Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr 11 İsrail İntihar saldınsı: 17ölü KUDÜS (AA) - Israil'in Tel Aviv kentindeki intihar saldınsında ilk belirlemele- re göre 17 kişi yaşamını yi- tirdi, 5'i ağır 60 kişi yaralan- dı. intiharsaldınsını gerçek- leştiren terörisün, bir gece kulübüne girmek için bek- leyen gençlerin arasma gire- rek ûzerindeki bombayı pat- lattığı bildiriliyor. Israil radyosunun, polis kaynaklanna dayanarak ver- diği haberde, Tel Aviv'de kı- yı şeridinde gençlerin gitti- ği Panşa adlı bir gece kulü- bünün yakınında gerçekle- şensaldında, ilkbelirleme- lere göre 17 kişinin öldüğü duyuruldu. Enaz60yarah Saldında, 5'i ağır yakla- şık 60 kişinin yaralandığı açıklandı. Teröristin, ûzerin- deki bombayı, gece kulübü- ne girmek için bekleyn genç- lerin arasında patlattığı bil- diriliyor. Patlamanm ardın- dan polisin olay yerini kor- don altına aldığı, ekiplerin başka bombalar olup olma- dığını araştırdığı ve çocuk- larıyla ilgili bilgi almak is- teyen aileler için özel bir te- lefon hattı kurulduğu açık- landı. Görgü tanıklan, pat- lamanın şiddetiyle çok sayı- da kişinin havaya savruldu- ğunu, sahil boyunca kan göl- cükleri oluştuğunu gördük- lerini söylediler. Radikal Hamas örgütü, daha önce 24 kadar intihar eylemi düzenleyeceğini du- yurmuş, Kuveyt'te geçirdi- ği kalp krizi sonucu yaşa- mını yitiren Filistin davası- nın önde gelen isimlerinden Faysal Hüseyni'nin cenaze töreninde Yahudilere ait ba- zı yerlere saldınlarda bulu- nulmuştu. On binlerce kişi, 'Kudüs Araptır' sloganlanyla gözyaşları içinde cenazeye katıldı Filistin HiiseynTyi uğurladı • Hüseyni'nin ölümünün Filistin halkı için büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Arafat, mücadele arkadaşınm kalp rahatsızlığını îsrail'in kullandığı göz yaşartıcı bombalann tetiklediğini söyledi. Dtş Haberler Servisi - Binler- ce Filistinli önceki gün kalp kri- zi geçirerek hayatını yitiren Fay- sal HüseynTnin cenaze töreni için dün Kudüs'te bir araya gel- di. Filistin Kurtuluş Orgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üye- si ve Filistin Devlet Başkaru Ya- ser Arafat'ın danışmanı sıfatı ile gö- rüşmelerde bulunmak üzere Kuveyt'e giden Hüseyni, burada geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle önceki gün yaşa- ma veda etmişti. Cenaze töreni için Özerk Filistin yö- netünine ait binalann önünde toplanan kalabalık. Filistin bayrakları sallaya- rak "Kudüs Arapür" sloganları attı. Fi- listinliler tören boyunca gözyaşları içindeydiler. Ürdün'ün başkenti Amman'dan he- likopterle getirilen Hüseyni'nin naaşı Filistin bayrağına sanlı bir şekilde as- keri araca konuldu. Naaşın askeri ara- Arafat, HüseynTnin cenaze törenine katılmak için Avrupa rurunu yarun bırakarak FilistiıTe döndü. (REUTERS' AP) ca taşınmasına Filistin lideri Arafat da otnuz verdi. Bandonun çaldığı cena- ze marşının ardından askeri yürüyüş başladı ve Hüseyni'nin naaşını taşı- yan askeri araç, cenazenin toprağa ve- rileceği, hem Araplar hem tsraillilerin kutsal saydığı tartışmalı Haremüşşe- rif e doğru yola çıktı. Kudüs'ten sorumluydu Filistin yönetiminin Kudüs'ten so- rumlu bakanı olarak görev yapan ve 60 yaşında hayatını yitiren Hüseyni, babası ve dedesinin mezannın yanın- da toprağa verildi. İsrail Anayasa Mahkemesi, fanatik milliyetçilerin Hüseyni'nin cenaze tö- reninin Kudüs'te yapılmasını engel- lemek için yaptığı başvuruyu reddet- mesine rağmen, cenaze töreni olay çıkma olasıhğının gerilimiy le yapıldı. Hüseyni'nin ölümünü "FiKstin halla için gerçekten çok büyükbir kayıp" ola- rak nıteleyen Filistin lideri Arafat, Hü- seyni'nin rahatsızhğı ile ilgili olarak tsrail'e yönelik suçlamasını yineledi. Arafat, Hüseyni'nin kalp rahatsızlığı- nın îsrail'in kullandığı göz yaşartıcı bombalar nedeniyle yoğunlaştığını vur- gulamıştı. Hüseyni ve AhmetTibi'nin kısa bir süre önce îsrail'in göz yaşartı- cı bombalannın saldınsına maruz kal- dıklannı ve bundan sonra astım rahat- sızhğı bulunan Hüseyni'nin hastalığı- nın arttığını söyleyen Arafat, son kalp krizini de bununla ilişkilendiriyor. Dımh kişiliğivle tanınıyordu Filistin mücadelesinin "ıhmh" li- derlerinden biri olarak tanman Hü- seyni, Körfez savaşı sırasında Ara- fat'ın Irak'a verdiği destek nedeniy- le ilişkilerinin bozulduğu Kuveyt'le ya- kınlaşmayı sağlanıak üzere Kuveyt'te bulunuyordu. Thatcher'ın 'seçilmiş diktatörlük' korkusu Demir Lady'ye göre, Işçi Partisi'nin ezici zaferi îngiltere için iyi olmayacak Thatcher. kampanya boyunca konuştu. LONDRA(AFP)- lngiltere'nın eskı başbakanlanndan ve Muha- fazakâr Parti'nin eski lideri Mar- garetTbatcher 7 Temmuz seçim- lerinde iktidarda bulunan Işçi Partisi'nin ezici bir çogunluk ka- zanması halinde bunun söz konu- su partinin elinde "seçilmiş dik- tatörlüğe" dönüşeceğini öne sür- dü. "Demir Lady" lakaph Thatc- her, Daily Telegraph'a yazdığı yazıda "Güçlü hükümetleri al- ktşlannvamakendini beğenenve gjzli kapaklı uygulamaları olan birhükümetiasla" dedı. Ulus-devtet uyansı Thatcher, Muhafazakâr Par- ti'nin sterlinin korunması ve In- giltere'nin Avrupa ile entegras- yon sırasında kendi yönetim hak- lannı başkalanna de\Tetmemek yolunda gösterdiği hassasiyetin en doğru tavır olduğunu ifade etti. Işçi Partisi'nin Euro konusunda- ki tavnna dikkat çeken Thatcher, Işçi Partisi lideri Tony Blair'in izlediği politikalann "İngilte- re'nin bir ulus-devlet olarak ya- vaş yavaş yok obnasma" yol aça- cağını savundu. Işçi Partisi'nin se- çimlerde, 1935'ten sonra ilk kez 240 gibi bir sandalye sayısına ulaşabileceği belirtiliyor. Muhafazakâr Parti lideri WU- liam Hague de. BBC'ye yaptığı açıklamada, Işçi Partisi'nin ezi- ci bir zafer kazanmasının "de- mokrasi için tehlike" yaratacağı- nı söyledi. ANTALYA6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN KIYMET TAKDİRtNİN TEBLİĞİNİN İLANEN TEBLİĞİ Aşağıda yazılı taşınmazlann borçlu Ahmet Duma'ya kıymet takdirlennin ilanen teb- liğine karar venlmiştir. Gayrunenkuller Elazığ ilı merkez Muratpaşa Mahallesı, Ovabağlan Sokak'ta bulunur ve tapunun, Mustafapaşa Mah. Ovabağlan mevkii ada 112, parsel 23 'te kayıtlı taşınmaz- lann değerleri: 1- A Blok zem. kat. mesken değen 2- A Blok 2 No 1 No'lu zemın kat mesken 3- A Blok 4 No'lu 3 kat mesken 4- A Blok 5 No'lu 4 kat mesken 5- B Blok 1. No'lu bodrum depo 6- B Blok 2 No'lu zemin kat dükkân 7- B Blok 3 No'lu zemin mesken 8- B Blok 4 nolu zemin mesken 9- B Blok 6 nolu 1. kat mesken 10- B Blok 7 nolu 1. kat mesken 11- B Blok 8 nolu 2 kat mesken 12- B Blok 9 nolu 3 kat mesken 13- B Blok 10 nolu 3 kat mesken 14- B Blok 11 nolu 4 kat mesken 15- C Blok 1 nolu zemın kat mesken 16- C Blok 2 nolu zemin kat mesken 17- C Blok 3 nolu 1. kat mesken 18- C Blok 4 nolu 1. kat mesken 19- C Blok 5 nolu 2 kat mesken 20- C Blok 6 nolu 2 kat mesken Toplam 20 adet bağımsız bölüm arsa satış değen 8.684.000.000.TL. 5.684.000.000.TL. 5 684.000.000.TL. 5.684.000.000.TL. 1.72O.OOO.OOO.TL. 2.020 000.000.TL. 5.684.000.000.TL 5.684.00O.OO0.TL. 5.684.00O.000.TL. 5.684.0OO.0O0.TL. 5.684.000.000.TL. 5.684.000.000.TL. 5.684.000.000.TL. 5.684.0O0.0O0.TL. 6.760.000.000.TL 676O.QO0.000.TL. 4.260.000.000.TL. 4 260.000.0OO.TL. 4.260.000.000.TL. 4.260 000.000.TL. 105.508.0O0.0O0.TL. Yukanda yazılı taşınmazlann malıki Üçgen Mahallesı, Şaranpol Caddesi No. 19 Dur- na Inşaat Ahmet Durna adına kayıtlı bılırkışilerce kıymet takdiri yapılmış olup ilanen tebliğ tarihinden itibaren yasal süreye 15 gün ılavesiyle 22 gün içensinde itiraz etmeniz, aksi takdirde işbu kıymet takdır raporlannın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 14.05.2001 Basm: 29976 ELAZIĞ 1. ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000'1052 Davacı Bağ-Kur ile davalı Burhanettin Taş arasındaki davanın yapılan açık yargıla- ması sırasında davalı Burhanettin Taş gösterilen adreste bulunamamış. adresi de tespit edilemediğinden, davalı Burhanettin Taş 25.6.2001 tarihindekı duruşmaya gelmez veya kendisinı bir vekille temsil ettirmediği ve ibraz etmek istediği belgelen de duruşma gü- nüne kadar mahkememize ibrez etmediği takdirde hakkındaki yargılamanın yokluğun- da yapılıp karar verileceği tebligat yerine kaım olmak üzeıe ilan olunur Basın: 29364 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ "HER YER BERGAMA, HEPİMİZ BERGAMALIYIZ" ŞENLİĞİ Kampanya Keftvçoğlu - Erkan Oğur İsmail H. Demircioğlu - Fuat Saka Koma Amed - Suavi Bulutsuzluk Özlemi - Moğollar Sunan Sezai Sarıoğlu - Esin Görgülü TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tstanbul Şubesi'nin düzenlendiği şenliğe tüm halkımız çağrıhdır. Yer : Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Tarih : 5 Haziran2001 Saat : 20.00 Türkiye Mühendis ve Mimar Odalan Birliği tstanbul tl Koordinasvon Kurulu CUNEYT ARCAYUREK HyMen MasoNor Kû^Mere Gerçefcfaf: 3 ATTİLÂ İLHOIim ŞİİRLERİ101. BASHIDA KIMI SEVSEM, SENSIN... Attilâ llhan ÇAYEIİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 126 Karar No: 2001,77 Davacı Murat Kandiş tarafından davalı Havva Kandış (Çakır) aleyhine mahkememi- ze açıtauş bulunan boşanma davası sonunda. Istemin kabulü ile Çayeli ilçesı, Haremtepe köyü, cılt no 26, kütük sıra no 61'de N.K. Mehmet Ali ve Havva oğlu 1974 d.lu Murat Kandiş ile Yusuf ve Hamide kızı 1977 d.lu Havva Kandiş'in MK 134/1 maddesi gereğınce boşanmalarına karar verilmiştir. İşbu hüküm neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği ve davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 29372 Öıal'ın Türkiye'yi savaşa sokmak için üstün (obaları; sağduyulu bir generalin, cumhurİYet tarihinde, Özal'o vesavaşa görülmedik biçimde karşı k Kriz Doğuran^ Savaş 9 ş î politikadaki oynaşmalaı, koynaşmalaL AKayürek, ibret belgeleri sunuyot Dizinin ötekj kitaplan 1. Demokrasi Dönemecınde Uç Adam / 3. bs 2. Bir Gıden - Bir Gelen - Bir Bekleyen / 2. bs. 3. Knz Doğuran Savaş / 2 bs. 4. Bekleyen Adamın Gerçekleşen Duşii / 3. bs 5. Etekli Demokrasi / 3. bs 7000000 7000000 7OOO000 7000000 7000000 k\'}(^yfl www.bilgiyayinevi.com.tr BİLOİ YAYINEVİ MeşnAyet Cad 46/AYemşehır-06420/ANKARA Tel. (0-312) 434 49 98 - 434 49 99 Faks (0-312) 431 77 58 BİL6İ DAâmM Nartıbahçe Sotc No:17, Kat.1. Cağatog*u - 34360/İSTANBUL Tö: (0-212) 522 52 01 • 520 02 59 Faks (0-212) 527 41 19 BİLOİ KİTABEVİ Sakarya Cad 8/A Kızılay • O642O.'ANKARA Tel: (0-312) 434 41 06 - 434 41 07 Fate (0-312)43319 36 SELÇUK SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Esas No: 2000 7 Selçuk Sulh Hukuk Mahkemesi tzale-i Şuyu Satış Memurluğu'nun 2000/7 esas sa- yılı dosyasında, Selçuk Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verılme 01.09.2000 tarihinde kesinleşmiş 14 12.1999 tarihli ve 1996/203-1999/342 sayılı ortaklığın gıderilmesi karan gereğince açık arttırma ile satışı yapılacak olan aşağıda \ asıf ve özellikleri yazılı taşınmaza 727.200.000.-(yediyüzyirmıyedimilyonikiyüzbın) lira değer takdir edilmıştir. Mevcut adreslerine tebligat yapılamayan Zeki Karavaş, Ömer Karavaş, Salih Karavaş veZeynep Senem Karavaş'a fıili durunı tespitı \e kıymet takdırı tutanağı tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. Taşınmazın \-asifve özellikleri: Selçuk ılçesi, Abuhayat mevkiinde 40 pafta, 843 par- selde 212 m2'lik avlulu kargir dam vasfında olup, içerisinde 13.5x4.5 ebaduıda taş du- var ve tuğla kanşımı 60 m2'lik üzeri eski kiremitle örtülü elektriğı mevcut dam vardır, yolu yoktur, suyu yoktur, halen Atalay llen tarafından kullanılmaktadır. Basın: 30722 Bir büyük ustanın, Attilâ llhan'ın yeni şiir kitabı "Kimi Sevsem, Sensin... Attilâ İ/han'ın kendi deyifiyle "Bütün bir ötnrün özeti!" ATTİLÂ İLHAN / BÜTÜN ŞİİRLERİ 1. DUVAR /10. bs. 3500ooo 2. SISLER BULVARI /11 bs 285Oooo 3. YAĞMURKAÇAĞW11.bs 2000ooo 4. BENSANAMECBURUM/14. bs. 2850ooo 5. BELAÇIÇEĞİ/7. bs 2000ooo 6. YASAK SEVİŞMEK / 8. bs 2000ooo 7. TUTUKLUNUN GÜNLÜĞÜ / 7. bs. 285Oooo •1974 Türi< Dıl Kurumu Şıır Öau\u' 8. BÖYLE BİR SEVMEK / 8 bs. 2850a» 9. ELDE VAR HÜZÛN / Ş bs. 2000ooo 10. KORKUNUN KRALLIĞI / 4.bs. 2850ooo 11. AYRILIK SEVDÂYA DÂHİL / 6. bs. 2000ooo 12. KİMİ SEVSEM, SENSİN.. / 7. bs. 2500ooo i www.bilgiyayinevi.com.tr BÜYÜKÇEKMECE AŞLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/1174 Karar No: 2001 514 Davacı Hande Yavuz vekilı tarafından davalı Oktay Yavuz aleyhine açıian boşanma da\asında, mahkeme- mizce verilen karar davalı Oktay Yavuz'a tebliğ edile- mediğinden ilanen teblığine karar verilmiştir. Karar ge- . reğince, davacı vekili tarafuıdan davalı aleyhine açıian davanın kabulü ile Erzurum-Olur Filizli köyü, C.19, H.2'de nüfusa kayıtlı davacı Hande Yavuz ile Öktay Ya- vuz'un MK. 134. maddesi hükmünce boşanmalarına. ta- raflann müşterek çocuklan 1996 d.lu Hüh/a Ecem Ya- vuz'un velayet hakkının davacı anne üzerinde bırakıl- masına, davalı baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin dıni ve milli bayramların ikinci günleri ve haftanın pazar günleri saat 08.00-18.00 arasında birlıkte olmak kaydı ile düzenlenmesine, davacı için 30.000.000 -TL tedbir nafakası karar kesinleştiğinde yoksulluk nafakası olarak ve müşterek çocuk için aylık 50.000.000.-TL nafakanın davalıdan alınıp davacıya venlmesine karar verilmiştir. Karar gereğince, işbu ılanın gazetelerden bınnde yayın- landıktan sonra, 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 15 günlük cevap verme ve temyiz süresinm başlayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 16.5.2001 Basın 30817 SAYDAM YALÇIN DOGAN Unutulmaz New York Macerası Daha kasım krizi çıkmamış... Yani, şu ilk kriz... New York... Iki Türk bankacı bazı Amerikan ban- kalarını ziyaret ederken Türk ekonomisine ilişkin alarm veriyor. Bunun üzerine, yabancı bankalar Türkiye'den para çekmeye başliyor ve kriz patlı- yori.. Bu olayı hep anımsamak gerek. Her kriz hava- sında ve çalkantısında. Örneğin, önceki gün Yük- sel Yalova'yı ist'rfaya götüren yolda. Aslında ıstifayaYalova'nın kendisi karar veriyor. Ancak, Yalova'ya istifa baskısı, doğrudan Başba- kan Ecevit'ten geliyor. Tütün yasasına karşı çıkan Yalova'nın, "Niyet mektubuna kim imza attıysa, gi- din ona sorun" yönündeki sözlerini Ecevit, "Doğ- rudan beni eleştihyor" diye yorumluyor. Mesut Yılmaz'ın direnmesi karşısında, devre- ye Ecevit'in kendisi giriyor. Hatta, "Yalova'nın is- tifası geldi mi" diyerek sık sık sormadan edemi- yor. Daha önce başka bakanlann bu yöndeki konuş- malan karşısında, böyle bir duyarlılık göstermeyen Ecevit, bu kez olayın üstüne neden gidiyor?.. IMF'ye verilen niyet mektubuna ilk karşı çıkan Yük- sel Yalova değil ki!.. Bıçak sırtında denge Ecevit şunu söylüyor: "Sayın Yalova piyasalann lideıiere olan güveni- ni sarstı, onun için istifası gerekir." Doğru, Yalova'nın sözleri piyasaları allak bullak etti. Peki, 19 Şubat'ta MGK'deki tartışma sonra- sında, Ecevit'in açıklamaları, tarihin en büyük kri- zine yol açmadı mı?.. Ecevit, o zaman istifayı dü- şündü mü?.. Bu olayın siyasal boyutu. Ancak, asıl üzerinde durulması gereken, birkaç cümleyle allak bullak olan ekonomi!.. Nasıl oluyor da, koca bir ekono- mi, birkaç cümleyle yeniden krizin eşiğıne gelebi- liyor?.. Bir cümleyle dolar fırlıyor, borsa düşüyor. Mefesler kesiliyor. Neden?.. Bıçak sırtında giden ekonominin en hassas ye- ri iç borçlar. Bu yıl içinde 46.1 katrilyon, yakla- şık 47 milyar dolarlık iç borç ödemesi var. Sadece haziranda ödenmesı gereken iç borç miktan 9.3 katrityon lira, yaklaşık 10 mityar do- lar. Bunun anlamı şu: Hazine yine piyasaya çıka- cak ve borçlanacak ki, eski borcunu yeni borcuy- ta ödeyebilsin!.. Siyasal demeç bahane Piyasalar ve bankalar buna nasıl tepki verecek?.. Faiz ne olacak?.. Işte en duyariı nokta, iç borç sorunu. Siyasetin piyasaları etkilediği kritik alan. Hem bankalar hem piyasalar iç borcun yeniden iç borçla ödenmesine yanaşmıyor. Artik herkes "Eee, yetti artık, bana ne" egiliminde. Hem piyasalar hem bankalar iç borç ödeme- sinden kaçmak için bahane anyor. Ama bu ba- hane, karşı karşıya bulunduklan sıkıntnm ta ken- disi. Çünkü, ekonomik çark henüz dönmüyor. Kriz- den henüz çıkılmış değil. Onun için de, siyasal et- kiye çok açık. Kaçmak için bahane aranırken imdata siya- sal demeçler yetişiyorl.. Hemen dolara yönel- me, hemen borsadan kaçma, hemen kriz!.. Böylece, yeniden borç satın almaktan uzaklaş- ma!.. Siyasal çıkışlar, bu nedenle, bankaların ve pi- yasalann işine çok geliyor!.. Iki bankacının New York macerasını hep anım- samak gerek. E-mail: ydogan(« cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 NÂZIM HÎKMET şarkıları Kadınlanmız * Japon Balıkçısı « İCarlı Kayın Oıroanında « Mavi Liman « Kanatlan Gümüş < Tahir'le Zühre Meselesi « Seni Düşunmek • » Ruhi Su • Sümeyra » Zulfü Livanelı • Cem Karaca * Inci Çavırlı » Esin Afşar * Emin Igüs Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı VCD Kitap; vakıf merkezinden ve kitabevlerinden temin edilebilir. Sıraselvıler Cad. No: 48 Kat. 1 Taksim Tel.& Faks: (0212) 252 63 14 - 15 TC KültürBakanltğı'mn kathlanyla hazırlanmıştır. Kalbinizi Koruyun TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No-. 8 Şişli/lstanbul Tel: (212) 212 07 07 (pbx) (10 hat) Faks:(212)212 68 35 BİLOİ YKtlNEVİ Meşrutıyet Cad 46,'AYen.şehır- 06420/ANKARA Tet' (0-312) 434 49 98 - 434 49 99 Faks (0-312) 431 77 58 BİLOİ DAâmM Mariıbahçe Sak. No.17. Kat 1 Cagaloğtu - 34360/İSTANBUL Tel- (0-212) 522 52 01 - 520 02 59 Faks: (0-212) 527 4119 BİLOİ KİTABEVİ Sakarya Cad. 8/A Kızılay - 06420/ANKARA Tel: (0-312) 434 41 06 - 434 41 07 Faks (0-312) 43319 36 OF İLÇESİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1999192 Karar No: 2000/244 Davacı Bağ-Kur tarafından da\alılar Kerem Köse ve Hayrullah Köse aleyhine açıian tazminat davası sonunda dava- nınkısmen kabulü ile 1 964.045 253.-TL tazmınatın 19.3.1999 tarihinden itibaren işleyecekyasal faizı ilebırlikte\e da- vacı tarafça yapılan 34 375.000.-TL yargılama gıden ile 74.464.045.-TL nısbi vekalet ücretının davalılardan nıüştere- ken ve müteselsilen tahsiline daır 30.11.2000 tanh ve 1999/192 esas. 2000/244 sayılı karar verilmiştir. Davalılann adresleri davanın başlangıcmdan beri tespit edilemediğinden karann ilanen tebliği yoluna gidilmış, işbu karann ilan edildıği tarihten ıtibaren 15 gün içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. ' Basın: 29376
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog