Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZlRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tuncay Özkan'a cezadavası • ANKARA (AA)- -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Radikal gazetesinde yazdığı bir yazıda, tçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın kişilik îıaklanna hakaret ettiği .gerekçesiyle. yazar Tuncay Özkan ve gazetenin Sorumlu "Yazıişleri Müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında dava açtı. Özkan ve Çakkalkurt'un 3 ay 15'er gûnden 16'şar aya kadar hapisleri istendi. MASAK'a ihbar yağıyor • ANKARA (ANKA) - Maliye Bakanı Sümer Oral, Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanhğı'na (MASAK) değişik kurum ve kuruluşlardan 1242 ihbar ve şikâyet geldiğini belirterek bu ihbar ve şikâyetler esas almarak 637 dosya oluşturulduğunu ve dosyalar üzerinde çalışıldığını bildirdi. Altınbaş serbest • ADANA(AA)- Adana DGM'deki duruşmada, "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptınlan ve cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen Doğal Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkam Yasin Altınbaş, cezaevinden çıktı. DSP'den Gistifa • BALIKEStR (Cumhuriyet) - Balıkesir'de DSP'li il genel meclisi üyeleri Yüksel Taşaltı. Şerafettin Sağlam, Mümin Dünder, Temi Önder, Ibrahim Güçlü ve Hüsamettin Özdoğan partilerinden istifaetti. Jandarmaya • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, jandarmanın operasyonlannı eleştirdi. Türk, "Yetkilerimizi kullanırken ölçülü olmak zorundayız. Yetkiyi kullanırken hukuk dışma çıkılmamalı. Bunu aşarsanız, yetkinizi aşmış olursunuz. Bazen de yetkinin kullanılmasında üslup önemlidir" dedi. Adalet Bakanı Türk, siyasilerin yargıya müdahale etmemesi gerektiğini de söyledi. 'Derviş rakibim değil' • Istanbul Haber Servisi - Eski lstanbul Büyükşehir Belediye Başkam Recep Tayyip Erdoğan. Devlet Bakanı Kemal Derviş'i kendine rakip görmediğini belirterek "'Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, parlamenter mücadelenin, siyasi mücadelenin içerisine girebilir" dedi. Düzeltme Meriç Velidedeoğlu'nun yazısının son paragrafındaki "stadyum" sözcüğü, "stadyumları" olacaktı. Özür dileriz. Tantan, vali yardımcılan için düzenlenen eğitim programmda konuştu • Vali yardımcılarına "Halksizden ne istiyorsa bilin ve onlara kapınızı açın" diyen Tantan, bunun ekonominin gelişmesinde etkili olacağını Halkı dinleyin söyledi. Adaletli çalışın • "Adaletli çalışın. Halk, adaleti sağlayan yöneticilerin yantnda saf tutar. Hizmeti halk için yaparsanız onlar yanınızda olur ve sizleri destekler." Hukuk devleti • "Yapılacak çalışmalara sivil toplum kuruluşları da alınmalı. Dernek ve vakıflar halka hizmet için kullanılmalı. Böylece hukuk devleti olma özelliği artar." Halk adaletbnm yanındaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - îçişleri Bakanı Sadettin Tantan, mülki idare amirlerinin halka yakın olmalarını isteyerek, halkın adaleti sağlayan yöneticilerin yanında olacağını söyledi. tçişleri Bakanlığı Srrateji Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Ortadoğu Amme îdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin birlikte yürüttüğü "Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesi"nin illerde uygulamasmv gerçekleştirecek vali yardımcılan için hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Toplantıda konuşan îçişleri Bakanı Tantan, yerel yönetimlerin kaliteli ve nitelikli hizmet üretmesi için bu projeye gereksinim duyulduğunu belirterek "Hizmetlerin halka yansıtümasında elinizde gerçek bilgi yoksa, kaynaklann harcanmasında sıkınn olur" dedi. K.aynakların israf edilmemesi ve verimliliğin arttınlmasında kullanılacağını anlatan Tantan, şöyle devam etti: "Örneğin bir bölgede araç yoğunluğu var. İş de yok. Başka bir yerde ise iş var, araç ve teçhizat yok ise bu durum beürienip ona göre önlem alınacakör." Vali yardımcılarına "Halksizden ne istiyorsa bilin ve onlara kapınızı açuı" diyen Tantan, bu sayede halkın desteğinin ahnacağım, bu desteğin ise güvenliğin sağlanmasında, ekonominin gelişmesinde etkili olacağını söyledi. Hizmetin taşraya mülki idare sayesinde aktanldığını belirten Tantan, vali yardımcılanndan adaletli çalışmalannı istedi. Tantan, "Halk, adaleti sağlayan yöneticilerin yanında saf tutar. Hizmeti halk için yaparsanız onlar sizin yanınızda olur ve sizleri destekler" dedi. Yapılacak çalışmalara sivil toplum kuruluşlannın da alınması gerektiğini belirten Tantan, bu sayede hukuk devleti olma özelliğinin artacağını vurguladı. îllerde bulunan dernek ve vakıflann ideolojisi ve yapısına bakılmaksızın bunların halka hizmet noktasında kullanılması gerektiğini anlatan Tantan, "Îçişleri Bakanlığınuz bunu iç dinamikleriyle sağlarsa hizmeti en üst düzeye çıkanr. bu da ülkemizin geleceği açısuıdan çok önemlidir" dedi. Fazilet Partisi Mahkemeye meydan okuyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Anayasa Mahkemesi, FP'nin kapatılmasıyla ilgili da- vada son aşamaya gelirken; si- yasi yasaklı Necmettin Erba- kan'ın FP milletvekilleriyle Anadolu'da yaptığı gövde gös- terisi ve parti yönetiminin yük- sek mahkemeye dönük eleştiri- leri tartışma yarattı. FP Genel Başkan Yardımcısı Bahri Zen- gin, yenilikçilerin tepki göster- diği son yayınında "Meclis ve hükümetin üstünde yer alan Anayasa Mahkemesi'nin oluşu- mu demokratik değil" dedi. Erbakan' ın, Recep Tayyip Er- doğan'ın girişimlerine karşı baş- lattığı Anadolu turunun, kapa- tılma davasından önceye rastla- ması dikkat çekti. Elazığ'da göv- de gösterisi yapan Erbakan, 3 Haziran pazar günü Trabzon'da FP teşkilatınca ağırlanacak. lstanbul ÜniversitesiAta'yıyiirüyüşleandı Istanbul Üıüversitesi öğretim üyeleri, öğrenci- ler ve çabşanian, "Atatürk'ü Anma ve Genç- lik Yürüyüşü" düzenledüer. tstanbul Üniver- sitesi (It) Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemda- roğlu, çeşitli fakülteterin dekanlan. öğretim üyeleri,öğrenciler ve üniversite çahşanlan dün sabah Orman Fakültesi önünde toplandılar. t t Rektörü Prof. Dr. Kemal Akmdaroğlu yü- rüyüşü n başlangıcuıda yapüğı konuşnıada, "Her koşuldaödünvermeksizin Atamızın izm- den gitmeye devam edeceğünize söz veriyo- ruz" dedi. Bilezikçi Çiftliği'nde sona eren "Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü"nün ardından,bu yıl düzenlenençeşitü tumuvalar- da başanlar elde eden, birincilikler kazanan tstanbul Üniyershesiöğrendtakunlannaödiii- teri \erildi. Ödül töreninden sonra ormanlık sahada yapılan piknikte. öğrenciler, öğretim üyeleri ve İİİ çahşanlan hoşçavakit geçirdikr. (Fotoğraf: ALPER tZBUL) Akşin: Müze partisi olmayacağız ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Prof. Mümtaz Soysalın 'Türldye'yi Türkiye'den yönetme' ilkesiyle oluşturmaya çalıştığı soldaki yeni hareketin girişimcilerinden Prof. Sina Akşin, kurmayı hedefledikleri partinin müze partisi olmayacağını, amaçlannın iktidara gelmek olduğunu söyledi. Akşin, "Arnk insanlar soyadlannın peşinden gftmemeh" dedi. Ankara Cumhuriyet Okurlan'nın (CUMOK) 275. toplanüsı Prof. Dr. Sina Akşin'in katılımıyla yapıldı. Prof. Akşin, kurmayı düşündükleri Atatürkçü ve ulusalcı parti ile ilgili düşüncelerini dinleyicilerle paylaştı. Atatürkçülüğün 1950"den sonra tasfiye edildiğine ve Türkiye'nin şeyhlik- ağalık sistemi ile yönetilmeye başlandığma vurgu yaparak CHP'nin sağcılaştığını ve bu kötü gidişe dur diyemediğini söyledi. Akşin, Türkiye'nin 1950'den beri şiddetle Atatürkçü bir partiye ihtiyacı olduğunu belirterek "1950'den beri Türkiye'de Atatürkçü parti yok. Soyadlaruun peşinden gitmek Atatürkçülere yakışmaz" dedi. Kurulması düşünülen parti hakkında dinleyicilerin sorulannı da yanıtlayan Akşin, partiyi bu ay içinde kurmuş olacaklannı dile getirdi. Türkiye'nin borç batağına saplanarak sömürge olmaya başladığını vurgulayan Akşin, "Borçlanmaya, özeUeştirmetere hayır; üretime ve aydınlanmaya evet" dedi. "İktidara gelme olasıkğı nedir?" sorusu üzerine Akşin, "Müze partisi olmayacağız. Amacımız iktidara gelmek " yanıtını verdi. Akşin, "Solun bütün kesimlerini kucaklay acak mısınız?'' soruları üzerine, partinin ilkelerini kabul eden herkese kapılannm açık olduğu açıklamasını yaptı. Akşin. "Sos>alist bir parti değiliz ve bu çevrelerden eleştirüer almamız doğal. CHP ve DSP'yi de sol parti olarak görmüyoruz, tnönü ise progranumızın radikal olduğunu söyledi" diye konuştu. Matador Kilit isim îranlı Muhtari SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA - Mersin'de bir kamyonda ele geçirilen 21 ton esrar ve 600 kilo baz morfinle ilgili olarak Is- tanbul'da gerçekleştirilen "Matador Operasyonu" sonucunda yakalanan, uluslararası uyuşturucu mafyasının lideri olduğu savlanan Urfi Çetinka- ya'nın da yargılandığı da- vada, tutuklu sanıklardan Arif Ozcan, davanın sey- rini değişürecek ve kap- samını büyütecek açıkla- malar yaptı. Uyuşturucu- yu îranlı olduğunu söyle- diği Ali Muhtari'nin Tür- kiye'ye soktuğunu söyle- yen Ozcan, "Bugüne dek ismini450bin mark alaca- ğım var diye açıklamamış- tun. Ama şimdi söylüyo- rum" dedi. Özcan, uyuş- turucu işini Îranlı olduğu- nu belirttiği Ali Muhta- ri'nin organize ettiğini söyledi. Duruşmada, tutuklu sa- nıklar Mehmet Balar Ner- gjz, Mustafa Nergiz, Arif Ozcan, Servet Yiğit, Or- han Abu, Calip Yüzbaşı- oğlu, Mahmut Köseisma- iloğlu ve tutuksuz sanık Çetinkaya'nın eski eşi Hediye Sekman ile yaka- lanan gıyabi tutuklu th/as Yavuz hazır bulundu. Mahkeme, Yavuz hak- kındaki gıyabi tutukluluk kararıru da vicahiye çevir- di. Duruşmayı 27 Hazi- ran'a erteledi. IRMIKI AYDIN ENGİN aengin(a doruk.net.tr Önceki günkü tiyatroyu eğ- lenerek mi, kederlenerek mi, öfkelenerek mi izlediniz? Özelleştirmecien sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalo- va'dan söz ediyorum. Hani ANAP'ın "temizyüzü" olarak tanınan, belki de sahiden öy- le olan, Meclis'te iki laft üst üs- te getirmeyi beceren az sayı- daki politikacılardan, çoğu kez kendisiyle ve partisiyle tu- tarlı davranan, genç, liberal si- yasetçiler kuşağının '7y/"lerin- den sayılan Yüksel Yalo- va'dan... Özelleştirmeden sorumlu devlet bakanıydı. Ama sade- ce sorumlu değil, özelleştir- menin ateşli bir yandaşıydı da, Önceki gün gönülsüz de ol- sa, liderinin zoruyla da olsa, tükürdüğünü yalamaya çalı- şırken yaptığı açıklamada "programı kesinlikte destek- lediğini" de söyledi. Bu söz zorlama değildi. Ya- lova ve Yalovagıller "prog- ram"\a da, IMF'ye sunulan ni- yet mektubuyla da bütünüyle mutabık. Ama kalktı Tütün Yasası söz Oldubittiye Ne Getirilir, Ne Getirilmez? konusu olduğunda, "Tütün Yasası öyle oldubittiye getiri- lemez" dedi. Şimdi tutup "Yoksa Tütün Yasası oldubittiye mi getirili- yor" diye sormalı mıyız? Bu saçma bir soru olmaz mı? Şeker Yasası çıkarken böy- le bir soru sorulmuş muydu? Tahıl destekleme fiyatları tartışması sırasında fiyat tes- pitine ilişkin böyle birtartışma anımsayan var mı? Kemal Derviş "755 bin liradan zırnık fazla vermem"; Tarım Bakanı da "176'dan zırnık aşağı in- mem" derlerken bir oldubitti tartışmasına tanık olduk mu? Enerji Yasası'nin apartopar çıktığı günleri şöyle bir gözü- nüzün önüne getirin. Biroldu- bitti miydi, yoksa kimse ne olup bittiğini anlamadan yasa çıkanlmış mıydı? Doğalgaz Yasası'nın aynn- tılarını arayıp da belleğinde bulabilecek kim var aramız- da? Enine boyuna tartışılmış olaydı bellekte bir izi kalırdı. Bellekte iz bırakmaması, an- cak oldubittiye getirilmesiyle açıklanabilir. ••• Biz yine önceki günün yiği- dine, hem liberal ekonominin ateşli yandaşı olup hem tütün üreticisinin çıkarlarını savun- maya kalkışan politikacı Yük- sel Yalova'ya dönelim. Kişi olarak çok önemli oldu- ğundan değil. Ama çok önemli bir örnek olduğundan. Türkiye'de politika esnafının "kalibresi"m ve "katitesi"r\\ ölçmekte pek iyi bir ölçüt oluşturduğundan onagelelim. Şeker Yasası, evde çayımı- za koyduğumuz iki kaşık şe- kere dolaylı etki yapacak. A- ma şekerpancarı üreten çiftçi- leri doğrudan etkileyecek. Ya daha yoksullaşacaklar ya da farklı ürünler ekmek ya da dik- mek zorunda kalacaklar. Şeker Yasası, TBMM'den geçen "Derviş Yasalan"n\n il- kiydi. Jet hızıyla geçti. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Ki- mileri "Şekerpancarı hasadı- nın zamanı da değil; şeker fabrikalannın üç vardiya ça- lıştığı kampanya günleri de değil, ne demeye ac//yasa/ar- dan sayıldı da, hemen yasa- laştınldı" diye sordular. Oldu, bitti, Şeker Yasası çıktı. Içinizde Yüksel Yalo- va'nın bir "oldubitti itirazı"n\ anımsayan var mı? Peki Enerji Yasası'nda, Do- ğalgaz Yasası'nda?, Telekom Yasası'nda?.. Gelin tahıl (özellikle buğday) destekleme fiyatlan tartışma- sına bakalım. Tarım Bakanı Gökalp yeri göğü birbirine ka- tarken Yüksel Yalova hiç ağ- zını açtı mı? "Kim imzaladıy- sa o düşünsün, buğday fiyat- lan IMF buyruğuyla saptan- maz. Buğday üreticisi köylü- ler perişan olur" dedi mi? Peki hepsinde sustu, hatta destekledi de Tütün Yasa- sı'nda niye böyle yaptı, siya- sal geleceğini yok etme riski- ni niye göze aldı? Yüksel Yalova Aydın millet- vekili. Aydın, Büyük Mende- res Ovası'nın kalbindeki il. Ege'de, özellikle Gediz, Kü- çük Menderes ve Büyük Menderes ovalannda bir siya- setçinin geleceği tütün üreti- cisinin çıkarian ile doğrudan orantılıdır. Tütüne iyi fiyat ve- rildiğinde, seçim bölgesine gi- dip bu "iyi fiyat''ın sizin çaba- larınızla sağlandığına tütün üreticilerini, çiftçileri, tütün tüccariarını, aracıları inandıra- bildiniz mi, bir sonraki seçim- de "parti lideri" engel olmaya kalksabile yeniden seçilmeni- zi önleyemez. Buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı söz ko- nusu oluncasusan Yalova'nın tütün söz konusu olunca kük- remesinin nedenine bir de bu gözle bakmaya ne dersiniz? Keza buğday fiyatları söz konusu olduğunda yere göğe sığmayıp, tütün gibi bir başka "tarım ürünü" söz konusu ol- duğunda kılını bile kıpırdat- mayan MHP'li Tarım Baka- nı'nın davranışını da bu açı- dan değerlendirmeye ne der- siniz?Milletvekillerinin, özel- likle bakanların "kalibresi" de "kalitesi" de son günlerdeki tartışmalann aynasında bire- biryansryor... POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA 'Yürü-t Ya Kulum!./ Cumhuriyet'in Ankara Temsilcisi Mustafa Bal- bay'ın Ümit Yayıncılık'tan çıkan son kitabı 'Yü- rü-t Ya Kulum'u okudunuz mu? Balbay, 'Yürü-t YaKulum'da Yahya Murat De- mirel'in 'önlenemez yükselişi'n\, ardından 'ön/e- nemez çöküşü'nu anlatıyor... Mustafa Balbay, çürümüşlüğün fotoğrafını çek- miş!.. Soygun ve vurgun!.. Yeni adıyla 'hortumlama' diyoruz... Türkiye'yi bataklığa sürükleyenler, otuz-kırk yıl- dır 'yiyenlerle', 'yeğenleh' koruyup kollayanlar, si- yaseti çıkar düzeniyle örtüştürenler, toplumu hep kandırdılar... Bir yanda, bile bile 'zehirli mantar' yemeğini yi- yipölen çocuklarının ardından "Allah verdi, Allah aldı" diyenler; öte yanda, kamu bankalannı hor- tumlayanlara 'helal olsun' diyenler, derken Türki- ye soygun ve vurgun cenneti oldu... Mustafa Balbay, insanın tüylerini diken diken e- den 'hortumlama'yt anlatırken 'devlet ıçindeki' uzantılara değinip şöyle diyor: "Halkbank yöneticilerinin 9O'lı yıllar boyunca bütün banka sahiplerine yaptığı katkılan tarih ay- nca yazacak..." Yahya Murat Demirel'in kredi alan dört şirketi var... Adları ve kod numaraları şöyle: "1- 52 Dempa, 2- 71 Dempanel, 3- 94 Üniver- sal Holding, 4- 95 Era Finansman Pazar/ama". Balbay'ın kitabında, ortaya çıkan çok önemli bir bölüm var... Denetleme elemanları şöyle diyor: "Halkbank ten ve Emlak Bankası'ndan kredi aianlar, genellikle geri ödeme koşullarıyla ilgilen- mezler. Çünkü geri ödemeye niyetleri yoktur. Çoğunluk 'geriye ödeyeceksem niye kredi alayım' der. Bu nedenle Halkbank'ı denetleyen arkadaş- lanmız, böylesi kredilere 'tabuta vadeli krediler' adını koyar." • • • Gördünüz mü nasıl oluyor hortumlama? Birileri 100-200 milyon dolar kredi alıyor ve bunu geri ödemiyorL Sonra? Kamu bankalannın görev zarartarı birden 25 mil- yar dolara yükseliyor!.. Kamu bankaları 'Yağma Hasan'ın böreği' gi- bi!.. Gelelim Yahya Murat Demirel'in Halkbank'tan al- dığı kredilerin dökümüne... "52 No'lu firma, onaylı kredi52 milyon 205 bin dolar dövize natık teminat mektubu, 20 milyar //- ra teminat mektubu. 71 No'lu firma; 33 milyon 700 bin dolar dövi- ze natık teminat mektubu (DNTM), 3 milyon 137 bin mark DNTM. 95 No'lu firma; 9 milyon 373 bin mark DNTM, 10 milyon 150 bin dolar DNTM. 94 No'lu firma; 7.5 milyon dolar DNTM. Toplam, 96 milyon 55 bin dolar DNTM, 12 mil- yon 512 bin mark DNTM, 38 milyar 571 milyon //ra teminat mektubu. DNTM ve aval kredilerinin tümü, firmaların yurt- dışından sağladığı kredilerin garantisi olarak ve- rilmiştir. Risk toplamı 30.6.1998 tanhi itibanyla 26.6 tril- yon liraya, 30.9.1998 tarihi itibanyla 27.3 trilyon liraya yükselmiştir." • • • Gizli şirketler, gizli anlaşmalar... Mustafa Balbay, "Sistemin ö'zü bu" dedikten sonra ekliyor: "Şimdi gelelim közüne..." Aman neköz!.. Bank Ekspres, Demirel'in şirketlerine kredi ve- riyor... Toplam 60 milyon dolar!.. Egebank'tan sağa sola verilen kredilerin topla- mı bir çırpıda 100 milyon doları buluyor... Balbay diyor kı: "Karşılıklı kredilendirme işlemleri sırasında Egebank kredilerini kimlerin çektiğine baktığımız- da olağanûstü bir mesleksel paylaşım olduğunu görüyoruz. Yahya'nin kredilerinialmayı hak eden fiımalar adına karşı bankalara gıdenlere baktı- ğımızda çoğunun bankacılık dışında işleryaptığı- na tanıkoluyoruz. Egebank'a elkonulduktan son- ra yapılan incelemelerde bazı kredileri kimlerin çektiğı anlaşılamadı. Bazılannı ise bankanın şofö- rü Adil Demirci'n/n çektiği ortaya çıktı. Örneğin, Likya Turizm adına Bank Ekspres'ten gelen kre- dinin 14.5trilyonlukd///mfn/ Adil Demirci'nın çek- tiği anlaşıldı. Bir banka düşünün ki, şoförüne bile trilyonlar emanet ediyor." 'Yürü ya kulum'a. sadece 'V eklemişler ve hortumlamışlar... hikmet.cetinkayafocumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı Hikmet Çetinkaya ALACA BİR OFKE Ey benım aydınlık günleri beUe>en Turkıvem'. Ey benim ölüme alkış tutan halkım!.. Ey benim şafağın yolunu açan suskun akşamlann hüznünü yaşam biçımı sanan ınsanım!.. Ey benım özgürlüklen Erbakan Hoca'nın takkesinde arayan romantık avdınım!.. CumhurİYCÎ Çağ Pazarlama A Ş Türkocağı Cad. No.39/41 kitap kulübü (34334lCağaloğlu-lstanbuiTel (212)5140196
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog