Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ HABERLER Kavakçı'nın yargılanması • ANKARA(AA)- Merve Safa Ka\akı,ı nın, eskı eşı Alı Ahmad Abushanab dan boşanmasına ılı^kın karar ılamında >anlış adres bıldırerek sdhtecılık\aptığı gerek(,esıyle 10 yıla kadar ağır hapıs ıstemıyle yargılanmasına devamedıldı Mahkeme, sanık Ka\akçı"nın savunmasının alınması ıçın ABD yetkılı makamlanna \ azılan talımat cevabının beklenmesıne karar vererek duru>may ı erteledı Elektriğe yıne zam • Ekonomi Servisi - TLDAŞ. dunden ge<,erlı olmak uzere elektrık fıyatlarına > uzde 3 oranında zam yaptı Konutlarda kullanılan elektnğın bınm fı\atı 80 bın 150 bın lıradan, 82 bın 600 lıraya çıktı Boylece mart ay ından bu yana elektnğe gelen zam oranı \uzde 5^ 3"e ula^tı Tren ücretleri zamlandı • ANKARA (AA)- TCDD, tren ucretlenne yuzde 7 ıle 8 arasında değışen oranlarla zam ptı Dunden ıtıbaren terh olan zamlarla ydarpaşa Ankara arasında sefer yapan Başkent Ekspresı nde bıletfıyatı 12 mılyon lıraya yukseldı Ankara- Basmane arasında sefer yapan tzmır Ma\ ı Trenı"nde ıse bılet fıyatlan 11 mılyon lıraya çıktı CHP Ankara İl Başkanı Selmanpakoğlu, partisinin ivmesinin hızla yükseleceğini söyledi: 80 darbesi bizi de etküediBARIŞ DOSTER CHP Ankara tl Başkanı Mustafa Selmanpakoğlu, par- tısının ay sonunda yapılacak kurultayın sonra CHP'nın ıv - mesının hızla yükseleceğini behrterek "Kurultaydanonce açıklanacak projeler \e genel başkanın \ereceği mesajlar. partimizin geleceği açısından çokonemli" dedı CHP nınde dığer tum partıler gıbı 1980 darbesınden etkılendığını vur- gulayan Selmanpakoğlu, par- tısındekı demokrası dışı uy gu- lamalara hep karşı çıktığını soyledı CHP Ankara tl Başkanı ol- madan once, ıl yonetımınde uç > ıl başkan y ardımcılığı yapan \e aynı zamanda Inşaat Mu- • Sıyası yozlaşmanın en onemlı nedenının, 1980 darbesı olduğunu, sıyasal hastalıklann hepsının CHP'ye de bulaştığını belırten Ankara îl Başkanı Mustafa Selmanpakoğlu, "Oysa bu hastalıklann bıze bulaşmaması gerekırdı" dedı Selmanpakoğlu, Anadolu değerlennı ve Anadolu'dakı aydınlanma bınkımını sahıplenmemn, sağa kaymak anlamına gelmedığını sozlenne ekledı hendıslen Odası Ankara Şu- yozlaşmanın en onemlı nede- kentler de dahiL. pek çok yer- besı Başkanı olan Selmanpa- koğlu, başında bulunduğu oda- nın da ınsanı, toplumu ve ka- muyu one çıkaran pohtıkala- n benımsemesı nedenıyle, yo- netıcı olarak sıkıntı çekmedı- ğınıanlattı De\ let Bakanı Ke- mal Derviş'ın somut bır şey- ler ortaya koymadığmı, verdı- ğı umutların alkışlandığını vurgulayan Mustafa Selman- pakoğlu, "Derviş'in balonu yakında söner" dedı Sıyası nının, 1980 darbesı olduğunu, sıyasal hastalıklann hepsının CHP'ye de bulaştığını belır ten Selmanpakoğlu, "Ojsabu hastahklann bize bulaşmama- sı gerektrdl Gelinen noktada, önumuzdeki kurultav da par- timızdekı kadnılann \enılen- mesi ve guçknmesi açısından çok umitli olamasak bile. asla umıtsız ülmamaliMz. Çunku delegemizin yansı sağdm u sa- hibidir, gidişaü gorur. Bıiyuk de ıhelik hukukuna sahip çı- kan, anridemokratik u\gula- malan eleştiren adav lann ka- /anması. partimizdeki demok- ratik damann gucunu goste- rir" dıye konuştu CHP'den ayrılanlann bır bolumunun, derebeylıklen yı- kıldığı ıçın, bır bolumunun ıse demokratık mucadele ala- nı kalmadığı gerekçesıyle koptuklanna dıkkat çeken Sel- manpakoğlu, ıddıalann aksı- ne, CHP'nın sağa kaymadığı- nı savundu Anadolu değer- lennı ve Anadolu'dakı aydın- lanma bınkımını sahıplenme- mn, sağa kaymak anlamına gelmedığının altını çızen Mustafa Selmanpakoğlu şov- le devam ettı "Ortak uretinıe, pa> laşıma ve da\ anışma> a davab değer- leri öne çıkarmak sağcılık de- ğü, a\dınlanmacı bir davTa- nışür. Anadolu'nun sol değer- lerini savunmak. solun evren- selliğini reddetmek anlamına gelmez. CHP. insanlann so- mut sorunlanna çozum urrtir; yerli sanaviciyi. üreticiyi, ko> - İüyu koruyan potitikalarla hal- kın karşısına çıkarsa. guçlü bir çekim mcrkezi oluş- turacaktır." Akrep operasyonu iddianamesi: TDK çiftlik gibi kullanıldı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Anka- ra DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, eskı Turk Dıl Kurumu (TDK) Baijkanı Prof Dr Abmet Bkan Er- cilasun un da aralann- da bulunduğu 13 sa- nık hakkında çete kur- dukları ve gorevı ko- tuye kullandıkları ge- rekçesıyle dava açtı Ataturk'un kurduğu kurumun çıftlık gıbı kullanıldığına dıkkat çekılen ıddıanamede, sanıkların 6 ay ıle 24 yıl arasında değışen oranlarda hapıs ceza- larına çarptınlması ıs- tendı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan 13 sayfalık ıddıana- mede, kurumda, zım- mete para geçırme olaylarının ve ıhale yolsuzluklarının ya- pıldığı ıhbarı uzerıne, Başbakanlık Teftış Ku- rulu nun hazırladığı ıkı ayn rapora yer ve- rıldı tddıanamede, yolsuzluklann 1996'da başladığı behrtılerek sayman Mustafa Kurt- cuoğlu'nun kurumun amır ve memurları ta- rafından hımaye gor- duğü kaydedıldı Sanıkların fıılı ve hukukı durumlarınm ayn ayn anlatıldığı ıd- dıanamede, Kurtcuoğ- lu'nunl 996-2000 yıl- ları arasında yaklaşık 1 tnlyon lırayı zımme- tıne geçırdığının an- laşıldığı kaydedıldı Iddıanamede, "Prof. Dr. Hamza Zulfıkar'ın, amiri olarak denetim görevini yapmadığı, Kurtcuoğlu'nun ra- hatça at oynarmasına goz yumduğu, kurum amirinin bu kadar per- vasızca hareket eden, işlediği yolsuzluğu, ka- nunsuzİuğu yapan say- manın bu eylemlerin- den haberdar olması gereknği" vurgulandı Ekmekyoksa barış dayok Bakırköy Sümer Holding'de çauşan ve Turk-lş'e bağh Teksif Sendikası'na üye olan bir grup işçû dün IMF ve hükumeti protesto ettı. Istiklal Caddesi'ndeki ANAP tl Başkanlığı binası onunde toplanan grup adına yapılan açıklamada, ekonomik krizle biiiikte hükumetin kendilerini açbğa mahkûm ettiği belirtilerek hükumetin istifa etmesi istendi. Açıklamada, goreve gelecek özelleştirmeden sorumlu De\let Bakanı 1 nın samimi olması gerektiği vıırgulanarak "\eni devlet bakanı, mutlaka ışçmın sesine kulak vermelidir" denikii. Açıklamamn ardından .,.*,». işçilerui sonınlannı dile getiren mektup, Devtet ~"~ Bakanı Mehmet Keçeciler'e iletilmek uzere ANAP tstanbul İl Başkanlığı'na teslim edildi. "Işte IMF işte Brtzıha. Arjantin", "Ekmeğimize uzanan eller kırüsın". "Ekmek yoksa barış da yok" yazılı dövizleri taşıvan topluluk sık sık "Kahrolsun IMF bağunsız Turkıve", "Hukumet istifa Derviş Amerika'va", "Suskun toplum istemiyoruz" ve u Yar saçlann lüle lüle, Yalova sana gule guie" sloganlannı attı. (Fotoğraf \LPER TbRGUT) CHP'nin deniz ulaşım projesi: Limanlar yeniden yapılanmalı İstanbul Haber Ser- visi - CHP Bıhm. Yo- netım, Kultur Platfor- mu ulaşım endustnsı- nın, ulkelerın ekono- mik kalkınmasında en onemlı faktorlerden bı- n olduğunu vurgulaya- rak Turkıye'nın denız ulaşımına ve lımanla- ra onem vermesının, yaşamsal bır zorunlu- luk olduğunu belırttı CHP Bıhm, Yone- tım, Kultur Platformu Pera Palas Otelı nde duzenledığı toplantıda, lımanlarda venıden ya- pılanma ve ekonomik v enmlıhklenn arttınl- ması konusundakı pro- jelennı açıkladı Çok sayıda sektor temsılcısının de katıl- dığı toplantıda, konu uzennde çalışan 5 kı- şılık bılımsel ekıp adı- na sunuş > apan Yıldi2 Teknık Unıversıtesı Oğretım Uyesı Prof Dr Yalçın Yüksel, lı- manlann ekonomik bır v arlık olduğuna dıkkat çekerek lımanlann ve denız tıcaretının gehş- mesı ıçın Turkıye'nın stratejık planlama yap- ması gerektığını ıfade ettı Yüksel onenlennı şoyle sıraladı • Lımanlara hızmet veren ıç ulaşım ağı ge- lıştınlmelı, bu bağlam- da demıryollanna yatı- nm > apılmahdır • Bılgısayar tekno- lojısı lıman ışletmecı- lığınde hızla devreye sokulmalıdır • Ozellıkle deprem bolgelennde lımanla- ra aıt acıl eylem plan- lan hazırlanmalı, gu- venlık sıstemlen ku- rulmahdır • Yonetım karmaşa- sı ortadan kaldınlmah, yetkılenn paylaşılması sağlanmalıdır • Sıyası kaygılar ta- şımayan ozerk bır lı- man otontesı kurulma- hdır Cazprom'dan açıklama: Siyasi sorunlar projeyi durduramaz MOSKOVA (AA) - Mavı Akım boru hattı- nın yapımını ustlenen Rusya'nın doğalgaz te- kelı Gazprom, u Turld- ye'deki siyasi sorunlar, projenın uvgulanması- nı durdurmavacak" açıklaması yaptı Gazprom Yonetım Kurulu uyelennden YU- ri Goryayinov Inter- faks'a dun yaptığı açık- lamada, projenın uygu- .».Janmasının ağustos "*~ayında denızaltı bolu- munun ınşaanrun başla- ması ıle tepe noktasına çıkacağını belırttı Habere gore Rus yet- kılı "Bir sorun vanh, Turk parlamentosu. be- lirii bir ulkeden doğal- gaz ahmına belırlı bir kota kovdu. Bizim te- maslanmız Ue bu kota aşridT ıfadelennı de kul- landı Gazprom'un Turk partnerlennın, çıkan sı- yası sorunlann çozumu ıçın çaba gosterdıklen- nı ve kendılennden, ın- şaatın surmesını ıste- dıklennı belırten Gorya- yınov, "Hattan gaz ak- tanlması, 2002 yıluun ilk çevTeğinde başlaya- cak"dedı Goryayınov, hattm de- nız dıbı mşaatının baş- laması ıçın tum hazıruk- lann tamamlandığını, TBMM'nın, hukumet- ler arasında ımzalanan Mavı Akım anlaşması- na ek ılgılı belgeyı onay- laması ıle bırhkte bu kısmm ınşaatının start alacağını belırttı. Galeri • Sergi • Atölye • Sanatcvı .(0212)293 89 78 metin e. kafkas 16 MAYIS -16 HAZİRAN 2001 ADTİ6AN ŞAKAYIK SOKAK NO 54/1 NIŞANTASI / TEL 247 90 81 GALERİ ve SERGİ İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perarekkım@superonlıne com KARSU TEKSTIL GALERISI SEMA BOYANCI TZt&uH, 3 1 M A Y I S 2 2 H A Z I R A N 2 0 0 1 Gazetecıler S tesı Yazariar Sk No 26 80300 Esentepe İSTANBUL Tel (212)288 33 89/Faks (0212)267 24 44 www gailery@karsu com tr J U A N BOTELLA LUCAS MUSTAFA HORASAN GÜL ILGAZ TEMÜR KÖRAN ÖMER ORHUN IRFAN ÖNURMEN M I C H A E L SCHON SELAHATTIN Y I L D I R I M K O R A T Ö R L E V E N T Ç » L I K O t L U 11 MAYIS - 9 HAZİRAN 2001 'KARŞI GALERİ ve SERGİ İlanlannız İçin (0212) 293 89 78 perareklam@superonlıne com muhsin bilyap (akademık - elışı) resım at«lyesı daımı eergısi »arraf al! sok no 27 moda kadıkoy • tel 33O 81 1O ISTİUAL CADDESİ ELHAHIIA PASAJI 251/203 »EYOClU İJTAN8UI TEl (0-212) 24S 15 01 lnlo#k<rsı com GALERİ ve SERGİ İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@superonlıne com 4 Mayıs - 8 Haziran 2001 Yapı Kredı Kultur Merkezı Kâam Taşkent Sanat Gal V I C T O R 25Njsaa - 30 Haziran 4 Ç^ BOGAZKÖY'DE î KARATEPE'YE -C %f .:! 7 VASARELY Resım - Heykel - Halı Sergısı r^~ Dünyasmın^e^fi * KÜLTÜR SANAT YAYINCIUK KOLTÜR SANAT YAV1NCIUK YAPI KREDİ KULTUR MERKEZI Istîktât Caddeu, No 285 80050 Bcyoğlu Bu sergı Yapı Xrtfdı Kultur Safiac Yivmaltk A Ş tarafındar? Yapı ve Kredı Banksı AjŞ IÇIB duzenknnBflır YAPI KREDI KULTUR MERKEZİ Istiklal Caddesı, No 28S 80050 Bevogla Bu sergı Macanstan C umhurıven lsranbul Başkonsolosluğu nun katkılanvla apı Kredı Kriltur Sanat 1 .ıvmtılık \ Ş tarafından Yapı ı<- Kredı Baakan \ J. ıçın domıltnraifW HAYAT1NIZA RENK KATMAK IÇIN GEREKEN HERŞEY Ş1MDİ TEK BIR ÇAT1ALTÎNDA /AMATÖRVEYAPROFESYONEL HER TURLU SAHATSAL HOBI MAKnVEGRAFKMALZEMEfRİ /TUALLER • YAĞLI,AKRUK VE SULU BOYALM /RESIM KAĞITIARI /DERECai KALEMLER VE PASTEUfR /ŞÖVALE1İR /AHŞAP,CAM,SERMM)KVEKUMAŞ 60YALARI •PARAFfc* VE MUM BOYMJtfB UHAT « SRAf» HUaEBti SAJt Ife Uü Jfl V*onagı Cd Aktev* Sk. Halıîbey Pas^ı isni 80200 NİŞANTAŞI TeVFK 0212.23219 48 E-MAİLfniftttsMlr ALEVBİLGİN AYGÜLAKKALAY BERRİN ÜSDİKEN TAŞÖZ GÜLAYOGANSOY GÜLŞEN KABAN MAKBULE NALÇAKAR MEHTAPKUZUCU NİLGÜN DAYICIOĞLU RUBABE KARACA TÜRKAN HOLAT ZÜHAL EKMEKÇİ ZÜHALİNAN RESIM SERGISI 2 -16 Haziran 2001 Açı/if Kokteyl. 18.00 -1930 ATATURK KULTUR MLRKEZI 80090 faksını htanbul Serği Pazar ve Paıarcst ftaOt n f 10 00 18 00 arası gtııUbtlı,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog