Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

- 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER IVoel Baba'ya 900 bin dolar • i ANTALVA (AA) - Noel Baba Vakfi Genel Müdürii iMuammer Karabulut, Alman firması Siemens'in, •Demre'dekı Noel Baba (Saint Nicholas) Kilisesi'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için 900 bin dolar yardımda bulunacağını bildirdi. Karabulut, Siemens yetkililerinin önümüzdeki günlerde Antalya'ya gelerek vakıf yetkilıieri ile görüşeceklerini ve bu konuda protokol yapacaklannı belirtti. Muammer Karabulut, Siemens'in yapacağı yardımın Noel Baba Vakfı aracılığıyla kullandınlacağını sözlerine ekledi. Bin dolara öncelik • NE W YORK (AA) - Amerikan Göçmen Dairesi (INS), yabancı uzmanlara 1000 dolar karşılığında öncelikJı çalışma vizesi verecek. Vizeden, bilim adamlan. sporcular, üst düzey yöneticiler ve kalifiye işçiler yararlanacak. ABD'den normal vize almak isteyen kişiler 110 dolar ödüyor. 1000 dolarlık ödemenin, 110 dolardan ayn olarak alınacağı belirtildi. Uygulama yaygınlaştınldığında yılda 80 bin kişinin "öncelikli vizeden" yararlanacağı tahmin ediliyor. v Kadın Oyunları' Finlandiya'da • Haber Merkezi - Izmit Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sergilenen Dario Fo- Franca Rame'nin yazdığı ve Füsun Demirel'in çevirdiği "Kadın Oyunlan", Finlandiya'nın Tornio ve Isveç'in Haparanda kentlerinin ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlann Tiyarrosu Festivali'nin yanşmah bölümüne seçildi. Semih Çelenk'in yönettiği oyundaki dört kadını da Funda Ilhan canlandınyor. Geçen yıl sadece Baltık ülkelerinin katıldığı festivalin yanşmalı bölümünde 9 Avnıpa ülkesinden 18 oyun yer alıyor. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk TÜRKİYE'Yİ 40 YIL- DİR KAPISINDA BEKLETEN AB. KIB- RIS RUM KESİMİNİ TOPLULUĞUNA KATIYOR. (BASINDAN) TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy: 6 ay önce rezervasyon yaparlarsa yabancı turistten daha ucuza kalabilirler Yerli turist daha fazla harcıyorTRABZON (AA) - Türkiye Seya- hat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, "Türki- ye'de 13 milyon yabancı turisti ağır- larken 10 milyon yerli turisti gezdir- memiz lazun" dedi. Ulusoy, Trabzon Valisi Adil Ya- zar'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülkenin döviz girdisine ihtiyacı ol- duğunu belirtti. Ulusoy, turizm kül- türünün Türk insanına aşılanması ge- rektiğini vurgulayarak sözlerini şöy- le sürdürdü: "Tiirkiye bir ekonomik sıkınödan geçiyor. Bunlar bugünkü • Ulusoy, iç turizmin canlanacağını, otel işletmecilerinin Türk turisti tercih ettiklerini anlattı. Ulusoy şunlan dile getirdi: "Türkler harcıyor, alıyor ve geziyor. Yerli turist yüzde 35 daha fazla harcıyor. Yabancı turist bir elmadan 2 tane alacaksa bizim turistler 3 tane alır." sıkmtılar değiL 30-40 yülık sıkınülar. Bu olay yalnızca bizim hatalanmız değü, Türkhe'nin konumu itibariyla çok güçlü olmasını istemeyenlerin de katkısı vardır. 13 mih on turistin ülke- mize gelmesinden çok memnunuz. A- ma ben 13 milyon turisti ağırlarken 10 milyoıı da yerli turist gezdirmem la- zım. Alama'daki turisti Van'a getire- mezsem, Van'daki esnann yüzü gül- mezse, ekonomik sıkınülar yaşanır." Ulusoy, yerli turistlerin tatil prog- ramlannı bir yıl önce yapması gerek- tiğine işaret ederek şunlan söyledi: "Maalesef biz son günde otelimizi ayarlanz, son günde otobüs bilerini alınz. Bunu da temmuz, ağustos ay- lanna sıkısörınz. Yurtdışından gelen- ler bir yıl önce parasını yabrnuş, ona göre planını yapnuşür. Türk turistler 6 ay önce progranunı yapsın. bize bil- dirsin, yurtdışından gelenin fi> an ne ise ondan yüzde 10 daha ucuza tatil yapsın. Türkiye'deki turistler yeterli derecede tatil yapamıyorlar. Maalesef ekonomik sıkıntının vermiş olduğu dertler bunda etkilidir." Türkiye'de turizmin geleceğinin parlak olduğuna işaret eden Ulusoy, iç turizmin canlanacağını, otel işlet- mecilerinin Türk turisti tercih ettik- lerini anlattı. Ulusoy, şunlan dile ge- tirdi: Türkler harcıyor, ahyorve ge- ziyor. Yerli turist yüzde 35 daha fazla harcıyor. Yabancı turist bir elmadan 2 tane alacaksa bizim turistler 3 tane aur, içkiyi yabancı turist bir kadeh içecekse bizimkiler iki kadeh içer. Türk turistler gezi programıyla top- luca seyahat ermeyi ve seyahat acen- teleri ile gezmeyi başardığı zaman iş çÖzülecektir. Ben buna da seviniyo- rum. Şu anda bizim 3.5 mihon dola- runız iç turizmde dönüyor." PAZAR GÜNLERÎ EKMEK YOK Fırıncılardan uyarı eylemi İSTANBUUKADI- KÖY (AA) - tstan- bul'daki fınn işyerlerin- de örgütlü sendikalar, 6 aydır süren toplu iş söz- leşmesi görüşmelerin- de anlaşma sağlanama- ması üzerine, 3 Haziran Pazar gününden itiba- ren pazar günleri ek- mek üretmeme karan aldılar. Türk-lş'e bağlı Tek Gıda-lş, Hak-tş'e bağ- lı Öz Gıda-lş ve DlSK'e bağh Gıda-lş sendikalan tarafmdan yapılan ortak yazılı açıklamada, Ekmek Sanayii işverenJer Sen- dikası ile 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi gö- rüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzeri- ne, uyan eylemi yapma karan alındığı belirtil- di. 3 bin finnda, 30 bin fınn işçisinin günde 12 saat çalışarak kente ek- mek ürettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Ekmek basına bakka- la 40 bin lira veren nnn işverenleri, fınn işçisi- nin toplu iş sözleşmesi- ni tıka\ arak çahşma ba- nşını dinamitlemişler- dir" denildi. Öz Gıda-lş Sendika- sı Marmara Bölge Baş- kanı Halil Akçay, pazar günleri ekmek çıkar- mama eyleminin, işve- ren sendikasıyla yaşa- nacak gelişmelere göre süreceğini belirterek iş- veren sendikasından yetki itirazmı çekmele- rini ve işçinin maddi durumunun düzeltil- mesirıi istediklerini söyledi. Sokak çocuklan diplomalarını aldı Haber Merkezi- Bostancı Halk Eğitim Merkezi ve Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurslara katılan 10-14 yaş grubu sokak çocuklan sertifika ve diplomalannı aldı. Yel- değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde kalan 20 çocuk, okuma- yazma, el sanatlan, ev ekonomisi ve resim başta olmak üzere toplam yedi branşta eğitim kursuna katıldı. Kurslan başanyla tamamlayan sokak çocuklan, ilkokul diplomalan ve el sanatlan sertifikalannı, SHÇEK ll Müdür Yardımcısı MineTekin, Kadıköv Kaymakamı Hü- seyin Eker, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Inci Beşpınar. Bos- tancı Halk Eğitim Merkezi Müdürii Reyya Kodal ile Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Gümur Ertürk ve sosyal hiz- metler uzmaru öğretmenlerinin elinden aldılar. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Cumhupbaşkanı - Padişah Fankı... Geçenlerde yazdığım bir yazıda, bir yasanın cum- hurbaşkanımız tarafmdan da "onaylanarak" Resmi Gazete'de yayımlandığından söz etme yanlışlığını yaptım! Değerli meslektaşım ve dostum Prof. Dr. Rona Aybay adamın yakasını bırakır mı?.. "Geçen aylarda 'veto' konusunda da uyardım sizleri" diye kükredi telefonda. Tabii bununla da ye- tinmedi, biraz sonra elinde "82 Anayasası" olarak bilinen ve en son değişikliklerle düzeltilmiş olan "TC Anayasası'yla" kapıma dayandı. Gerçekten Prof. Aybay'ın özenle vurguladığı üze- re cumhurbaşkanımızın yasalan ne "onaylama" hakkı var ne de "veto etme" hakkı. "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilehni" düzenleyen maddeler arasında "C" altbaşlığıyla, "Kanunlann Cumhurbaşkanmca Yayımlanması"n\ düzenleyen 89. madde aynen şöyle: "Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunlan on beş gün içinde yayımlar. Yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, btr daha görijşülmek üzere, bu hususta gösterdiği ge- rekçe ile bihikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Mil- let Meclisi'ne geri gönderir. Bütçe kanunlan, bu hükme tabi değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen ka- nunu aynen kabul ederse kanun cumhurbaşkanm- ca yayımlanır. Meclis geri gönderilen kanunda ye- ni bir değişiklik yaparsa, cumhurbaşkanı değiştiri- len kanunu tekrar Meclıs'e gerigönderebilir. Anayasa değişıkliklerine ilişkin hükümler saklı- dır." • • • Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenle- yen 104. maddede de görevleri arasında, ''kanun- lan yayımlamak" yazılı. Ne bir "onay" söz konusu ne de bir "veto hakkı"... Yani Sevgili Rona Aybay, bizlere kızarken sonu- na kadar haklıydı. Zaten özenle vurguladığı üzere demokratik bir ülkenin cumhurbaşkanının böyle yet- kileri olmaz. Böyle yetkiler, ancak "padişahlara öz- gü"yetkilerdi ve biz bunları çoktan geride bırakmış- tık. ••* Gene geçen hafta, TBMM içindeki bir tartışma- da Fazilet Partisi milletvekillerinden Sayın Nazlı llı- cak, MHP'li milletvekillerine hitaben, "Uluyacağını- za, kitap okuyun.." gibisınden bir şeyler söylemiş. Ve kıyamet kopmuş. Vedoğrusunu isterseniz, ne- den kızdtklarına bir türiü akıl erdiremedim... Öğrenciliğımiz sırasında; şimdi bir kısmı milletve- kili, bir kısmı kendine "ülkücü baba" sıfatını layık gö- ren kabadayı ve bir kısmı da "demokrat işadamı" olarak aramızda dolaşan "ülkücüler", garip garip çığlıklar atarlardı. Daha sonra bu çığlıklann kurt ulu- masına "öykünme" olduğunu öğrendik... Kendilerine "bozkurt" sıfatını memnuniyetle alan ve bir bozkurt gibi "ulumaya" özen gösteren bu sa- yın milletvekillerinin, "ulumayın" lafına neden kız- dığını anlamak mümkün mü? Ama burası Türkiye. Bu güzel vatanımızda her şey mümkün. Zaman zaman müthış şaşırsak da... • • • Sayın Ruhat Mengi, Sabah gazetesindeki sütu- nunda, 26 Mayıs'ta yazdığım yazıda sergilediğim ve çok samimi düşüncelerimin dile geldiği ve "27 Ma- yıs Devrimi"ne sahip çıkmaya çabalayan yazıma itiraz ediyor. Yazdıklarından anladığıma göre; 26 Mayıs 196O'ta Türkiye'de demokrasinin var oldu- ğunu "vehmediyor". Ne diyeyim?.. Ben farklı düşü- nüyorum. 27 Mayıs 2001 'de böyle bir hareket olsa "Yaşa- sın 27 Mayıs Devrimı" deyip demeyeceğimi soru- yor. Olaylan, yaşandığı tarihsel dönemde değerlendir- mek gerekir. 28 Şubat 1997'deki muhtıra, 27 Ma- yıs Devrimi'nin günümüz koşullanna uyarlanması- dır. Ve ben buna da sahip çıkıyorum... Bende çeliş- ki yok, ama galiba birileri müthiş çelişkiler içinde... ŞALPAZARIAŞLIYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001,9 Esas Trabzon ilı, Şalpazan ılçesı. Doğancı köyünden Ali oğlu 1339 d.lu Hüseyin Kılıç tarafmdan oğlu Hüseyin ve Ayşe'den olma Vakfıkebır. 24.11.1953 d.lu Ah Rıza Kılıç'ın 27 sene kadar evvel çalışmak üzere köyden aynldığını, bu tanhten sonra kendisınden herhangi bir haber alınamadığım. yaptığı tüm araştırmalara rağmen adresini \e yaşadığım tespit edeme- dığını. bu nedenle gaıplıgıne karar venlmesinı ıstemiş olmak- la, Gaip >iıkanda açık kımlıgı yazılı bulunan Ali Rıza Kılıç hakkında malumatlan bulunaniann ılan tanhuıden ıtibaren bir yıl ıçerisınde Şalpazan Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin 2001 9 esas sayılı dosyasından bahısle mahkememıze bilgi vermele- n ve gaip de hayatta ise keza onun da sağlık durumunu ve ad- resinın bildirilmesi ilan olunur. Basın: 29970 kaliteyse kalite! güvenceyse güvence! armağansa armağan! sistemse sistem! ucuzluksa ucuzluk! Birinci elden ikinci el • Birinci Kalite • HP ve Siemens • 14" Renkli Monitör • Webokul.com Armağanlı • Hemen Teslim 210$ 230$ 250$ 265$Siemens Pentium 120 H P / Siemens Pentium 133 Siemens Pentium 166 • Stoklarımız sınırlı sayıdadır. • Talepler öncelik sırasına göre karşılanır. • % 18 KDV fiyatlara dahil değildir. • 15" monitör farkı 30 $, 17" monitör farkı 50 $. • Bilgisayar bedeileri USD olarak kabul edilir. • Tamamı peşindir. BİLGİSAYARINIZI NASIL ALACAKSINIZ? • ANADOLU MEDYA'nın Garantı Bankası, Zincirlikuyu Şb. 9098788-4 no'lu hesabına, seçtiğiniz bilgisayar'ın bedelini yatırıp, dekontu (0212) 211 59 32 no'ya fakslayınız. • Ödemeyi izleyen 4 gün içinde ürün adresinize kargo ile teslim edilecektır. Kargo ücreti alıcıya aıttir. HP / Siemens Pentium 200mmx ANADOLU MEDYA PAZARLAMA LTD.ŞTI. Ali Sami Yen Sokak Koru Apt. 3-A K.2 D.31 Gayrettepe - istanbul Tel. : (0212) 273 00 66 -275 69 37 -275 98 10-210 85 44 210 85 45-320 33 00 (5 HAT) Faks: (0212)21159 32 e-mail: anadolumedya@mynet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog