Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

| Cumhuriyet I k ı ı a p I a r II. DÜNVA SAVAŞI TARİHİ Sabiha Sertel PyCumhunyel k*^ kitap kuiübu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39'41 <34334) Cağaloğlu Istanbul Tel f212) 514 01 96 Cumhuriy78. IflL SAYI: 27648 / 400.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991j ayna .1)') I - Yolsuzluk, kronık ıstıkrarsızlık, partı içı demokrası yokluğu, partıtokrası, lıder sultası, lıderizm, sıyaset ve sıyası partılere guven krızı, solun bunalımı, kurtarıcı arayışı, eski-yeni çatışması, retormlara dırenç, mılletvekılı pazarlarında sağdan sola, soldan sağa parti değıştıren sıyasetçıler, devasa bır medva monopoiu ve 'Temız Eller'ın sonu . NİLGÜN CERRAHOĞLU'nun yazı dizisi 10. sayfada... C U M H U R Î Y E T ' I N F ' ' ' FATİH VE FETİH Erdoğan Aydın Fjf Cumhurryet k^« kıtap kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No 39 41 (34334) Cagaloglu IstanCui Tel (212)514 01 96 18 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ T Ü R H İ Z M E T I STENDHAL LAMIEL I Fransızcadan çeviren: Vahdi Hatay "Kızıl ve Kara" ve "Parma Manastın" adlı romanlarıyla unlu, 19 yuzyılın buyuk romancısı Stendhal'ın son ronıanı "Lamıel" Çağından ancak yuzyıl sonra sunulabıfecek bır kadın "portresı" Kımılerıne gore, bır dışı "Julıen Sorel" yaratma denemesı. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Batıkriski310 trilyonu geçen HalkBankası'ndaki usulsüz işlemler müfettişleri bile şaşırttı Bankada horiumSisL İlrinci Dünya Savaşı'ndan sonra bıçakla kesilmiş gjbi Udye aynJan dümada Tür- Idye, Baö Bloku'na kaolnuş- ü. 'Soğuk Savaş' sonunda Doğu Bloku'nun yıkılması, yapüan tercihin akılcı oldu- ğunu vurguluyor. Ancak Batı Bloku'na katı- lan Türkije'nin kişiüğini ko- rumakta güçliik çektiğini o dönemi \aşa\anlar i\i bilir- ler; blok içinde daha bağım- sız bir politika istcvenler ağDİıklaruu duyuramadılar, tesnmiyetçi olanlar daha et- Idn oldular; bundan doğan sakıncalann farurasını Tür- Idye bugûn ödüyor. 1991'de Tek Kutuplu Dünya' döneminegiriJdiğin- deTürkiyehazıriıksızjaka- landı; kaptansız. dümensiz bir gemi gibi yalpalamaya başladık. Bugün }aşadığımız buna- famın en büyük nedenlerin- den biri de budur. • Dünya 'Küreselleşme' sü- recine girdiğinden, artık hiç- bir ülke kendi içine kapanık durumdayaşa\amaz; ancak bu, kendini bilen toplumla- nn dışandan vönetiieceği an- lanıına da gdmez. Gerçi küreselleşmenin patronJan (İsJam coğrafva- sında görüldüğü gibi) kimi dedetierin kendi içine kapa- hohrakyaşamasını da öngö- rihorlar; bu olgu petrol zen- ginüklcrinin Batı'nın elinin ahmda bulunması için uygu- lanın politikalar nedeniyle- dir: Türkiye bu kapsamda değildir; küreselleşmenin baskısı altındadır. Türki>e iki kutuplu dün- yada edilgin vönetimlerin yükünü çekmişti, tek kutup- lu cümada dışandan gelen ba&üara teslim olan hükü- mederin vönetimi altında buluıuyor. CHsa Batı mgartığının ilk koşilu bireyüı >a da toplu- muı kendi akiııu %e istencini özgirce kuilanabilecek dü- zey« erişmesijie gerçekleşir. • Öçü bu olduğunda Türki- ye'rin AB va da EMF ile iliş- küeini ona>lamak olanak- stzdr. PIF ülkemizin j asama or- gannı vereceği borçlann takımetresine bağlamışnr; hükimete ısmarladığı \asa- laraptanan tarihlerde çıka- rünazsa kredi düimlerini as- kıyi alaeağını açıkça so\le- neiten çekinmhor. Tırkiye ÂB\e kabuJ edil- mecen A>Tupa Gümrük Bir- tiği'ie kanian tek ülkedir. Şmdi de 57'nci hüküme- tna Ikonomi Bakanı, AB've ginıeden Euro'vu Ulkenin parsı >apmak >olunda öne- ri gdriyor. Rarada kinûzaman IIV1F lânı zaman \B kesiminde öneıli kişiler, Türldje'ji te- pedn bakışlarla süzüp hır- palmak yolunda birbirie- 19,Sü.9'da Bakan Derviş sonuçtan memnun Takas faturası kamuya Bankalara yaradl 10.8 katnlyon lirahk tekJıf geldi, Hazine 8.5 katrilyon lirahk takası kabul etti. Hazıne Müsteşarlığı dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ıse 850 trilyon lıralık daha ek takas yapılacağını duyurdu. Takas ihalesi bankacılık camiası tarafından büyük se\ inçle karşılandı. Kemal Dervış, ıhalede Hazıne'nin borçlanmasının uzun vadeye yayılmasının malıyetler açısından olumlu olduğunu ılerı sürdü. • 13. Sayfada Anseii dönemi Istanbul Cumhuriyet Başsavcıhğrnca ıncelemeye alınan "Halkbank kredilerinde", müfettışlen bıle şaşırtan usulsüz işlemler ortaya çıktı. Hazine'den karşılanan görev zaran 6 katrilyon lirayı aşan Halk Bankası'ndaki siyasi bağlantıh kredi ilişkilerinin büyük bölümü, Yenal Ansen'ın genel müdürlük dönemini kapsıyor. Bankanın olası batık kalemi ise 310 trilyon lirayı aştı. Halkbank kredileri Başbakanllk Yüksek Denetleme Kurulu raporuna göre, Sabah Grubu yaymlannı çıkaran Medya Holding de Halkbank'tan aldığı kredileri finans sektöründe kullandı. Bu grubun 4 fırmasına her 100 lirahk özkaynağa karşılık 18 bin lıra kredi verildi. BÜLBUT SANOâ.U'nun haberi • 4. sayfada • İŞ BANKASIEKONOMİ DEVİ • 12. sayfada OŞŞ soruve yanıtlan• ^ • 8. ve 9. Sayfalarda '• 3 saatlil maratoıı# Öğrenci Seçme Sınavı'na 1.5 milyon öğrencı girdi. Sınav yurt genelinde olaysız geçtı. Türbanh öğrenciler sınava alınmadı. perukla tanınmayacak halde olanların da peruklan çıkartıldı. Haber Merkezi - Öğrencı Seçme Sı- navı (ÖSS). 1 milyon 473 bın 906 öğ- rencının katıhmı>la Turkıye'de 144 ıl \e ılçe merkezi ıle KKTC'nın başken- tı Lefkoşa'da gerçekleştırıldı ÖSS olaysız sona ererken Tarsus ve Şanlı- urfa'da başkalannın yenne sınava gıren 2 kışı yakalanarak guvenlık görevlıle- nnce gözaltına alındı. ÖSS Kımlık Kartı'nı kaybeden adaylann sınava gı- nşıne ızm venlmezken turbanlı aday- lar türbanlannı çıkardîktan sonra sına- va alındılar. Gazı Ünıversıtesı Teknık Eğıtım Fakültesı'nde sınava gırecek • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de VakJaşık 1.5 mihon üniversite adayının katıldığı ÖSS ile 1 yıllık maraton sona erdi. 3 saat süren sınav boyunca adaylar içeride ter dökerken aile- leri de sınav merkezlerinin kapısında heyecan içinde beklediler. Son SOyılda çok sayıda işbirliği örgütü kuruldu Dünya ekonomisi bloklaşiyor En büyüğü G-20 Son yanm yüzyılda çok sayıda ekonomık blok, birlık ve işbirliği örgütü kuruldu. Dünya Banfcası'nın, "2001 Dünya Kalkınma Göstergeleri" raporunda yer alan 1999 yılı venlennden yaptığı hesaplamalara göre, nüfus olarak en büyük grubu Türkıye'nın içinde yer aldığı G-20 oluşturuyor. ANKARA (AA) - Dünyada bır yan- dan küreseüeşme, bır^andan da ekono- mık birlık, grup, örgütadlanyla blok- laşma son hızla devam edıyor. Son ya- nm yüzyılda çok sayıda ekonomık blok. birlık ve işbirliği örgütü kuruldu. En son 4 Arap (Irak, Sunye. Mısır ve Lıbya) ülkesı. 7 Hazıran 2001 Perşem- • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da Ölüm oruçları 8. ayında Veli Güneş toprağa veriliyor , Tunceli'ye götürülecek DHKP-C davası tutukiusu V'elı Güneş*in önceki akşam Izmıt Devlet Hastanesı "nde yaşamını yitirmesiyle eylemlerde ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Güneş, bugün Yenibosna Cemevi'nde yapılacak törenin ardmdan Tuncehye götürülerek toprağa venlecek. İdamla yargılanıyordu "Hayata Dönüş" operasyonunun ardından Ümraniye Cezaevi'nden Kandıra F Tipı Cezaevi'ne sevk edilen ve 7 yıldır ıdam istemiyle yargılanan Güneş, yaklaşık bır aydır Izmit Devlet Hastanesinde tutuluyordu. • 5. Sayfada Bulgaristan Seçim oldu yaşasın kral Bulganstan'da genei seçımler ıçın dün halk sandık başındaydı. 6 milyon 457 bın 869 kayıth seçmerun bulunduğu Bulgaristan "da seçımm favonsı. 55 yıldır surgünde yaşayan eskı kral Ikıncı Sımeon Zafennekesıngözü\lebakılan Sımeon, seçım sonucunda parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığı takdırde eskı yönetım ıle koahsjona gıdebıleceğını söylüyor. • 11. Sayfada Cumhuriyet Antalya Antik kentte Köçekçe • Toroslar'ın dar vadılen arasında. Aykjnçay mevkı- ınde saklanan antık Arykan- da kentınde klasık muzık tı- nılan yankılandı. 130 kışı- lık Anlalya Devlet Opera ve Balesı Orkestrası. ardında müzıkten büyülenmış köy- lulerı bıraktı • 3. Sayfada Turizm HOmavi bayrak # Türkiye plajlannda ve marınalarında bu yıl 110 mavı bayrak dalgalanacak 1987 yılında Fransa'da baş- lav an mavı bayrak yöntemı, 22 Avrupa lilkesınde uygu- lanıyor Bu unvana sahıp her plaj 15 gün arayla de- netlenıyor UArka Sayfada Yaz okulları İster dağda ister denizde # Okulların kapanmasıvla birlikte bınlerce çocuğun omuzlanndan büv'ük bır yük kalktı Yurtıçı ve \nrtdisin- da farklı amaçlarla duzenle- nen yaz kampları, uzun öğ- retım yılından bunalan öğ- rencılere bu > ıl da nefes al- dıracak • 6. Sayfada Resmen açıklandı Fatih Terim Milan'da # Fatıh Tenm'ın yenı se- zonda AC Mılan'ın teknık dırektörlüğüne getınldıgı resmen açıklandı AC Mı- lan Kulübü tkıncı Başkanı Gallıanı. Tenm'ın 1 Tem- muz'da gorev e başlayacağı- nısoyledı Tenm bugün ba- sına tanıtılacak • Spor 'da saim Akcıi Çatışmalara müzikle son # Şef Saım Akçıl'ın oluş- turduğu Tekfen Karadenız Orkestrası. 29 Istanbul Müzık Festıvalı kapsamın- da bugun saat 19 30'da Ava Innı Müzesf nde bır konser verecek Akçıl. orkestra>ı 45 günde oluşturduğunu belırtıyor • 75. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Polisiyaset! Içışlerı Bakanı Sadettin Tantan'ın ardından polıs kurumunda yaşananlar, eskı tartışmaları, çekışmele- n yenıden gundeme getırdı. Aslında bu tartışmalara "eskı" tanımı uygun duş- muyor. Ne yazık kı, başı sıyası gelışmelere bağlı po- lıs, bu tur krızlerden yara alarak çıkıyor Hukumetlerde gelen bakanın kendi takımını kurma geleneğıne neredeyse aiıştık. 57. hukumette de M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog