Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA ROPORTAJ Yasemin Dalkıbç'ın daiış ekibi, yarduncı dalgıçiar ve ekipman sağtayıcüarla 20 kişiyi bulu>or. En büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen Yasemin her dahş öncesinde onlarm desteğini almayı ihmal etmiyor. Dünya rekortmeni Yasemin Dalküıç, bu kez Mısır'da Kızıl Piramit yüksekliğindeki 105 metreye inecek DERİNLİKLER PRENSESÎ ARİFKIZILYALIN •^r" "yasemin Dalküıç, dennlik tutkunu. Kü- \ / çük yaşta başladığı yüzme sporu onu J 20'li yaşlarda Türkiye'nin; özellikle _JL de sualtı dünyasının en çok tanınan kişilerinden biri haline getirmiş. Hele sponso- ru 'Quantum'la tanışıp, dünyanın en iyi serbest dalış antrenörü ile çalışmaya başladıktan sonra Yasemin'in deniz dibındeki seyri de değişiver- miş. Hep daha derine. bıraz daha derine inme- ye başlamış Yasemin ve bu süreç onu Serbest Dalış Kurallan ve Eğitimi Birliği FREE'nin (Freediving Regulations and Educatıon Entıty) 2 rekortmen bayanından bın yapmış. Yasemin şımdi yenı bır rekora hazırlanı- yor. Geçen yıl Bodrum'da 100 metreyle kırdığı Limitli Değışken Ağırlık Dünya Rekoru'nu bu kez *ya- bancısularda' Kızılde- nız'de 105 metreye taşı- maya çalışacak. Ve bu yükseklik Mısır tarihinin en önemh yapıtlanndan Spor Servisi - K ı z ı l p ı r a r n i t ' i n boyuyla Serbest Dalış a y n ı S ö z ü n ^ ^ Y a s e . iR.aralian ve m m uısanlann saatler g ™ B l İ J r f boyunca tırmandığı pıra- " •• r" mıt vukscıclıöınc bır KSC , farkh toegori d a k l k a * m d e i n e c e k v e Ç'- tanıyor. Bu kategonler 2 gruba aynhyor. 'Sabit ağıriüda Serbest Dahş', 'Değişken Ağırflkla Serbest Dahş'. Sabit ağırhkh > dahşı, dalıcının l iniş ve çıkışını . aynı agırhkla yapması anlamım ~T"¥~epdaha ÂA derine,biraz daha derine inmeye başlanuş Yasemin ve bu süreç onu Serbest Daltş Kurallan ve Eğitimi Birliği 'nin 2 rekortmen bayanından biriyapmış. r'asemin Dalküıç, yeni birrekora hazırlanıyor. Hedef Kızıldeniz'de 105 metreye dalmak. Bu yükseklik Mısır tarihinin en önemli yapıtlanndan Kızıl Piramit'in boyuyla aynu -V * Y e n ı rekor denemesı ye- «" b i r heyecan getiriyor mu? - Çok büyük bir heye- can. Dünyada yapmaktan zevk aldığım ve meslek olarak gördüğüm dalış beni hep heyecanlandır- mıştır. • Daha önce yurtdışında dalış yapünız mı? . Evet, Mısır'da. Kızılde- n j z parkurunda dahşlanm oldu.AyncaÇin.ltalya,Ja- maika'da daldım. # 'Dalış havattaram' divor- s u n u i S u ^ v a ş a n ü m z ı I 1 önemBparçasıgalib^ b ö l ü m ü antrenman ve araş- tırmalarla geçıyor. Dünya- daki yeni tekniklen, dalış merkezlerindeki çalışmalan. teknik ekipman •kullanımını inceliyorum. Bunun yanı sı- ra da 5-6 ssaatlik bir idman programım var. Kış döneminde yani rekor dalışın- dan 5-6 ay önce sıkı bir program baş- ağırhkh dahşta ıse sporcu daltş a&rhkta değisiklik • yapabilivor. parsaruz ölüm riski sıfır. Aksini düşünmek bi- le istemem. • Üzerinizde ne kadar basınç oluşuyor. - Şu kadar kılo. bu kadar ton diye anlatmak zor. Su yüzünde üzennizdekı basınç 1 atmos- ferse 105 merrede rakam 11 atmosfere çıkıyor. Bu ağırlığı çiğerlerinizde ve kulaklannızda his- sedıyorsunuz. Ciğerinızde 5-6 litre hacım var ise bu rakam 30 metreden sonra dörtte bu"e dü- şüyor. • Kaç kişilik bir ekipsiniz? - Dabş ekibı, yardımcı dalgıçiar ve ekipman sağlayıcılarla 20 kişiyi buluyor. Casttneyra'nın payı büyük • Bir de antrenörümüz var. Kübalı Castiney- ra'dan nasıl destek alıyorsu- - Benım başanmın yansı antrenörüme ait. Onunla ta- nışmadan önce kendi başı- ma çalıştığımda performan- sım şimdikınin yansı kadar- dı. Rekor 68 metreyken 45- 50 metreye kadar ınmıştım. Ama onunla tanıştıktan son- ra performansım arttı. Ken- dısi dünyanın en iyi serbest dalış uzmanı. Onun gibisi yok. Benden önce 2 kişiyi daha yetıştirmış ve hepsı re- kor kırmışlar. Onunla tek- nik, taktik, moral, motivas- yon ve meditasyon çalışma- lanmız oluyor. • Niçin Mısır? - Kızıldeniz dünyanın en iyi dalış alanı. Mısır tarihi- ne meraklıyımdır. Ve Kızıl Piramit'ın yükseklığınin 105 metre olduğunu öğre- nince heyecanlandım. Çün- kü ınmeyı düşündüğüm zor Spor Servisi - Serbest dahşta dünya rekoriannı elmde bulunduran Yasemin Dalkıhç, spor yaşanosını sponsorfirma Quantum'un desteğiyle sürdürüyor. Quantum saatlermin Dalküıç'aek masraflar hariç yılhk25Obin dolarlık destek sağladığı latıyorum. Ağırlık antrenmanı. kros ve havuz çalışmalan yapıyorum. Tanh yaklaştıkça su ant- renmanlan daha da ağırlık kazanıyor ve son 1 ,ayda da dalış çalışmalannda bulunuyonım. • DerinnJdere indiğinizde ne hissediyorsunuz? - Çok keyıf vencı bır ortamda olduğunuzu hissediyorsunuz. Ayn bir dünyaya ayak bastım diyorsunuz. Kelimelerle ifade etmek zor. Çok soyut bir duygu. Rahatlık ve sessizlik hâkim. • Derinliksarhoşluğu nedir? Nasıl bir duygu? - Benım pek derinlik sarhoşluğu şansım yok. Çünkü 2.5 dakika içinde inip çıkmak zorunda- yım. Ancak 100 metrenin altına indiğimde bu derinlik sarhoşluğu ile karşı karşıya kahyonım. Belli bir basınçtan sonra nitrojenin sıvı hale dö- nüşmesi olayı olarak bunu açıklayabiliyoruz. Özellikle tüplü dalışlarda insanlar derinlik sar- hoşluğuna kapılır. Benim bu sarhoşluğa kapıl- mam ıse büyük nsk. Çünkü o mesafede ıstem dışı hareket etmem ölümcül sonuçlar doğurur. • Ölümcül tehlike dediniz. Risk var mı? - Kurallara uyarsamz asla. Extreme sporlann belki de en az risk taşıyanı ama kural ne diyor- sa ona uyacak ve ekıbinize güveneceksiniz. Bu ış takım işi. Siz tek başrnıza inemezsiniz suyun dennliklerine. indiğinizde de kurallara harfî harfine uymak zorundasınız. Eğer bunlan ya- yükseklik de 105 metreydi. öğrenilirken, bu paranınbu Hedef Yunanlstan sezon ~ ~ ~ ~ ~ " ^ ^ ^ ^ ~ ~ Kızıldeniz ve • Piramit mesafesinde su- Yunanıstan yun altına inmek mi, yoksa dalışıan ue 0 güneşte piramite çıİanak ( f a n a & artacagı mızor? belirtiidi. - (Gülüyor) Elbette in- mek. Dinlene dinlene çıkarsınız nasılsa ama bi- zrm böyle bır şansımız yok. • Mısır'dan sonraki hedef ne? - Yine rekor, yme dalış. Ama bu kez Yuna- nistan'da dalmak istiyorum. Hem Türk sulan- na çok benzer bir sahıl yapısı var, hem de Türk ve Yunan halklan arasındaki dostluk rüzgarla- n ilerlemelı. • 100 metre, 120 metreye inişler yapünız. İnsan vücudunun danayabileceği derinlik hakkında bir bilginiz var mı? - İnsan limitlenni zorlayabilir. Ve ben henüz limite gelmedim. Inanıyorum ki çahşarak daha da derinlere inerim. Suudı ArabısJan Yeflisn Yasemin Dalkılıç rekor denemesını Kıztldenız'de yapacak. Sualtı Federasyonu Başkanı Sevinç, dalışı engelleyeceklerini söyledi Balonla kınlan rekorsayılmaz • Harun Sevinç, kendileri hakkında demeç veren Yasemin'in Mısır'da dalış gerçekleştirmesine engel olmak için girişimlerin başlatıldığını söyledi. Spor Servisi - Serbest dahş- ta 3 ayn branşta 2 dünya reko- runu elinde bulunduran Yase- min Dalküıç la Turkiye Sualtı Federasyonu'nun arası açıldı. Sualtı Federasyonu Başkanı Harun Sevinç, kendileri hak- kında demeç veren Yase- min'in Mısır'da dalış gerçek- leştirmesine engel olmak için ginşımlerin başlatıldığını be- lirterek,"Yasemin'in kırdığı 3 rekordan 2'sinin geçerliüği yoktur. Dünya Sualtı Aktivite- leri Konfederasyonu CM AS, bu rekorlardan sadece kas ve e s t l a l [ î r e k o r »a r ı Sabit Agırhkla: 1- Malzeme destekli Dünya rekoru: Bayan: Tanya Streeter (ABD): 70 metre. Erkek: Umberto Pelizzari (Italya): 80 metre. 2- tp destekli Dünya rekoru: Bayan: Tanya Streeter (ABD): 70 metre. Erkek: Pierre Frolla (Fransa): 73 metre. 3- Desteksiz Dünya rekoru: Erkek: DavidLee(Jamaica): 45 metre. Değişken Ağırlıkla: 1- Limitli Dünya rekoru: Bayan: YASE^ÜN DALKIUÇ (Türkiye): 100 metre. Erkek: Gianluca Genoni (Italya): 122 metre. 2- Limitsiz Dünya rekoru: Bayan. YASEMtN DALKHJÇ (Türkiye): 120 metre. Erkek: Umberto PeHzzari(Ita): 150 metre. palet gücüne dayah olan Mal- zeme Destekli Sabit Ağırlıkla Serbest Dalış rekorunu kabul eder. Ama siz asansörle iner, balonla çıkarsanrzbu rekorsa- yümaz. Yasemin'in Bod- rum'da gerçekleştirdiği 100 ve 120 metrelik dalışlarda bu yoJ- lara başvurunnuştur. Biz yine de sporcumuza sahip çıkmak için doping kontrolü yapıp uluslararası hakenüer atadüv ama CMAS kabul ernıedL On- lar da dünya federasyonlann- ca tanınmayan FREE(Serbest Dahş Kurallan Eğftüni Birliği) adı amnda bir kuruluş aduıa rekor kırdı. Biz şimdi Yase- min'den savunma isteyeceğiz. Gerekirse ceza veririz. . sponsoru da uyanlacak" ıfa- desini kullandı. Sevinç, Kübalı antrenör Ru- di'nin yasal görevi bulunma- dığına dıkkat çektı ve "Kimse Devlet'e,TürkiyeCumhuriye- ti kanunlanna karşı gelemez. Bu iş için Dışişleri ve Mısır Fe- derasyonu Ue görüşüp dabşa engel olacağız" dıye konuştu. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERtNÇ Şirazesinden Çıkan Tarüşma (2) Kaldığımız yerden sürdurelim ve varsayalım ki soyut yayın ilkelerine aykınlık, bir ana haber kuşa- ğında gerçekleştı. Durdurma cezası da verildi. Ya- sak süresince ana haber kuşağı doğal olarak ya- yımlanmayacak, çünkü saatinı kaydırmak da yâ- sak. Yapımcı ve kuşaktakı değişik haberlerle ek- rana gelerek sunan muhabirler, kameramanlar, spikerler de yasaklı. Ekran karartmaktan vazgeçmeyı sağlamak için bu denli bır ödün, gazetecilık adına kabul edilebi- lirmi? Çalışma hakkı ve ödevi ile halkın bilgilenme hak- kı bir yana, radyo ve televizyonlardan beklenen ta- rafsız, fırsat eşitliğine uygun davranma ilkeleri de havada kalmayacak mı? • • • 12 Eylül Milli Guvenlik Konseyı'nın en büyükya- nılgılanndan biri de sosyal olaylara yasalarla yön verileceğine inanmaktı. TBMM'de temsil edıiecek parti sayısını azalta- rak koalisyonlara engel olmayı ve tek partr hükü- metini güçlendirerek ülkeyi yönetmesini amaçla- mışlardı. Ancak bir kez uygulanabildi ve koalisyon- lar dönemi yenıden başladı. Bugün TBMM'de beş partı grubu var. Üst kuru- lun oluşumundaki paylaşım da buna göre yapıla- cak. Her gruba da bırer uyelik kontenjanı duşecek. Çünkü yasada "Sıyası partı gruplarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum for- mülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusun- da gösterilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunca seçilecek beş üye" deniliyor. Milletvekili sayılan yakın olarak oluşacak altı gru- bun bulunması halinde bir partı temsilci vereme- yecek, dört grup olması durumunda da bir parti- ye iki üyelik duşecek. Kısaca üst kurulun bugunkü oluşumu, yasa ile düzeltildiğinin sanılmasına karşın siyasi partiler açısından değişmeyecek. • • • Sahiplikte saydamlığın sağlanması konusuna gelince. Aydın Bey'in (Doğan) içtenliğine inanmak ge- rekiyor. Ama kendısının saydam bır sahip olarak ortaya çıkması, dığer televizyonlar ıçın aynı yön- temin uygulanacağına olan kuşkuları gıdermiyor. 5680 sayılı Basın Yasası da sahiplikte ve mali iş- lerde saydamlığı öngörüyor. Gazete yayınlamak için verilecek beyanname- de "Sahibinin, sermayeyi sağtayanlar başka- lan ise ontann hepsinin, sermaye kanun daıre- sinde kunılmuş bır şirket ise şirket ana sözleş- mesinin asıl ve onaylı suretıyle beraber şırketin yönetim kurulunu oluşturan veya şirketi temsil e- den kimselerin adı, soyadı, memteketi, ış ve ev ad- resleri ile uyruklannı" bildirmek zorunlu tutuluyor. Mali işlerdeki saydamlık için de şu madde var "Siyasi, iktisadi, ticarimevkutelerin (süreliyayın- ların) sermayeleri ve devamlı ve geçici bütün gelir kaynaklanyla basılan nüshalannın adedi ve bir nüshasına (sayısına) 50'den fazla abone yazıl- mış olanlann isim, adres ve uyruklan ve genel abone yekûnu (toplamı) ve basıldıklan matbaa ile olan hukuki münasebetlen noterlikçe onanmış bir deftere kaydedilir. Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış malumat geçihldiğı veyahut savcılıkça ta- lep vukuunda defter ve ihtiva etmesı (içermesi) ge- reken hususlar gizlendiği takdırde, mevkutenin sahibi veya onun mümessiiı biraydan altı aya ka- dar hapis ve (142 milyon 365 bin 600) lıraya ka- dar ağır para cezasına mahkûm edilir" Maddeler böyle ama, gizli sahiplerin olmadı- ğını, kaydı kuydu olmayan paralann alınıp ve- rilmediğini tüm yayın organları için söylemek ola- sı mı? Yeni yasayla 1 milyar liradan (60 milyar) liraya kadar yükseltilen para cezalarının uygulanması olasılığı için de var denilebilir mi? oerinc(n cumhuriyet.com.tr. Yasemin, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okuyor. Suyun altmdaki matematikçi Y asemin Dalkılıç, 1979Ankara doğumlu. Özel Yükselış Koleji'nde hem öğrenim gördü hem de Yükselişspor Yüzme Takımı'nda sporla tanıştı. 1992-94 arasında yüzme takımında yer aldıktan sonra 94 yılında Paletli Yüzme Takımı ve Sualtı Ragbısi Takımı 'na geçtı. Birçok kez mıllı olup Avrupa ve dünya şampiyonalannda yanştı. Aynı yıl üst seviyede tüplü dalış ve cankurtaran lısansı aldı. 1996'daODTÜ Matematik Bölümü'ne girdı ve ünnersıtenın sualtı topluluğunda serbest dalış çalışmalanna başladı. 1998'deltalya'da gerçekleşen 2. Serbest Dalış Dünya Şampıyonası'nda bayanlar arasında en iyi dereceyı yaptı. 1999'dan sonra da serbest dahşta 3 dünya rekoru kırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog