kesiminin Ziraat Ban-1 kası'ndan beklentısı, sadece büyük kârlar sağlamak-ı tan ibaret değıldir. Ister kamu, isterse özel sektör kuruluşu olsun ban- kalann sistemlerdekı boşluklardan yararlanarak bol ka- zanç peşınde koşmalan yanlıştır, Aynı zamanda son de- rece tehlıkeli bir yoldur. Zira bankalann sağlayacağı kârlar, işsahiplennin ka- salanndan çıkan paralardır. Bugün olduğu gıbı fazla kazanç, bankalan zengın eder, amahalkıfakırtestınr. Ye- ni yatınmların yapılmasını, ış sahalannın açılmasını en- geller. Bankalar dayaşayabilmek ve hizmet verebilmek için elbette kazanacaklardır. Ancak ölçüyü kaçırmamak ko- şuluile... * • • ; Ziraat Bankası ile Halk Bankası son derece önemli iki kamu kuruluşudur. Hertürlü zorluğa ragmen, bugü- ne kadar çiftçıyi ve esnafı koruyabilmişterdir. Bu iki devlet bankası özelleştirildikten sonra milyon- larca çiftçıyi ve esnafı kim koruyacaktır?... Hangi kuru- luş düşük faızli kredi verecektir? Faizdengeleri nasıl ko- runacaktır? Daha şirndıden Ziraat Bankast'nın çıftçilere verdiği kredi faizlen yüzde 55'lerden yüzde 118'lere çıkanldı. Hükümet içinde ve milletvekilleri arasmdatarım ke- siminde uygulanan faizleıin yüzde 55'lere düşürülme- sini isteyenler var. Ama onlann sesine kulak veren yok. Ülke ekonomi- sinin mutlak hâkimi Kemal Derviş... Bir kere "Hayır" dedı mi akan sular duruyor. Bakanlann, Başbakan yar- dımcılannın ve hatta Başbakan'ın bile sözü geçmıyor... Ya Kemal Derviş bir sabah kalktığı zaman "Zirai kre- di faizlen yüzde 750ye çıkanfsın" derse ne olacak? Bu nedente, Türktanmının kaderini, çiftçiye, bir dam- la sevgisı olmayan Kemal Derviş veya onun gibi düşü- nen acımasız kadrolann insafına bırakmak yanlış ola- caktır. En büyüktalihsizlik, Ziraat Bankası'nın özelleştirilme- sine karşı tanm kesiminden hâlâ ciddi bir tepkinın gel- memiş olmasıdır. Topraktan geçimini sağlayan 30 milyondan fazla in- sanımız, kendi aralannda bağınp çağınyor... Ama, hal- kımızı bu konuda bilgilendirmek için dışa dönük yeter- li bir eylem yapılamıyor. Eğer bu sessizlik devam ederse kısa süre sonra "özerklik" de elden gider, asırlık çiftçi bankası da tüc- car ve sanayıcınin emrine girer... Kemal Derviş ve IMF yetkililerinın, Ziraat Bankası özelleştırildikten sonra da- ba iyi hizmet verecegi ve halkm daha rahat bir ortama kavuşacağı iddialan gerçek dışıdır. Iddialann bir kısmı belki doğru olabılır. Banka büyü- yebilir... Imkânlan artabilir... Ama, herkes iyi bilmelidir ki, Ziraat Bankası özelleştirildikten sonra tanm kesimi sahipsiz kaiacak ve yok olmaktan kurtulamayacaktır. KOÇ HOLDtNG YÖNETtM KURULU BAŞKANI RAHMİ KOÇ: Piyasalarda olumlu kıpırnlar var Koç Holding Yönetim Kuru- lu Başkanı Rahmi Koç. piyasa- larda olumlu gelişmelerin his- sedildiğinı söyledi. TÜStAD YtK toplantısına katılan Rahmi Koç, takas ihalesine ilişkin gö- rüşlerinı şöyle açıkladı: "Sonuçta devletin borcu bir müddetertelendi.Buradan gele- cek ferahlama çarklan biraz yağlayacak. Tesiriolacak sanıyo- rum.1 " Yaz tatilinden sonra eko- nomide bir hareket beklediğini anlatan Rahmi Koç. gelişmele- rin, içte ve dışta güven unsuru olduğunu kaydetti. Toplantı ara- sında gazetecilere açıklama ya- pan Mustafa Koç ise "Memleke- tin düze çıkması açısından reel sektörün tekrar üretim ve istih- dam \aratması, üretime destek \erUmesi gerekiyor. Başka çıkış yolugöremiyorunr dedi. tşada- mı Turgut Yıbnazda reel sektör- le ilgili düzenlemelerde geç ka- lındığı görüşünü dile getirerek "Dün gebnesi lazundı. Geç kah- nıyor diye düşünüyorum" dedi. X> TÜSİAD YİK Başkanlık Divanı Üyesi Zekeriya Yıldırım Euro'ya geçişi düşünmeliyiz TÜStAD Yüksek tstişare Konseyi (YtK) Başkanhk Divanı Üyesi Zekeriya Yüdınm, "Euro'ya geçişi düşünmemiz tazun" dedi.Eu- ro'yuortavadeli hedef oîarakgördüğünü belir- ten Yıldırım. "Bizimgibiülkeler tekhanelienf- lasyx)nadüşselerbikparalanru korumaktagüç- lük çekiyorlar. Bunun yerine belli bir para bkv kunun içindeyer alan ülkeler çok daha rahat fi- nansman imkânı yaratabiliyorlar reel sektörkr için. Yunanistan'm sanayisine sunduğu faizte, bizim tek hanelienflasyonda sanayicimizesuna- cağımız fai/ arasında önemli bir fark var" dedi. İL Gİ TOPL UMUNA DOĞRU/ ÖZLEM YÜZAK yahoo.com Kameler dağıtıldık- ' tan sonra karşılaşa- ~ bıldik ancak. Tören sona ermişti. Veliler. çocuklannı alarak ayn- lıyorlardı yavaş yavaş okuldan. Yanına gittim. Suskundu. "Voksa.."dedim. "Evef'deditit- rek bir sesle, "bu sabah istifamı verdim". Dayanamamıştı sonunda. Bir uygulama yüzünden kırgındı çalıştığı özel okulun yö- netimıne. Kendisinin haklı olduğu ise çok- tan ortaya çıkmıştı. Öyle yüce bir öğret- mendı ki, gururuna yedirememiştı kendisi- ne yapılan haksızlığı. Aklıma annemin sö- zü geldi: "Kalp bir vazoya benzer" derdi, "kırmak kolay, tamır etmek zordur". Onun da kırılan kalbini onarmak mümkün olma- mıştı işte. Suçu mu? Suçu, kelimenın tek anlamıyla "Yalnızca öğretmen olmaktı". Yaşamını öğrencıleri- ne adamış olmaktı. Farklı olmaktı. Köy Enstitülü bir eğıtmenin kızıydı. Ken- disi de öğretmenliği seçmiş, yaşamını mesleğine adamıştı "Ben yalnız öğrenci yetiştırmek istemıyorum, insan yetiştir- mek ıstıyorum" diyebilen ender insanlar- dan bıriydi. Kabullenmiyor, sorguluyordu. Susmuyor, hak arıyor, hesap soruyordu. İşte buydu onun suçu. Yozlaşma ve Sessizlik Sistemin çürümüşlüğü içinde, aydınlan- maya yürekten inanmış ınsanların bile ço- ğu zaman suskun kalmayt tercih ettiği bir toplumun içinde "haksızlığa karşı çıkan, sorgulayan bir eğitim gönüllüsü" olmaktı. Böyle olduğu için ister istemez dsşlanıyor- du içinde bulunduğu toplumdan.... "Susma, sustukça sıra sana gelecek" d\- ye bir dönem geceler boyunca bağıran biz- lerin, susmama sırası. yaşadığımız ya da çalıştığımız çevrelere geldiğinde birden ko- nuşmama hakkını kullanmayı seçen bizler haline dönüştüğü bir toplumdan... Diyalog^^birtoplum Insanların en küçük bir eleştiriye bile ta- hammüllennın bulunmadığı, diyaloglar ye- rine karşılıklı monologlann süregeldiği bir toplumdan Ve bu toplum, bu sistemin içinde çocuk- lannı. gençlerini yetiştirip geleceğe hazırlı- yor. Ya gençlik? llköğretimden üniversite- lere doğru küçük bir yolculukyapalım. On- lann, içinde yaşadıklan toplumu sorguladık- ları, beklentılerini, umutlarını ortaya koy- duklan tüm Türkiye çapında geniş katılım- lı bir anketin sonuçlanna hazır mıyız? Tek amacı sınıf atlamak olan ve bunu yolunun cep telefonu ile markalı ürün- lere sahıp olmaktan geçtiğine inananlar ile yi- netek amacı "kapağı yurtdışına atmak" olan- lar arasındaki gençlerin sayısı nedir sizce? Bir yanda, devlet arazisi üzerine üniver- site kurup Türk anayasasını bile Ingilizce okutan, kamu yaranna faaliyet gösteren va- kıf olduklan için vergi vermeyen ama me- zun ettiği gençlerin tümünün yurtdışını ter- cih ettiği kurumlar. Öte yanda dış kaynaklı odaklarca beslendiği bilinen, şeriat tohum- lannm ekilip büyütüldüğü diğerleri... Ya bu ikısınin arasında kalarak eğitimlerini ta- mamlama savaşımı verenler? Ne yapıyoruz onlar için? Nasıl bir gele- cek hazırlıyoruz? Bilgi toplumu diyoruz. Avrupa Birliği yo- lunda bilgi toplumu ve e-Türkiye yaratma- nın arayışını sürdürüyoruz. Internete eri- şim, bilgiye kolay ulaşım, şüphesiz son derece önemli unsurlar, ancak bilgiye sa- hipolmak yeterli olmuyorneyazıkki. Ses- siz kalan toplum bireyleh olmayı sürdür- dükçe, etrafımızı saran yozlaşmaya sırtı- mızı çevırip yürüdükçe aydınlıkyarınlarya- ratamayacağımız kesın. FARKINA VARIN!Astra'yı sınıfındaki diğer otomobillerle kıyaslayın. Kalitenin farkına varın. Şimdi aşağıdaki kampanya koşullarını inceleyin. Kazancınızm farkma varın. Astra NB 1.6i 16V Edition KREDt TLTARI 4 000.000 IX» 8000000 000 Uygun <redi koşulları ile* 6AV OR.VJ %03 T.\KSİT 1 J50 12AY ORAN %2 64 T.MİSİT (mıi\-onTL) 805 18AY OR.\N %096 %35 TAKStT ftrul\on TL 2 * 633 veya Peşin alımtarda 2.100.000.000 TL indirim • 1 6 16V 100 HP ECOTEC m«or • KlımJ • 4 hava vastıgı • ABS • Hefcınklı açıiır tavan (sunroof) • Aktıf ön koltuk lcafalıldan - Kapı ıçı çclık Kt-ırumataartiîı• Gcnu} *;ılı surucu \-an avnası • Immobüızer • "ı uk^kiık «tvarij arka koiıuk kafaiüdan • Katlarutnlır pettal sıstemı • ElcJctro hıdrr^ık chTCksı\T>n • Uzakun kuırundaJj merkezı kılu sıstemı • EieKtnkis Öo vç irka camljr • EJckınkJı veısıtmalı\jna\TuUr • "î ukse\Uk denı^ık ı^rtıdıceksıson • Dtrcksjvorhian kurruntialı muzık sLsıemı • Rschn kast.r-CDçalar m ön^sfarian * Haflf alaşırnlı jaruUr • î2 vülıkpaslanmazlıkgarjntısı ' J-t aya \ aran dıger kredıit.ndırmc alîcmjtıflen ıçın lutfcn bavımzt bajv-urunuz -f 63 00 A *DAKAAnsel CO22144* 16ÛOADWJ A2AW&*-(O26«12S1 12QG rt«4«f ıS242ı İ*O 35 J5 *UWYA Hede' D242\ 512 56 28 MANAVQAT Heo« 02*2 Tınaz C266I 22' 53 60 9OLU Kervaf Q3"U> 217 7i 5i DO2CE «wva.i ıtaaOı S49 75 17 BURSA YOoe Han |D2S2 6"5 » "'A ÇORUU Oırsi ıC364ı 225 M. 10 DEMıZl.1 FUTKMO 0256 3"1 "2 ^ DTVARBAKIR Eraetr* .rj442 233 3- 32 ESKJ5EMIR A*at» 102221 228 03 30 GAZİAKTEP r f r u ı ıtÖ42) 33S 55 QC 'SKEN -, 6&a "* X Bafevı \ZeftrOjmj Cei2ı665 2£6 ıflei2' 227 47 62 Masfc* fUaslakı tü2'2 286 *e v Ç*wiıKrj232 461 ı O X Dpaı ıGauer*- "32321 ! 3SA 96 98 K UARAŞ San» 03^* 22i : o1 KA 10332 236 55 46 W*İ-AT VA Ka-AJ<u*- [04221 336 4« 92 UANİSA t^jfn 02361233 28 26 MEISi Gtftıek 02S2ı22a86 00ORDU*aeş '0*52 233 V B6 SAMSUN (tate *OS? 266 96 30 SIVAS Taşant* Vaıjal» .0*62' 325 79 32 JŞAK V«K rj ş , 22? 4668 V W Dofri (C*3a 217 72 -* ZOHCaflJAK ^Lrrar ıQ37gi 318 3BC Ooar Maar*öyMCOi 2138"1 2* 40 Ops 'tetudef 03"? 3*2 1 0 » ANTALYA DiN Kopeı fD256ı 21* 29 29 SÖKE Kocei 0256 f i 26 26 BkUtfESfR unMf rQ224ı 256 73 X ÇAHAKKALE Btş. 0266ı 263 08 21 ÇOW-U art& &*i2ı 25' 38 20 ELA2)G KaraOr ıO*2* 24^ DS 36 tflZURUM RıJN *r«f ıC326^ 518 Tl OC AWAKYA Anl 03261 285 36 7C ISTAN8UL Bojazç Amsnzam ro2i6 306 56 30 Erpaş Matteoel ;Q2t6f*ıi 56 3? O ö * ^ t * * » i r a 2 i a 51397*0 Safltem iDotapdorBi (02'2> 2S3 420S SERI Der-w» 03S2 326 38 38<QCA£İJ &ran (Û2E' 343 33a3KONYA G a a s » IÛ324 355 90 0C TARSUS Gadnttef 032*16-3 58 8- MUĞLA 2 6 2 SC Ş JflFA Gaoer 0414 315 63Ü1 TOKAT \ct 10356ı 2'Z 42 3B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog