Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

2 0 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Cezayin'de gösteri yasağı • CEZAYİR(AA)- Cezayir hükümeti, geçen hafta sakin bir yiirüyüşün şiddete dönüştüğü başkentte gösterileri yasakladı. Resmi APS ajansı, Başbakan Ali Benflis başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun, ikinci bir emre kadar başkentte gösteri ve yürüyüşleri yasaklamaya karar verdiğini duyurdu. Bu arada, Cezayir basını, silahlı kişilerin askeri bir konvoyu tuzağa düşürdüğünü, saldında yaklaşık 20 askerin öldürüldüğünü duyurdu. Dokunulmazlığa sınırlama • PARİS (AA) - Fransız meciisinde dün yapılan oylamada, cumhurbaşkanın dokunulmazlığının sınırlandınlmasıyla ilgili anayasa değişiklik teklifi kabul ediJdi. Mecliste yapılan oylamada, sol partilere üye 30 milletvekili tarafından sunulan teklif, 241 'e karşı 283 oyla kabul edildi. Teklif, cumhurbaşkanının göreve gelmeden önce işlediği suçlar ve görev yetkisi dışındaki suçlardan dolayı yargılanmasına olanak sağlıyor. ABD idama devam ediyor • TERRE HAUTE (AA) - ABD'de, Başkan George Bush'un affetmediği, cinayet işlemekten idama mahkum Juan Raul Garza adh Meksika kökenli uyuşturucu kaçakçısmın cezası infaz edildi. Yetkililer, 44 yaşuıdaki Garza'nın, Indiana eyaletinin Terre Haute bölgesi cezaevinde zehirli iğneyle idam edildiğini açıkladı. Suçunu itiraf eden Garza'nın cezası daha önce iki defa ertelenmişti. Garza'nın idamı, Oklahoma bombacısı Timothy McVeigh'in idamından sonra son 8 gûn içinde Terre Haute'de yerine getirilen ikinci idam oldu. ISIMIII 29 UIUSIARARASI « » « • İSTANBUl ,,,,ı MÜZİK FESTİVALİ ıttti arıa Irak'la ikinci sınır kapısı, Türkiye'ye 10 yıllık bir yanlıştan dönme olanağı da veriyor Ankara hatasını düzeltiyorSERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Türkiye, Körfez Sava- şı'nın ardından Bağdat yönetimine ka- patılan Kuzey Irak'ta Mesut Barzanive Celal Talabani'ye verilen ayncaükla- nn "bağımsız devlet" kurma noktasına gelmesine yol açan 10 yıllık hatasını dü- zeltme yollannı anyor. Türkiye - Irak sınınnda açılması öngörülen ikinci sı- nır kapısı için Bağdat yönetimiyle te- maslannı sürdüren Türkiye, Kürt lider- lerine "Bu topraklardaegemenlik Bağ- dat yönetiminindir'' mesajını da veri- yor. Kapının 1.5-2 yılda açılmaya ha- zır olacağı kaydediliyor. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet ku- rulmasını müdahale nedeni olarak de- ğerlendiren ve bölgedeki iki Kürt gru- bu Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) ıle Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) tutumlanndan rahat- sız olan Türkiye, Bağdat"ın K. Irak'ta yeniden ağırlık kazanmasını saglama- ya çalışıyor. Irak ile yapılan görüşme- lerin odağında ise iki ülke arasmda açı- lacak ikinci sınır kapısı bulunuyor. Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Faruk Loğoğlu'nun geçen hafta yaptı- ğı Bağdat ziyaretinde görüşülen ikinci sınır kapısı Habur ile Suriye sının ara- sında açılacak. Bu sınır kapısı, Türki- ye'nin 10 yıllık hatasından dönmesi açısından da çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu 10 yıllık hata, Türkiye'nin birçok sorunla karşı karşıya kalmasma neden olmuşru. ranmaya başladılar. Türkiye'nin Habur sınır kapısından geçişlerde IKDP'ye üc- ret ödenmesini kabul etmesiyle düzen- li gelir sahibi de olan Kürt gruplan, böl- gede seçimler düzenleyip parlamento oluşturdular. Bayrağı olan, Habur'dan gi- rişlerde pasaportlara kendi damgalan- nı bile vuran Kürt gruplannın bölgede- ki statüsü fîili bir devlete benzemeye L ürkiye, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletini müdahale nedeni olarak gördüğüne ilişkin raporun basmda yer almasının ardmdan Talabani ve Barzani'yi sert bir şekilde uyarmayı planlıyor. Ancak Kürt gruplann Ankara'ya gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Irak'ın Kuveyt'e saldırmasından son- ra yaşanan Körfez bunalımının ardından Saddam Hüseyin güçlerinin 36. parale- lin kuzeyine geçmemesi, bunun denet- lenmesi için de Incirlik Üssü'nde konus- lu Çekiç Güç'ün kurubnası kararlaştı- nldı. IKDP ve IKYB, ABD ve Ingilte- re'den aldıklan destekle bölgedeki yö- netimlerini geliştirmeye başladılar ve sonunda bağımsız birer devlet gibi dav- başladı. Bu gruplann Ankara, Washing- ton ve Londra'daki temsilcileri de bü- yükelçilik gibi davranmaya başladılar. Kapıyı Irak işletecek Türkiye'nin Irak ile sınır kapısının açılmasına yönelik bir protokol imza- layacağı belırtiliyor. Sınırkapısının Irak kısmının işletilmesi, denetlenmesi ve ko- runması konusunda kesin karan Irak yönetimi alacak. BM Güvenlik Konse- yi kararlan arasında Irak'ın K. Irak'ta egemenlik kurmasını engelleyecek bir karar bulunmadığım vurgulayan Türki- ye, Irak gümrük memurlannın görev yapabileceklerini savunuyor. Türkiye, bu girişimle birkaç mesaj veriyor: • IKDP Ve IKYB'ye: K. Irak'ta ge- çici yönetim bulunmaktadır. Bölgenin geleceğine ilişkin karar, dünya ile iliş- kilerinin normalleşmesinin ardmdan Irak yönetimi tarafından alınacaktır. • ABD ve İngiltere: Türkiye ve Irak komşudur. Türkiye için Irak'ın top- rak bütünlüğü ve siyasi egemenliğinin korunması yaşamsal öneme sahiptir. Türkiye, Barzani ve Talabani'yi An- kara'da bir araya getirmeye çalışıyor. K.Irak'ta bir Kürt devletini müdahale nedeni olarak gördüğüne ilişkin rapo- run basmda yer almasının ardından bu gruplarla yeniden görüşme gereksini- mi duyan Türkiye, Talabani ve Barza- ni'yi sert bir şekilde uyarmayı öngörü- yor. Ancak Kürt gruplannın Ankara'ya gelmeye sıcak bakmadığı, bunun üze- rine Türkiye'nin davetini şimdilik geri çekmeye karar verdiği öğrenildi. NUKLEER GÜCU ARTTIRACAK Putin, Bush'un restini gördü Dış Haberier Servisi- Rus- ya Devlet Başkanı Madimir Putin. ABD'nin ulusal füze kalkanı projesini gerçekleş- tirmesi durumunda, buna mi- silleme olarak ülkesinin de nükleer gücünü arttıracağı- nı bildirdi. Putin, ABD'de yayımla- nan Washington Post ve New York Times gazetelerine ver- diği demeçte. "Kapasitenu- n artnracağı/, fuzeierimize çok işlevli sa\ aş başhklan ta- kacağız. Çok pahalıya mal Putin, Bush'la geçen cumartesi Slovenya'da bir araya gelmişti. olmayacak bu işlemle Rus- ya'nın nükleer cephaneliği büyüyecek" dedi. Ancak Putin, ABD'nin ip- tal etmek istediği Antibalis- tik Füze Antlaşması'nı (ABM) yeniden gözden ge- çirebileceklerini, ancak çö- pe atılmasına kesinlikle kar- şı olduklannı söyledi. ABD Başkanı George Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Ri- ce, geçen pazar yaptığı açık- lamada, fuze savunma sis- temini gerçekleştirmek için, gerekirse ABM'nin bir ke- nara bırakılacağını, "Rusya istese de istemese de" füze savunma sisteminde ilerle- meye devam edileceğini be- lirtmişti. 'EnazZŞyıltehlikeyok' Putin, bu açıklamayla il- gili olarak "Kimseyi bizün- le işbirliği vapmaya zoriaya- mayız, bîınu denemeyece- ğiz" dedi. "Füze kalkanı projesi konusunda biriikte çalışmayı önerdik. eğer bu- na gerek yoksa, tamam. Tek başına hareket etmeye ha- zmz" diyen Putin, aynca bu projenin henüz deneme aşamasında olmasından ötürü, Rusya'nın ulusal gü- venliğine en az 25 yıl bo- yunca ciddi bir tehdit ol- mayacağmı savundu. Putin, "Bu bir mermiyi başka bir mermiyle vur- makgibL Bu, bugün olası mı değil mi? Uzmanlar bu- gün bunun olası olmadığuu söylüyorlar... Ve deneyler de bunu gösteriyor" diye ko- nuştu. ABD ile Rusya ara- sında 1972 yılında imzalanan ABM, ulusal füze savunma sistemleri kuruhnasuıa ola- nak tanımıyor. ABD, eski- yen antlaşmamn değiştiril- mesini önerirken, Rusya bu- na şiddetle karşı çıkıyor. Hindistan yönetiminin geçen hafta Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi geriUalanvla 4 yıl önce vanlan ateşkes anlaşmasını uzatma karan isyana yol açtı. AnJaşmanın ernik Naga halkının yaşadigı Manipur, Arunaçal Pradeş, Assam ve Tripura eyaletierinde özerk bir Naga devleti kurulacağı anlamına gelecegini düşünen Hintlüer ayaklandı. tsyancılar Manipur Hindistan 'da ayakknma•^ parlamentosunu, parti binalanm ve resmi binalan yaktüar. Polisle ev lemciler arasında önceki gün çıkan çaaşmalarda en az 13 kişi öldü, 47 kişi de yaralandı. Olaylann ardından kentte sıkryönetim ilan edildi. Başbakan Atal Behayi Vacpayi, ateşkesi uzatma karannın Nagalara özerkîik anlamına gelmediğini bildirdi. (AP) Kraldan, cumhuriyete bağlılık sözü SOFYA (Ajanslar) - Bulga- ristan'da parlamento seçimle- rinden zaferle çıkan Kral ikin- ci Simeon. cumhuriyete bağlı- lık sözü verdi, hatta başbakan- lık olasılığına da kapısını ka- patmadı. Simeoa Ispanyol ABC gazetesine verdiği demecinde, "Cumhurijet, ülkemizin sim- gesidir'' diye konuştu. Ancak siyasi uzmanlar Simeon'un ger- çek amacının monarşiyi yeniden kurmak olduğunu düşünüyorlar. Liderliğini 2'nci Simeon'un yaptığı "2'nci Simeon Ulusal Hareketi" (NDSV) ittifakı, yüzde 43.05 oranında oy alarak 240 sandalyeli parlamentoda 120 milletvekilliği kazanmıştı. Birleşik Demokratik Güçler it- tifakı ise 51 milletvekilliği ile ana muhafelet partisi konumu- na düştü. Bulgaristan Sosyalist Partisi de parlamentoya ancak 48 milletvekili gönderebildi. Hak ve Özgürlükler Hareke- ti (HÖH), 38'inci parlamento- da 19 olan milletvekili sayısı- nı yeni parlamentoda 21 'e çı- kardı. HÖH'ün başansmda en büyükkatkıyı, Türkiye 'deya- şayan Bulgaristan vatandaşı seçmenler sağladı. Simeon'un, hükümeti HÖH'le ortaklaşa kurmayı dü- şündüğü, Türk partisi HÖH'e Tanm ve Sosyal Işler Bakan- lığı'nı vermeyi planladığı be- lirtiliyor. SAYDAM DOGAN Yipmi Milyar Dolara Bir Bardak Soğuk Su Ufak tefek, yani üç-beş milyon dolarcık hor- tumlayanlann yanı sıra, deveyi hamuduyla götü- renlerin sayısı iki elin parmaklannı biraz geçiyor. Şu anda içerde olan birinin götürdüğü 1 milyar 400 milyon dolar. Bir diğerininki, 800 milyon dola- ra yakın. Halen dışarda bulunan ve gece davetle- rinde boy gösteren birinin götürdüğü para 600 mil- yon dolar!.. Bu paralar, fona devredilen on üç özel bankadan götürülüyor. Bu bankalann, yani on üç özel ban- kanın toplam zaran 20 milyar dolar. Bu teknik cümleyi biryana bırakalım. Türkçe konuşalım: On ûç banka üzerinden 20 milyar dolarlık soy- gun varl. Kimler bu soyguncular?.. Şimdi size bir bilmece. Aşağıda alfabetik sırayla yazılı 28 harfi o şekilde yan yana getirin ki, isim ve soy isimlenyle 14 ünlü soy- guncuyu siz bulun!.. A, yine A, yine A, B, yine B, CÇD, yine D, yine D, E, yine E, yine E, GHK, yine K, yine K, M, yi- ne M, yine M, yine M, yine M, NSY, yine Y, Z. 28 narf, on dört isim!.. Bunların soygunu toplam on bir milyar dolan aşıyor. Yaklaşık iki GAP!.. Şu an- da cepte!.. Daha doğrusu, yurtdışında!.. Çalışana, emekliye, ekonomiye On üç özel banka satışa çıkanlıyor. Ancak, sa- dece birkaçı için talep var. Onun için birleştiriliyor ya da tasfıye ediliyor. Işin en zor yanı, bu bankalar- da halen on yedi bin çalışan ve sekiz bin emek- li olmak üzere, toplam yirmi beş bin kişinin ka- deri. ömeğin, Türk Ticaret Bankası satışa çıkıyor, ama kimse almıyor. Onun için tasfıye ediliyor. Ya çalışan- larveemekliler?.. Bu bankadan emekli olanlara, ay- nca bankanın Munzam Sandık kanalıyla ek emek- lilik ücreti ödeniyor. Tasfiye sonrasında ödeyebildi- ği kadannı ödeyecek, ödeyemezse satılacak ban- ka varlıklannın, çalışanlar ve emekliler arasında pay edilmesi planlanıyor. Şu anda müşterisi olan üç banka var. Birı Bank Ekspres, diğeri Demirbank, üçüncüsü de, Sümer- bank. Diğerfenne bakan pek yok. O zaman, diğer- leri birleştirilerek tasfiyeye uğrayacak. Ne de- mek bu?.. 14 artı bilmem kaç kişinin yaptığı 20 mil- yar dolarlık soygunun faturası, önce bu çalışanla- ra ve emeklilere, sonra da genel eknomiye çıkıyor. Durup dururken!.. Hiçbir suçu, ihmali, kabahati, yasadışı heıtıangi bir işlemi olmadığı halde!.. 'Kriz', soygunun adı Satılamıyor, satılsa bile, satıştan beklenen gelir en fazla birkaç yüz milyon dolar. Bir milyar dolar bi- le değil. Gerisi?.. Hep biriikte bizden ve genel eko- nomiden gidiyor. Açıkçası, 65 milyon insan birkaç yüz kişinin soygununu ödemekle karşı karşıya!.. Ya o soy- guncular?.. Halen hapisteolanlaraf beklentisi için- de. En çok bir-iki yıl içinde dışan çıkmayı bekliyor. Dışardakiler, bir biçimde bu işten yırtma planlan içinde*.. Bu kadar soyguna göz yuman bir devlet varken içerdekiler de kısa sürede çıkar, dışardakilere de bir haltolmaz!.. Bu ülkede baklava çalan çocuklann başına bir şeyler geliyor. Ya soygun nedeniyle binlerce işsiz kalacaklar?.. Haklannı kaybeden binlerce emekli?.. Gene) ekonomi?.. E, ülkede kriz var ya!.. Soygunun adı kriz. 65 milyon keriz!.. 20 milyar dolara, hep biriikte bir bar- dak soğuk su!.. E-mail: ydogan@cumhuriyetcom.tr Faks:0212 513 90 98 Muayene, Teşhis, Tedavi TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/lstanbul Tel:i212) 212 07 07 (pbx) Faks: (212) 212 68 35 Internet http^/www.tkv.org.tr e-mail: gen.sekreter(a tkv.org.tr koordinator(a tkv.org.tr İstanbul teşekkür ediyor. Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 29. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali programında 21 Haziran 2001 tarihinde yeralan Santa Cecilia Ulusal Akademisi Orkestra ve Korosu konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için Aria'ya teşekkür ediyor. Kyrumsa! Sponsoriâr IjlEczacıbaşı CB» «SE V KEKAIIIT Cumtiurtyvl ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1999 1190Esas 2001/406 Karar Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekılı Av. Kimıle Ceylan tarafindan davahlar Yakup Gül ve Tedaş Başkent Edaş Genel Müdûrliiğü aleyhıne açılan rûcuan alacak davasının yapılan açık duruşması sonunda: HÜKÜM: 1. 2.170.402.545 TL. kurum zarannın gelir bağlama onay tarihlerinden itibaren yasal faizi ile biriikte davalı Yakup Güler'den tahsili ile davacıya verilmesine, 2. Davalı (TEDAŞ) Başkent Edaş Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davanm husumet nedeni ile derrine, 3. Hüküm altına alınan mıktar üzerinden alınması gereken karar ilam harcı 117.201.737 TL.'nın davalı Yakup Güler"den tahsili ıle Hazıne'ye irad kaydına, 4. Davacı Iehine hüküm altına alınan mıktar üzennden takdir olunan 74.670.402 TL. vekâlet ücretinin davalı Yakup Güler'den tahsili ıle davacıya verilmesine, 5. Davalı Başkent Edaş Genel Müdürlüğü aleyhıne tespit olunan 45.000.000 TL. mak- tu vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine. 6. Davacı tarafından karşılanan aşağıda dökümü yazılı 166.400.000 TL. yargılama gı- derinden davalı Edaş'a çıkartılan teblıgat gideri 2.250.000 Tl. davacı üzerinde bırakıl- mak suretıyle bakiye 164.150.000 TL.'nin davalı Yakup Güler'den tahsili ile davacıya verilmesine, Dair verilen karar davacı SSK vekılı ile Tedaş vekillerinin yüzlerine karşı, diğer da- valının yokluğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere açıkça okunup. usulen anlatıldı. 1.6.2001. Davalılardan Yakup Gül'ün adresi meçhul olduğundan işbu ilam ilanın mahkeme ka- ran yerine kaim olmak üzere davalılardan Yakup Gül'e ilanen tebliğ olunur. Basm: 34583 ADANA2.ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000/182 Davacı Türkiye Iş Bankası AŞ vekili tarafindan davalı Murat Osman Genç. Hülya Güleryüz, Şahm Kardeş aleyhine açılan tasarrufun iptali davasının mahkememizde ya- pılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince, Cemalpaşa Mah. 271 Sok. Yalvaç Apt. Kat: 2 No: 4 Seyhan-Adana adresinde mukim Hülya Güleryüz, Ilbey Gü- neş Cad. No: 42 Adana adresinde mukim Murat/M.Osman Genç adlanna çıkanlan da- vetiyeler bıla tebliğ iade edilmiş, zabıta tahkıkatında da adresleri meçhul kaldığından 3.3.2001 tarihli ıslah dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, karar gereğince dunışmanın bırakıldığı 10.7.2001 günü saat 10.00'da bizzat mah- kememizde hazır bulunmanjz, hazır bulunmadığınız, vekille temsil edilmediğiniz, ge- çerli bir özür bildirmediğiniz takdirde duruşmalara yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ıslah dilekesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 35025 ANKARA 14. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001; 149 Davacı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Vekili: Av. Şerif Ali Mutlu Davalı: Çetin Çelebı, Aksu Sok. 12/2 Yenişehir-Ankara Da\a: Ecrimısil Davah(lann) y-ukandaki adresıne çıkartılan davetıye bila ıade edilmiş, emniyetçe yap- tınlan tahkikat netıcesi sarih adresi tespit edılemedığınden dava dilekçesinin ilanen teb- lı|me karar verilmiş olup, duruşması 18.9 2001 günü saat IO.OO'abırakılmıştır. Mezkûr gin ve saatte duruşmaya gelmenız, gehnedığıniz veya kendmizi bir vekille temsil ettir- ıreniz hususu dava dilekçesinin tebliği yenne kaim olmak üzere ılan tarihınden 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ılan olunur. 7.6.2001 Basın: 34797 İLAN TC HATAY SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001'624 Davacı Maliye Hazınesı vekılı Av. Hüda Abdülhayoğlu tarafından açılmış bulunan işbu Kayyum Tayini davası dolayısıyla. Dava konusu, Antakya Bozhöyük Köyü'nde kain 104 parsel sayılı taşınmazın mali- kı Masır Mustafa kızı Kamile ya da mırasçılannın olup olmadıkJan, söz konusu şahıs- Iaruı yasayıp yaşamadıkJan. mırasçılan \arsa adresleri tüm aramalara rağmen buluna- madığından adı geçen dava konusu parselde hak ıddia edenlerin işbu ilan tarihinden iti- baren en geç üç ay içerisinde mahkememıze müracaat etmeleri, müracaat etmedikleri takdirde söz konusu gaynmenkulün idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Def- terdan'nın kayyum olarak tayin edıleceği hususu ilan olunur. Basın: 34358 İLAN TC KARTAL1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001/144 Davacı Betül Işeri vekili Av. Engin Demir tarafmdan davalı Ali Galip Işen aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasında davalı Ali Galip Işerı'ye tebligata yarar ad- resi bulunarak davetiye tebliğ edilemediğinden, ilanın gazetede yayımlandığı tanhten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağından davah Ali Galip tşen'nin tebliğden itibaren 10 gün içinde davaya karşı cevaplanm bildirmesi, tayin edilen 18.07.2001 günü saat 11.20'dekı oturumda hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, duruş- mada hazır bulunmadığı veya kendini bir vekille temsil ettirmediği takdirde HUMK'nin 213 ve 377. maddeleri uyannca yargılamanın yokluğunda yapılarak karar venleceği da- vetıye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 35066 HATAY SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/623 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Hüda Abdülhayoğlu tarafindan açılmış bulunan iş- bu Kayyum Tayini davası dolayısıyla, Dava konusu, Antakya Bozhöyük Köyü'nde kain 162 parsel sayılı taşınmazın malikı Bekir Kötü Ali oğlu Ali ya da mirasçılannın olup olmadıklan, söz konusu şahıslann ya- şayıp yaşamadıklan, mirasçılan varsa adresleri tüm aramalara rağmen bulunamadığın- Azn adı geçen dava konusu parselde hak iddia edenlerin işbu ılan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, müracaat etmedıkJeri takdirde söz konusu gayrimenkulün idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Defterdan'nın kay- yum olarak tayin edıleceği hususu ilan olunur. Basın: 34356
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog