Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel YayınYönetmenı: Ibrahim Yıldız • Yaaişlen Müdürü: Saihn Alpaslan % Sorumlu Müdür Fikret İlkiz • Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat: Cengiz Yıldırım • Ekonomı: Özlem Yüzak 0 Kültür Handan Şenköken 9 Spor: Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Duzeltme. Abdullab Yazıcı • Bılgı- Belge: Edibe Buğra 0 Yurl Haberlerr Mehmet Faraç 0 A\rupa Temsılcısı Güra> Öz Yayın Kunılu İlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç. Hikmet Çetinka\a. Şükran Soner. İbrahim Y iklız,Orhan Bursalı. Mustafa Balba>. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba> Atatürk Bulvan No 125, Kat 4,Bakanlıklar-AnkaraTel:4195020(7hat), Faks 4195027 0 Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352 S.23Tel:4411220. Faks 44191170AdanaTemsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, tnönu Cd 119 S No:l Kat:l, Tel. 363 12 11. Faks 363 12 15 Müessese Müdürü Erol Erkut 0 Koordınatör Ahraet Korulsan 0 Mu- hasebe Bülent Yener0 tdare. Hüseyin Gürer 0 Satış Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönetim Kurulı Başkanı - Genel Müdür Cülbiı Erduran # Koordınatör Rehî Işıtman # üenel MudürV ardımcısı Se\daÇoban Tel 514 07 53 513*5 >*<ı-5l3S-WK.l. Faks 511846" >a>ım!a\an \e Basan: Yem Gun Haber Aıansı. Basm \e Yavıncılık A Ş Turkocajı Cad 39 41 Cağatoglu 34334 lstânbul PK 246 - Sırkecı 34435 lstanbul Tel (11 212) 512 05 05 120 hat l Faks (0212)51385 9< .cumhuriyet.com.tr 2 HAZtRAN 2001 İmsak:3.28 Güneş: 5.27 Öğle: 13.09 tkindi: 17.06 Akşam: 20.39 Yatsı: 22.27 Erzurum'da kış soğuğu • ERZLRLM(AA)- Yaz mevsiminın başladığı 1 Haziran'da Erzurum'da gecehavasıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceye düştü. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Işletme Müdürü Doç. Dr. Ali Koç. tanm arazilerinde yaptıkları ilk incelemelerde don meydana gelmediğini, tanmsal ürünlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak verim düşüklüğü olabileceğini belirtti. İşten atıldı, ikramiye kazandı • HOBART(AA)- Avustralya'nın güneyındeki ada eyaleti Tasmanya'nın başkenti Hobart'da işten çıkanlan bır tersane işçısi. aynı gün, piyangodan yaklaşık 5.5 trilyon Türk Lirası (4.5 milyon dolar) kazandı. GizJi kalbe dikkat • AJNKARA(AA)- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ankara Sağlık Eğitim Merkezi spor hekimlerinden Dr. Tanıer Çavuş, genç sporcularda egzersiz sonrası ortaya çikan ani ölümlere çok sık rastlandığını belirterek buna halk arasında "gizli kalp" olarak bilinen kardiomiopati hastalığının neden olduğunu söyledi. 15metneden tespit ediyon • VVASHINGTON (AA) -ABD'de, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla silah, bıçak, plastik bomba taşıyarüan 15 metre uzaktan tespit edebilen radar benzeri bir cihaz geliştirildi. Colorado'daki "Standart ve Teknoloji Enstitüsü"nün geliştirdiği sistemin. bu yıl sonundan itibaren kullanıma gırmesi bekleniyor. Napolyon'un ölümü • PARİS (AA) - Fransız İmparatoru Napolyon'un tutsak olarak geçirdiği yaşamının son yıllarında arsenikle zehırlenerek öldüğüne ilişkin yeni kanıtlar bulundu. Napolyon'a ait saç üstünde yapılan incelemeler sonucunda Imparator'un Güney Atlantik'teki Saint- Hellene Adası'nda Ingilizler tarafından kapatıldığı cezaevinde arsenik zehirlenmesinden öldüğü iddialan bu kanıtla birlikte biraz daha açıklığa kavuştu. Bir yılda 0.4 milyar ton üst tabaka toprak üreten doğanın erozyonla yitirdiği toprak miktarı ise yılda 25 milyar ton YaşhcÜiııyaıııııbaşı derttetstanbul Haber Servisi - Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varhklan Koruma Vakfı (TEMA) Başkanı Hayrettin Karaca. geleceğin ve bağımsızlığın temeli olan toprağı koruyacak düzenleme- lerin yapılması gerektiğini vurgula- yarak "ToprakYasasrnın çıkanlma- sını istedi. TEMA Vakfı'nın 1. Levent'teki 1907 Fenerbahçe Derneği'nde dü- zenlediği basın toplantısında konuşan Hayrettin Karaca. erozyonla kaybo- lan toprağın, ekonominin temeli olan tanrmn yok olmasına neden olduğu- • Tema Başkanı Hayrettin Karaca, erozyonla kaybolan toprağın tanmın yok olmasına neden olduğunu söyledi. Karaca. toprağı koruyacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayarak "Toprak Yasasf nın çıkanlmasını sitedi. nu söyledi. Universiteler ve diğer il- gili kurumlarla, hataları önlemek ve tanm alanlannı daha verimli kılmak amacıyla "Toprak Koruma ve Arazi KuUanım Kanun Tasansr hazırla- dıklannı belirten Karaca, tasannın TBMM gündemine ahnması için des- tek beklediklerini ifade etti. TEMA'nın verilerine göre, dünya nüfusu 2050'de 8.9 milyara ulaşacak. 1.2 milyar insan aç, temiz su bulamı- yor. dünya orman varlığı önemli ölçü- de azahrken dünyadaki 8 bin 615 kuş türünün yüzde 11 'ınin. memeli hayvan- lann ve balık türlerinin yüzde 25 inin soylan tükenmek üzere. Yorgun ve sahipsiz topraklar Türkiye toprakları ise yorgun ve sa- hipsiz. Endüstri devrimine kadarki 30 yıl boyunca dünya orman varlığında yüzde 1 'lik azalma için geçen süre 100 yılken aynı yüzde l'in şu an yok ol- ma süresi sadece bir yıl. Doğa tarafından bir yılda 0.4 milyar ton üst tabaka toprak üretilirken eroz- yonla yitirilen toprak miktan yılda 25 milyar ton. Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise her yıl Orman Ba- kanlığı bünyesinde toplanan Merkez Av Komisyonu'nun 2001 -2002 av se- zonuna ilişkin kararlarının, "kabul edflemez niteBkte" olduğu bildirildi. INVERSIYON Yatağan'ı boğulmaktan rüzgâr kurtardı ÖZCANÖZGÜR ROPlK BÖLGELER ÇÖLLEŞECEK Global ısınma Alaska'yı yeşertti Haber Merkezi - Havadan çekilen fotoğraflara göre, yeşil alan oranı son 50 yılda iki katı arttı. Uzmanlar kuzeyde çoğalan yeşilliğin. tropik bölgelerin de çölleşmesi anlamına geldiğini söylüyorlar. NTVMSNBC'de yer alan habere göre. Alaska'daki yeşillenme, iklim değişikliğinin beklenmeyen etkilerinden biri olarak görülüyor. 194O'lı yıllarda, Kuzey Alaska'da petrol aramalanna başlandığı zaman. bölgeden binlerce hava fotoğrafı alınmıştı. Amerikan ordusuna bağlı soğuk iklim araştırmacılan bir süre önce, son durumu karşılaştırmak için yeniden bölgede fotoğraflar çektiler ve 50 yıl öncekine oranla kuze> kutup dairesinde gözle görülür bir yeşillenme olduğunu gördüler. Bölgenin büyük bir bölümünde çalılar hem boy hem de kapladıklan alan olarak büyük gelişme göstermişlerdi. İnsan yasamına uygun hale gelebillr Kömür fosilleri üzerine yapılan araştırmalar benzer bir olu$umun 8 bin yıl önce, buzul çağının sonunda da meydana geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, bölgede yeni yeni çıkmaya başlayan bitkilerle birlikte Alaska'nın üzerinin bile insan yasamına uygun olabileceğini belirtiyorlar. Uzmanlar, şu anda vahşi olan birçok bölgenin küresel ısınmayla birlikte çiftlik olarak kullanılabileceğini söylüyorlar. ^ Haziran'da,2008Olimpi\atlan'nın e\ sahibini seçmek içinturiayanUluslararasıOİimpivatKornitesi'niikincikez ağırlayacak olan Pekinliler şu günlerde Uginç bir çevre et- kinliği düzenliyorlar. Kullanılmış pillerle dünya haritası çizen Pekinliler, 2008 Olimpiyatlan'nın Pekin'de yapılnıası için reklam yapmav ı da ihmal etmiyoriar. Olimpnat ambleminin üzerine pilleri yapıştıran öğren- ciler hem kentlerine olimpiyat vanşında destek olmoriar hem de çe\ re sorunlanna dikkat çekhorlar. (AP) Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA-Öldürücü sıcaklann baş- ladığına dikkat çeken Adana ll Sağ- lık Müdürü Dr. Alper Pişkin, "Özel- Bkk'çooıklar.kahx&staTi,şekerveböb- rek gibi kronlk hastalığı olanlar. ilaç, alkol kullananlar çok dikkatli dav- ranmak Güneşin eddsinien fazia his- settirdiği öğle saatlerinde dışan çık- mamalılar" dedi. "Kalp rahatsızh- jp, astımı, şekeri, böbrek rahatsızhğı olanlar, alkolikler ile zekâ ö/ürlü in- sanlann güneş ahında fazla kalma- malan gerektiğini" belirten Pişkin, "Bu durumda yapılacak ilk şey kişi- yi serin bir yere alarak başına ıslak bez kovmak" dedi. Klasik müziğin Oscar 'ları En çok ödülü Rattle aldıKültür Servisi - İngiltere'de bu yıl ikincisi düzenlenen 'Klasik Müzik Brit Ödülleri*, 31 Mayıs Perşembe gecesı Londra'daki Royal Albert Hall'de düzenlenen bir törenle vîrildi. Sunuculuğunu televizyon spikeri Katie Derham"ın yaptığı gecenin açılışını Bond grubu Vıvakii'nin 'Dört Mevsimi'ni çalarak yaptı. Klasik Müzik Brit Ödülleri Ada\ KomitesL dünyanın her yerinden klasik müzikle ilgilenen plak şirketi temsilcileri, gazeteciler ve radyo sunuculanndan oluşuyor. Gecede en çok ödülü 'Yılın Orkestra Albümü', 'Eleştirmen Ödülü1 ve 'Sıradışı Katkı" dallannda kazandığı üç ödülle şef Sir Sünon Rattle aldı. Bu yılki 'Klasik Müzik Brit Ödülleri'ni kazanan isimlerden bazılan şöyle: 'Yüın en i\i erkek sanatçısı' tenor Nigel Kennedy. 'Yılın en iyi kadın sanatçısı' Angela Gheorghiu 'Yılın Orkestra ,\lbümü*, Beıiin FUarmoniker - Sir Simon Rattle. Beyaz Saray'dan Jenna uyarısı ABD'de, yaşlan yetmediği halde bir restoranda içki ısmarlayan ve ihbar üzerine ceza alan Başkan George Bush'un iki/ kızları Jenna ve Barbara Bush. günün konusu olurken bu meselenin daha fazla uzahlmaması için Beyaz Saray, basını sert dille uyardı. Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, Jenna ve Barbarava ilişkin haberlere karşılık önce bir açıklama yavımlayarak "Bu bir aile meselesidir" dedi. Daha sonra basın toplantısında, Bush'un alkol konusundaki eski alışkanbğını da içeren sorular üzerine Fleischer. "Bu bir aile meselesi olarak kalmalı. Bu konuyu daha ne kadar devam ettirmek istediğiniz konusunda sizi çok dikkarle düşünmeve davet ediyorum" diye konuştu. YATAĞAN - Yatağan'da dün yine inversiyon meydana geldi ve havadaki kükürtdioksit oranı bir anda smır değerleri aşarak 3 bin mikrograma ulaştı. Bunun üzerine valiliğin önceden almış olduğu kararlar doğrulrusunda santral devre dışı bırakılırken belediye hoparlöründen yurttaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları yönünde uyanlar yapıldı. llerleyen saatlerde kükürtdioksit oranı anlık 10 bin mikrograma kadar ulaşırken saat 14.00 sıralannda çıkan rüzgâr Yatağan'ı bir kez daha kurtardı. Devre dışı kalan üniteler, dün akşam saat 18.00'den itibaren düşük seviyede üretime alındı. Yatağan Belediyesi Başkanı Haşmet Işık, santralın desülfurizasyon sisteminin hâlâ çalıştınlamamış olmasını eleştirerek "Ban çevreler bu sistemin çahşmayacağını söylemişri: hakh çıktılar" dedi. 5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ Her yer Bergama, Hepimiz Bergamalıyız lstanbul Haber Servisi - Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tstanbul Şubesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü "Bergama gerçeği'' ekseninde düzenlediği etkirüiklerle kutlayacak. Çok sayıda meslek odası, çevre örgütü ve sanatçının destek verdiği "Her yer Bergama, hepimiz BergamahyTz" etkinlikleri kapsamında, Taksim ve Bakırköy meydanlarında standlar açılacak, 5 Haziran'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Bulutsuzluk Özlemi. Moğollar ve Fuat Saka gibi sanatçılann katılacağı bır şenlik düzenlenecek. ÇMO tstanbul Şubesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Elektrik Mühendisleri Odası tstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. ÇMO tstanbul Şubesi Başkanı Songül Oztürk, siyanürle altın arayan Normandy Madencilik AŞ'nin hukuka karşın çahştınldığını belirtti. Bergama Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay Konyar da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün emperyalizme karşı direniş günü olmasını istedi. SoNUÇ BÎLDİRGESt Kurultayın gündemi boğazlar ve Akkuyu tstanbul Haber Servisi - Çevre Bakanlığrnın, İstanbul Valiliği, Şişli Belediyesi ve Koç Holding'in işbirliğiyle düzenlediği ve önceki gün başlayan "Uhısal 1. Çevre Çocuk Kuruütayı" sona erdi. Sonuç bildirgesinde, en önemli çevTe sorunlan arasında Akkuyu nükleer santralının yapımının yeniden gözden geçirilmesi, Denizli Horozu'nun korunması, boğazlardan petrol tankerlerinin geçirilmesinin önlenmesinin sağlanması ve bilinçsizlik gibi maddeler yer aldı. MESELA DEDIK ERDAL ATABEK Demokrasımız yeni bir boyut kazandı. protesto etmek ıçın domates atmak yasal bir hak oldu. Oysa bizim protestolanmız içinde öyle domates atmak. yumurta fır- latmak gibi şeyler yoktu. Bizım protesto bıçımlenmız farklıdır Hoşnutsuzluğumuzu genellikle suskun- lukla anlatınz. Öyle uzun uzun susmalarla bakıp durur- sak pek gönüllüolmadığımız anlaşılır. Eğer daha da kızmışsak mınldanmaya başlarız. Ortalığı bır mınltıdır kaplar. Protesto edılen şahıs vanımıza gelip de "Birdurum mu var?" derse, ona "Yokabi neobun?" deriz. başımızı öne eğenz. Onun için de bu domates atma olayı demokrası- mizde yeni bır dönemeç demektır. Demokratik domates... ÖYLEStNEBlRÇİZİMİŞTE!., e-posta : tan (a prizma. net. tr En demokratik sebze hangisi?.. Böylece sıyasal hayatımızda "en de- mokratik sebze" unvanmı da domates al- mış oluyor. Domates, bılindiği gibi en çok salatada kullanılır. Domates, salatalik bı- berle birlikte salata olur. kimi zaman da ta- ze soğan. nane. roka gibi sebzeler de ek- lenir Hepsinın yeşil renkleri içindedoma- tesın kırmızısı ayn bır yer tutar. "Doma- tesin çekirdeği kırnıın kırmızı" dıye şar- kısı bile vardır. Domateste bir halk sebze- si hali vardır amakann doyurmaz. Doma- tesi yersiruz. tadı hoşa gider de yemek ola- rak çeşidi azdır. Domates dolması yapılır. o kadar. Onun için depekdemokrasinin sim- gesi olmaya uygun değildir ama kader onu seçtı. Yoksa domatesin yerini pekâlâ yu- murta da alabilırdı. Domates gibi yumurtanın da demokra- tik özellıklen atılanın üstüne sıvaşması- dır. Bırı ezılerek ötekı kınlarak içındekmı atılanın üstünebulaştınr. Bu sı\aşma ve bu- laşma özellıklen de onlan demokratik vap- maya yetıyor. Batı da birde "pastaatma" vardır bıldiginiz gibi. Pastadakımı zaman arkadaş şakası olarak. kımi zaman da pro- testo amacıyla yüze atılıyor. o da yapışıp kalıy or. Neyse ki onu yalamak olanağı \ar- dırama surataher yapışan dayalanmaz doğ- rusu Hıyar atmak suç sayıltr mı? Domates. anla^ıldı ki demokratik bır an- latım aracı. Ama onun en yakın arkadaşı hıyar ne olacak? O demokrasi mücadele- sınekatılmayacak mı? Hıyarsız demokra- si olur mu? Salata tabağında mutluluğıı birlikte yaşayan bu iki arkadaşı demokra- tık mücadelenin ayınyor görünmesı vıcdan- lan sızlatmaz mı? Domates demokratik de hıyar otokratık mi? Bu durum bilumum hı- yarlara karşı yapılan birhaksızlık değil de nedir' Hıyan begenmeyebilirsiniz. Şekli şe- maılı sıze başka şey len çağnştırabilir ama. onun demokrasıye katkısını engelleyemez- siniz. Hele de kimı zaman yapılan yanlış- lar düşünülecek olursa protesto amacıyla hıyar firlatmak çok daha anlamlı olmaz mı? "*Buyapnğırazbal gibihıyarüknr" de- mek yerine -bu. hakaret suçuna gırebilir- anlamlı bır "hıyar protestosu" neden de- mokratik olmasın? "SerttirıCanacınr" de- nebılır. onun da kolayı bulunur. Langa hı- yan yerine Çengelköy "ün mini hıyarlan kul- lanılabilir. soyulmuş hıyar atılabilir. dilım- lenmiş hıyar bile işe yarar ki böylesinin ha- fif tuzlanmışı pek de lezzetli olur. Bu ara- da bir demet nane firlatmak "nenaneleryi- \enler"e. maydanozla protesto etmek "her şeye ma\dano/"" olanlarapek uygun demok- ratik yöntemler sayılabilir. Su atmak nasıl karşılanır?.. "Su atmak" bildiğıniz gibi. önünde bır bardak su bulunanlar tarafından çok uygu- lanan bırtepki bıçimıdır. Parlamentolarda -bızimki dahıl- sık sık su atarak tepkı gös- termeye tanık olunur. Gerçı "su ataraktepkigöstennek" de çe- şitli anlamlar taşıyabilir. Örneğin. "senin beynin sulanmış" demeye gelebilir ya da "suhısun sulu" anlamında sayılabilir. Bi- zım musluklardan akan suyun fırlatılma- sı "Senin bulaşüğın pislikkrhastaiıkyapı- yor" biçıminde yorumlanabilir. Geleneğimizde. giden birinin arkasından su dökmek. u Ha>ırlısıyla geri gelsin" an- lamını taşır. Acaba suyu önüne dökmek de •*Ha>ırtısı\1ageri0tsin" biçirrunde yorum- lanır mı? Suyla yapılan protestolarrn da pek çok biçımi bulunur ama en ıyısi gene bizimkidir. Susup susup önüne bakmak. çok kızın- ca mınldanmak, daha da kızınca dınldan- mak, ara sıra sızıldanmak. daha sonra zı- nldanmak hepsınden ıyidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog