Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 14 KULTUR kulturcâ cumhuriyet.com.tr Ünlü yorumcu, beşinci albümü Turuncu'da özgün bir çizgi yaratmaktan yine çok uzak Sertab Erener tatfl havasmdaHaziran ayı, yerli pop açısmdan tam anlamıyla güç gostergesine dö- nüşmüş dunımda. Niiüfer dışında (Haziranın son haftası yayımlayacak yeni çalışmasını) aşağı yukan albü- mü beklenenlerin hepsi art arda ya- pıtlannı pazara sürdüler. Sertab Erener'in Turuncu adını verdiği beşıncı albümü de bunlardan bıri. Erener oradan oraya koşturup medyada yapıtını tanıtmaya çalışır- ken Turuncu, liste yanşına üst sıra- lardan giriş yaptı bıle. Turuncu, tipik bir tatil albümü; bir yandan kulaklarda kolay yer edecek yapıtlarla daha derin parçalann iç içe geçmesiyle yelpazesi çok geniş bir müşteri kitlesi hedeflenmiş. Bu açı- dan seçımler gayet isabetli; ancak süreklı tekrarlanan bu formülün Ere- nerın kariyenne ne derece katkj ya- pacağı tartışılır. Bızce güçlü yorumcunun en bü- yük sorunu. beşinci albüme gelme- sıne karşın özgün bir çizgi yakalaya- maması. Sertab Erener'in 1997 tarihli albü- mü Sertab Gibi yayımlandığında o adımı 'Pop makasdeğiştirhor' diye de- ğerlendırmıştık. Güçlü sesini o güne dek ıyı parçalarla destekleyemeyen Erener, Demir Demirkan'ın etnik so- und arayışlan sonucu çok renkli, çok hoş bir albüm ortaya çıkmıştı. Ancak zor bir çalişmaydı Sertab Gi- bı; o güne kadar kolay tüketilen par- DİSKOCRAFİ • SakmOl(1992) • La'i(2994) • Sertab Gibi (1997) • Sertab Erener (1999) • lbruncu(2001) çalann peşinden giden Erener kali- teli bestelerle gelınce kitlesi daralmış. satışlan düşmüş, konser teklifleri azalmıştj. 1999 Sertab Erener albü- mü ise yorumcuyla Demirkan'ın pi- yasanın şartlanna, bekJentilerine kar- şı beyaz bayrak çektikleri çalışma oldu. Özgün birdokusu olmayan. karma- kanşık yapısıyla. Hafiz Burhan, Mo- zart, Fuat Güner derken ortaya ga- rip bir albüm çıkmıştı. Zirvedekı Sezen Aksu ile Nilüfer'i zorlayacak ıkiliden Candan Erçetin piyasayı silip süpürürken Ereneryan- İış seçimlerle gerilere düştü. Bu arada Sony Müzik Türkiye, böyle güçlü bir sesi dünya pazarla- nna tanıtabilmek için çeşitli kapıla- n zorlamaya başladı. Sertab Erener kısa süre içinde Ricky Martin, Man- do ve Belçikalı grup Voice Male ile düetler yaparak yenı adımlar attı. Bu arada yerli piyasa için de albüm ge- rekiyordu ve haziran başında Turun- cu piyasaya çıktı. Öncelıkle adının neden Turuncu konulduğuyla ilgili bir iki bilgi ak- taralım: Insanlara pozitif, olumlu duygular vermek isteyen Erener. Do- ğu felsefesinde mutluluğun ve pozi- tif düşüncenin. her şeyin iyi gittiği- ne ve daha güzel gelişeceğine inanan- lann rengi olduğu için turuncuyu al- bümüne isim seçmiş. Gelelim parçalara; Fikret Kızı- lok'tan Kumsalda ve Oysa adlı bes- teleri almış. Mazhar Alanson da MFÖ'nün 1990 tarihli Geldiler albü- münün çok güzel parçalanndan Ne- redeyiz'i 'SeniSevmeyeHükümGiy- dün' adıyla vermiş. Fuat Güner ıse Mi Acaba? (söz: GönülŞen) adlı bes- teyle albüme katkıda bulunmuş. Bunlann dışında Sezen Aksu'nun Söz Bitti, Murat Hasan'nın Aşkol- sun, Şehrazat'ın Yağmurdan Sonra Gelen Toprağın Kokusu, Bahçede, Erener-Demirkıran'ın Güle Güle Şe- kerim, Yaklaş, Hani Kimi Zaman (sözler: Aysel Gürel) ve Başa Döne- ceksin (söz: Aksu. Erener, Demirkı- ran, Inci Baydar) adlı besteler var Turuncu'da. Sertab Erener'in Turuncu'sunun düzenlemeleri Demir Demirkan'a ait Asiaminör'ün lideri Erdem, ilk solo albümünü yayımladı. Bir Bas Masalı Cazla etnik öğeleri birlik- te değerlendirmeye yönelik deneylerden oluşan özgün so- undla yıllar yılı önemli işler üreten Asiaminör'ün lideri Kamil Erdem bu kez solo bir albümle çıkageldi. Albümün adı Bir Bas Masalı. Gürol Ağırbaş'ın iki albümünden sonra basa adanmjş üçüncü yerli prodüksiyon Bir Bas Masalı. Kamil Erdem projesini ve hedeflerini şöyle özetliyor: "Bas gitar, bir zamanlar, çal- dtğı zaman varlığı değil, çal- nıadığı zaman yokluğu hisse- dilen enstrüman olarak de- ğerlendirildL Ancak son 20- 25 yıl içinde gerek çalma tek- niklerinde, gerekse müzikal fonksiyonunda büyük deği- şiklikler oldu. Asıl işlevinin yanında. bir solist enstrüma- nı olarak da gelişti. Çoktandır, bir solo bas al- bümü ya da sadece davul ve vurmalılar eşliğinde bas al- bümü yapmayı da düşünü- yordum. Bu albüm, söz etti- ğim düşüncelerimin bir bile- şjmi oldu. Farkh ülkeierin mü- ziklerinden edindiğim izle- nimleri yansırmak istedim; Buigar müziğini 11/8'lik, Ka- radeniz'in 7/8'likritmleri,Is- pamol, Romen, Yunan ezgi- leri, Türk makamlan, Hint ragalan, caz, fusion» Bunlan, bas gitann, baala- rmı kendi geliştirdiğim çeşit- li çalım teknikkriyle sergÛe- meye çaüştım..." Kamil Erdem müziğe kla- sik gitar çalarak başladı ve Türk müziğini çoksesli hale getirmeye yönelik çalışma- lar yaptı. 1979'da hem bas gitara hem de caza giriş yaptı. 1990'da Asiaminör'ü kurdu ve bes- teler yazmaya başladı. Grup- la bestelerini AJongTheStre- et(1991), LongaNova(1996) ve KediRüyası (1997) al- bümlerinde değerlendirdi. Asiaminör dışında En- semble Ankara, Ethno Caz Trio gibi gruplarla da müzik yaptı. Grubun konser kayıtları çift CD-kasetlik albümde toplandı Çeyrek yüzyıllık yorumlar ADA Müzik, Türk pop tarihiyle il- gili kataloğuna Modern Folk Üçhl- sü'nün 31 Temmuz 1986 tarihinde Robert Kolej 'in lokalınde verdiği kon- serin kayıtlannı da kattı. Bizim Tepe Konseri adı verilen iki CD'lik albüm- de 23 parça bulunuyor. Çeyrek yüzyıl önce Hıncal Uluç'un sunuşuyla gerçekleşmiş konserden Latin yorumJan Doce Cascabeles, La- tin Potpori (Cielito Lindo, Adelita, Qundo Calienta El Sol), Amerikan folku örneğı Monday Morning, ano- nimler AH Paşa Ağıdi, Dözerem, Leb- lebi, Gökte Yıldız Ay Misun, Bugün Ayın Üçüdür, Türk sanat musikisi ör- nekleri Rüzgâr Uyumuş Ay Dahyor (Refik Fersan), Gül Yüzünde GöreH (Münir Nurettin Selçuk), Doğan Can- ku'nun unutulmaz yorumu Gecele- rim (söz: Şeref Canku) gibi hit olmuş yapıtlar albüme seçilmiş. Kitapçığında. grupla ilgili fotoğ- raflann ve Naim Dilmener'in geniş araştırmasının bulunduğu yapıt, Mo- dern Folk Üçlüsü'nün başanh kariye- rindeki kilometre taşlanndan örnek- ler venyor. Aynca, grubun 1999'un sonlannda yayımlanmış Müziğimız- de Bir Doğru Nota Öyküsü adlı top- lama albümünde yer almayan bazı simge parçalar da böylelikle müzik- severe ulaşıyor. Modern Folk Üçlüsü geçen ay Is- tanbul'da iki konser vererek dinle- yenleriyle hasret giderdi. Konserler- den önce konuştuğumuz grup üyele- rinden öğrendiğimize göre ufukta bundan böyle yeni bir albüm projesi yok; Canku müzik çalışmalannj sür- dürürken AhmetKurtaran ve Selami Karaibrahimgilde kendi kulvarlann- da yürüyecekler. Arada sırada da özel konserlerde bir araya gelecekler.. Üçlünün yeni albümünün adı Bizim Tepe Konseri 3. ALBÜME TÛM HAKLARIM YALNIZLIĞIMA AİTTİR'ADINI VERDİ Yalnızkğm peşînde \apayahuz Popun patladığı çatladığı dö- nemde renklenmeye, çeşitlenme- ye başlamış plakçı tezgâhında kö- şede kalmış bir yapıtta adına rastlamışrık. Anadolu'dan gelip İJnkapanı'nda şan- stnı deneyen Grup Ti- nı'mn Oğrenci İn- dirinü adlı albü- mündeki sesiydı Feridun Düza- ğaç. Askerlik gö- revini takiben Be- ni Rahatta Dinle- yin adlı ilk solo al- bümüyle pazara girdivel998'dede Köprüden Önce Son Çıkış'la belirli bir dinleyici kitlesi ya- • Düzağaç'ın yeni çalışmasındaki deneyleri, birkaç parçadaki elektrikli açılımlan etkileyici. rattı kendine. Her iki çalışmada da söylem olarak kent insanmın yal- nızhğı, sorunlan, aşktaki gözden kaçan minik aynntüan işleyen Dü- zağaç, bu arada, farklı bir kulvar- da seyrettiği popçulara karşı tavır alarak mistik yaklaşımını günlük çarışmalara fazla döktü ve birtakım gereksiz polemiğe girdı. Ürettiği müziği albümleştirdiği fırma. eleştirdiği sistemin sunge ku- ruluşlanndan Prestij olunca ina- rurlığı da hayli zedelendi. Son olarak Düzağaç 'ın, Unher- sal etiketiyle geçen ay yayımlanan üçüncü albümü Tüm Haklanm Yalnızhğuna AMr'le ilgili basın- da ya>ımlanan birkaç eleştiriye ba- kınca bu sorunun hâlâ devam etti- ği, içerikten çok yansıttığı iflahol- maz romantik' görüntüsünün pek ciddiye alınmak istemediği anla- şılıyor... Ortaçgil, Alanson, Şeşen, Km- lok gibi kent ozanlanna öykünen genç kuşak arasında söyleyecek sözü olanlann başında geliyor Dü- zağaç: megapolün gerçeğine, rit- mine kendine göre bir nokta seçip bakmayı tercih etse de müzikal açıdan arayışlan ve son albümde- kı elektronik soundlu açılımlan et- kileyici... Fırıldak Adam, Aşık Mahzuninin yeni yapıtı Sıra 59. albüme geldi Bir süre önce ciddi sağlık sorunu ya- şayan Âşık Mahzuni. bereket versin tehlikeyı atlattı ve sevenlerini üzme- di. Halk müziğimizin en önemli 'özgün sesler'ınden olan Âşık Mahzuni has- taneden çıktıktan hemen sonra da ye- ni albümü Fırıldak Adam, Özdemir Plak ve Kasetçılik etiketiyle piyasa- ya sürüldü. Kendi hesabına göre bugüne dek 58 albüm, 11 uzunçalar ve dört yüzün üzerınde 45'liği yayımlanan Âşık Mahzuni (Asıl adı ŞertfÇınk-1943 Af- şin doğumlu), admdan da anlaşılaca- ğı üzere yenı çalışmasında yine sos- yal, kühürel ve polıtik çarpıkhklara dik- kat çekiyo>r. Dom Dom Kurşunu'yla Türkiye'de bestesi en fazla yorumlanan isimJer arasında yer alan, söylemi hiç eskime- yen, onlarca isme beste vererek en paylaşımcı ozanlardan biri unvanını ka- zanan Mahzuni"nin Fırıldak Adam'ın- daki 12 parçanın on birinin sözleri ve müziği ona ait; Dilaver'in sözü ve mü- ziğini ise Farma Mahzuni yazmış. Bağlama ve halk müziğinin gelenek- sel sazlannm yanında kemanlann da kullanıldığı albümdeki parçalar: Fml dak Adam, Haüm Yaman Böyle, Ve- fasız(Leyli Leyli). Merdo,GitGelGit Gel, Dilaver, AhmetKaya'ya, HaKm mi Kakn, Emmoğlu, Küller Bizim Halı- nuza, Aramıyorsun, KeserDönerSap Döner». Balkan Messengers grubu Babylon'da konser verecek Dört bir yandan etnik havalar Balkan Messengers ilk albümüne kendi adını vermiş. Nedim Nalbantoğlu (keman), Neskho Neshev (akordeon), Radi Kazakov (bass gitar), Jan Kaza- kov'dan (davul) oluşan Balkan Messengers grubu- nun kendi adını verdiği ilk albümü Kalan Mü- zik'ten çıktı. Bestelerin yanı sıra Balkanlar'ın dört bir yarundan, Akdeniz ve Ortadoğu'dan toplanrruş geleneksel ezgilerin yorumlandığı albümde (yapım- cılar: ülaş Özdemir, Rıza Okçu) 12 'canlı' parça yer alıyor: Anadolu Köçek, Arap Oyun Havası, Pro- let, Kasap Oyun Havası, Neskhova Kopanitza, Balkan Köçek, Balkan Messengers, Dilmano, Bruxgaria, Azerı Potpuri. Roman Oyun Havası. Son derece ritmik, sıcak, baştan sona dansa yö- nelik kurgulanmış albümde, aynca doğaçlama bö- lümler de sounda büyük tat katıyor. Balkan Messengers grubu, bu ilk albümünü 20 Haziran Çarşamba günü Babylon'da vereceği kon- serle (21.30) tanıtacak. C Ö R Ü Ş İ E N L D M A 'K Sahne Emekçileri Gazetemizin her hafta bu köşesinde, sanat dünyamızın çeşitli alanlardaki et- kinliklerinden, yerimiz elverdiği kadar bil- gi ve yorum aktarmaya çalışıyoruz. Son yıl- larda ülkemızde özellikle müzik, bale, dans ve değişik gösteri turnelennde gerek sa- yısal etkınlik, sanatçı potansiyeli, spon- sor destegı, gerekse izleyici açısmdan be- lirli bir artış var kuşkusuz... Bu yolda 'in- sanlığın ortak sesi'say\\an 'klasik, çağdas, evrensel-çokseslimüzik' etkinliklerinin ve kuruluşlannın gelişmesi de olumlu yönde sevindirici. Ne var ki, sanat dünyasında 'yeryüzü- nün tarihsel oluşumu ve insan yaşamının kalbi' ile en yakın ilişkisi olan tiyatro sa- natı konusunda, en başarılı gösterilerin varlığına rağmen özellikle sahne emekçı- /en'nin özveriyle göğüs gerdiğı zorluklar ve destek eksiklıği üzüntü veriyor. Üstelik Türkiyemızde sahne sanatının en yüce ya- ratımı ve en köklü uğraşısı ve etkinliği sa- yılan ve en 'gerçek sanatçılan' doğuran ve geliştiren tiyatro'nun baştacı edilmesi ve etkinliklerin ilgi görmesi gerekli... Işte bu nedenle, bu hafta köşemizde güncel tiyat- ro gösterilennden bırkaçına özetle yer ve- riyoruz: Hadi Çaman'la Türk tiyatrosunun sayılı ustalanndan iki sanatçı, Göksel Kortay ile Hadi Çaman'm yazdıklan 'Aşk Gibi' adlı oyun Hadi Ça- man Yeditepe Oyunculan' tiyatrosunun yine başanh oyunlanndan biri. Hem sah- neye konuş, oynanış, hem de az çok eği- tici bir mesajı olma açısmdan etkileyici. Ha- di Çaman'm yonettığı 'Aşk gibi'rvn dekor uygulaması Hikmet Karagöz, ışık Ha- kan Özipek, fotoğraf Ahmet Gül çalışma- lan.Oyundaeğıtici yanı da olan 'anne'ro- lünü büyük başanyla oynayan Sema Ay- bars yıllann verdiği deneyimli sanatçı ki- şiliğini tekrar kanıtlıyor. Diğer rolleri oyna- yan Cenk Sözeri, Eda Özel, Serhat On- bul, Nurgül Yeşilçay, Arzu Os, Meral Koro bireysel başanlanyla birtikte ekip ça- lışmasını da kanrtlıyorlar. Hadi Çaman 'Aşk Gibi' oyununu ıçeren broşurde önsöz ola- rak yazısını şöyle bağlıyor: "Keşke başka analar da bizim oyunumuzdakı annemiz kadarevlatlanna sahip çıksalar. Keşke da- ha beter tutkuyla baglansalar, yanlışyap- salar... Örneğin Devlet Ana, bızsanatçı- lanna, kültür evlatlanna..." diyor. Dormen'le ' 'Bugün Git Yann Gel' adlı komedi, Dor- men 77yafrosu'nun itginç oyunlanndan bi- ri. V. Kataev'in 'Othid' adlı oyunundan Göksel Kortay ve Kemal Uzun'un uyar- ladığı ve Metin SerezK'nin yönettiği bu oyunda 'Frau Gerta' rolünde Göksel Kor- tay özellikle her zamankı gibi, kompozis- yon ve yorum açılarından üstün başansı- nı gösteriyor. Gürün'le Tiyatro Istanbul', Gencay Gürün yö- netiminde başarılı bir sezona imza attı. Alan Ayckbourn'un yazdığı, Can Gür- zap'ın yönettiği 'Terlik', Neil Simon'ın yazdığı, Gencay Gürun'ün yönettiği Tu- hafBirÇift', A. R. Gurney'in yazdığı, Gen- cay Gürun'ün yönettiği 'Sylvia' oyunlan ilgi çekti. Ülkemizde tiyatroya daha çok önem ve- relim... Yerli popta Biri Bizi Gözeüiyor'un Tank'ı ilk albümü Of DeB Gönül' birinci, Tarkan maksi-single çalışması Kuzu Kuzu'yla ikıncı. Sertab Erener yeni albümü Turuncu'yla üçüncü. Sanat müziğinde Muazzez Abaa yeni albümü HükümJüyüm'le binncı. Emel Sayın. Dinle ile ikincı, Muazzez Ersoy, Nostalji 10-11-12 ile üçüncü oldu. Halk müzığmde Tolga Sağ, Erdal Erzincan v e Yılmaz Çeük. Türküler Se>'danuz-2 ile bırincı sırada. Yavuz Bingöl. Üşüdüm Biraz'la ikinci; Onur Akın. Ey Ha>at la üçüncü sırada. Yabancı müzikte toplama albümlerin kesin üstünlüğü var: Power Hits 10 birinci, Love Zone-2 ikinci, Joy FM Slow Hits-3 üçüncü. yeniler- Cafe Del Mar-Aria- Varıous - Cafe Del Mar, 20th Anniversary- Various -Reveal-R.E.M. - The Future Sound Of tstanbul- Various -1 Need You- Le Ann Rimes - Afrkanism- Various - Brothers- Soundtrack - Passage Of Time- Joshua Redman - Kisses In The Rain- Rick Braun - Phantom Moon- Duncan Sheik -Breathe-FaithHill - Lost Songs- David Gray - Heart Quests- Celtic Moods - Brillant Midnight- Caroline Lavelle - Anthology: Morning Glory- Tim Buckley - Face To Face- Wayman Tisdale - Shakedovvn: Marley Remixed- Bob Marley - Turuncu- Sertab Erener - Kusursuz Aşk- Soner Arıca -8'inci-Çelik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog