Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HA2İRAN 2001 CUMARTESİ 8 KRISTAL ELMA Ödül töreni ekonomik kriz nedeniyleBeyoğlu'ndakiEmekSineması'ndayapıldı Kristal Elma ödülünii kazanan reklamcılar tören sonunda beraber poz verdiler. Beyoğfu'nda baa eğlence yerleri, gece için rckJamcılara yüzde 2O'ye varan indirimlerde bulundu. Reklamcılann OscargecesiHaber Merkezi - 13. Kristal El- ma Ödülleri önceki gece düzenle- nen tören ile sahiplerini buldu. Her yıl Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ödül töre- ni ekonomik kriz nedeniyle bu yıl Emek Sineması 'nda gerçekleşti- rildi. Yanşmaya bu yıl tstanbul ve tz- mir'den 39'u Reklamcılar Derne- ği üyesi 59 reklam ajansı 690 eser- le katıldı. Eserlerin dallara göre dağılımı ise 175 televizyon, 323 basın, 24 doğrudan pazarlama, 22 açık hava, 25 radyo, 6 sinema, 15 interaktif medya, 5 marka yaratma ve yaşatma, 18 televizyon kam- panyası, 9 radyo kampanyası, 1 si- nema kampanyası, 14çokmecra- lı kampanya şeklinde oldu. Üç büyüK ödül Yanşmanın üç büyük Kristal El- ma'sı bu yıl üç ayn ajansa gitti. Basın dalında büyük ödülü 'Iş Bankası' reklamıyla Total Ajans, televizyon dalında tstanbul Kül- i3.Kristal Elma 2000-2001 Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması Büyük Ödülleri Basın Dalında Televizyon Oahnda Kampanya Dalında Reklam Ajansı Reklam Veren (Totel Iletişim) (Iş Bankası) Ürün / Hizmeti (Iş Bankası Kültür Yayınları / Hikâye) Reklam Ajansı Reklam Veren (Tayfa) (Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı) Urün / Hizmeti (7.Uluslararası Istanbul Caz Festivali) Reklam Ajansı Reklam Veren Ürün / Hizmeti (Ajans Ultra) (Umut Çocuklan (Umut Çocuklan Derneği) Demeği) • Ödül töreninde beş Kristal Elma kazanan Total Iletişim, gecenin en fazla ödül alan reklam ajansı oldu. TWBA Istanbul ve Güzel Sanatlar/Saatchi& Saatchi dörder ödül aldı. tür ve Sanat Vakfı 7. Uluslararası Istanbul Caz Festivali reklamıyla Tayfa Ajans ve kampanya dalında Umut Çocuklan Derneği rekla- mıyla Ajans Ultra kazandı. 13. Kristal Elma Ödülleri'nin teması olan marka yaratma ve yaşatma dalında ise Omo rekiamianyla Lo- we Lintas Kristal Elma kazandı. Ödül töreninde beş Kristal Elma kazanan Total Iletişim, gecenin en fazla ödül alan reklam ajansı oldu. TWBA Istanbul ve Güzel Sanat- lar/ Saatchi&Saatchi dörder ödül ahrken, Pars/McCann-Ericson, A- jans Ultra, Y&R/Reklamevi, Tay- fa 3'er adet Kristal Elma sahibi ol- du. Cen Ajans Grey'e Ikl ödül Egebank soruşturması kapsa-- mında yakalanarak cezaevine ko- nan Nail Keçili'nin şirketi Cen A- jans Grey gecede iki Kristal El- ma'yla yetindi. Reklamcılar Der- neği bu yıl genç reklamcılan des- teklemek amacıyla ödül yönetme- liğinde değişiklik yaptı. Bu yıldan itibaren, genç reklamcılann seçi- ci kurulda temsili için, bir önceki yıl Kristal Elma alan işlerin yara- tıcı grubunda yer alan en genç rek- lamcı, bir sonraki yıl doğrudan se- çici kurul üyesi olacak. Kurulda bu yıl genç reklamcılan temsilen Btırak Kalkan yer aldı. Atasoy'dan uyarılar Törenin açıhş konuşmasıru ya- pan Reklamcılar Derneği Yöne- tim Kurulu Başkanı FarukAtasoy, Türkiye'nin girdiği krizden çık- mak için iletişimin gücüne ve mar- kalara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atasoy şunları söyledi: "İki ana konu üzerinde duruyo- ruz. Biri ihracat diğeri de rurizm geliri arüşı. Türkiye'nin ihracatıru emtia yerine karma değeri } üksek markalı ürünleıie yapması, doğal olarak gelirini arttiracakür.1 ürki- ye'nin kendisinin pozifif imajı olan bir marka olması ise, hem ihraç edilen markaJanmıza hem de ru- rizmimize destek verecektir." Törenden sonra eğlence Ödül törenine katılanlar, Rek- lamcılar Derneği'nin Beyoğ- lu'nda anlaştığı barlarda indirim- li eğlenme imkânı buldu. Ellerin- deki davetiyelerle gece kulüpleri Dulcinea, Gramofon ve Nupe- ra'ya gidenler yüzde yirmi indi- rimli eğlendi. ANKARA 22. GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLAM DosyaNo: 1999/224 I.Ş. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adedi, evsafi: Ankara, Keçiören ilçesi, Bağlurn köyû 1604 ada I. parseli teşkil eden 675 m2 miktanndaki arsa vasıflı taşınmaz, hissedarlar arasın- dalti ortaklığın giderilmesi için açık arTtırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafi dosyada mevcut bilirkışi raporundaaçiklanmı$tır. Takdır edilen kıymeti: 10.457.500.000 TL. %18 KDV alıcıya ait- lir. - • Satış şartlan: l.Satış 21.8.2001 günüsaal 14.00'ten 14 10'a kadar AnkaraAd- liyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu art- tırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakjılar var- sa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 31.8.2001 günü aynı yer ve saatlerde ikinci art- tırmaya çıkılacaknr. Bu arttırmada da bu nüktar elde edilememişse ga)Timenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak ûzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok armrana ihale edilecek- tir. Şu kadar ki, arttırma bedelimn malın tahmin edilen kıymetının %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakla- nn toplammdan fazla olması ve bundan başka. paraya çevinne ve paylaşürma masraflannı geçraesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs taJebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerirt, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetiııde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir. alıcı iste- diğinde 20 gûnü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1 2 tapu harcı ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergi- ler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı. hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihaienin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerröt faizinden müteselsilen mesul olacakJardır. Ihale fârkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark. \ arsa öncelikle teminat bedelinden aiınacaktır. 5. Şartrame. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık oiup masrafı verildıfi takdirde isteyen alıcıya birömeği gönderilebilir 6. Satışa iştirak edenlerin şarmaroeyi görrnüs ve münderecatım kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/224 t.Ş. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümûze başvurmalan ilan olunur. 5.6.2001. (*) tlgüilertabirine inifak hakkı sahipleri de dahUdir. Basm: 34799 ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999454 KararNo: 2000/253 Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafmdan davalı Mehmet Doğru aleyhıne açılan tescil davasının yapılan muhakemesi sonunda, Sabit olan davanın kabulü ile Ankara ili. Yenimahalle ilçesi, Ivedik köyü, 252 parselde kayıtlı 46240 m2 taşınmazın davalı Mehmet Doğru adına olan tapu- sunun iptali ile davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına hükmen tescıline: Alınması gerekli harçtan peşin harcın mah- subu ile bakiye 710.000 TL. harcın davalıdan tahsiline, dava- cı lehine takdir edilen 45.000.000 TL. vekâlet ücreti ile dava- cınrn sarfetmiş olduğu toplam 44.677.500 TL. yargılama gi- derinin davalıdan tahsiline karar verilmiş olup, davalının ad- resi belırsiz olması ve daha önce dava dilekcesi ve duruşma günü tebliğınin adına ilan yolu ile tebliğ edilmiş olması nede- niyle mahkememız kararı davalı Mehmet Dogru'va tebliğ ye- rine kaim otaıak üzere ilan olunur. 5.6.2001. Basın: 34046 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLUĞÜ'NDEN 1999 375 Tal. Hacızli olup satışına karar alınan: 1. Silivri Alibey Mahallesi Keltepe mevkii 474 ada 670 parselde kayıtlı 250 m2 yüzölçümündekı arsa vasıflı taşınmaz takdır olunan 3.250.00O.0OO.- TL. bedelle saat 11.00-11.15 arası. 2. Sili\Tİ Alibey MahaJIesi Keltepe mevkii 474 ada 662 parselde kayıtlı 2S0 m2 yüzölçürnündeki arsa vasfında taşınmaza bılırkişı ta- rafından takdir olunan 3.250.000.000.- TL. bedelle saat 11.30-11.45 arası. 3. Silivri Alibey Mahallesi Keltepe mevkii 474 ada 662 parselde kayıtlı 249 m2 yüzölçümündeki arsa vasnnda taşınmaza bilirkişı ta- rafmdan takdir olunan 3.237.O0O.0O0- TL. bedelle saat 12.00-12.15 arası, asağıdakı koşullarda satılacaktır. Intar durumu: Taşınmazlara imar planında bina taban alanımn %25 olarak aynk nizam 2 kat için imar iznı venldığı bildirilmiştir. Satış şartlan: 1. Satış 23.07.2001 günü karşılannda yazılı saatlerde Sili\Tİ tcra Müdürlügü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak- lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kal- mak şartıyla 02.08.2001 Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci art- Urmaya çıkanlacaknr. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememiş- se gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttır- ma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edile- cektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymeti- nin %40"ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caklann toplammdan fazla olması ve bundan başka. paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. .Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıjmetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı iste- dığınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV resmi. iha- le pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tellaüye bedeli satış tutanndan ödenecektır. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla di|er ilgıülerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı. hususiyle faız ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihaienin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temürrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrut faizı aynca hükme hacet kaimaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaknr. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık olup masran verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecannı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı almak isteyenlerin 1999/375 Tal sayılı numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 28.05.2001. (*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 34862 ANKARA 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2000/482 Esas, 2001/294 Karar Davacı Enis Durdu tarafından davaîı Irina Vlad Dur- du hakkında açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; Davactnın subuta ermeyen davasının reddine boşan- ma davası açılmış olmakla dava tarihinden karann ke- sinleşmesi tarihine kadar ayda 20.000.000 TL. tedbir nafakasının davacıdan almarak davalıya venlmesme karar verilmiştir. lşbu karann adresi tespit edilemeyen davalıya ilanen tebligine karar verilmiş olmakla ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Bastn: 34039 ERDEMLİ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1995 386 Satılmasma karar venlen gaynmenkulün cinsi. kıymeti, adedı, evsafi: Erdemli Merkez Mahallesi 2. ve 3. Sokak mevkiinde kâın olup, tapuda. 538 sayfa, 6 cilt. 29 ada. 1 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerine betonarme olarak inşa edilmiş. zemin aıtı 2 katlı binanın zemin katında 4 adet işyeri. birinci katında 63 m2 alanlı ve 57 m2 alanlı iki daire mevcuttur. tkınci katmda ise 70 m2 alanlı iki adet mesken mevcuttur. Gaynmenkulün borçluya ait 26 hıssesi satılacaktır. Bi- lirkişilerce gayrimenkulde borçlunun hissesıne düşen 2/6 hissesinin değeri 6.038.600.300 TL. takdir edilmiştir. İmar durumu: Erdemli Belediyesi Fen lşleri Müdürlüğü'nün 379 1000 sayılı yazılannda imar uy- gulaması içinde olduğu bına sahası emsali; 11-040. inşaat sahası emsali 2-60. bına yüksekliği 15.50, ön bahçe mesafesi 5.00. yan bahçe 3.50 Ticaret bölgesindedir. denilmiştir. 1. Satış 31.7.2001 Salı günü saat 9.00'dan 9.30'a kadar Erdemli lcra Dairesı'nde açık arttırma su- retiyle yapıiacaktır Bu arttıımada tahmin edilen kıymetin %75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 10.8.2001 Cuma günü aynı yerde saat 9.00-9.30"da ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok art- tıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıha- le edilecektir. Şu kadar ki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve sa- tış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olması ve bundan başka, paraya çe- virme ve paylaştırma masraflannı geçmesi laztmdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı is- tediğinde 20 günü geçmemek üzere mehi! verilebilir. Tellaüye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraf- lan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı, hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihaienin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacak- nr. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi venldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995 386 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 11.06.2001. (*)' tlgililar tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahıldır. Basın: 35037 CE YHAN ÎCRA DAİRESİ GAYRİMENKULÜN AÇK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 20007591 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti, adedi, evsafi: Ceyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi. 384 ada, 9 parselde kargır apartman olup, borçluya ait olan kısım 1 katta bulunan 2 no"lu bağımsız bölûmdür. 1 salon, 2 oda, mutfak. banyo ve WC'den ibaret olup. içi ve dışı sıvalı ve elektnği mevcuttur. Meskenm muhammen bedeli 5.750.000.000 TL., meskenin bulunduğu arsanm değeri 8.180.000.000 TL.'dir. Borçlunun arsa payı hısse oranı 56/112 olup. borçlu hissesıne düşen toplam 9.840.000.000 TL. olup saat 14.00-14.15 arasmda satışa çıkanlacaktır. Satış şartlan: 1. Satış 06.08.2001 gunûsaat 14.00'ten 14.15e kadar Belediye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapı- lacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sa- tış masraflanm geçmek sam ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kal- mak şartıyla 16.8.2001 günü aynı yer ve aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar el- de edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. arttımıa bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'mı bulması ve saüş isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazla ohnası ve bundan başka, paraya^e- virme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşin para iledir. alıcı istediğmde 20 günü geçme- mek üzere mehil verilebiiır Teftalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Binkmiş vergiler sa- tış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ılgililerin (*) bu gayrimenkul ûzenndeki haklannı, hususiyle faiz ve masra- fa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak- lan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihaienin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ke- filleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temmat bedelinden alınacaknr. 5. Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup masran verildiği takdirde iste- yen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerın 2000 259! sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 04.06.2001. (*} tlgililar tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir Basm:35022 CUMARTESt YAZ1LARI ATAOL BEHRAMOĞLU GerçekYaşam Sanal Yaşam... Genellikle perşembe günleri haftalık yazımı yaz- mak için yazı makinesinin başına geçmeden ön- ce bir sancıdır başlryor. Ne yazmalıyım, nasıl yaz- malıyım ki okurda gerçeklik duygusu uyandırsın? Saptadığım yığınla konunun listeleri, gazete kesik- leri, notlar, üst üste yığılı dosyalarda bekliyor. Yi- ne de konu seçmekte zorlanıyorum. Neden? Gün- celi yakalamak, güncelin dışına düşmemek kay- gısı mı? Bir ölçüde, evet. Ama sadece o değil. Her biri hayatımızla, ülkemizle ya da dünyada olup bi- tenlerle ilgili bu konulardan herhangi birinde yaz- dığımda okurun ilgisini çekebileceğimi, yazarlık görevimi yerine getireceğimi biliyorum. Ama yet- miyor. öyle bir şey yazmalıyım ve öyle yazmalıyım ki okurda derin iz bıraksın, gelip geçici olmasın, kalıcı olsun... Şairce bir kaygı mı? Bir ölçüde, evet. Ama tam olarak bu da değil. öyleyse, nedir? Sa- nıyorum ki gerçeği, gerçekliği yakalamak ve onu tam da olması gerektiği gibi dile getirmek kaygı- sı... Peki, gerçek nedir? ••• Dostoyevski'nin "Budala"sındaki bir bölümü, daha doğrusu bu romandan yapılmış filmdeki bir sahneyi unutamıyorum. Fransız yapımı filmde Prens Mişkin'i oynayan G erard Philipe, konuk ol- duğu düğün töreninde, takdim edildiği geline, her- kesin ortasında ve damat da gelinin yanmdayken, gözlerini bir çocuk saflığıyla açarak ve yine ancak bir çocuğun sahip olabileceği katıksız, saf bir iç- tenlikle şöyle bir şeyler söylemişti: "Siz.. bu kadar güzel... Böyle bir adamla nasıl evleni yorsu- nuz?.." Gerçek, Mişkin'in söyledikleri mi, yoksa o düğün töreninde yaşanan insan ilişkilerinin topla- mı mıydı? Hiçbir düşünürün ya da toplumbilimci- nin içinden kolaylıkîa çıkamayacağı bir sorudur bu... • • • Günlük yaşamlarımız irili ufaklı gerçekliklerle örülü. Bunlardan kimileri yaşantılar, kimileri aklı- mızdan geçen ve kimi kez kendimize bile itiraf et- meye çekindiğimiz düşüncelerdir... Yaşamlanmız- da saçmanın, akıl dışının, anlamsızın da küçüm- senemeyecek bir yeri var... Konuşmaya ve hele yazmaya başladığımızda ise sanki başka bir düz- leme geçiyor, başka biri oJuyoruz... Konuşurken, yazarken ve yaşarken, nasıl yapmalıyız ki tıpatıp kendimiz olabilelim?.. Tıpkı, o düğün törenindeki Mişkin gibi... Bende sıkıntı yaratan duygu, sanı- yorum ki biraz da böyle bir gereksinimle ilgili... • • • "Sanal" sözcüğü "sanmak" eyleminden çok ye- rinde olarak türetilmiş bir kavram... Bir şeyi o şey sanmakla onun gerçekten o şey olup olmadığı arasındaki aynmı belirliyor... Şimdi, şöyle birsoru sorabilirim: Biz, nasıl bir ülkede yaşadığımızı sa- nıyoruz? Kendimizi ne sanıyoruz? Yaşadığımız dünyaya ve geçmekte olduğumuz çağa ilişkin du- yumlarımız, bilgilerimiz, ne ölçüde gerçek, ne öl- çüde sanal ya da kuruntudur? Gerçek olduğunu düşündüklerimizi (konuşma ya da yazılanmızda) ne ölçüde dile getirebiliyor, ne ölçüde kendimize yasaklar, sınırlar koyuyoruz? Ve yazar olarak seç- tiğimiz gerçek neye göre seçilmeli ve nasıl dile ge- tirilmeli (yapılandırılmalı) ki hedeflediği alıcıda ka- lıcı, derin iz bıraksın? Böylece yeniden başa dön- müş oluyorum... ••• Bilgi tpplumunun, çağın çok gerilerine düşmüş bir toplumun bireyleriyiz... Buna karşın başta po- litikacılanmız olmak üzere tüm toplumsal kesim- lerin, aydınımızın da, burjuvamızın da, sokaktaki insanımızın da tafrasından, kibrinden geçilmiyor. Çıkarhesaplan, dargörüşlülük, yüzeysellik, birey- sel yaşamlarımızın ve toplumsal ilişkilerimizin tüm hücrelerini sarmış. Öğrendiğimiz, alıştığımız ka- lıpların, biçimlerin dışına çıkamıyoruz ve çıkmaya da niyetimiz yok gibi. Tüm toplumsal kurumlann, medyanın yaratıp beslediği derinliksiz, sanal bir or- tamda yaşıyoruz. Sanat ve kültür yaşamımız da bu ortamın dışında değil. Doğru, gerçek, sahici, al- çakgönüllü bir yaşama nasıl ulaşılabilinir? Aynı za- manda hem gerçekten birey, hem bilinçli, sorum- lu, eylemli bir ülke ve dünya yurttaşı nasıl oluna- bilir? Belki de bizim her şeyden çok, hem kişisel hem toplumsal yaşamlarımızda, bu soruları dur- maksızın yineleyecek, gerçeği en açık, en dolay- sız, en yalın, en saf, en acımasız biçimiyle yüzü- müze söyleyecek Mişkin'lere gereksinimimiz var... ataolb(a cumhuriyet.com.tr GONEN SULH HTJKÜK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992/623 Karar No: 1997/742 Davact Maliye Hazinesi tarafından davalılar Necmet- tin Yalama, Necmettin Bağcı, Davut Ilbay, Hanife Ber- ber, Mustafa Berber, Zülfıye Berber, Tahsin Berber, El- mas tncirli, N. Sevim Yılmaz, Ismail Hakkı Arman aleyhine, Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Altay Mah. 410 ada, 3, 48, 58, 59 parsel sayılı taşınmazlann tespitleri- nın iptali ve tescili için açılan davanın açık yargılaması sonunda, Husumet yokluğu nedeniyle dava dilekçesinin reddi- ne karar verilmiş, verilen karar davacı tarafça 1.12.1997 gûnü temyiz edilmiştir. Hûkmûn yapılan araştırmaya ragmen adresi tespit edilemeyen davalı Necmettin Yalama'ya yayın tarihin- den itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacğı 7201 sayılı kanun gereğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 26883 ANKARA 21. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2000/295 Maliye Bakanlığı tarafından Çetin Erol, Fahri Li- man, Metin Tekten aleyhine açılan tapu iptali davasının yargılaması sebebiyle, Davalt Metin Tekten'in 30 Ağustos Mah. 8. Sok. Kat: 1 No:6 Etimesgut-Ankara adresinden aynldığı, ya- pılan araştırmada teblıgata sanh adresının tespit edile- mediğinden adı gecenin duruşmanm bırakıldığı II.7.2001 gün saat 11.10'damahkememizdehazırbu- lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde HUMK'nin 213 ve 377. maddesi gereğince yok- luğnuda karar verileceği dava dilekcesi ve duruşma gü- nünün tebliği yerine ilan olunur. Basm: 33741 : •.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog