Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ HABERLER RaünH Koç'a ödül • Habcr Merkezi - lşadamı Rahmi Koç'a, "Italyan Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı" venlecek. Koç Holding'in Italya ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ve ikili ilışkjlenn gehştirilmesınde ve sağlamlaştınlmasındaki katkılanndan dolayı venlecek liyakat nişanı için "Venedik Sarayı" olarak bilınen Italyan Büyükelçihği'nde pazartesı günü bir tören düzenlenecek. Sami Epdem yakalamfe • Haber Merkezi - Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu'na devredılen Egebank'ın eski Genel Müdürü Sami Erdem, Ankara'da yakalandı. Bankadan usulsüz kredi kullandırdığı iddiasıyla hakkında yakalama emri bulunan Erdem'in, Alanya'dan Ankara'ya geldiğini öğrenen emnıyet güçleri, düzenledikleri operasyonla Erdem'i yakaladılar. Sami Erdem'in, sorgulanmak üzere Istanbul'a getırildıği öğrenıldi. TTB'den Durmuş'a tepki • ANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) - Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, TTB'nuı "ölüm oruçlannı destekledığı, terör örgütlerine yardım ettiği, Sağlık Bakanhğı'nı ve hekimleri tehdit ettiği" şeklindekı suçlamalanna tepki göstererek Türkiye'nın Osman Durmuş'a layık olmadığını bıldırdi. TTB Başkanı Füsun Sayek de Durmuş'u "Onur Kurulu"na vereceklerini söyledi. F tipinde 'mutlak itaar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - F tıpi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler ile ailelerinin şikâyetleri ve suç duyurulan üzerine uıceleme yürüten Sincan Cumhuriyet Başsavcıhğı, kurum ıdaresıne ve ilgili görevlilere geniş yetkiler verildiğini ve mahkûmlann bunlara "mutlak itaat mecbunyeti" olduğunu belirterek takipsizlik karan verdi. Öğpenciler yargılan* • tstanbul Haber Servisi - F tıpı cezaev lerini protesto etmek amacıyla geçen yıl DSP Beyoğlu llçe Binası'nda işgal eylemmde bulunan üniversite öğrencilerınin "Yaşadışı örgût üyesi olmak", "Örgüte yardım etmek" ve "Hûrriyeti tehdit etmek" iddiasıyla yargılanmasına devam edildı. Tahlıye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, oturumu erteledi. Medya Sabah HoltSng'e haciz • tstanbul Haber Servisi - Demırbank. kredi borçlannı ödemedilderi gerekçesiyle Medya Sabah Holdıng ve ATV Haber Ajansı ile kefilleri hakkında, toplam 41 trilyon 587 milyar liralık ıhtiyati haciz karan aldırdı. 2001 bütçe büyüklüğü 78 katrilyon lira yerine 79 katrilyon liraya çıkarıldı Bütçede 5 çökme rekoruBANUSALMAN ANKARA - IMF progra- mıyla, faizdışı harcamalarda- kı lusıntılarla sağlanacak fa- izdışı fazlalann bütçedeki fa- ız yükünü azaltacağı iddıala- n gerçekJeşmediği gibi, çıka- nlan 2001 yılı ek bütçesiyle Cumhuriyet tarihinde 5 olum- suz rekora imza atılmış oldu. TBMM'den 31 katrilyon lira büyüklüğünde çıkarılan ek bütçeyle mevcut bütçenin yüz- de 81 'i düzeyinde yeni bütçe yapılmış oldu. Ilk kez 37 kat- rilyon lira beklenen vergi ge- lirlerinin tamamı bile 41 kat- rilyon lirayı aşan faiz ödeme- lerini karşılayamayacak. Ilk kez, bütçenin yüzde 39'u dü- • 1- Ilk kez, bütçenin yüzde 81 'i düzeyinde ek bütçe çıkanlmak zorunda kalındı. 2- Vergi gelirlerinin tamamı bile faiz ödemelerine yetmeyecek. 3- Altyapı, • personel, savunma, tüm bakanlık ödenekleri dahil bütçeden kamuya aynlan pay, faizlere yapılacak aktanmın altında kaldı. 4- 31 katrilyon liralık ek bütçenin yüzde 80'i faize aktanlacak. 5- Bütçe en büyük açığı 2001 yılında verecek. zeyinde, 31 katrilyon liralık açık venlecek. Yine tarihte ılk kez, faizdışındaki personel, sosyal güvenlik, savunma gı- bi tüm kamunun harcayacağı tutar 38 katrilyon lirayla, fa- ize aktanlacak 41 katrilyon li- ranın altında kalacak. TBMM'de önceki gün kabul edilen ek bütçeyle olumsuz rekorlarkınldı. TBMM'de ve- rilen önergelerle yeni 2001 bütçe büyüklüğü 78 katrilyon lira yerine 79 katrilyon liraya çıkanldı. Çıkanlan 31 katril- yon liralık ek bütçenin 24 kat- rilyon 591 trilyon lirası faize aktanlacak. Faiz ıçin çıkan- lan bu ek bütçeyle personel ödeneklenne 2.6 katrilyon li- ra, sosyal güvenlik kurumla- rına 777 trilyon lira ek ödenek getirildi. Görev zaran karşılı- ğı 400 tnlyon lira da Halk ve Ziraat bankalanna aktanlır- ken yatmmlara yalnızca 280 trilyon lıralık ek ödenek öngö- rüldü. Mevcut bütçede 4.7 katril- yon lira olan diğer cari kale- mine de, 250 trilyon lirası Mil- li Savunma Bakanlığı'na ol- mak üzere 550 trilyon lira ak- tanldı. Böylece diğer carinin içinde en büyük paya sahip olan MSB'nin bu kalemden alacağı tutar, 3.5 katrilyon li- radan 3 katrilyon 750 trilyon liraya çıktı. Siyasal Bilgiler Fakülte- si'nden Prof. Dr. OğuzOyan, 2001 bütçesiyle 2000 yılında yüzde 44 olan faiz gideri yüz- de 34.5 'e indirilmeye çalışılır- ken, gelinen noktada geçen yı- lı aratan boyutta faiz ödeme- si ortaya çıktığına dikkat çek- ti. Oyan, "tlk kez, faiz ödeme- leri yüzde 50'yi aşıyor. Bu, hiz- met üretemeyen bütçelergeJe- neğinde kırüması güç bir yeni rekor anlamına geüyor. Yann- ıru, hizmet üretimini unutan, tüm öncefikleri faizödemeyeve- ren bütçeler Türkiye'nin bıra- kalım gelişmesini, bulunduğu noktada tutuimasım dahi mümkün kılam^z, Bu açıdan bu bütçeierden, adım adım de- ğU, aspirin tedavisi değil, ciddi bir amdiyatia, neşterlekurtul- manm zamanı gelmiş, geçmek- tedir" uyansında bulundu. HeykeltıraşAksoy'un ana tanrıçafigüründen esinlenerekyarattığı çeşme törenle açıldı Kibele Çeşmesi îş Kuleleri'ndeKültürServiai-Türkiye Iş Bankası 'nın 4. Levent'te ge- çen yıl hizmete gıren Iş Ku- leleri, arnk Anadolu'nun ana tannçası Kibele'nin heyke- line ev sahipliği yapıyor. Heykeltıraş Mehmet Ak- soy'un ana tannça figürün- den esınlenerek yarattığı, Türkiye Iş Bankası-Iş Sanat Kültür Merkezi ginşıne yer- leştirilen 'Kibele Çeşmesi' heykeli, dün düzenlenen bir törenle açıldı. Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, açılış konuş- masında Mehmet Aksoy'un heykelinin, insanlara Anado- lu'nun 7000 yıllık öyküsünü toprağın bereketini, rüzgâ- rm gücünü, yaşamın döngü- sü'nü anımsatacağını belirt- ti. Ozince, bu sıkıntıh dönem- lerin içinde sanata inanan in- sanlann, ülkenin geleceğı için de çalıştığını vurguladı. Cücün slmgesl Iş Kuleleri'nin güzel eser- lerle yumuşayıp sanatsever- lere ulaşmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Özince, "Kulelerin ürkütü- cü olmaktan kurtulacak ol- masından dolayı Mehmet Aksoy'atekrartekrarteşek- kür ediyorum. Bu heykel, yannlar konusunda,Anadolu'nun gü- cünü ayakta tutmak konusunda bir simge olsun" dedi. Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in Kibele'yi konu alan bir performans sergilediği açılış töreninde, A. ŞenolFi- Hz, Birol Yayla, Nezih Yeşünil ve En- gin Gürkey'den oluşan Yansımalar Topluluğu da 'Kibele' başlıklı bir mı- Türkhe İş Bankası-lş Sanat Kültür Merkezi girişine yerleştirilen Kibele Çeşmesi he> kelinin açılış törenin- de, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter bir performans ser- gfledL Açıhşkonuşmasnu tş BankasıGenelMüdürü Er- sinÖzince'nin yapüğı törene MimarMehmet Aksoy'un yanı sıra çok sâyida davetti kaokh. (UGUR DEMIR) ni konser sundu. Iş ve sanat dünyasın- dan çeşitli isimlerin katıldığı törende aynca, fotoğraf sanatçısı MehmetÇağ- larer'in objektifinden, Kibele Çeşme- si 'nin yapılış öyküsünü anlatan bir dia gösterisi sunuldu. Mehmet Aksoy'un Beykoz / Cum- huriyet köyündeki atölyesınde, yakla- şık 30 ton Afyon mermeri kullanarak yarattığı 17 ton ağırlığında ve 4.8 met- re yüksekliğindeki heykel, altı ayn parçadan oluşuyor. Aksoy'un, 15 yıl önceye dayanan Kibele Heykeli projesı, Iş Bankası Ku- leleri'nin yapılmasınm ardından Ge- nel Müdür Ersin Özince, Aksoy'a Ana- dolu kültürünü vurgulayacak bir hey- kel oluşturma düşüncesinı açınca, bir Kibelekintdir? Anadolu'nun 7 btn yıllık tan- nçası, mitoloji ve efsanelerin kah- ramanı Kibele, Anadolu uygar- hklannın en eski simgelerinden biri olarak kabul edilir. Hitit Uy- garlığı'nda Kubaba, Kumpapa ya da Kupapa adlanyla anılan ana tannça, Frigler döneminde Kübele, Eski Yunan'da Artemis, Roma Uygarlıgı'nda ise Magna Mater (Ulu Ana) olarak isimlen- dirilmiştir. Ege Uygarhğı önce- , sinde Orta Anadolu'da başlayan öyküsü, çağlar boyunca bir uy- i garlıktan diğerine uzanan Kibe- le,Anadolu'dan Mısır'a, Yunanıs- tan'dan Italya'yaçeşithcoğrafya ve kültürlerde pek çok efsaneye , konu olmuştur. Kibele, doğayı bütün canlıîığı, verimliliğiyle sımgeleyen evren- sel bir nitelik taşır. Toprak ve be- reketin kaynağıdır. Çatalhöyük ve Hacüar'da bulunan pişmış top- raktan heykelciklerde ana tann- ça geniş kalçalı, göbekli. dolgun göğüslü bir kadın olarak berim- lenmiştir. Kollannda küçük bo- < yutlu bir erkek fıgürü (hem sev- j gilisi hem de çocuğu olan Attis) taşır, oturmuş ya da doğurma po- zisyonunda olan tannça, doğa egemenliğinın simgesı olarak iki yanında, iki asîana dayanır. yıl süren bir çalışmayla gerçekleşti. Tören öncesinde gazetecilerin so- rulannı yanıtlayan Özince "Borçtaka- sına beklenenden daha fazla talep gel- diği söyleniyor. Hazine'nin ileriye dö- nük tavn ne olur" şeklindekı sonıya "Hazine'nin tavnnı bilenıem, ama bu konuda talep sahibi kuruluşlardan bi- rini yönetiyorum" dedi. 13 işadamı gözaltma alındı 'Temiz Sayaç' operasyonu BOLU(AA)-Bolu'da, "Temiz Sayaç" operas- yonu kapsamında gö- zaltına alınan 13 kişi ad- liyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdü- rü UğurGür. operasyo- na, Sakarya Elektrik Da- ğıtımAŞ'den(SEDAŞ) gelen ihbar üzerine Bo- lu Cumhuriyet Başsav- cdığı'nın talimatı ile baş- ladıklannı belirtti. Sa- yaçlan bozan "Doktor" lakaphN.U'nun(3l)ya- kalanmasıyla operasyo- nu genişlettiklerini kay- deden Gür, söz konusu şahsın, ifadesinde, "Bo- hı'da 14 igyeri, 5 ev, tz- mit'teise21 ayn ev veiş- yerindeki sayaçlara mü- dahateettiğmi" ıtiraf et- tiğini söyledi. N.U'nun ifadelen doğrultusunda, 13 işadamının gözaltına ahndığını hatırlatan Gür, yurtdışında olduğu tes- pit edilen M.I'nin ise arandığını bildirdi. Operasyon kapsamın- da yakalanan ve başına maske geçirilerek gaze- tecilerin karşısına çıka- nlan N.U, "tşsizkaünca SEDAŞ'a da başvur- dum. Bana iş vermedi- ler. Ben de büyük mar- ket, fabrika, oteL, motel gflbielektrik sarfhaö faz- la olan yerlerin sayacla- n üzerindeki mühürle- ri sökmek, numaratör- lerini suırlamak, diskle- rini suanak suretiyle sa- yaçlanndönüş hızmı dü- şürüp hakazkazançsağ- lamaya başladun" diye konuştu. N.U, "İşadam- lan, sayaçlan bozmam karşıhğında bana dü- zenli olarak 100 ile 150 mflyon lira arasmda ma- aş bağiadılar" dedi. Operasyona 8 uzman personelle destek veren SEDAŞ yetkilileri ise Izmit ve Bolu'da N.U'nun bozduğu sa- yaçlar nedenıyle kurum- lannın trilyonlara varan zarara uğradığını ifade etriler. Gözaltına alınan 13 kişi, "YetkisizTCunvan- sızolarakelektrik sayaç- tannın mührünü kopart- mak suretiyle elektrik hırsızhğı'' suçundan ad- lıyeye sevk edildi. tÇİŞLERİ BAKANI'NDAN ÇALIŞMA SİSTEMfiVE ÜJŞKİN İKİ GENELGE 'Üçüncü hulak'yasakANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - tçişleri Bakanı Rüştü Kâ- zun Yücelen, telefon dınlemele- rini araşürmak üzere polis başmü- fettişlerinden oluşan bir heyet ku- rulacağını, bu heyetin yargı karar- lanna uygun dınleme yapılıp yapılmadığını denetleyeceğinı bildir- di. Yücelen. kendisın- den önce Içişleri Bakan- lığı görevini yürütenler- le bir araya gelerek eleştiri ve önerilerini alacağını kaydetti. Içiş- leri Bakanlığı bünyesindekı 101 merkez valisinin birikim ve de- neyimlerinden yararlanmak ama- cıyla da Merkez Valileri Konse- yi oluşturuldu. Yücelen, telefon dinlemelere ilişkin yayunladığı genelgede, ki- şi hak ve hürriyetlerinin ön pla- na çıkanldığı, çağdaş hukuk sis- temlerinde bireylenn kendılennı • Polis başmüfettişlerinden oluşacak bir heyet, telefon dinlemelerin yargı kararlanrıa uygun yapılıp yapılmadığinı denetleyecek. güvende hissermelerinin esas ol- duğunu vurguladı. Genelgede, "Buşüpheningkknlmesi başta hü- kümetimiz olmak üzere tüm gü- venlik birimlerinin sorumluluğu- dur. Bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü'nce üç polis başmü- fettişinden oluşan bir denetleme heyeti kurulacakür" denildi. Yücelen, OHAL Valiliği ve 81 il valiliğine gönderdiği genelge- de ise insan haklan ihlali iddi- alannın giderek azaldı- ğını belirterek vali ve kaymakamlıklann *üve ilçe insan haklan kurul- lan"nın çalışmalanna ağırlık vermelerini is- tedi. Bakan Rüştü Kizım Yüce- len, il ve ilçeleri ziyaretleri sıra- sında şehir dışmda, il sımrlann- da ve karayollan üzerinde karşı- lama ve uğurlama yapılmaması gerektiğini vurguladı. MADEN YASASIKAPSAMINA ALCNACAK Tuzda tekel kalkıyor Galeri • Serei • Atölve • Sanatevı ANKARA(Cumhuıv yetBürosu)-TBMM Ge- nel Kurulu'nda, tuz teke- linin kaldınlmasına yö- nelik olarak tuz kaynak- larının Maden Yasası kapsamına ahnmasını öngören yasa önerisi ka- bul edildi. TBMM Genel Kuru- lu'nda, dün DSP Grup Başkanvekili Aydm Tü- men ile MHP Grup Baş- kanvekıli İsmaüKösenın Tuz Yasası'nın kaldunl- masına ilişkin yasa öne- risi kabul edildi. Buna göre, Tuz Yasası ve bu ya- saya göre çıkanlan tuz- larhakkındaki tüzük yü- rürlükten kaldınlacak. Tuz sahalan ile kaynak, göl ve deniz sulanndan tuz elde edilmesine iliş- kin konular Maden Ya- sası kapsamına alınacak. YALNIZ BİR HAFTA IÇIN julideRESİM SERGİSİ 18 - 23 HAZİRAN 2001 ADTİSAN ŞAKAY1K SOKAK. NO 54/1 NIŞANTAŞI / TEL 247 90 81 CHP'den yolsuzluk raporu: 300 aile hortumladı• Raporda, "Yaşanan yolsuzluklar sonucu Türkiye'nin dış ve iç borçlanna eşit bir kaynak hortumlandı. Bu rakam 200-300 milyar dolar arasında değişmektedir" denildi. ANKARA(Cumhu- riyet Bürosu)-CHP Bi- lım. Yönetım ve Kültür Platformu, Türkiye'nin yolsuzluk olgusundan en ağır biçımde etkile- nen ülkelerden bıri ol- duğunu belirterek yol- suzluğun önlenmesı için hukuki, siyası ve idan alanlarda yeniden yapılanmaya gereksi- nnn olduğunu bildirdi. Platform, 65 mılyon yurttaştan alınan ver- gilenn devlen kendi ge- lir kapısı olarak gören 300 aıleye hortumlan- dığına dikkat çekti. CHPBiüm,Yönetim ve Kültür Platformu, her hafta cuma günleri açıkladığı raporlarzin- cirine *Yoisuzhüda Mü- cadele Paketi"ni ekledı. PM üyesi ve Platform Başkanı Bülent Tanla. CHP'nın bu tür çalış- malanrun süreceğını be- lirterek "Tophunu na- mussuzlar kadar cesa- retii olmaya da\etediyo- rum" dedi. öntemler Raporu, hazırlayan grup adına eski SSK Genel Müdürü, Vatan- daşın Vergisini Koruma Derneğı Başkanı Ke- mal Küıçdaroğlu açık- ladı. Raporda yolsuz- luklann 1985 sonrasın- da yoğunlaştığına dik- kat çekılerek 1985- 2001 arasında yaşanan büyük yolsuzluk olay- Polat Akbulut: larından 45 tanesi anımsatıldı. Raporda, paranm gücünü bütün değerlerin üzerinde görme anlayışının ve bu anlayışın doğal so- nucu olarak toplumu küçük görme, aşağıla- ma davranışının bazı çevrelerde yerleşmesi- nin yolsuzluğun en önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çe- kilerek bazı tespitler ve alınması gereken ön- Iemler şöyle sıralandı: • Yokuzhığun boyut- lan özellikle 1985 son- rasında yoğunlaştı ve toplumsal yozlaşmaya ortam hazuiadı. • Yaşanan yolsuzluk- lar sonucu Türkiye'nin dış ve iç borçlanna eşit bir kaynak hortumlan- dı. Bu rakam 200-300 milyar dolar arasında değişmektedir. • Siyasal olarak aci- len yapıbnası gereken düzenlemeler vardır. Milletvekili dokunul- mazbğı sınıriandınlma- hdır. MecKs soruşrur- ması sivasaUasünhna- mahdır. • Siyası Partiler Ya- sası 'nda değişiklik ya- pılarak siyasal partile- rin parasal kaynaklan kamunun bilgisine su- nulmalıdır. Seçime gi- ren politikacılara se- çim öncesi yapacakla- n harcamalann tutan- nı ve kaynağını açıkla- ma zorunluluğu geti- rilmelidir. Vuralhan'ın yerini Meclis biliyordu • Vuralhan'ın, Florya Atatürk Köşkü'nde Milli Saraylar Daire Başkanhğı'na bağlı misafirhanede ücret ödemeksizin kaldığı gerekçesiyle TBMM Vakfı'na bildirildiği belirlendi. IstanbulHaberServi- ödemeyen emekli mil- si-Eski Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın "karşüık- sız çek vennek" suçun- dan aldığı cezanın erte- lenmesı ve gıyabi rutuk- luluğunun da kaldınl- masına karşın serbest bı- rakılmayacağı belirhldı. Yetkililer, Vuralhan'ın hakkındakı bir soruştur- ma nedenıyle Mali §u- be Müdürlüğü tarafın- dan istendiğını ve işlem- lerinin bitirilmesinın ar- dından söz konusu şu- beye teslım edileceğinı kaydettıler. TBMM vakfı'na blldlrlldl Vuralhan'ın, Florya Atatürk Köşkü'nde Mıl- li Saraylar Daire Baş- kanhğı'na bağlı misa- fırhanede ücret ödemek- sizin kaldığı gerekçesiy- le TBMM Vakfı'na bil- dirildiği behrlendi. Mil- lı Saraylar Daire Başka- nı Polat Akbulut, misa- firhanede kalıp da ücret letvekillerine uygulanan prosedür gereğı, Vural- han'ın durumunun da TBMM Vakfı'na bildi- rildiğini söyledi. Akbulut, Vuralhan'ın kendilerine bağlı misa- firhanede kalmasına iliş- kin "Türkiye'de 2 bin 800 emekli milletvekili var. Biz hangisinin hak- kında işlem yapılıp ya- pılmadığını bilemeyiz" dedi. TBMM Başkanı Ömer Izgi ise Vural- han'ın eski milletvekili olarak Florya Köşkü mi- safırhanesinde kalabile- ceğini söyledi. Köşk bünyesinde TBMM Vakfı'nca işletılen bir misafırhane bulunduğu- nu kaydeden Izgi, bura- da kalan kişilenn ararup aranmadığırun takip edi- Iemeyeceğinı dile getir- di. Izgi, cumhuriyet sav- cısından yazı gelmesi dunımunda misafırha- ne görevlilerinin gerek- li özeni göstereceğini dile getirdi. (0212)293 89 78 KARSU TEKSTIL SSM? GALERISI SEMA BOYANCI 31 MAYIS - 2 2 H A Z İ R A N 2 0 0 1 Gazetecüer Sftesı Yazariar Sk. No:26 80300 Esentepe / İSTANBUL Tel: (212) 288 33 B9 / Faks. (0212) 267 24 44 www.gallefy@Karsu.com.lr GALERİ ve SERGİ İlanlannız İçin (0212)293 89 78
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog