Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus(g cumhuriyet.com.tr Kıdem Odeıicesi Kalkıyor mu? Dr. Engin ÜNSAL Maltepe K ıdem ödencesı (tazmi- nat), 1475sayılılşYa- sası'nın 14. maddesın- debelirtılen 1 yıllıkça- lışma süresini doldu- ran işçinin hizmet söz- leşmesının yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması durumunda işçiye ya da mirasçılanna ödenen paradır. Iş Yasası ve Deniz Iş Yasası arasında bu konuda bir uyum sağlanmışsa da Ba- sın Iş Yasası'nda kıdem ödencesı konu- sunda apayn ılkeler getirilmiştir. Kıdem ödencesi, bir anlamda. yılla- nnı bir işyenne vermış emekçının be- densel ve ruhsal aşınmasının göreceli olarak parasal karşılıgıdır. Başka bir yaklaşımla bu ödence, ışverenın hiz- met sözleşmesinı dilediğince sona er- dirmesinin önüne geçen caydıncı bir ön- lemdir. Özetle, işçinin iş güvencesinin bir aracıdır. Işverenler öteden ben bu kıdem öden- cesinı hiç sevmemışler ve bu sorumlu- luktan kurtulup, ışçilen diledikleri za- man işten çıkarabılme özgürlüğüne ka- vuşmak istemişlerdır. En son 1974 yı- lında. ladem ödencelenni bir sigorta şirketıne sigorta ettınp. ışçının hizmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi sözleşmesini dilediklen zaman sona er- dırmek girişiminde bulunmuşlardır. İş- çinin iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran bu girişim parlamenterhk dö- nemimde tarafimdan verilen bir yasa önensı ile Iş Yasası'nın 14. maddesının on beşinci nkrası olarak yasalaşmış ve kıdem ödencesinin özel ve tûzelkişiler tarafindan sigorta edilmesi önlenerek bu ödencenin işveren için kişisel bir borç olarak kalması sağlanmıştır. Bugünlerde konu yeniden kamuoyu- nun gündemine getinlmiştir. Avrupa Birliği'ne uyum sağlamak amacı ile ILO'nun 158 sayılı Iş Güvencesı Söz- leşmesi iç hukuka kazandınlmak ısten- mekte ve bununla ilgili yasa tasansı ça- lışmalan sırasında kıdem ödencesinin bugünkü ruteliği ve ışlevı değiştırilmek istenmektedir. Bunun için Iş Yasası'nın 14. maddesinin on altı ve on yedinci fik- ralanndan yararlanılmak istenmekte- dir. Yasanın bu hükümlerine göre çıka- nlacak biryasa ile sadece yaşlılık. emek- lilik, malullük ve toptan ödeme durum- lan ile sınırlı olmak üzere bir kıdem ödencesi fonu kurulması istenmektedir. 14. maddemn başlangıç hükümleri kal- dınlacak olursa ışçiler bundan böyle sadece yaşlılık, emeklilık. malullük. ölüm ve toptan ödeme durumlannda kıdem tazmınatı alabılecekler demek- tir. Böyle bir gelişme kazanılmış hak- lann yadsınması ve çalışanlara karşı büyük bir haksızlıktır. Bakanlığın bilım adamlanna hazırlattığı ış güvencesı ya- sa tasansında işçinin ancak yeterlili- ğinden, davTanışlanndan ya da işlet- menin, işyerinın veya ışin gerekJenn- den kaynaklanan nedenlerle ışten çı- kartılabileceği öngörülmüş, kanıtlama yükünü işverene vermiş ve işçinin ya- sal yollara başvurması ve ışverenın hak- lı olmadığına karar venlmesi durumun- da işçinin işe iadesı öngörülmüştür. İş- veren işe iade karanna uymazsa işçiye ücretınin en az 6 ay, en çok 1 senelik tutannı ödence olarak ödeme yükü- mündebırakılmıştır. Hazırlanan tasan- nın iş yasasının işverene ödencesiz ış- ten çıkarma hakkı veren 17. maddesi- nin kaldınlmasına ilişkın bir yaklaşımı yok. Öyle ise 158 sayılı sözleşme iç hu- kuka kazandınlırken işçiye iş güvence- sınden çok işvereneişten çıkarma özgür- lüğü gihencesigetınlıyor görünümü or- ta>a çıkmaktadır. Işverenler bir ara işsizlık sigortasının yasalaştığını, bu nedenle kıdem öden- cesinin ışsiz kalacak işçiye ekonomik güç sağlama işlev inin artık başka bir ya- sa tarafindan üstlenildiğini ve bu neden- le kıdem ödencesıne gerek kalmadığı- nı ilen sürmüşlerdi. 4447 sayılı işsizlık Sigortası Yasası ışsizlik ödeneğı ödemeye 1 Mart 2002 tarihınden sonra baslayacak. Bu sıgor- tanın işsiz kalana, en az 1080 gün pnm ödemiş olmak koşulu ile, en çok 300 gün süre ile prim ödeneği öngörüyor ve ış- sizlik ödeneğınm, sigortalırun son 4 ay- lık prime esas kazançlan dikkate alına- rak hesaplanan günliik ortalama net ka- zancının, yüzde 50'sı olacağı belırtılı- yor. Ocretlerin düşük olduğu ya da bord- rolara düşük yansıtıldığı ülkemizde bu ödeneğin önemli olmadığı ortaya çık- maktadır. Iş güvencesı yasa tasansı ve kıdem ödencesı fonu kurulması yasalaşırsa, bu yapılırken Iş Yasası'nın 17. madde- sine dokunulmaz ve 14. maddede ön- görülen kıdem ödencesı bu yasalar yü- rürlüğe girdı diye kaldınlırsa çalışmaya- şamımızda çok büyük bir karmaşa ya- şanacağından ve çalışma banşının çok ciddı olarak bozulacağından kımsenin kuşkusu olmasın. Eğer konu Çalışma Bakanı 'nın acık- ladığı gibi. fon tasansının yasalaşma- sından sonra işe girenler bu yasanın hü- kümleri ile bağlı olacak ve halen çalış- makta olanlann kazanılmış haklan sak- lı tutulacaksa. iş güvenlıği ile ılgıli so- runlar sadece dondurulmuş olacakûr. tle- ridekı yıllarda bu yeru düzenlemenin sa- dece işverene işten çıkarma güvenlıği getıreceğı daha açık olarak ortaya çıka- caktır. Hazırlanan iş güvenlıği tasansı yeter- sızdir. Işverenler işe iade karanna uy- mayarak, bir defaya mahsus olmak üze- re. tazminat vererek yargı kararlannın uygulanmasınıengelleyebileceklerdir. Oysa bu hüküm, işe iade karanna uy- mayan işverenın. o karara uyuncaya ka- dar. işçinin ücretinden sorumlu tutulma- sı biçımınde olmalıydı. Ülkenin bu eko- nomik knz ortamında çalışma banşına özen göstermek çok önemlıdır. Işçıle- rin kıdem ödencesi konusunda kaza- nılmış haklannı ortadan kaldınna ça- bası, hayat pahalılığından ötürü çok zor günler yaşayan işçinin ıçine düştüğü yangına benzın dökmekten başka bir şey değildir. lşçilerin böylesı girişimleri peygam- ber sabn ile karşılayacaklannı hiç san- mıyoruz. (e-unsal superonline.com - faks: 0212 252 17 60) EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Unudunuz Fenerbahçe... Onu denedik, bunu denedik! Hepsi fos çıktı. Kimi iki anahtar verecekti; biri ev, biri araba için, olmadı. Bu sözü söyleyen az kaldı, Yüce Dıvan'a gidecekti, zor kurtuldu... Kimi, dört eğılimı içınde topladığını söy- ledi, "Benim memurum işıni bilir" dedi, o da yaka- sını Yüce Divan'dan güçlükle kurtardı. Kimi, şeriat yolunu denedi, kendını siyaset dışında buldu. Kimi, Türk'ün en güçlü savunucusu benim dedi, birde bak- tıklMF'lereboyuneğmiş... Kimi, hizipçilikyüzünden Meclis'e adam gönderemedi. Kimi, bir zamanların "umudu" iken hem geçmişini hem de kişiliğini unut- tu! Bütün bu partiler, liderler hangi yuzle seçmenin kar- şısına çıkacaklar, çıkabilecekler? Şimdi yeni oluşumlar hazırlanıyor! Sağda solda ye- ni parti arayışları... Yine bildiklerimız, tanıdıklanmız... Geçmişte halka bir yarar sağlamamış anlayışlar, ki- şilikler... Ne dersiniz, bir de Fenerbahçe'yi denesek mi?.. En büyük taraftar onda! En büyük coşku, güven onda! San-Lacivertli bir siyasal parti kurulsa ilk ge- nel seçimde yüzde onluk barajı aşmaz mı? Tek ba- şına iktidar olacak sayıyı bulmaz mı? Yönetimi başanlı bir sınav vermiş. Oyunculanna milyonlarca dolar ödemiş. Kasası dolu. Kulübe ye- ni olanaklar sağlamış. Büyük kazançlar elde etmiş. Kimseye borcu yok!.. Günümüzde ünlü işadamlan politikayagiriyor, baş- bakan bile oluyor. Italya'da Berlusconi gibi!.. Biz- de de Sabancı, Koç vb. biri neden aynı yolu tutma- sın? Son günlerde işadamlan çevresinde böyle bir eğilim görülmeye başlamadı mı? Ama işte denedik, gördük, Türkhalkı Fenerbahçe'nin yanında!.. Yıldı- nm'lı, Dündar'lı, Rüştü'lu, Denizli lı bir kadro ne- den bir partide bir araya gelmesin! Yabancı uzman ararsanız, onlar da var: Halkın omzunda taşıdığı bir Revivo, bir Andersson, bir Rapaçic... Koalisyon gerekirse, neden Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep, Trabzon da bu ülke yönetimine katılma- sın!.. Hiç korkmayalım, halkın büyük güvenini elde eden bir futbolcu kadrosu ülkeyı şimdiki politikacı- lardan çok daha iyi yönetecektir. Hem de halkın bü- yük desteğiyle... Fenerbahçe'nin beş yıl sonra şampiyon olması, ba- kın nasıl tüm ülkeyı ayağa kaldırdı? Büyük kentler- den en uzak kasabalara, köylere kadar gecelergün- düzlerboyubayramedilmesininbiranlamıyokmu? Yurttaşlar artık politikacılara güvenemiyor. Hiçbir de- diklerine inanmıyor. Halkımız binbir sıkıntı içinde çır- pınırken Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, Galatasa- ray'ın dünya ölçüsündeki üstünlüğü ile güç, inanç, güven kazanıyor. Yaşama bağlanıyor! Şaka değil ha! Ben bu işi inceden inceye düşün- düm. IMF'lerden kurtulabilmemiz Fenerbahçe'nin iktidanna bağlı! Var mı başka çıkış yolu? Hepsini bir bir denediğimiz partiler, liderler bir yana, tek umut Fenerbahçe'nin partıleşmesi, seçımlerde üstünlük ka- zanmasında... Hadi, hep birlikte söyleyelim: "Yaşa Fenerbahçe, mazinde zaferler var, yaşa Fenerbahçe." İZMİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN (49) ÖRNEK ÖDE- ME EVIRLNİN İLANENTEBLİĞİDİR DosyaNo 1999 11246 Esas Alacaklı Akbank TAŞ Basmane Şb Vekılı Av Kava Musal. <\v A Yaprak Kaıasıpahı. Mtthatpaşa Cad No 3 Konak-lzmır Borçlu Osman Akın. T 465 Sok No 20 K 5 D 10 Geftay Sıtesı Or- nekköy-tzmır. Uğur Akm 7 465 Sok No 20 K' 5 D 10 Gerbay Sıtesı Ör- nekköy-Izmır Bofç Mıktan 7 093 758 447 -TL faız ve masraflar hanç Borç Sebebı 49 Ör Ödeme emn. Genel Kr soz. ıhtanıame, hesap ekst- resı Yukanda adı ve adresı yazılı borçlular hakkmda yapılan ıcra takıbmde, Borçlulara gondenlen odeme emnnm bıla teblıg iade edilmesi. zabıta manfetı ile yapılan tahkıkatta yenı adresının temın edılememesı nedenıy- le ödeme emnnın ılanen teblığıne karar \enlmıştır Işbu ılanın gazetede yavım tanhınden ınbaren süreye (15) gün ılave- sıyle borcu ve masraflannı (22) gün ıçmde odemenız. (temınat vermenız) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takıbat ıcrasına daır bir ıtırazınız varsa. taahhutname altradakı ımza sıze aıt değılse, yıne bu (22) gün içınde aynca \e açıkça bıldtrmenız. aksı halde ıcra takıbuıdekı ta- ahhütnamenın sızden sadıı olmuş savılacagı. ımzavı reddetnğınız takdır- de mercı onunde vapılacak durusmada hazır butunmanız. buna uymazsa- nız. \akı ıtırazınızın mu\akkaten kaldınlacağı, Borca ıtırazınızı yazılı \eya sozlu olarak (22) gun içınde bıldırmedığı- nız takdırde aynı muddet içınde tİK "4 madde geregınce mal bevanmda bulunmanız. aksı halde hapısle tazy ık ohmacağunz. hiç mal beyanında bu- lunmaz \eya hakıkate aykın beyanda bulunursanız yıne hapısle cezalan- dınlacağnıız, borç odenmez \e>a ıtıraz edılmezse cebn ıcraya devam edı- lecegı teblığ yenne kaım olmak uzereılanveıhtarolunur Basın 30693 OF tLÇESt ASLİYE HITKLTC MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2001 26 Da\acı Fatma Abdıkoğlu tarafindan davalı Cumhunyet Mahallesı Is- met Inönu Buhan Şen \pt 28 1 Samsun adresınde oturan Sultan Sım oglu Mehmet ^bdık aleyhıne açılan şıddetlı geçımsızlık nedenıyle bo- şanma da\asmın da\a dılekçe^ı davalıya teblığ edılemedığınden ılanen teblığ yohına gıdılmıştır Bu kez dunış^nanın 10 O 7 2001 gunû saat 9'a bırakıldığı. da\alının anılan gûnde mahkemede hazır bulunarak \eya bir vekıl ile kendısmı temsıl ertırerek tüm belge ve delıllennı sunması. aksı halde yargılamaya yokluğunda de\am edılcrek karar \enleceğı hususu davalıya teblıgat yenne geçmek uzere ılan olunur Basın 293 7 7 T arih boyunca insa- nm yaşamında ge- leneksel bir yen olan dans, son yüzyılda bedensel yaratıcılı- ğın eğitimini sonsuza dek aça- rak dünyaya yayıldı. Başta kla- sik bale ve ardından öğrenimı farklı ağırlıkta olan çağcıl (mo- dern) dans teknikleri üniversite- lerimizde eğitime girdi. Klasik bale deyince öncelikle yurdu- muzda devlet tarafindan halka açık konservatuvar eğitimi üze- rinde duralım. Bale tekniği, kurallan A'dan Z'ye belirli, dansta estetik vir- tüoziteyi hedef alan bir sanat di- siplini. Bu tekniği, bale sanatçı- lan uzxın yıllar her gün yoğun ca- hşarak bedenlerinde gerçekleş- tirirler. Ancak fiziksel beceri- nin çok ötesinde olan bu çalış- ma, beynin bedende eridiği bir yoğunluk içinde devamlı çalı- şıldığında, dansçıyı özel ve öz- gün bir sanatçı yapar. Klasik, modern, etnik... Döne- min (devrin) dev ustalan doku- nulmaz teknikJeri ile bize yara- Dans... ILHA^ Emınönü Hulk Eğıtım Merkezı Sanat Danışmam tıcı kaynağın ancak ve sadece kendi bedenleri olduğunu ka- nıtladılar. Dansta her şey hare- ket ve harekette dansçının bütü- nü var. Yaratıcı (kreatif) dansçı sürekli bir arayış içinde her gün yoğun çalışarak ilerler. Bu, onu tepeden tırnağa değiştiren ve tüm varlığını etkileyen bir eğı- timdır. Çoğu stüdyolarda veri- len yöntemler (metotlar) dans- çıyı teknik gayretın ardına dü- şürüp hareketi yaşamaktan uzak- laştınr. Bence her dansçı yaşam laboratuvannda yaptığı araştır- mayı, kendi külrüründeki tiyat- ro büyüklerinın süzgecinden ge- çirmelidir. Kuram ve uygula- yımda (teori ve pratikte) Tiyat- ro Araştırmaları Laboratuvarı (TAL) bunu yapıyor. Istanbul Unıversitesı Devlet Konservatu- varı'ndaTiyatro Hareket Labo- ratuvan Projesi uygulanmakta, Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Tiyatrosu ünlü aktörlenmızle vvorkshop programlıyor ve Ye- ditepe Ünıv ersıtesi Tiyatro Bö- lümü'nde laboratuvar çalışma- lan sürüyor. Sanat ürünü, doğal ki dansçının bedenınden kay- naklanıyor, ama yaratıcıhk insa- nın insana bağını güçlendıren toplumsal bir etkinlik. Eğitime yaratıcılığı temel alan üniversi- telerimızde gençler kendi disip- linleri içinde sosyal sorumluluk taşıyan bir düzen sergiliyorlar. Sanat eğitiminın yalnız ken- dılerine ait bir ayncalık olarak kalmaması gereğini biliyorlar. Mimar Sinan'dan mezun genç dansçımız özürlülerle çalışarak yaratıcılığm onurunu onlarla sahnede paylaşıyor. Halkın özü olan halkoyunla- nna gelınce, yurdumuz dünya- nın eh eşsiz coğrafyası. Her üh kenın bir ya da iki çeşit halko- yunu vardır. Bizde ise her yöre- den başka güzellikte bir dans çı- kıyor. Milli Eğıtım Bakanlığı. üniversite çıkışlı (mezunu) öğ- retmenleri halk eğitim merkez- lenne atayarak çocuklanmızın ulusal kültürümüzü öğrenmele- rini sağlıyor. Eminönü Halk Eğı- tim Merkezi'nde Çağdaş Türk Dansı Araştırma Laboratuvan (ÇATDAL) kuruluyor. Ülkemi- zin zengin kültürünün bedende çeşitliliğini belgelemek amacıy- la bir belgelik (arşiv) çalışması başlatıldı. Televizyonu açtığı- mızda yurdun ücra topraklann- da. barakalar önünde birikmiş çocuklar "okulumuz var, öğret- men yok" diyorlar. Rapor daha acı devam ediyor; kız çocukla- nnın parayla erkeklere satıldığı- nı duyuyoruz. böyle bir ortam- da danstan bahsetmek bir lüks. tnandığımız bir şey varsa eğitim devam edecek. Çalışmak en güçlü ilaç. Sa- ğın solun laflannı bırakalım, ol- duğumuz yerde sağlam eğitimi paylaşalım,. 29 Nisan Dünya Dans Gü- nü'nde bunu paylaştık. TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'IVpEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo 1999 2868 Satılmasına karar venlen gaynmenkulün cınsı. kıymetı. adedı, e\safı 1 No'lu Taşınmaz Turgutlu Musalar koyu. .\kçe$me mevkıı. 524 parselde kayıtlı 408 tcC. mıkiannda taşınmazdır Taşmmaz DSİ kanalı kenannda %e kadastro pafta ömeğıne göre DSİ kamula^tımu sının ıçmde bu- lunmaktadır Ta$ınmazınm2'200000TL'dentamamıSl 600 000TL degenndedır BorçlununJ 16 hıssesı karşıhgı 15 300 000 TL degenndedır 2 No"!u Taşınmaz Sınırlı köyü, Koyıcı mevkıı. 1369 parselde kayıtlı 1288 m2 mıktannda arsa vasfında ta^ınmaz- dır Köv >erleşım al'anı ıçındedır Taşınmazın m2 800 000 000 TL'den tamamı 1 030 400 000 TL degenndedır Borçlunun hıssesı tamdır 3 No'lu Taşınmaz Turgutlu Sınırlı köyu, Köyıçı me\kıı. 1402 parselde kayıtlı avlulu e\ ve müştemılatı vasfında ta- sınmazdır. Elektnk ve suyu vardır Taşınmazın tamamı 4 000 000 000 TL değennde olup borçlu hıssesı tamdır 4 No'lu Taşınmaz Sınırlı koyü, Köyıçı mevkıı, 1330 parselde kayıtlı, 666 m2 mıktannda avlulu ev vasfında taşın- maz olup ev basıt vapı nıtelıgmdedır Elektnk \t suyu vardır Taşınmaz 2 500 000 000 TL degenn- dedır Borçlunun taşınmazdakı 1 4 hıssesı karşıhğı 625 000 000 TL degenndedır 5 No'lu Taşınmaz Turgutlu Stıurlı köyû, 1153 parselde kayıtlı zeytınlık vasfında 1692 m2 mıktannda taşınmazdır Zeytm agaçlan ürün venr kıraç arazıdır Sulama ımkânı yoktur Taşınmazın donumû 250 000 000 TL'den tamamı 423 000 000 TL degenndedır Borçlunun taşınmazdakı 3 80 hıssesı karşılıgı 19 862 500 TL degenndedır 1 No'luTaşmmaz 1 Günü 7 8^001 SaaL0930'dan0940'akadar,2 Gûnü 17820Olaynısa- atte 2 No'lu Taşınmaz 1 Gûnü 7 82001 Saat 0945 - ten09 55 - ekadar.2 Günû 17 82001 aynı sa- atte 3 No'lu Taşınmaz 1 Günu 7&2001Saat lOOO'danlO 10'akadar.2 Günu 17 8 2001 aynı sa- atle 4No'luTaşuımaz 1 Gûnü 782001 Saat 10 15'ten 1025'ekadar.2 Gûnü 17 82001 aynısa- atte 5 No'lu Taşınmaz 1 Günü 7 82001 Saat 10 30'dan 10 40'a kadar. 2 Günû P&2001 aynı sa- arte S»O? Şartları: 1- Sanşlar yukanda belırtılen gün ve saatlerde Hûkumet Konagı 1 Kat Icra Mûdürlügunde açık amraıa suretıyle yapılacaktır 1 artınnada tahmm edılen kıymeon ^üzde ""5'ıne ve rüçhanlı alacak- lılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranm taahhûdü bakı kalmak şartıyla 2 artırma gunu aynı yerde aynı saane satışa çıkanla- caktır Bu amrmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok artıranın taahhûdü saklı kahnak üzere artırma ıianında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ıhale edılecektır Şu kadar b anırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yûzde 40'ını bulması ve satış ıstevenuı alacağı- na nıçhanı olan alacaklılann toplamından iazla olması ve bundan başka paraya çevnme ve paylaş- nrma masraflannı geçmesı lazımdır Bövle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saaş talebı dûşeceknr 2- ArDimaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetm vuzde 20"sı nıspehnde pey akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır. alı- cı ıstedığınde 20 günu geçmemek üzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı. ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıvaaıtnr Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- tpotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn I * I bu gajTimenkul uzenndekı haklannı hususıv le faız ve masrafa dahıl olan ıddıaiannı dayanağı belgeler ile on beş gün içınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı halde tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- lhaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını yanrmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm ahcüar ve k'efillen teklıf emklen bedel ile son ıhale bedeh arasındakı fartaan ve dığer zararlardan ve aynca tememit faızınden müteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve lememıt faızı avnca hükme hacet kalmaksızm Daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa öncelıkie temınat bedelınden alınacak- tır 5- Şarmame ılan tanhınden herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldıgı takdır- de ısteyen alıcıva bır öme|j göndCTilebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyi göımüş ve münderecannı kabul ettnış sayılacaklan başka- ca bılgı airnak ıste>enlenn 1999 2868 sayılı dosya numarası ile Müduriûgûmûze başvunnalan ılan olunur (*) ligılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 3071" GEDtZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esai.No 1997 25 Karar No 2000 390 Mahkememızde açılan tapu ıptalı davasmın 07 11 2000 tanhlı karan geregınce, Davacı Gedız Orman Işletmesı tarafindan davalılar ibrahım Bayram ve 8 arkadaşı aleyhı- ne açılan tapu ıptalı tescıl davasmın ılamı uvannca. Mahkememızın gorev sızlığıne karar venlmış olup. davalılardan Habıbe Bayram'a teblıgat yapılamadığından ılanen teblıgıne karar venlmış olmakla ışbu Habıbe Bayram'ın şayet varsa temyız dılekçesını ılanın yapılmasından ıtıbaren 15 gün ıçmde Gedız Aslıye Hukuk Mahkeme- sı'ne ıbraz etmesı. aksı takdırde dosyanın kesmleşeceğı hususu mahkeme ılamı teblıgıne olmak üzere ılanen teblığ olunuı 27 04 2001 Basın 29327 TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo 1999 2224 Satılmasına karar venlen gaynmenkulün cınsı. kıymetı. adedı. evsafı 1 No'lu Taşınmaz Turgutlu Çatalkopru koyu. Köyıçı mev kıı. 459 parselde kayıtlı 264 m2 mıktannda avlulu ev vasfında ta$ınmazdır Parsel ıçensmde 7 0 m2 mıktannda tek katlı üzen çatılı yıgma tarzda 2 oda. »alon. mutfak. banyo \e bahçede \VC olmak uzere mesken bma vardır Aynca 30 m2 a- varında basıt vapı tarzında üzen çatılı hayvan damı mevcuttur Taşınmazın tamamı 3 000 000 000 TL degenndedır Borçlunun 6 10 hıssesı karsılıâı 1 800 000 000 TL degenn- dedır 2 No'lu Tasınmaz Turgutlu Çatalkopru koyü, Köy cıvan mevkıı. 2% parselde kayıtlı. 80 m2 cıvannda kavak- lık vasfında taşınmazdır Taşınmaz halen sebze bahçesı olarak kullanılmakta olup sulanabılır durumdadır Taşınmazın tamamı 120 000 000 TL değennde olup borçlu hıssesı tamdır 3 No'lu Taşınmaz Turgutlu Çepnıbektaş koyü. Boşnakdere mevkıı. 90 parselde kayıtlı. 3410 m2 mıktannda bağ v asfmda taşınmazdır Halen parsel ıçensınde bağ olmav ıp halı hazırda zcyıınlık durumun- dadır Zeytınler mahsuldar durumda olup donumu 7 00 000 000 TL'den tamamı 2.38 7 000 000 TL degenndedır Borçlunun hıssesı tamdır. 1 No'lu Tasınmaz 1 Günü 16 7 2001 Saat 16 00'dan 16 10'a kadar. 2 Günü: 26/7/2001 aynısaatte 2 No'luTaşmmaz 1 Günü: 167/2001 Saat 16 15'ten 1625'ekadar. 2 Günü. 2672001 aynısaatte 3 No'lu Taşmmaz- 1. Günü: 16/77001 Saat 16 30'dan 16.40'a kadar, 2 Günû 26/7/2001 aynısaatte Satış Şartları: 1- Satışlar yukanda belırtılen gün ve saatlerde Hükümet Konağı 1. Kat tcra Müdürlûğunde açık artırma suretıyle yapılacaktır 1 artırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 75'ıneverüçhan- lı alacaklılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhûdü bakı kahnak şamyla 2 artırma gunü aynı yerde aynı saane satışa çıkanlacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok artıranın taahhûdü saklı kalmak uzere artırma ılanmda göstenlen müddet sonunda en çok artı- rana ıhale edılecektır Şu kadar kı artırma bedelının malın tahmm edılen kıymetının yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklılann toplamından fazla olma- sı ve bundan başka paraya çevnme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dûşeceknr 2- Ajtırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı v eva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın pa- ra ıledır, alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı. ıhale pu- lu. tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı husu- sıv le faız ve masrafa dahıl olan ıddıaiannı dayanağı belgeler ile on beş gün içınde daıremıze bıl- dırmelen lazımdır Aksı halde tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklar- dır 4- Dıaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını v atırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tumalıcılarvekefitlen teklıf ettıklen bedel ıleson ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer za- rarlardan ve aynca tememit faızınden müteselsılen mesul olacaklardır fhale farkı ve tememit faızı aynca hukme hacet kalmaksızm Daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa öncelikle temı- nat bedelmden alınacaktır 5- Sarmame ılan tanhınden herkesin görebılmesı ıçın daırede açık olup masratı venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır öraeğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şarmameyı gormuş ve mıinderecatını kabul etmış sayılacaklan baskaca bılgı almak istev enlenn 1999 2224 sayılı dosya numarası ile Mudurluğumüze başvur- maları ılan olunur (*) tlgilıier tabınne mıfak hakkı sahıplende dahıldır Basın 307 18 tZMİR 1. İCR\ TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞÎ'NDEN Do»>a No 2000 82"0 Mustekı ^kcansa Çımento Sanay ı v e Tıc \Ş v ekılı Av Bahar Donmez tarafindan aleyhı- ne Izmır 13 Icra Mudurlüğu'nun 2000 57 »avılı dosvasinda ödeme emrıne teblıgıne karşılık suresmde MBB'den cezalandmtoıası ıstemıyle açılan davada. 673 Sokak No 1 Kat 6 D 14 Gazıkent Gazıemn'-İzmır adresınde ıkamet ettığı bıldınlen Memduh Ceren zabıtaca yapılan adres tahkıkı sonucu teblıgata elvenşlı adre^ı tespıt edılemedığınden, ılan yoluy la dava dılek- çesı ozetı ve duruşma gunü teblıgıne karar venlmıştır Davalı Memduh Ceren'ın duruşmanın bırakıldığı 5 7 2001 gıinu >aat 09 30'da duruşma ıçın lzmır 1 IcraTetkık Mercıı Hakımlığı'nde hazır bulunması veya kendısmı bır vekılle tem- >ıl ettırmesı. aksı takdırde vargılamaya vokluğunda devam edılıp karar venleceğı teblıgat ye- nne kaım olmak üzere ılan olunur Basın 30729 ESKİŞEHtR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No 2000 604 Karar No 2000 79" 1 Davacı Muzaffer Gentürk vekılı Av Selamet Şen tarafindan davah Nüfus Müdürlûğu aley- hıne mahkememızde açılan soyadı tashıhı davasmın yapılan açıkyargılaması sonunda venlen karar gereğınce, Isparta, Uluborlu ılçesı. Buyükçeşme. cılt 5. hane 69'da nüfusa kayıtlı Huseym oğlu 1956 d lu Muzaffer Centürk'ün soyadının Cantürk olarak duzeltılmesıne Davacı eşı Ülfer Centürk'ün de 158 7 savılı yasanın 46 3 maddesı gereğınce v e muşterek çocuklar 1989 d lu Mehmet Centurk ile I99'l d lu çocuk Rabıa Centürk'ûn de 158^ sayılı ya- sanın 46 3 maddesıgereğıncesoyadıdeğışıkltğındenyararlanmasınavedeğışıklığmeşveço- cuklanna tesmılme 23 11 2000 tanhınde karar venlmıştır tlan olunur Basın 29371 ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1999 46 7 Davacı Hava Sanaydın (Gündoğdu) tarafindan davalı Şenel Sanaydın hakkmda mahke- memıze açılan ev lılık bırlığının kurulamaması nedenıv le boşanma davaimın yapılan yargı- lama^ında. Davanın kabulu ile Gıresun ılı Bulancak ılçesı. Pazarsuyu koyu. C 0028, KS <X>69'da kavıtlı Hasan ve Mevlude'den olma. Surmene 06 02.1965 d lu Hava Sanaydın ile aynı verde nufusa kayıtlı Kadır ve Havnye'den olma. Bulancak 20 05 1953 d lu Şenel San- aydın'ın evlılık bırlığının kurulamaması sebebıyle boşanmalanna karar verılmiş olup, dava- lının adresı bulunamadığından gazete ılanı ile duyurulmasına karar venldığınden adı geçe- nın ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçensınde temy ız voluna başvurmadığında karann kesın- leştınleceğı duyurulur Basın 29338 PENCERE Beyler, Biraz Ciddiyet... Ciddiyet nedir?.. Abus surat mı?.. Çatık kaş mı?.. Içi boş kişinin kendisini satmak için kasım ka- sım kasılması mı?.. Değil... • Ciddiyetin ne olduğunu anlamak için önce şu ya- saya bir göz atalım: "MGK (Milli Güvenlik Kurulu) Genel Sekretehi- ği Kanunu. • . - Kabul Tarihi: 9.1.1983... '* * \ „ \ Kanun Numarası: 2945... h:* ~'i ^ Madde 10: MGK toplantılannda yapılan görüşmeler, MGK Genel Sekreteriiği görevlileri tarafindan usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. Karartarın asıllan ve görûşme tutanaklan Genel Sekreterlik- te saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz veyayın- lanamaz. Karariar MGK'nın vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir." Şımdi soruyu yineleyelım: -Ciddiyet nedir?.. " "s . Yanıt: Ciddiyet, MGK toplantısına katılanların bu yasa- ya saygı göstermeleridir. * - j- En başta başbakan.. v s;'" Bakanlar.. Tüm üyeler her toplantıdan sonra medya ile al takke ver külah, içerde ne konuşuldu ne konuşul- madı, kim kimle kavga etti, sivillerle askerler nasıl sürtüştü nasıl sürtüşmedi diye tezgâh kurarlarsa neolur?.. Ciddiyetsizlik olur. Bizim medya ciddıyetsizliğin daniskasından ha- ber üreterek toplum üzerınde sultanlık kurmuş; her MGKtoplantısından sonra içerdekileri kafakola alı- yor; televizyonlardan gazetelere bir tartışma baş- lıyor. Başlar mısın.. Başlayalım mı.. MGK'yi taşlayalım mı?.. Ciddiyet hakgetire!.. Her MGK toplantısı, kesin yasa yasağına karşın politikanın arenasına dönüştürülüyor. Devletin başındaki görevliler kanuna uymazlar- sa yurttaş ne yapsın?. • Ya hükümet?.. Bır bakan IMF ile yapılan sözleşmeye elbette karşı olabilir!.. Kemal Derviş'ı kimin ne için görevlendirdiğini Mısır'dakı sağır sultan bilıyor!.. IMF ile hükümet ara- sındaki anlaşmanın tütuncüsünden çiftçisine, iş- çisinden memuruna, emeklisinden esnafına değin geniş halk kitlelerini ezeceğı, daha başından belli değil midir?.. Ciddiyet nedir?.. Ciddi politikacı IMF ile sözleşmeye daha başın- dan karşı çıkar... Ama ya sözleşmeyi ımzalamazsın... Ya da imzayı bastıktan sonra karşı çıkarak cid- diyetsizlik örneği vermezsin • Devlet, hükümet, siyaset, hukuk, kanun derken en ciddi olunması gereken alanlarda kantarın to- pu -ya da topuzu- kaçtı; eskı ve güzel bır sözcük- ie 'laubalılik" dorukta... Beyler, biraz ciddiyet... KULTÜR • SANAT 0.212 293 19 71 (3 HATI 2000 MONTREAL RUM FESTIVAJJ EN İYİ FILM ODULU' Turkıye Gazetecıler Cemıyetı'nın yayınladığı günluk Bizim Gazete Ülke sorunlanna ılışkın raporlanyla. araştırmalanyia, köşe yazılanyla. tarafsız haberienyle sıvıl toplumlann gazetesı. Duzenlı okumak ıçın abone olun. Tel: 0.21Z 51108 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog