Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 10 DUNYA VE TURKIYE Ankara, BM Banş Gücü'nün süresinin uzatılmasında kullanılacak ifadeleri bekliyor Tiirldye BM'yi de uyardı ANKARA(Cumhuri>«tBörosu)-Mil- li Gihenlik Kurulu'yla (MGK) Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) ve Av- rupa Birliği'ni (AB) uyaran Türkiye, ta- raflar arasında çözüm bulunması için iyi niyet göre\ i bulunan Birleşmiş Mil- letleri (BM) de Banş Gücü'nün göre- vinin uzatılmasında kullanılacak ifade- leri iyi seçmesi yönünde uyardı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ümit Pamir, BM Genel Sekreteri Kofı Annan'a bir mektup yazarak "Tûrldye ve KKTC'nin görüşlerinin Güvenlik Konseyi'nce kabul edilecek karara eklen- mesinT istedı. KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş da Annan'a bir mektup ya- zarak kararda "Kıbns hükümetT ifade- sinin kullanılmamasını istemişti. Yaz aylannda hareketlenmesi bekle- nen Kıbns sorununda taraflar arasında yeni bir görüşme turunun başlatılması gi- rişimlerinin kaderini BM'nin adadaki Banş Gücü'nün görevini 6 ay daha uza- tacak kararda kullanacağı ifadelerbelir- • BM Daimi Temsilcisi Ümit Pamir, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a yazdığı mektupta, "Türkiye ve KKTC'nin görüşlerinin Güvenlik Konseyi'nce kabul edilecek karara eklenmesini" istedi. leyecek. Bugünlerde Annan tarafından hazırlanıp Güvenlik Konseyi'ne sunul- ması beklenen raporda Kıbns hüküme- ti, Kıbns polisi gibi ifadelerin kullanıl- ması Türk tarafını rahatsız ediyordu. Türk tarafının bastuması sonucu 1999 yılı sonundaki uzatma karanna bir ek bel- ge (addendum) konmuş ve Banş Gü- cü'nün KKTC'deki Türk yetkililerle te- mas kuracağı ifade edilmişti. Kıbrıs Rumlannın tepkisi sonucu BM, bu uy- gulamadan vazgeçmek zorunda kalmış- tı. KKTC de Banş Gücü'nün kuzeyde- ki faaliyetlerine sınırlama getinnişti. Edinilen bilgilere göre MGK bildiri- sinde kullanılan ifadelerin Rumlar ve AB ile birlikte bir başka alıcısı da BM oldu. Adadaki sorunun çözümü için ye- ni bir girişime hazırlanan BM'nin Önce- likle Banş Gücü'nün görevinin uzatıl- masında kullanacağı ifade ve yöntemle bir sınav vereceği, burada taraflar ara- sında eşitlik ilkesinin gözetilmemesi du- rumunda görüşmelerin tehlikeye gire- bileceği mesajı veriliyor. Büyükelçi Pamir önceki gün Annan'a gönderdiği mektupta, "Hiç şüphe yok Id, BM banş güçlerinin hak ve sorumlu- luklanm saptayan anlaşmalann temel U- kesi, ilgili tüm taraflann onayuu almak- Eski uygulama 1 ay daha sürecek Güvenlik Konseyi 'akıllı yaptınm'da anlaşamadı DışHaberierServisi-BM Güvenlik Konseyi'nde an- laşmazlığa neden olan "akıllı yaptınmlar" tartış- ması, Irak'ta Körfez Sava- şı 'ndan beri yürürlükte olan "gıda karşılığı petrol" uy- gulamasının bir kez daha uzatılmasıyla l aylık bir süre için ertelenmiş oldu. Rusya tarafından Kon- sey üyelerine sunulan ye- ni karar tasarısı, önceki uygulamalardan farklı ola- rak 6 aylık bir süre yerine l aylık bir uzatmayı ön- görüyor. Uzatma karan. Irak'a uygulanması plan- lanan "akıllı yaptınmlar" ile ilgili olarak BM Gü- venlik Konseyi üyeleri ara- sında bir karara vanlama- masından kaynaklanıyor. Fransa, Çin ve Rusya 1 aylık inceleme ve yürütü- lecek tartışmalar sonunda bu konuda bir adım atıla- bileceğini savunuyor. Yeni yaptınm rejimi Yeni karar tasansı "gıda karşıhğı petrol" uygula- masının 3 Temmuz'a ka- dar uzatılmasını öngörüyor ve Irak'ın ekonomik fa- aliyetleri ile ilgili yeni bir düzenieme yapılması niye- tini de içeriyor. Diploma- tik kaynaklar, akıllı yaptı- nmlar gibi yeni dûzenle- melerin de sivil amaçlı it- halat üzerindeki kısıtla- malann kaldınlması, bu- na karşılık askeri ve çifte- amaçlı mallar üzerindeki denetimlerin sıkılaştınl- masını öngördüğünü kay- dediyorlar. 3 Temmuz'a kadar belirlenecek yeni re- jimin, 190 gün süreyle ge- çerli olacağı belirtiliyor. Daha önce, "gıda karşı- hğıpetroT uygulamasının 6 ay yerine 1 ay uzatılma- sı halinde petrol satışını durduracağını açıklayan Irak ise BM Güvenlik Konseyi'nin uygulamayı 1 ay uzatan karannı "red- dettığini" açıkladı. tan geçer" denildi. BM'nin henüz KKTC makamlanyla Kıbns'taki BM Banş Gü- cü operasyonlannın çerçevesini çizecek bir anlaşma imzalamadığını da anımsa- tan Pamir, son iki kararda Türkiye ve KKTC'nin görüşlerinin dikkate ahnma- dığına da dikkat çekti. Kısa adı UN- FICYP olan Banş Gücü'nün görev sü- resinin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin raporun bugünlerde çıkması bekleniyor. Denktaş'ın mektubu KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'm da aynı konuyla ilgili olarak Annan'a geçen günlerde bir mektup gönderdiği bildiril- di. Denktaş'uı mektubunda Annan' ınra- porunda Kıbns hükümeti, Kıbns polisi ya da ulusal muhafızlar gibi terimlere yer vermemesini istediği kaydedildi. 1999'da olduğu gibi ek belgenin bu yıl dayayımlanmasını isteyen Denktaş, UN- FICYP'nin Kuzey Kıbns'ta görev yapa- bilmesi için KKTC makamlanyla işbir- liği yapmasınm koşul olduğunu belirtti. le savaşımın simgesi küçük Afrikalı öldü Güney Afrika'da AIDS'le savaşmun simgesi haüne gelen ve bu hastahkla doğan 12 yaşındaki Nkosi Johnson öldü. Aile sözcüsü, çok zayıflayan ve yan koma halinde olan NkosPnin Johannesbourg'daki evinde dûn sabah uykusunda öidfiğünû açıkladL Nkosi AIDS hastabğıyta 1989'da dogmuş ve en fazla 9 ay yaşayabikceği söyienmişd. Nkosi, buna karşın 4 Şubat'ta 12 yaşına basö. Geçen yüdan beri kaö gıda alamayan Nkosi, her 9 kişiden 1 "inin bu hastahkla yaşadığı ülkede AIDS'in resmi oünayan sözcüsüydü. Nkosi, geçen yıl Durban'da yapdan konferansta Güney Afrika Devkt Başkanı Thabo Mbeki'den AZT ilacmın hamilelere verilmesine izin verilmesini istemişti. Saygın bir bilim kuruluşu, başlattığı kapsamh bir kültür girişimine, îstanbul'da yerleşik yürütücü sekreter aramaktadır. Aranan özellikler: Yönetici ve girişimci kişilik, organizasyon ve temsil yeteneği, insanlarla kolay iletişim kurabilme, büyük (uluslararası) projeler hazırlama deneyimi, İngilizceye ve bilgisayara hâkimiyet. îlgilenenlerin P.K. 52 Kavakhdere, 06100 Ankara adresine ayrıntılı özgeçmişleri ile 15 Haziran 2001 tarihine kadar başvurmalan duyurulur. ALANYA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/383 Davacı Yıldız Çeçen vekili Av. Ümran Demiral tara- fından davalı Yaşar Yıldız aleyhine mahkememizde açı- lan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasın- da davalı Yaşar Yıldız'a dava dilekçesi ve duruşma gü- nünün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, Davalı Yaşar Yıldız'ın adresi tespit edilemediğinden mahkeme- mizce 19.6.2001 günü saat 14.45'te mahkememizce ya- pılacak olan duruşma günü ve boşanma talepli dava di- lekçesinin tebliği ve duruşmaya davalı sıfatıyla katılma- sı, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam oluna- cağının ihtan ilan olunur Basın: 29621 -* (umartesi ÜÇ DfflİZ TOPLULUĞU Yine bizlerle... • HSaaf: 14.00 İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 36 81/82 YAĞLIDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2001 14 esas sayılı davacı Ali Boz, davalılar, Fazlı Boz. Ömer Boz, Yılmaz Boz. Fethiye Boz, İsmet Boz haklannda terekeye mümessil tayinı davasında Yağlıde- re Aslıye Hukuk Mahkemesı'nin 1999<90 esas sayılı dosyasında verilen yetkı belgesine ıstinaden terekeye mümessil tayini davası açılmış, davalılardan İsmet Boz'a yapılan tüm tebligatlann adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilemediği anlaşıldığmdan ışbu ilan dava di- lekçesınin tebliği ve duruşma gününün 12.07.2001 tari- hi olduğu, duruşma gününün tebliği tarihinden itibaren varsa bu dosya için delil ve tanıklannızı sunmanız, ken- dinızı bir avukatla temsil ettirebıleceğiniz. aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu ila- nen tebliğ olunur. 21.05.2001 Basın: 31162 TURGUTLUİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/203 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Manisa ili Turgutlu ilçesı Urganlı kasabası Köyiçi mev- kiı 2183 parselde kayıtlı 620 m2 mıktanndaki depo ve ar- sa olup, gaynmenkul Beyazıt Caddesi'ne bakmaktadır. Üs- tünde askı çelik çatı mevcut olup etrafi bahçe duvan şeklın- de çevrilidir. Elektrik ve suyu yoktur. Urganlı belediye sı- nırlannda imar planı içinde olup, bıtişik nızam ve iki kat imarlı konut yeridir. Saüş şartian: 1. Satış, 13/7/2001 günü saat 10.20'den 10.30'a kadar Hükümet Konağı 1 Kat lcra Müdürlüğü'nde açık arttınna suretiyle yapılacakhr. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme- tın yüzde 75 ını ve rüçhanlı alacaklılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel- le ahcı çıkmazsa, en çok arttıranın taabhüdü bakı kalmak şartıyla 23< 7/2001 günü aynı yerde aynı saatte ıkınci arttu-- maya çıkarüacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edile- memışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kal- mak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttuına bedeli- nin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- mından fazla ounası ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla be- delle alıeı çıkmazsa satış talebi düşecektir 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerin, tahmin edilen kıyme- tın yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para ıledır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Bınkmış vergiler satış bedelin- den ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay- nmenkul üzenndeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bu^kılacaklar- dır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatınnamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıl- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasmdakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temenüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale faıkı ve temenüt fa- ızı aynca hükme hacet kalmaksızuı dairemizce tahsıl olu- nacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden aluıa- caktır. 5- Şartname, ilan tanhınden itibaren herkesin görebilme- sı için daıredc açık olup masrafı venldığı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilır. 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyı gönnüş ve münde- recatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı almak ıs- teyenlerin 2000/203 sayılı dosya numarası ile müdür- lüğümüze başvunnalan ilan olunur. 18/5/2001 (*) tlgililer tabirine irtıfak hakkı sahıplen de danıldır. Basın: 30690 Sağlık kamemi kaybettim. Hükümsüzdür. YUSUF SEVİM TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No 1999/2202 • Satılmasına karar venrlen gaynmenkulün cınsı, kıymeti, adedı. evsafı. 1 nolu taşınmaz Turgutlu Musalara Yenıkoy Akçeşme mevkıı, 622 parselde kayıtlı tarla vasfında 4800 00 m2 mıktannda kıraç arazıdır Venm gücü düşuktür Dönumu 300.000 000 -TL'den tamamı 1 440 000 000 000 -TL değenndedu-. Borçlunun 116 hıssesı karşılıgı 180 000.000 -TL'dır 2 nolu taşınmaz Turgutlu Sınırlı köyü Bağlaraltı mevkıı, 208 parselde kayıt- lı 5763.00 m2 mıktannda tarla \ asfında taşınmazdır DSİ kana- lından sulama ımkânı vardır. Taşınmazın donumü 600 000 000 -TL, tamamı 3 457 800 000 -TL degenndediı Borçlunun taşınmazdaki 1/2 hıssesı karşılıgı 1.728 900 000 - TL değenndedır 3. nolu taşınmaz. Turgutlu Sinırlı koyü Karayerler mevkıı. 622 parselde ka- yıtlı tarla vasfında taşınmazdır 8400 00 m2 miktanndadır Ta- şuımazın dönumu 600.000 000 -TL, tamamı 5 040 000 000 - TL değenndedır Borçlunun taşınmazdaki 5 16 hıssesı karşılı- gı 1.575 000 000 -TL değenndedır 4. nolu taşınmaz: Turgutlu Yedıeylul Mah Kuzu Sk \e Sanat Sk'ta 1469 ada 28 parselde kayıtlı 167 00 m2 mıktannda avlulu ev vasnnda taşınmazdır. Taşuımaz içinde ıkı bölüm halinde kullanılan ıkı oda bir salon Kuzu Sk. ıkı oda bir salon da Sanat Sokak'a ba- kan evler vardır. Basıt yapı tarzında evlerdır Taşınmazın ta- mamı 2 000.000 000 -TL olup borçlunun 3' 167 hıssesi karşılı- gı 35 928 OOO.-TL'dır. Turgutlu Yıldınm Mh 1446 ada 1 parselde kayıtlı 340 m2 mıktannda taşınmazdır Taşuımaz ıçensuıde 135 m2 cıvannda betonarme ıkı katlı buıa vardır Zemuı kat tek daire, üst kat çift daıre olarak yapılmıştır. Taşınmazın tamamı 20 000 000 000- TL değennde olup borçlu hıssesı tamdrr 1 no'lu taşuımaz- 1 günü- 3*8 2001 saat 15 30'dan 15 40'a kadar 2. günü: 13 8/2001 aynı saatte 2. no'lu taşınmaz. 1 günu 3 8 2001 saat 15 45'ten 15.50'ye kadar 2. günü. 13'8/2001 aynı saatte 3. no'lu taşınmaz- 1 günü: 3 &2001 saat 16.00'dan 16.10'a kadar 2. gıinü. 13 8/2001 aynı saatte 4. no'lu taşınmaz: 1. günü 3 8,2001 saat I6.15'ten 16.25'e kadar 2. günü 13/&2001 aynı saatte 5 no'lu taşınmaz 1 günu: 3 8 2001 saat 16.30'dan 16 40'a kadar 2. günü 138/ 2001 aynı saatte Satış şartian: 1- Satışlar yukanda belutılen gün ve saatlerde Hükümet Ko- nağı 1 kat lcra Müdürlüğü'nde açık armrma suretiyle yapıla- caktır. 1 arttırmada tahmın edilen kıymetuı yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 2 arttırma günü aynı yerde ve aynı saatte satışa çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taah- hüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gostenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulma- sı ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- rrundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştırma masraflannı geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alı- cı çıkmazsa satış talebi düşecektir 2- Arttırmaya ıştırak ede- ceklenn. tahmin edilen kıymetın yüzde 20" sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın teminat mektu- bunu v ermelen lazımdır. Satış. peşın para ıledır, alıcı ıstedıgın- de 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılır Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bırikmiş ver- gıler satış bedelinden ödenir 3- lpotek sahıbı alacaklılarla di- ğer ilgıhlenn (*) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususıy- le faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gun içinde daırerruze bıldırmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bıra- kılacaklardrr. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatır- mamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve ke- fıllen, teklif ettıklen bedel ile son ihale bedeli arasmdakı fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden mütesel- silen mesul olacaklardır thale farkı \e temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır 5- Şartname, ilan tanhınden itibaren herkesm görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdirde isteyen alıcıya bır örneği gön- denlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999 2202 sayılı dosya numarasıvla müdurlüğü- muze başvurmalan ilan olunur. 1/5/2001 (*) flgılıler tabınne irtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 30753 MERHABA NECATİ DOĞRU Tütün Yasası: Pis Dayatma! Sabır vanası patladı. Belli ki, Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın vicdanı da- yanamadı, bildiğini saklayamadı. Geçiştirebilirdi. Görmezden, duymazdan gelebilir- di. Pasif bir üzüntüyle yetinirdi. Bakanlık koltuğunda kalabilirdi. Bakanın vicdanı ayağa kalktı. Bomba vicdanlardadır. Lütfen atiamayalım: Paslanmış, pör- sümüş, pinekleyen beyinleri derin uy- kusundan uyandırması gereken temel cümle şudur: Tütünden geçimini sağ- layan 600 bin çrftçi ailesini ilgilendiren bir temel konuda kimse kalkıp çalaka- lem kanun hazırlayamaz. Istifaya zorlanmış bakanın söyledik- lerini iyi okumalıyız: Çalakalem kanun hazırlanmasını isteyenler, 600 bin tü- tün üretici aileyi, Tekel fabrikalan ile işletmeterinde çalışan 38 bin işçiyi, 178 bin dağıtıcıyı ve 250 bin bayiyi ciddi- ye almıyoriar. Kimi alıyoriar? Bu kanun kimin için çıkıyor? • • • Türkiye için mi çıkıyor? Amerikan sigara tekelleri için mi?.. Dün Mustafa Balbay'ın Cumhuri- yet'te, birinci elden aldığı bilgilere da- yanarak yazdığı aydınlatıcı yazıda vardı. Türkiye'nin 3 milyar dolara ula- şan sigara pazan için iki ABD sigara devi kapışmış durumdalar. Sabancı Grubu ile ortak fabrika kurmuş Phi- lip Morris ve Koç Grubu ile ortak ya- tınma hazırlanan Brrtish American To- bacco... Bu iki sigara tekeli Türkiye iç pazannı ele geçirmenin mücade- lesini veriyortar. Birinin yasada yer almasını istedi- ğinL diğeri geriletmeye çalışıyor... Ve IMF'den taze borç para gelme- si için Meclis'ten hemen çıkartılma- sı şart koşulan 15 yasadan biri olan Tütün Yasası, bu iki sigara şirketinin Türkiye iç pazannı kapma rekabeti- ne alet yapılıyor. Bakan Yüksel Yalo- va ve ekibi bu yasayı hazırlıyoriar. Fa- kat geri çekiyorlar. Geri mi çekiyorlar? Yoksa çektiriliyoriar mı? Burası karanlık. • • • Fakat şimdi bu istifa ile aydınlığa çı- kryor ki, knzden kurtulma programı için şart koşulan Tütün Yasası, 600 bin çift- çi ailesi ile 38 bin Tekel çalışanı işçi- nin Hazine'ye yük olmadan ve dev- let bankalannın görev zarannı büyüt- meden yapısal bir degişime uğrat- ma incelikleri düşünülerek hazırlan- mıyor. Türk tütüncülüğü nereye gi- decek? Türkiye sigara pazan, ta- mamen Amerikan tütünü ile üretil- miş sigaralara terk edilince 600 bin tütün üretıcı çiftçi ailesinin hayatı ne olacak? Bu insanlartarlalarına tütün yerine hangi ürünü, nasıl, hangi im- kânlarla ekebilecekler? Amerikan çiftçisini desteklemek anlamına ge- len ithal Virginia tütünüyle sigara üreten fabrikalan Türkiye pazann- da çogalttığınız zaman, zaten dün- yada rekabet şansını yitirmiş yerli sigara fabrikalan içeride de kapan- maya iyice mahkûm olacakiar. Bu- ralarda çalışan 38 bin işçinin sonu ne olacak? Temel sorular geçiştiriliyor. Tasarı çalakalem hazırlansın is- tendiği için bakan buna isyan edi- yor. Etmek zorunda kalıyor. Ve açıkça istifaya zorlanıyor. • • • Büyük çirkinlik! Pis bir dayatma! Yıllık 3 milyar dolara ulaşan ken- di iç pazarında Amerikan sigara şir- ketîerinin paylarını genişletmesine uygun zemın nazırlasın diye kendi öz Meclis'inden kanun çıkartmaya ça- hş. Bakanını istifaya zorla! Bu gelişmeyi toplumdan gizle... Tütün ekimine ve sigara üretimi- ne Osmanlı döneminden başlamış, neredeyse 120 yıldan beri bu işi yap- makta olan bu ülkede yeni bir tütün yasası çıkartılırken bu ülkenin uz- manlarının söyleyeceği bir söz yok muydu? Türktütüncülüğünün Ame- rikan tütüncülüğüne ezdirilmemesi için uğraşan yüzlerce yetişmiş mü- hendisin, tütün eksperinin; Tekel yö- netiminde, bakanlıklarda, DPT'de, üniversitelerde emek vermiş insan- ların önerecekleri bir çare yok muy- du? Olmaz mı? Tütün Yasası: Pis dayatma! E-mail: necatidogru(a superonline.com Faks:0212 513 90 98 NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/75 Karar No: 2001 81 Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Petekbaş Inş. Zeynel Kılıç, Osman Durak ve Hıkmet Saha aleyhine mahkememıze açtığı rücuan alacak davasının yapılan açık dumşmalan sonunda, Davacı kunımun davasının kabulü ile 170.909.461 -TL'nın tam davalılardan müş- tereken ve müteselsilen, 640.736.131 .-TL'nin ıse davalılar Zeynel Kılıç ve Petekbaş Inşaat'tan gelir bağlama onay tarihi olan 8.8.1997 tanhınden itibaren ışleyecek ya- sal faızı ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsıl edılerek da\acı kuruma venl- mesine karar verilmiş, verilen karar davahlardan Petekbaş tnş. Tıc. San. ve Zeynel Kıhç'a tebliğ edilememış olduğundan bu şahıslara ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan söz konusu kararin gazetede ilanmdan sonra 15 gün içinde davalılar ta- rafından temyiz talebinde bulunulmadığı takdirde karann kesınleşeceği ilanen teb- liğ olunur. Basın: 31166 SİNCAN SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2000/903 Davacı Murat Özbay vekili Av. Canan Çelebi tarafından davalı Meral Ertürk aleyhi- ne açılan izale-i şuyuu davasının verilen ara karan gereğince. Davacı Murat Özbay vekili tarafından davacının ve davalının hissedan bulunduğu Sincan Kayalıboğaz mevkii 902 ada, 8 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış sure- tiyle giderilmesi için açılan izale-i şuyuu davasında da\alı Meral Erturk'ün Ziraat Ban- kası Akay Şubesi .\nkara adresine çıkartılan dava dilekçesi ile duruşma gününü bildi- ren teblıgat bila ikmal ıade edılmiş, zabıta manfetıyle de yapılan araştırmada adresi tes- pit edilemediğinden davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir Karar gereğince duruşma günü olan 27.06.2001 tarihınde saat 10.15'de davalının mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisinı bir \ ekille temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın HMUK'nun 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabında devam edeceği ve hüküm verileceği tebligat yerine kainı olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 31164 FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/240 Karar No: 2001 80 Davacı Nazmi Kılıç taranndan davalı Asiye Kılıç aleyhine açılan boşanma davasının sonuçlanan dava karan gereğince, davacının davasının kabulüne, Tokat ili. Zile ilçesi, Kazıklı köyü, cilt no 122, hane l'de nüftısa kayıtlı Kazım oğlu Fatma'dan olma, 3.11.1956 d.lu davacı Nazmi Kılıç ile aynı yerde nüftısa kayıtlı Hacımehmet kızı Fikri- ye'den olma, 1.4.1964 d.lu Asiye Kılıç'ın şiddetlı geçimsizlık sebebiyle boşanmalanna, Taraflann müşterek çocuklan 14.11.1983 d.lu İlknur ile 6.4.1987 d.lu Bınnur Kılıç'ın velayetlerinin davacı baba Nazmi Kıhç'a verilmesine, Davalının her yıl 1 Temmuz saat 09.00'dan 31 Temmuz saat 19.00'a kadar ve her di- ni bayramın ikinci günü sabah saat 09.00'dan üçüncü günü saat 19.00'a kadar şahsi mü- nasebet tesis edebileceğine ilanen tebliğ olunur. Basm: 31078 BARTIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosya No: 1999/3738 Alacaklı: Vakıflar Bankası Bartın Şb.si Vekili: Av. Figen Çakır. Ankara Borçlu: Ümit Kısmet. Çamaltı K.den Bartın. Borç miktan: 3.595.489.936. TL. (25.11.1999 tarihi itiban ile) Müstenidi: Kredili bankomat - 724'den doğan borç miktan. Ödeme emri borçlu adına tebhğe gönderilmiş, bıla tebliğ dönmesi üzenne borçlunun emniyet kanalı ile adresinin tahkik edilmesi istenimıiş. borçlu adresi emniyet müdürlü- ğünce de bulunamaması üzerine ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Işbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu \e takıp masraflarmı kanunı süre olan yedi güne on beş gün ilave ederek 22 gün içmde ödemenız (temınatı vermenız), borcun tamamına veya bir kısmtna veya alacaklınm takıbat ıcrası hakkına dair bir itira- zınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildırmeniz, aksi halde icra takibınde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uy- mazsanız vaki itirazmızın muvakkaten kaldınlacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün ıçınde bıldirmedığinız takdirde aynı müddet için- de 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapısle tazyık olunaca- ğınız, hiç mal beyamnda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağıruz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde, itirazla birlikte tebliğ gıderlerini ödemeniz, aksi halde ıtıraz etmemiş sayılacağınız ihtar olunur. Basm: 29402
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog