Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

2HAZİRAN2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çağlar'a ziyaret • İstanbul Haber Servisi - Demokrat Türkiye Partisi(DTP)Genel Başkan Yardımcısı Hamdi Cçpınarlar, Kartal Özel Tip Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Bakan Cavit Çağlar ile Esenyurt Beledıye Başkanı Dr. Giirbuz Çapan'ı zıyaret etti. Cezae\ınde yaklaşık l .5 saat kalan Hamdi Üçpınarlar. çıkışta yaptığı açıklamada. Çağlar ile siyası yaşamından önce de dost olduklannı belırttı. Sabah gazetesi Başyazan Güngör Mengi ve Başkan Yardımcısı Önay Bilgın de aynı cezaev ınde tutuklu bulunan Etibank"ın eski sahıbı Dınç Bilgın'ı zıyaret ettıler. Komünist Parti'ye uyarı • ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine adında 'komünist' ifadesini kullanan Komünist Parti'ye ihtarda bulunurken aykınhğın düzeltilmesı için 6 ay süre tanıdı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşım Kılıç ile üye Sacit Adalı. karar aleyhinde oy kullandılar. Mudi Bmas İstanbul'da • Istanbul Haber Servisi -PKK'nin Romanya sorumlulanndan olduğu öne sürülen Mudi Elmas, Türkıye'ye getınldı. Romanya Havayollan'na ait bır uçakla Bükreş'ten Istanbul'a getirilen Elmas. Rumen polısler tarafindan Türk güvenlik güçlerine teslim edildi. Elmas, Atatürk Havalimanı'ndaki ışlemlennin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Nurullah Sağıp tahliye oldu • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - tzmır'de, 'adam öldürme, gasp, gaspa teşebbüs, adam yaralama ve ölümle tehdit' gibi suçlardan haklannda dava açılan ve aralannda eski ANAP Konak Ilçe Başkanı Nurullah Sağır'ın da bulunduğu 7 kişı tahliye edildi. Esenyurt • ANKARA (AA)- Bakanlar Kurulu'nun çeşitli konulara ilişkin aldığı kararlar. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Bakanlar Kurulu'nun karanna göre Esenyurt Belediye Başkanlığı. belediye başkanının tutukluluk halı sona erinceye kadar. mansup belediye başkanı tarafindan yönetılecek. Medical Channel Magazine • İstanbul Haber Servisi - A> lık sağlıklı yaşam ve aktüalite dergisi Medical Channel Magazine'in yenı sayısı çıktı. Derginin hazıran sayısında, İstanbul'da ikı başlı ve iki beymli olarak dünyaya gelen ve arkasında birçok sonı ışareti bırakarak ölen 46 günlük Serhat adlı bebeğın ılgınç öyküsü yer alıyor. Dergide. Hollanda'da yasalaşınca fırtınalar koparan ötanazi tartışma konusu yapılıyor. Açlık grevi beyninde hasar yaratmış. Yaşamının tedaviyle geçmesi gerekiyor ama altı ay sonra cezaevine girecek Sakat kalan genç bir yaşam anş Yıldınm, henüz 17 yaşındaydı cezaevine girdiğinde. Üniversitede inşaat mühendisliği öğrencisi iken şimdi bir bulmacayı çözerken bile yoruluyor; kitap ve gazete okuyamıyor. Artık şiir yazamayacak, müzikle uğraşamayacak. Kendi deyimiyle, "yan sakat bir durumda." ASUMAN ABACIOĞLU tZMİR - Atatürk Devlet Hastane- si'nden önceki akşam Izmir DGM'nın karanyla 6 ay süreyle tahliye edilen ölüm orucu eylemcisi Banş Yıldmm, yaşamının geri kalan bölümünü teda- viyle geçirmek zorunda. Oysa 6 ay son- ra yine cezaevine girecek. Banş, üniver- sitede inşaat mühendisliği öğrencisi iken şimdı bir bulmacayı çözerken bile yoruluyor; kitap ve gazete okuyamıyor. Artık şiir yazamayacak, müzikle uğra- şamayacak. Kendi deyimiyle, "yan sa- kat bir durumda" Banş Yıldınm, henüz 17 yaşındaydı cezaevine girdiğinde. 6 yılını cezaevin- de geçirdı; dövüldü, işkence gördü. F ti- pi cezaevlerine karşı 180 gün boyunca ölüm orucu eylemi yaptı. Önceki akşam saat 18.30cıvannda, 12arkadaşıylabir- likte eline tahliye kâğıdı verdiler ve dı- şan bıraktılar; hiçbir şey olmamış gıbı. Banş Yıldınm, "Garipbirdurumda- yun" diye başlıyor söze. 6 yıl sonra dı- şanda olmanın kendisini şaşırtmadığını söylüyor. Ne hissettiğini ifade etmekte zorlanıyor ama bu, kesinlikle "mutiu- luk" değıl; belki ailesinin, kendisini gör- mekten dolayı yaşadığı sevinçten duy- duğu memnuniyet sadece. Solgun ve zayıf görünüyor; yaşadığı onca acıya, beynindeki ve vücudunda- ki onca tahribata karşın yaşama bağlılı- ğı gözlennden okunuyor. Ölüm orucu- Anne Ayşe Yıldınm, oğiuna gereken bakımı sadece kendisinin sağla>acağuu söylüyor ve vaJvamor: Onu benden almayın. nu zorunlu olarak başlattıklarını söylü- yor; "Öyle bir cenderedeydik ki, başka çare kalmamıştL Kimsenîn tercihi değil- di ölüm: kim ölmek ister; hem de zor bir ölüm. Kendini balkondan aşağı atmıyor- sun ld" dıye anlatıyor. Şımdi geriye dönüp baktığında, yaşa- dıklannı şu sözlerle anlatıyor: **Yaralannuzın izini göstermeye kalk- sam dakikalar alır; sakaüıklanmı anlat- sam sayfalar tutar. Şimdi ne oldu; birta- kım yasalar çıkn, ama hiçbir şey ifade et- miyor. Kaldı ki en güzel ce/aevi > apsanız ne olacak, vüzleree kişi ölüm sınınnda; Sormak lazım, niye ölüyor insanlar?" Ölüm orucu sırasında, 160. günün so- nunda, hiçbir şeyin değişmediğini gör- düklen zaman, "Ben niyeo kadar açkal- dım, niye bırakayun" duygusu yaşadık- lannı anlatan Banş Yıldınm. "Olüme terk edilmiştik. Bunlar ölüm istiyor, evet öleyim bari diyorsunuz o zaman" sözle- riyle anlatıyor duygulannı. 'Ben ona bakarım' Anne Ayşe Yıldınm, cezaevine girdi- ğinde 11 yaşında olan kızıyla oğlunu yan yana getirip seyrediyor. Kız karde- şi, ağabeyine ilk kez dokunuyor 6 yıldan beri. u Her ikisini yan yana getirip boy- lanna bakmayı hep rüyalanmda görür- düm. Dünden beri ikisini karşüaşünyo- nım" dıyor. Anne Yıldınm, ömrünün geri kalanında oğiuna bakmak istiyor. Bu haline de şükrediyor Banş'ın; "Benden oğlumu almasuüar başka bir şe> istemiyorum. Bir daha vermem zaten; mümkün değiL Oğlumda bir şey bırakmadılar; gençliği sağlığL, her şeyi gitti. Bugüne de şükür diyorum. Diğer aOeler adına çok üzgünüm; çocuklan- m ka\bedenler için. Banş'ın bejninde küçülme var. GÖzdeki rahatsızhk ço- ğaldı. Bugüne kadar yapılan hiçbir tah- tü normal çıkmadı. Çok rvi bir bakım ve iyi beslenmesi gerekiyor. Cezaevi ko- şuflannda bunlar mümkün değil. Sinir sistemi çok büyük zarar görmüş. Ben oğluma gereken bakımı yapacağuna inanıvorum." MUSTAFA BALBAY, YENİ KİTABINDA ECEBANK OLAYINA IŞIK TUTTU Kamu besledi, Demirel boşalttı • Balbay'ın araştırması, Egebank'ın planlı bir biçimde boşaltıldığını, bankanın el konmadan önceki son sahibi Yahya Murat Demirel' in kamu bankalanndan büyük destek aldığmı ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, kamu bankalan Egebank'ın dış bankalardan aldığı kredilere garantör olduğu için devlet, Demirel'in borçlannı ödemeye devam ediyor. Haber Merkezi - tstanbul 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde iki gündür yargılaması yapılan Egebank davası, banka boşalrma yöntemleri açısından zengin bir içeriğe sahip. Ga- zetemizin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, 5 ay süren araştırma sonucun- da Egebank'ta yaşanan olaylan kitap- laştırdı. Balbay'ın araştırması, Ege- bank'ın planlı bir biçimde boşaltıldı- ğını, bankanın el konmadan önceki son sahibi Yahya Murat Demirel'in kamu bankalanndan büyük destek al- dığmı ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, kamu bankalan Egebank'ın dış bankalardan aldığı kredilere garantör olduğu için devlet, Demirerin borçla- nnı ödemeye devam ediyor. Balbay, "DemireBerTarihmdetkm- ci Yahya Vakası, Yürii-t ya Kulum" adıyla kitaplaştırdığı araştırması sıra- smda onlarca kişiyle görüştü, 3 bin sayfayı aşkın bilgi-belge, ifade ve ra- pordanyararlandı. Egebank'ın Demi- rel başkanlığında bir grup tarafindan içinin boşaltıldığını ortaya koyan ki- taptan bazı bölümler şöyie: Egebank'ın satın alıntnası 1998 yılı ilkbahannda, dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in önerisiyle Egebank'ı satm almak için harekete geçen Yahya Murat Demirel, bankanın o dönemdeki sahibi Hûseyin Bayraktar'la masaya oturdu. Banka- ya 97 milyon 500 bin dolar değer bi- çildi. Paranm ödenmesi üç biçimde gerçekleşti. Üçte biri Bayraktar'ın Egebank'tan kendi şirketlerine verdi- ği kredilere sayıldı. Üçte biri, Bayrak- tar'ın Yahya Murat Demirel'e ait şir- Off-shöre bankacüık Demirel. Türkiye'deki sistemin dışına çıkarak denetım dışı para toplayıp bunlan kendısine ait şirketlere kredi olarak vermek için Kıbns üzennden gırişimde bulundu. Önce Prudential Off- Shore'u kurdu. Bu tutmayınca Egebank Off-Shore'u devreye soktu. Bunun için KKTC Ekonomi Bakanlığı'na yanıltıcı belgeler gönderdi. Demirel, off- shore aracılığıyla 86 milyon 969 bin dolar topladı. Bunun 73 ketlere satış öncesi kredi vermesiyle karşılandı. Üçte biri için de Yahya De- mirel, kamu bankalanndan nakte çev- rilebilir kredi alıp Bayraktar'a verdi. Böylece Demirel. cebinden hiç para harcamaksızın banka sahibi oldu. Süleyman Demirel, yeğenine ban- kanın büyürne sürecinde yardımmı esirgemedi. Örneğin, banka Azerbay- can'a açılacağı zaman Devlet Başka- nı Haydar AMyev'e mektup yazdı. Bankalararası illşki Araştırma, banka boşaltmalarda uy- gulanan yöntemlerden birinin de ben- zer bankalann birlikte hareket etmesi olduğunu ortaya koyuyor. Demirel bu çerçevede bankacüık dilinde "backto back" adı verilen yöntemi uyguladı. milyon 43 bin dolannı çoğu paravan şirketler olmak üzere kendi kontrolü altındakı şirketlere aktardı. Banka çalışanlannın off-shore hesaplannı arttırması için baskı yaptı. Kimi şube müdürlerinin ifadeleri kitapta aynntılanyla yer alıyor. Demirel, off-shore paralannı Türkiye dışına kredi olarak çıkmış gibi göstermek için Virgin Adalan'ndan şırket satın aldı. Yani, içi boşaltılan bankalar birbirle- rine karşılıklı borç vererek banka ka- sasını kendi kasalan gibi kullandılar. Demirel, Bank Ekspres'le 60 milyon, Esbank'la 22.8 milyon. Bank Kapi- tal'le 10 milyon, Iktisat Bankası ile 2 milyon, Interbank'la 900 bin, Pamuk- bank'la 7.5 milyon dolarlık karşılıklı kredilendirme ilişkisi kurdu. Pamuk- bank hariç, bu bankalann tümü, dev- letin kontrolüne geçmiş durumda. Nail Keçili ile ortakhk Demirel'in, Egebank sahipliği süre- cinde birlikte hareket ettiği kişilerin başmda Cenajans'ın sahibi Nafl Keçi- ü geliyordu. Demirel, Egebank'tan Keçili'ye ait şirketlere kredi veriyor. bu paralar dolaşıp Demirel'in kasası- Kamu bankalarının desteği Demirel, gerek bankayı satın alırken gerekse bankanın içini boşaltmak üzere doldururken kamu bankalanndan büyük destek gördü. Demirel'e ait dört şirketin Halkbank'taki kamuoyuna açıklanmayan numarası 52 (Dempa), 71 (Dempanel), 94 (Üniversal Holdıng). 95 (Era Finansman) idi. Demirel Egebank'ı satın alma sürecı ve sonrasında bu firmalann Halkbank'tan doğrudan aldığı ya da Halkbank'ı garantör göstererek öteki bankalardan aldığı kredilerin toplamı 100 milyon doları buluyordu. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlannda bu riskler her yıl bıldinldı, yöneticiler uyanldı. Bir Halkbank yetkilisi bu tür kredilenn hep "•ödenmemek üzere" alındığını, bu kredilere kendilerinin, "tabuta vadeli kredi" admı verdiklerini söyledi. Kamu bankalannın Egebank nedeniyle uğradığı zarann tümü henüz çıkanlabilmiş değıl. Çünkü, Egebank dış bankalardan kredi alırken Halkbank garantör oldu. Borcu ödeme zamanı geldığinde, yabancı banka Halkbank'ın kapısına dayanınca ödenmesi gereken miktar ortaya çıkıyor. Bu çerçevede haziran ayında 10 milyon dolarlık bir ödeme var. na giriyordu. Bu ilişkileri gerçekleşti- ren ait düzey görevlilerinin ifadeleri para trafiğini rüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Keçili ile Demirel, Türki- ye'nin tanıtımı işini de üzerlerine al- mışlardı. Bu konudaki girişimleri dö- nemin cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel himaye edecekti. Kitapta tanıtım üzerine yapılan toplantılar ve yazış- malar da aynntılanyla yer alıyor. Curbette Egebank Egebank'a iki ay daha el konmasay- dı, başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa kentinde de şubeler açıhp gurbetçilerin parası toplanacaktı. Bu- nun için Almanya'da yerler bile tutul- muş, ortaklıklar oluşturulmuştu. Ban- kayı inceleyen murakıplar, "Gurbet- çileri Allah korumuş" demekten ken- dilerini alamadılar. Paravan klşller Egebank'ın içini boşaltmak için kullanılan yöntemlerden biri de bi- linçsiz, saf kişilere kurdurulan para- van şirketlere borç yüklemek. Bunun için bir çoban bir de inşaat işçisi kul- lanıldı. Muammer Gök adh kişi, De- mirel'in villasında işçi olarak çalışı- yordu. "Senisigortalıyapacağız,nüras cüzdanını getir" dedıler. O da verdi. Bu nüfus cüzdanıyla RM adlı dış tica- ret şirketi kuruldu. Örneğin, Yahya Demirerin şirketlerinden birine kre- di verilince bir süre sonra RM Dış Ti- caret Şirketi bu borcu üstlendiğine ilişkin yazı gönderiyoTdu. Böylece Yahya'nnı şirketi tertemiz oluyordu. ilginç ydntemler Bankaya el konduktan sonra da ça- lışmaya devam eden Demirel persone- îiparalan bankadan çıkarmak için il- ginç yöntemler kullandı. Örneğin Ka- dıköy Şubesi'ndeki 3 milyon dolar ön- ce 703 bin liradan TL'ye çevriliyor. 2 trilyon 108 milyar ediyor. Bu para şu- be değiştirip yeniden dolara çevrili- yor. Bu kez kur 467 bin lira olarak uy- gulanıyor. 4.5 milyon dolar ediyoı. Sonuç olarak bankanın devlete yük- lediği 101 milyar 300 milyon dolan buluyor. Ümit Yayıncüık'tan çıkan ki- tapta devletin denetleme kurumlan- nın bankanın içi boşaltıhrken hazırla- dığı raporlardan da almtılaryer ahyor. Cezaları altı ay ertelendi F tipinde umutsuz tahliyeler Haber Merkezi - Ölüm orucu ve açlık grevlerinde gen dönülmez noktaya geleri \e kalıcı hafıza kaybına uğrayan (Wernicke Korsakoff hastalığı) 13 tutuklu. Ceza Muhakemelen Usulü Yasası uyannca. cezalan 6 ay ertelenerek tahliye edildi. Izmir Yeşüyurt Devlet Hastanesi'nden önceki gün akşam saatlerinde Sevgi Erdoğan, Ümit Kanh. Banş Yüdırım, \Iesut Avcu Serhat Karadumanlı. Kenan Korkankorkmaz, Gökhan Ozocak, Ozgür Kılıç, Kemal Benli. Yılmaz Babarümgöz. Tamer Çadurı, Ulaş Göktaş adlı rutuklular tahliye edildi. CMLJK'nın 399. maddesi uyannca daha önce Eylem Yeşilbaş \ e Hatice Yazgan'ın da cezalan ertelenmişti. Oturma eylemi F tipi cezaevlerine ve tecride karşı 226. gününe giren. şu ana kadar 23 tutuklu ve hükümlünün yaşamını, yaklaşık 50 kişinin ise hafızasını yıtirdiği ölüm orucu sorununun çözüme kavuşturulması için 19 sivil toplum örgütü oturma eylemi düzenledi. İHD İstanbul Şubesi önünde düzenlenen "siyah sessiz tepld" eylemıne. tutuklu ve hükümlü yakınlan da destek verdi. MesutYılmaz, Açba'nın soru önergesini yamtladı. Yılmaz'dan AİHM bilançosu • Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, FP Afyon Milletvekili Sait Açba'nın yazıh soru önergesine verdiği yanıtta, 1990 yılından itibaren Türkiye aleyhine 131 davanın sonuçlandığını belirtti. .\NKARA(ANKA)- Başbakan Yardrmcısı Mesut Yılmaz, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde (AİHM). Türkiye aleyhine 2700 dava açıldığını, başvurularda kamulaştırma ve ifade özgürlüğü davalannm önemli yer tuttuğunu bildu"dı. Mesut Yılmaz, FP Afyon Milletvekili Sait Açba'nın yazılı soru önergesini yanıtlarken Türkiye 'nın AlHM'nin zorunlu yargı yetkisini tanıdığı 1990 yılından itibaren Türkiye aleyhine açılan 131 davanın sonuçlandığını belirtti. AlHM'nin incelemekte olduğu, Türkiye aleyhine açılan davalann sayısının ise 2700 olduğunu açıklayan Yılmaz, bunlann 701'inin hükümetın bilgisine sunulduğunu ifade etti. Dava konuları Yılmaz, Türk yurttaşlan tarafindan açılan davalann konulannı da şöyle sıraladı: "Kamulaştırma bedellerine itiraz, köy yakma \e boşaltma olaylan, yaşam hakkmın ihlalkri (kayıp şahıslar ve faili meçhul adam öldürmeler), işkence ve körü muamele, haksız gözaltına alınma, gözam süresinin u/unluğu, düşünce \e ifade özgürlüğü, adli yargılanma hakkmın ihlali, Yüksek Askeri Şûra kararlan, uzun yargılama, parti kapatmalaıia UgiB baş\urular.**
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog