Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Taraftar Aziz Yıldınm için ayakta Onbinler yuruyorHİLMİTÜRKAY Fenerbahçe'de kulü- bün telefonlan sus- mak bilmiyor, santral kilitlenmiş durumda. Çekilen fakslann haddi hesabı yok. Yapılan herşey başkan Aziz Yıldırım'ı koltuğuna yeniden döndürebilmek için. CamiaYıl- dınm'ın ani karanyla o kadarra- hatsız ki.. Haziran ayının ortala- nnda gerçekleştirilmesi düşünü- len olağanüstü kongrede gruplar Yıldırım'ın dışında çıkacak bir ismi kesinlikle desteklememe ka- ran aldılar. Kadıköy Grubu ol- sun, Birleşik Fenerbahçe Vakfı olsun. Alt yapı Derneği olsun, es- ki başkanlar olsun hepsi Aziz Yıl- dınm'ın yanındalar. Alt yapı Der- neği başkanı Davut Dişli, yaptı- ğı açıklamada "Kararüyız, baş- kanı caydırmak için herşeyi ya- pacağız, Bunu sadece Alt yapı Derneği değil, tüm camia isti- yor.Yıldırımsız bir F.Bahçe dü- şünülemez"diyor. Bugün 10 binler başkan Aziz Yıldınm için Kadıköy Şükrü Sa- raçoğlu Stadı'nda toplanacaklar ve daha sonrada buradan kulüp binasma yürüyecekler. Bu yürü- yüş saat 13.00'de gerçekJeşecek. Kararlı ama... F.Bahçe'de başkan Aziz Yıldı- nm'ın bırakma karan kesin gibi birşey ama kendisine yakın çev- reler gelen baskılar karşısında başkanın yeniden görevinin başı- na dönebileceğini iddia ediyorlar. Dün Antalya'dan dönen teknik di- rektör Mustafa Denizli ise Aziz Yıldınm'la ilgili kendisine yönel- tilen sorulan yanıtsız bıraktı. Kongre 23-24 HazJran'da Bu arada Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nun ta- rihi 23-24 Haziran olarak açık- landı. Ogün'den başkana mektup Spor servisi - Fenerbahçe kaptanı Ogün Temizkanoğlu, intemetteki sitesinden başkan Aziz Yıldınm'a seslenerek, " Başkan, sana olan borcumuz daha bitmcdi. Bizim size Av- rupa borcumuz \ar. Buralardaki başarılar- la da sizin yüzünüzü güldürmek istîyo- ruz"dedi. Ogûn'ün başkana yazdığı mektup özetle şöyle:"Sayın başkanım daha işimiz bitme- di, biz şampiyonlukla size olan borcumuzu ödediğimize inanmıyoruz, sizde şampiyon- lukla görevinizi bitirmediniz, bizden alaca- ğınızı almadınız. Başkanım bizim size Av- rupa borcumuz \ar. Avrupada sağlavacağı- mız başarı ile yüzünüzü güldürmek istiyo- ruz, belki şampiyon olmavabilir final gör- meyebiliriz ama siz bizleri Avrupada izler- ken başkan olarak gurur duymalısınız. Biz- leri düşünün, taraftan düşünün , kognre üyelerini düşünün. Giderseniz üzüleceğiz, etkileneceğiz" G Ö R Ü Ş / HALtT DERÎINGÖR Kemal Derviş ve Yıldınm Şimdi ülkede 2 önemli isim var Kemal Der- viş ve Aziz Yıldınm. Bu nedenle hükümet ra- hat. Sessiz sedasız zamlar birbirini kovalıyor. Ekmeğe, otobüse, benzine zam ama hiç de al- dırış eden yok. Halk, tam anlamıyla narkoz ko- masında. Var mı yok mu futbol. Keşke her ay bir şampiyon çıkabilse. Ülke olarak ne kadar rahat- larız. Yıldınm, Fenerbahçe'yi bıraktı. Döner mi dön- mez mi bilemiyorum. Pek düşünmek de istemi- yorum. Sanırım istifada kararlı. Ne gibi planları var, ancak kendi bilir. Onun ne düşündüğünü yorumlamaya da gerek yok. Çünkü anlamsız olur. Şampiyonluğa şartlanmış olan Fenerbahçeli- ler, şimdi yine ülkenin her tarafında ayakta. Yıl- dırım'ın gitmemesi için toplantılar, yürüyüşler tertipleniyor. Demokratik kitle örgütlerinin eko- nomik ve siyasal açıdan sokaklara döküldüğü- nü çok gördük. Şimdi de başkanlar gelsin veya gitsin diye sokak tepkileri başladı. Belki de ya- rın, öbür gün diğer kulüp taraftarları da aynı yön- teme başvurur. Bunları anladık da aynı davranışı bir de Kemal Derviş yapmaya kalksa, seyreyleyin Türkiye'yi- Kimbilir nasıl gümbürtü olur. Eli de kulağında. Biz her zaman birtakım kahramanları kollarız. Bulamazsak bile yaratırız. Ama her defasında onlar kendini kurtarırlar, biz de Asiye'nin kurtul- duğu gibi kurtuluruz. Bir türlü bunun ayırdına varamayız. Üstelik de sık sık kahraman değişti- ririz. Onların emir ve kumandalarına girmeyi se- ver, bundan da bir rahatlık duyarız. Yıldırım'dan önce de birtakım kahramanlar ol- muştur. Tribünler 'Büyük Başkan' diye ayağa kalkardı. Atılan sloganlar stadı inletirdi. Şimdi o kahramanlar nerede? Kahraman öldü, yaşasın kahraman... Ne var ki biz, bazı kahramanların tri- bünde bir başarısızlık karşısında yüzlerine bo- zuk para atıldığı günleri de gördük. Bizde vefa ve vefasızlık çelişkisi çok derindir. Insanlarımı- za güven olmaz. Bunu unutmamak gerekir. Aziz Yıldınm Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başkan oldu. Onun ve ailesinin ideali idi bu. Buna kavuşmak için maddi ve manevi her türlü fedakârlığı yaptı. Hem de fazlasıyla. llk yıl şansı iyi gitmedi. Günlerce istifası cebinde gezdi. Isti- fasını isteyenler de vardı aslında. Ama şimdi öy- le değil, Yıldırım isteğine kavuştu. Tüm Türkiye şimdi onu seviyor ve onu kulübün başında gör- mek istiyor. Ama sonraları bu sevginin nefrete dönüştüğü zamanları da çok gördük. Sanırım Yıl- dırım da bunun bilincinde olduğu için kendine göre istifa etmekte zamanlamayı çok iyi seçti. E-posta: hdenngoffa hotmail.com-faks: (212) 5138595 Milli maçta koltuk kavgası Spor Servisi - Azerbaycan maçı öncesi Futbol Federas- yonu ile Gençlik Spor II Mü- dürülğü arasında"koltuk' kav - gası yaşanıyor. Futbol Fede- rasyonu. protokol tnbününde- ki düzenlemeyi FIFA ve L'E- FA kurallan gereği kendileri- nın >apması gerektığıni sa- vundu. Gençlik Spor tl Mü- dürlüğü de yürürlüktekı ka- nun ve yönetmelikler gereği bu tribündeki yetki ve sorum- luluğun GSGM'de olduğunu bildirdi. Vedat Türkkan'ı kaybettik Spor Servisi - Spor ve sanat- çı kişiliği ile Türk sporuna yıl- larca hizrnet veren ve 111 kez uluslararası binicilik yanşma- lannda başhakemlik yapan Ve- dat Türkkan. dün sabah yaşa- ma veda etti. 1942 G.Saray Lı- sesı mezunu olan ve uzun sü- re Istanbul Turizm Müdürlüğü yapan Türkkan'm yazılan Cumhuriyet ve Milliyet gaze- telerinde yayımlanmıştı. Bini- cilik sporunun duayeni olan Türkkan'ın cenazesi bugün Be- bek caminde kılınacak öğle na- mazı sonrası toprağa verilecek. Tosun altın aldı Spor Servisi - Dünya Kupa- sı Tekvando müsabakalannda Türkiye 1 altın, 1 gümüş, 1 de bronz kazandı. Vietnam'daki şampiyonada 59 kiloda Hami- de Bıçkın Tosun altın madal- yanın sahibi oldu. Aynca Zey- nep Murat gümüş, Sedat Bek- demir de bronz madalya aldı. Altılı 10.4 milyon yerdi Spor Servisi - Bursa at ya- nşlarında altıh ganyan, 4-8- 13-3-5-17 kombinesini bilen- ler 10milyar471 milyon 219 bin 50O'er lira kazandılar. Üyeler ve Özhan Canaydın, "Genel kurul takvimi bozulmasın" görüşünde Kongre tarbşıfayorARİF K3ZILYALEV G.Saray'da başkan Faruk Süren'le yö- netim kuruluüyele- ri arasındaki gergin- lik nedeniyle çarşamba günü alınan Olağanüstü Genel Kurul karannın önümüzdeki günler- de iptal edilmesi gündeme gel- di. "Galatasaray ara seçimler- le yıpratılmamalı. Kulüp Baş- kanliğı'na adayım ancak 2002 şubatından önce adayhğımı da açıklamam" diyen eski yö- netici Özhan Canaydın, birçok kulüp üyesinin de kendisi ile aynı görüşleri savunduğunu söyledi. Özhan Canaydın, Cumhuri- yet'in sorulannı yanıtlarken, Galatasaray Kulübü'nün kong- re kulisleri ile yıpratılacak bir yapıya sahip bulunmadığının altını çizdi ve "Galatasaray Kulübü, başka hiçbir kuruma benzemez. Bizde kulis, muha- lefet olmaz. Ben ve arkadaşla- run 2002şubatvemartayında- ki kongrenin haarlığındayız. Şimdi ise aday olmam sözkonu- su değil. 3 günde ekip oluştunı- lamaz. Bence başkan 7-8 ay için bu işi bırakmamalı ve görevine Sarı-Kırmızılılar transfer atağına gecti Bursasporlu Ender GSaraylıgibi Ender - Bursaspor'dan GSaray'a dogru. Spor Servisi - Galatasa- ray, Bursaspor'un sağ ka- nat oyuncusu Ender'le ön anlaşma imzaladı. 4 sezon önce Kartal'dan Bursas- por'a transfer olan Ender, fiıtbola ise Fenerbahçe alt yapısında başlamıştı. En- der'eyıîlıkmaç başı olmak ûzere 350 bin dolar para ödeneceği, Bursaspor'a verilecek transfer ücretinin ise belli olmadığı vurgu- landı. Ender'in başkanlığa soyunan, 2. Başkan Meh- metCansun'un bürosunda transfer görüşmesi yapma- sı ise dikkat çekti. Sergen de tamam G.Saray, bonservis prob- leminin çözülmesini bek- leyen Sergen Yalcın'la da anlaştı. Sergen'in yanı sıra Galatasaray, Beşiktaşlı Fevzi, Rizesporlu Kûr- şat'la da ilgileniyor Hoijdonk sesleri Portekiz'in Benfica ku- lübü, Hollandalı Peter Van Hoijdonk u Jardel'e karşı- Iık G.Saray'a önerdi. Ben- fica aynca 7 milyon dolar da para vermeyi kabul et- ti. Ancak San-Kırmızılılar 10 milyon dolar ve bu pa- ra için teminat mektubu is- tiyorlar. G.Saray 2. Başka- nı Mehmet Cansun, Porte- kiz kulübünün teklifini doğrularken, "Çalışmala- nmız yeni bir CSaray için" dedi. devam etmeli" dedi. Tüzûk uygun G.Saray Kulübü'nün eski yöneticileri de uygulanan tü- züğün, alınan olağanüstü kongre karannın iptal edilme- sine uygun olduğunu ve baş- kan Süren'in sadece yönetim kurulu amaçlı seçim isteğinde bulunabileceğini söylediler. G.Saray, ADİDAS ürünleri- nin kullanımından vazgeçti ve Italyan firması Lotto firması ile anlaştı. 2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde Azerbaycan'ı Istanbul'da ağırlıyoruz Gözler millflerdeSpor Servisi - utbolda vaz tatıli için ıki sınav kaldı. Ulusal takımın Dünya Kupası Eleme Grubu nda sahasında oy- nayacağı 2 karşılaşma sonrası futbolda tatil başlayacak. An- cak ulusal takımm bugün Azerbaycan. çarşamba günü de Bursa'da Makedon- ya ile oynayacağı maçlar, 2002 Dün- ya Kupası ıçim Ay Yıldızlılann rotası- nı büyük ölçüde belırleyecek. Bugün oynanacak Makedonya ma- çı saat 20.30'da BJK tnönü Stadı'nda başlayacak. Star'ın naklen yaymlaya- cağı karşılaşmanın hakemi fspanyol Roca Millilerin sahaya Rüştü - Fatih - Bülent - Alpav - Okan - Tuga> (Ta>- nın)-Yüdıray -Emre-Abduüah-Ok- ta\ f (IS'ihat) - Hakan onbıriyle çıkması beklenıyor. Grupta 2 maç daha 4. grupta mücadele eden Türkiye, 11 puanlı 3 takım arasında averajla 2. sırada yer alıyor. Slovakya 1.. Isveç ise 3. sırada bulunuyor. Grubumuzda bu- gün oynanacak dığer maçlarda Make- donya Moldova'yı, tsveç de Slovak- ya'yı ağırlayacak. Milliler tarihlerinde bugün Azer- baycan ile 3. kez karşılaşacaklar. Tür- Milliler .\zerbaycaB karşısında kiye ilk iki maçı aynı sonuçla 1 -0 ka- zandı. Bugün teknik direktör Şenol Güneş 3 puanın yanı sıra bol gollü de bir galıbıyeti hedefliyor. Hafta boyun riim idman ve toplan- tılarda oyunculannı uyaran Güneş, er- ken gelecek bir golle fark hedefine ulaşılacağından da emin. Gol deyin- ce de gözler Hakan Şükür'e çevrili- yor. Şenol Güneşli nım maçlarda for- ma giyen, attığı 30 golle ulusal takım tarihinin en golcü ismi olan Interli yıl- dız, bugün 64. kez ulusal formayı gi- yecek. Hakan'ın bir ilginç özelliği de gol attığı hiçbir maçta Türkiye'nin ye- nilmemesi. Beşiktaş Daum için beklemede KEREM KAÇARLAR Almanya Futbol Federas- yonu, Beşiktaş Teknik Direk- törü Christoph Daum'un uyuşturucu skandalından do- layı antrenörlük lisanının alı- nabileceğini açıklamasının ardından gözler Alman teknik adama çevrildi. Transfer ça- lışmalan için Daum'un Al- manya'da olduğunu söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorum- lusu Yıldırım Demirören, Al- man teknik adamla görüştü- ğünü belirterek.u Hocamız,le- hine karar bekliyor. Zaten doğru olan da bu. Farldı bir- şey olacağını sanmıyorurrT dedi. Beşıktaş'tan göndenleeek- ler listesınde olan bazı futbol- culann kulüpten alacaklannı istemelerine de cevap veren Yıldınm Demirören, Beşik- taş Kulübü'nde kimsenin ala- cağının kalmayacağını vurgu- ladı. Demirören, transferde de pazartesi gününden ıtibaren bazı futbolcularla sözleşme imzalayacaklannı söyledi. Bu arada Almanya'nın Mönchengladbach takımıyla anlaşan Münch'ün dün bon- servis ücreti geldi. Toplam 1 milyon 250 bin Alman Mar- kı'nı kasasına koyan Sıyah- Beyazlı takım, Münch'ün ala- cağını da bu gelen paradan ödedi. Büyükada'da atletizm SporSenisi-Kumkapı Sa- nçubuk81 Spor Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak Gençlik ve Spor ll Müdürlü- ğü ile ortaklaşa düzenledığı Adalar gezısi ve kır koşusu yann yapılacak. Buyıl 12'incisidüzenlene- cek olan atletizm yarışlan Büyükada Dilburnu piknik alanı içinde sSaat 13.30'da başlayacak. Yanşlar şu kate- gorilerde gerçekleşecek: mi- nik kızlar-erkekler (1200 m.). yıldız kızlar-erkekler (2000 m.), büyük kızlar-er- kekler (4000 m.), master ba- yanlar-erkeklr (4000 m.), spastik, sakatlar ve zihinsel özürlüler (200 m.) TV'de spor STAR 20.30 Türkiye - Azerbaycan (Futbol) TRT 318.00 Türkiye-Çek Cum. (Voleybol),' 19.30 Türkiye Hırvatistan (Hent- bol), 21.00 Roland Garros (Tenıs) Umit miDiler kısa kesti Türkiye :3-Azerbaycan:0 STAT: Şükrü Saracoğlu HAKEMLER:S<rçıy Shebek(7), Oleksander Zhurua (7), Oleksander Kntvchenko (7)(Ukrayna) TÜRKİYE:Kerem/6), Kürşat(6), Beyhan (5)(Suat6),A- dem (6), Gökdeniz (5), Hüseyin (6) (dk. 60 Mehmet Nas 5), Tayfun (6), Cihan (7), Murat (6), Serhat (7), Berkant (7)(dk. 78 Mehmet Yozgatlı) AZERBAYCAN: Poladov (4), Hashimav (3), Sadigov (4), Gulivev (3), Hasanov (4), Kipelman (3). tmamalivev (3)(İk.88 Rahmano\),Hüseyin(4), Sultanm (3), (dk44R.Mu- saev (3), S.Musaev (3)(dk83 Zeynalov), Alivev (5) GOLLER: Dk. 11-41 berkant, dk. 34 Serhat SARI KARTLAR: Adem, Gökdeniz, Serhat, Mehmet Yoz- gatlı (Türkiye), Hashimov, Gulivev (Azerbaycan) DENİZ DERİNSU Ümhler, ilk yandaki goDerle sevindi. (KEREM KAÇARLAR) Ümitler, Azerbaycan karşısında ilk yanda attığı gollerle gitti:3-0. Avrupa Futbol Şampiyonasfna katılmak için mücadele e- denTürkiye Ümit MilliTa- kımı, zayıf rakibi Azerbay- can karşısında maça hem temkinli hem de rahat baş- ladı. 11. dakikada Ber- kant'ın serbest vuruştan kazandırdığı golden sonra 34. dakikada Serhat'ın yaklaşık30metreden iddi- asız vuruşunu izledik. An- cak Azeri kaleci Poladov tuttuğu topu kaçınnca fark ikiye çıktı. 41. daktikada da Murat'ın ortasuıda Berkant'ın kafa vuruşuyla 3-0'lık skor geldi. Maçın ikinci yansında ise sıcak havanın verdiğ i yorgunluk sahaya yansıyınca tempo- suz bir oyun sergilendi. Azerbaycan farkı açma- mak için savunmaya ka- pandı, ancak ümitler de is- tekli olmayınca ilk yanda- ki skor korundu. Bu gali- biyet sonrası 4. grupta mü- cadele eden Ümit milli Ta- kım puanını 13'e çıkara- rak iddiasmı sürdürdü. Filede milli sınavlar Spor Servisi - Voleybol A Bayan ve A Erkek mil- li takımlarımız Avrupa Şampiyonası eleme gru- bundaki son maçlannı bu- gün oynuyorlar. Bayanlarda Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilimek için mücade- le eden milliler grubunda- ki son maçını Çek Cum- huriyeti ile Burhan Felek Spor Salonu'nda oynaya- cak. Milli takımımızın bu zorlu mücadelesı saat 18.00'de başlayacak. Maçı millilerimızin NihaLNata- lia, Aysun, Mesude, Peiin, Özlem altısı ile çıkması bekleniyor. (A) Erkek Milli Voley- bol Takımı, Avrupa Şampi- yonası eleme grubundaki son maçını bugün deplas- manda Slovenya ile yapa- cak. Grup ikincilğini ya- kalayabılmesi için TSİ 19.00'da başlayacak bu maçı takımızm mutlaka kazanması gerekiyor. .FİKRET DAâLIOâLU 1. KOŞU: F: Ağlayan KJZ (1), P: Brutta (4), PP: Kılıç Kaan (2). 2. KOŞU: F: Toskaan (6), P: Sezenbey (4), PP: Şıhanbey (5), S. Beykaraca (2). 3. KOŞU: F: Koşturan (6), P: Grand Ekinoks (5), PP: Sun Breeze (8), S: Angelos Draw (2). 4. KOŞU: F: Aybükehanım (2), P: Altematif (1), PP: Ma- libuGırl(6). S:Solo(8). 5. KOŞU: F: Mary Ellen (5), P: D'Artıc- leshore (1), PP. Re- C 2 seprin (7), S: Saçaklı (8). (5), P: Gülüvar (3), PP: Ören- li Gelin (6), S: Aratkızı (1). 7. KOŞU: F: Dayhght (5). P: Wooble Foal (3), PP: Esosino (2), S: Halehanım (8). SS: Ba- ba Stroy (6). 8. KO§U: F: Yavuzca (2), P: Gûlayfer (4), PP: Yegane (9), S: Baba Ersoy (7). Güniin tkilisi: 4. Koşu: 2/1. ÇifteBahis: l.Çifte: 1/6. Tabela Bahis: 5.3.2.8.6. ALT1L1 GAINYAIN 6. KOŞU: F: Makber 8/2 1 6 5 1 7/8 2 4 9 NEYMİŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Bu Ülke Hepimizîn F.Bahçe'nin şampiyonluğundan sonra "Türkiye Tu- ru"na çıktığıma ılişkın dedikodulara pek kulak vermeyin, Cumhuriyet Vakfı ile ilgili olarak 3 gün için güneye indim. Gökova'dan Bodrum a, Güllük'ten Turunç'a dünyanın doğa harikalannı, kültür değerlerini 3 güne sığdırmanın ne denli olanaksız olduğunu takdirlennize bırakıyorum. Sporcu gözü ile yapılan deöerlendırmelerie çalışmalann yeni biryapılaşma içıne girdiğinı görmek, sonuçta Istan- bul'dan Türkiye'yi izlemenın sakıncalannı da ortaya ko- yuyor. Öncelikle her yanı SİT alanlan ile dolu bu bölge- de toplam insan sayısının turizm sezonunda 5 milyona vardıâını söyleyip hizmet aklımıza gelince de bunu asga- ri kadroyla yapabilmenın güçlüğünü sorumlulann üzeri- neyüklemek insafsızlığın ta Kendia olmuyor mu? Ozellikle turizm denilince hizrnet ve ona kültür değer- lerimizin tanrtımını eklemek en önde gelen ilkeler. Ama eğitilmiş insan sayısının bu konularda yetersiz olduğunu da kabul etmek durumundayız. Ozellikle bütün bunlarya- pılırken bu bölgelerde doğmuş büyümüş köylü diye ta- nımladığımız yöre insanının tüm bu çalışmalann içine alınmasının gereklihğini ancak içlerine ginnce anlayabi- lirsiniz. Beni umutlandıran da bu gelişmenin başladığını görmek oldu. Yöre insanını turizmin, sanatın, kültürün, iş ve ekmek kavgasının ve hatta araştırmalann dışına atar- sanız sağlıklı bir sonuç almak asla olası değildir. Bugün Türkiyemiz gelecekten çok şey beklemek durumunda- dır. Ancak bu beklentinin çok iyi şekilde sonuçlanması, yöre insanının olayın içine alınması ile sağlanabilir. Yöre insanı derken bu bölgelerde yaşayan ailelenn çocukla- nndan söz edeceğimizi tahmin etmişsinizdir. Kıyılarda, koylarda, denizden uzak bölgelerde yaşayan binlerce çocuğun da spor yapma gereksinimini sızler de kabul ediyorsunuzdur kuşkusuz. Peki ama nasıl? Denize sıfır yerlerde açılmış önemli bir sayıda yelken, kürek, sörf gibi susporlan kulüpleri var. Peki ama bu ku- lüplerin, yöre çocuklannı, yöre gençlerini, tesisleri kalın duvarlarla çevırip bu sporlardan mahrum etmeye hakla- n olabilir mi? Hani deyimi biraz tuhaf kaçacak ama, "Dağ- dakinin aelip bağdakini kovması"r\a benzer bir uygula- ma içinde olunması hem etik, hem sosyal hem de insa- nı açıdan yanlış. O nedenle her türlü girişimde, her türlü organızasyonda yöre insanını olayın dışına itmek yerine, içine almanın gelecek açısından önemi çok fazla. Bir balıkçı aiîenin sörfte şampiyonlar yetiştirdiğini, bir- çok milli olmuş tenisçimizın top toplayan çocuklarımız- dan oluştuğunu sadece örnek olarak sunuyorum. Yöre insanlannın denizini, dağını, havasını, doğasını alıp özel bir dünya kurmanın yanlışını anlamak gerek. Henüz okullar kapanmadı. Yöre halkının, çiftçinin, köy- lünün çocuklarının sabah erken saatlerde mınibüslere doluşarak tertemiz kıyafetlerle okula gidişlerini görmek beni çok fazla heyecanlandırdı. Hatta bir köy kahvesin- de kahvaltımızı getiren çocuğun, biraz sonra tertemiz okul gıysileri ile koşarak mınibüse binip yakındaki bir okula gittiğinı görünce duygulandım. Bu Türkiye ne ona ne buna gerek duymayacak. Hiç kimsenin parasına pu- luna ihtiyacımız yok. El ele, omuz omuza aşanz bu gün- leri, Türkiyemızı Avrupa'nın mutfağı, kileri yapanz; ku- mumuza, güneşimize, denizımize bir de kültür değer- lerimizi ekleyin. Tariamıza neşe, çiftçimıze umut gefsin; gençlerimiz, çocuklanmız bu toplumun kendilerine her fır- satta sahipleneceğine inansın, bakın o zaman kim tutar bizi; heyyyytt be! E-posta: ayucelman(u yahoo.com-faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog