Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER dishab@cumhuriyetcom.tr 11 tkigünli'ık Göteborg doruğu, küreselleşme karşıtlannın devprotesto gösterileriyle başladı AB genişlemede kararlı Kıbrıs m uyeligi Atiria'dan politika değışıklığı • Rum kesiminin 2002 yerine 2004'te AB'ye üye olması öngörülüyor. MURATİLEM ATÎNA-Yunanistan'ın Kıbns konusunda bilinen AB politikalanndan son dönerade vazgeçtiği belirtiJiyor. Elefterotipia gazetesüıde yer alan habere göre, bugüne kadar Kıbns Rum Kesimi'nin 2002 yılı sonunda üye olması yönûnde politikalar izleyen Başbakan Kostas Simitis hûkümeti, son dönemde bu politikayı değiştirme karan aldı. AB genişleme süreci içinde ilk grupta yer alan Rum kesiminin gerekli kriterleri yerine getiren tek ülke olması, AB'ye tek başma girmesi anlamma geliyordu. İtiraz etmeyecekler Rum kesımi üe aynı grupta olan diğer aday ülkelerin AB kriterlerini yerine getirmeleri için sürenin 2004 yılına çekilme olasıhğına Atina'nın itiraz etmeyeceği öğrenildi. Smıtıs'in "tlk gnıbun 2002 yerine 2004te abnmasına itiraz eünemeöviz" sözlerinin ardındaki gerçek de ortaya çıktı. Hükûmete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, AB kriterlerini tamamlayan Rum kesiminin tek başına 2002'de üye olması durumunda Atina, diğer ülkeleıp itirazlanna tek başına karşı koyamayacağını düşünüyor. Simitis hükümetinin stratejistlerine göre Rum kesimi ilk gruptaki diğer ülkelerle beraber AB'ye girerken tepki gösterilirse Yunanistan da diğer ülkelerin adaylıklanna karşı çıkacak. Yeni şantaj politikası olarak adlandınlan bu duruma birliğe üye diğer ülkelerin ne tepki gösterecekleri büinmiyor. Dış Haberier Senisi - Avrupa Bir- liği (AB) Dönem Başkanı Isveç'in Göteborg kentindeki iki günlük dev- let ve hükümet başkanlan zirvesi protesto gösterileri ve Irlanda'nın gölgesinde başladı. Bugün sona erecek olan doruk top- lantısına AB'nin genişlemesi damga vuracak ve genişlemenin süreceği mesajı verilecek. tsveç Başbakanı Göran Persson'un çalışma yemeği davetini kabul eden Başbakan Büknt Ecevit, dün akşam îsmafl Cem ile birlikte Göteborg'a git- ti. Ecevit ve Cem bugün öğle yeme- ğine katılacak. NiceAnlaşması'nı8 Haziran'daki referandumda redde- den Irlanda'nın Başbakanı Bertie Ahern, birliğin genişleme sürecine ilişkin reformlara "hayn"" diyen Ir- Ianda'ya 4 *uzunbirdüşünmesüresive- rflmesini" istedi. Başbakan. "Bence'hayır' oyu,geniş- lemeye karşı bir oy olarak yorumlan- mamalı. Hükümetimiz AB'de başan- h birgenişmemeiçin karşıkkh kabul edi- lecek bir yöntenı bulma konusunda BirfikTe çahşmaya kararfa. Anlaşma'nm reddedümesiyie ortaya çıkançıkmazap- lacakür" dedi. tsveç Ehşişleri Bakanı Anna Lindh, zirvenin sabahki oturumunda, aday ülkelere genişleme sürecinin geri dö- nülemez olduğu mesajı verilmesi gö- rüşünün ağırlık kazandığını söyledi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Nico- le Fontaine de, özellıkle ilk sıradaki aday ülkelere genişlemenin aksama- yacağı güvencesirün verilmesi gerek- tiğini kaydetti. Almanya Başbakanf GcrhardSchrö- der de gazetecilere yaptığı açıklama- da. "Goteborgznvesndedflegetirihııe- si gereken, genişleme sürecinin devam edeceği, Nke Anlaşmaa'nın değiştiri- lemeyeceği ve genişlemenin geri dönü- lemez bir süreç oktuğudur" dedi. Küreselleşme ve AB karşıtı binler- ce eylemci kentteki eylemlerini sürdür- dü. Toplantının yapıldığı binanın önün- de toplanan 5 bin göstericiyle ath po- lis arasında çatışma çıktı. Binaya yak- laşmak isteyen eylemciler polise taş, şişe ve havai fişek attılar. Polisler de atlannı göstericilerin üzerine sürerek ve cop kullanarak binaya yaklaşmala- nnı engellediler. Çatışmalarda yarala- nanlar olduğu bildirildi.Kent merke- zinde de 25 bin küreselleşme karşıtı gösteri yaptı. Aveyn bölgesinde 60 Danimarkalı antifaşist eylemci, polis- le çatıştı. Olaylar sırasında pek çok mağazanın camlan kınldı. Potis yetersiz kaldı Göteborg'da 4 ülkenin heyetleri kal- dıklan otellerden güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Finlandiya heyetinden oplantının yapıldığı binanm önünde toplanan 5 bin göstericiyle atlı polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri eylemcileri dağıtmak için polis köpekleri de kullandı. (Fotoğraf: AP) biryetkili, Finlandiya, Hollanda, Bel- çika ve Lüksemburg heyetlerinin kent merkezinde bulunan otelden derhal aynlmalannın istendiğini belirtti. Yet- kili, "Polisin güvenliğimizi sağlaya- mayacağı rapor edildi ve darhal va- lizlerimizi toplamamız istendi.Bi- zim heyette 30 kişi var. Nereye gide- cejjpmizi bilmiyonız" dedi. Ote yandan, küreselleşme karşıtla- nnın gösterileri yüzünden kent mer- kezindeki akşam yemeği de iptal edil- di. AB liderlerinin yüzlerce polis ta- rafından korunan Botanik Bahçele- ri'nde çalışma yemeğine katılacakla- n belirtildi. Durna 9 da yumruklar konuştu Rusya Devtet Başkanı YTladimir Putin'in direktifi fle hükümet tarafindan hazırlanan'Toprakta özel mülkhrt" Yasanm göfüşmeterinde pariamentonun alt kanadı Duma'da kavga çıkü. Komünistlerie refbrmcular arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. KomünisfJer özel müDdyet yasasının kabulü ile ülkenin etden çıkacağuu, zengin Rudann ve yabancüann ülkeyi saOn alacaklannı savunoyortar. yasa tasarra, Duma'da yapıhuı oylamada, destek için gerekli 226 çoğunlugu aşarak 251 oy elde ettL İsveç'e özel statü •Bush bugün Slovenya'da Vladimir Putin ile görüşecek GÜRHANUÇKAN GÖTEBORG- Avrupa'da NATO ve AB toplantılanna ka- tılan ve gittigi her yerde protes- tolarla karşılanan ABD Başka- nı GeorgeBmh dün Polonya'ya geçti. Bush, AB-ABD zirvesine ka- tıldığı Isveç'ten aynlmadan ön- ce Göteborg'da Isveç Başbaka- nı Göran Persson tarafindan ağır- lanırken Washir.gton'dan Stock- holm'e gelen bir haber bomba etkisi yaptı: ABD, isveç'e "özd askeri statü" tanıdığını bildırdi. Haber, ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği'ni bile hazırlık- sız yakalarken Persson haberi Göteborg'da öğrendi. Savunma- da Güvenlik Ticareti Girişimi İsveç'e ABD askeri teknolojisin- den yararlanma hakkını veriyor ve savunma ürünleri alışverişin- de ülkeye, ABD'nin NATO müt- tefıkleriyle aynı haklan sağlı- yor. Bush, dün Varşova'da Cum- hurbaşkanı Afcksander Kwas- niewski ve Başbakan Jerzy Bu- zek ile bir araya geldi. Polon- ya'da AB ve NATO'nun geniş- lemesi başhklan üzerinden Av- rupa güvenliğine vurgular ya- pan Bush, Varşova Üniversite- si'nde bu konuyla ilgili birkon- feransverdi.Küreselısınma, fü- ze kalkanı ve ölüm cezası gibi konular nedeniyle protestolarla karşılaşan, Polonya'da ise daha yumuşak bir karşılama bekle- yen ABD Başkanı, solcu, çev- reci ve küreselleşme karşıtlan- nın oluşturduğu "Bush karşıtı komite''den kurtulamadı.Bush, bugün gideceği Slovenya'da Rusya Deviet Başkanı VTadimir Putin ile de görüşecek. SAYDAM YALÇIN DOGAN Tahalı Anlaşmalara İmza Atıyopsunuz!./ Kemal Derviş adını Ankara ilk kez ne zaman du- yuyor?.. Şubat krizinin en sıcak günleri, hatta saatlerin- de, Başbakan Ecevit, VVashington'dan birtelefon alıyor. IMF Başkan Yardımcılanndan Stanley Fisc- her, Ecevit'e: "Bizim güvendiğimiz, sizin de eskiden yakından tanıdığınız Kemal Derviş var. Kendisinin, size bu krizde yardımcı olacağını düşünüyoruz." Ecevit not alıyor, ancak herhangi bir girişimde bulunmuyor. Bunun üzerine ABD Ankara Büyükel- çisi Pearson Ecevit'i öğle yemeğine davet ediyor. "Derviş'i ne yaptınız" diye soruyor!.. Ecevit, he- nüz arayamadığını belirtince, Büyükelçi Pearson, bu kez Ecevit'e yakın, başka siyasilerimizi ye- meğe davet ediyor. Telefon alışverişlerı, hüküme- tin diğer ortaklanna danışma, derken Kemal Der- viş ekonomiden sorumlu bakan olarak Ankara'ya geliyor!.. önceki gün Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Ajay Chhibber, Istanbul'da TÜGlAD'da konferans ve- riyor. IMF programı üzerine Chhibber: "Kemal Derviş çok kuvvetli bir ekip kurdu. Ken- disi çok saygı duyulan bir iktisatçıdır. Türkiye için bir şanstır!.." Bilinen destek, bir kez daha teyit ediliyor. Krizden çıkış formülü Ancak, Chhibber konuştukça, bilinmeyenler de ortaya dökülüyor. Hatta, insana "Yoo, bu kadan da fazla" dedirten açıklamalar!.. Ya biz artık hertür- lü plan, program, hesap, kitaptan uzay yılı ka- dar uzaktayız ya da elin oğlu bizimle daiga geç- meyi âdet haline getiriyor!.. Chhibber, IMF programından söz ederken dış dünyanın sık sık dile getirdiği noktanın altını bir kez daha çiziyor: "En önemli konu güvendir. Yani, programa hü- kümet desteğinin bulunduğunun tekrar tekrar vur- gulanmasıdır. Kaldı ki, program tam olarak uygu- lanmalıdır. Faizler ve enflasyon ancak böyle dü- şer. Krizden ancak böyle çıkılır." Dünya Bankası temsilcisi bilineni tekrariıyor. Ve konu nihayet insana saç baş yolduran konuya ge- liyor. Inanılmaz önemli, müthiş açıklamalar!.. Mut- laka not düşülmesini gerektiren sözler!.. Chhibber bombalan Enerji politikalanndan söz ederken bir soru üze- rine, Chhibber aynen: "Türkiye'de enerji kapasitesinde bir eksiklik yok- tur. Tersine, kapasite fazlası vardır. Yapılan anlaş- malara bakıldığında, örneğin doğalgazda gele- cekyıldan itibaren doğalgaz fazlası olacaktır. Ce- zayir ve Nijerya 'dan likitgaz, Rusya 'dan ve Iran 'dan doğalgaz, aynca Mavi Akım projesi. Bunlar kapa- site fazlası yaratacak." Şimdi sıkı durun. Chhibber bir bomba daha pat- latıyor. "Aynca, dünya fiyatlanyla karşılaştırıldığında, Türkiye enerjide pahalı anlaşmalara imza atmış- tır!.." Vay anasına sayın seyirciler!.. Her türiü politika, ister ekonomik, ister siyasal türde, hep dışandan dikte ettiriliyor. Şimdi sahneye dikte edilen fîyat- lar çıkıyor!.. Kazık, kazık üstüne!.. Tam bu sırada bir Avrupa araştımnası dağıtılıyor: "Türkiye doğalgaz ihtiyacını yanlış hesaplıyor!.. DPT30 milyar metreküp, Enerji Bakanlığı 54 mil- yar metreküp diyor." Ihtiyaç fazla, fıyatlar daha da fazla!.. Söz artık bitiyor!.. E-maH: ydogan(a cumrvuriyetcom.tr Faks:0212 513 90 98 i, Y J Çetecef^sene buluşmakjiztrt... TÜRSAK VAKFI 5. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali'ni beş yıldır sürdürdüğü değerli katkılarıyla gelenekselleştiren GARANTİ BANKASI na teşekkür eder... türsak TÜRSAK Vakfı T.C. KüHür Bakanlığının bimayelerinde gerçekleftirilen 5. Uluslararası Çevre filmleri Festivali'ne katkılanndan dolayı, Beşiktaş Belediyesi DHKD-WWFTürkiye Alman Kültür Merkezı Fransız Küttür Merkezı The Brrtısh Councıl istanbul Bilgi Üniversitesi ünk Multimedya Hertz Hotel Pera Palas Kutman Armoni Bilgrtaş Rit Tekofaks Panasonic TE Stüdyolan Graphis Lufttıansa Olympic Airways THY Uzman Dağrtım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Cumhuriyet Hürriyet Milliyet, Sabah, Star, Atlas Dergisi, Ajans Press, BRT, CNN Türk, CNBC-e, Kanal 7, NTV,ShowTV,TRT,TV8, Açık Radyo, NTV Radyo, Radyo 5, Radio Contact NTV-MSNBC, Numberone.com.tr Young Nevvmedia ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eder. TÜRKİYE GAZETECtLER SENDİKASI ÎSTANBUL ŞUBESİ GENEL KURUL SEÇtM SONLÇ İLANI Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi'nın 2 Haziran 2001 günü yapılan Olağan Ge- nel Kurul toplantısında yapılan seçımlerde 2821 sayılı Yasanm 14. maddesine göre aşağıda ısım- leri yazılı olanlar Şube zonınlu organlanna seçilmiş olup. aynı yasanın 9. maddesının 4. fikrasma göre üyelerimize ve ilgililere duyunılmak üzere ilan olunur. TÜRKİYE GAZETECtLER SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ: AdıSoyadı MesJek \e Sanatı lkametgihı Şah Tanyen Gazetecı Bahanye Cad. Sokullu Sok. No: 12/2 Kadıköy-lstanbul Mustafa Çolak Gazetecı Bulgurlu Mah. Maımara Sok. Ekşıoğlu Elvankent Sitesı E-39 D:I2 Üsküdar-lstanbul Hasan Köseoğlu Gazetecı Başak^ehir 1. Etap B/26 Blok D:36 tkrtelli-lstanbul EylemUcar(Düzyol) Gazetecı Fent Selım Paşa Cad. Sıraevler Sok. No:7M4 Bahçelıevler-lstanbul Behzat Erkoç Gazetecı Topçular Mah. Şehrt Kubilay Sok. No: 11/7 Eyüp-Istanbul Ali Er Gazeteci D-l 1 Blok D-45 Kat: 1 Bahçeşehir-lstanbul DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ: AdıSovadı Meslek ve Sanatı Ikımetgâhı Yusuf Sahıcı Gazetecı Hekimoğlu Alı Paşa Cad. D:7 '2 No: 199 Kocamustafapaşa-tstanbul Oktay Çilesiz Gazeteci Petrol Iş Mah. Ropor Sok. 28/5 Kartal-lstanbul llkay Kılınç Gazeteci Nevbahar Mah. Tevfık Fikret Sok. Erhan Apt. 8 3 D:5 Fındıkzade-İstanbul DİSİPLİN KURLLU ASIL C\ELERİ: Adı So\»dı Meslek ve Saaatı tkametgâhı Sibel Kalaycı Muhabır Sancaktar Hayrettın Mah. No:3'5 ICocamustafapaşa-tstanbul Özlem Yûzak Gazeteci Saray Arkası Sok. 28/4 Göknıl Apt. 8090 Ayazpaşa-tstanbul Turan Altuntaş Ulaşürma Bulgurlu Mah. Karlıdere Cad. Boztepe Sok. No:6 Üsküdar-lstanbul Neşat Ergül Gazeteci Kirazlıtepe Mah. Bayraktar Sok. No:20 Beylerbeyi-lstanbul Basın: 35171 BAKERKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 645 Karar No: 2001 302 Davacı: Suat Birtürk, Davutpaşa Mah. 3. Cad. No: 2 Esenler-lstanbul Davalı: Hasiye Birtürk, adresi meçhul. Hâkimliğimızın 11.5.2001 tanh, 2000/645 esas ve 2001/302 karar sayılı ilamı ile davacı Suat Birtürk ile davalı Hasiye Bırtürk'ün TMK'nın değışik 134. maddesi gereğince boşanmalanna karar ve- rilmiştir. Aynca taraflann 19.6.1996 doğum tarihli müşterek çocuklan Kamil Birtürk'ün velayetinin davacı babasına ve- rilmesine, taraflar aynı şehirde oturduklan takdirde her hafta pazar günlen saat 09.00 ile 19.00 arasında ve aynca dini ve mılli bayramlann ilk günlerinde ayru saatler içerisinde ve yine taraflar ayn şehirlerde oturduklan takdirde ise sene- nin temmuz ayında 1 ay süre ile davalı annenin velayetı babasına verilen bu çocuğunu yanına alıp görebilmesine, dava tanhi olan 12.9.2000 tarihinden başlamak üzere ve işbu karann kesinleşmesine kadar devam ettnek kaydıyla her ay 30 rrutyon lira tedbir nafakasmm davacı kocadan alınıpdavalı kadına verilmesine, bakiye 1.160.000.-liraharcındavalıdan alınmasına, yargılama gıderlennın davacı üzennde bırakjlmasına karar venlmiştir. Davalının adresi meçhul olduğundan boşanma ilamı özetinin gazete ile ılanen teblığıne karar venlmiştir. tşbu ilamın gazetede neşrinden sonra yasal süre için- de temyiz olunmadığı takdirde karar ve ilamı kesınlesecektir. 22.5.2001 Basın: 33696 İLAN Demir Sigorta A.Ş. ile Can Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ara- sındaki acentelik mukavelesi 28.02.2001 tarihinde fesholunmuştur. Demir Sigorta A.Ş. ile hiçbir ilgisi olmayan, şirketimizi ilzam edecek yetkilile- rin imzası bulunmayan, şirketimizin bilgisi dışında düzenlenmiş, sigortalısı Bay- ram Çeken poliçe numarası 157557, sigortalısı Şemsettin Bağcan poliçe numarası 157551, sigortalısı Yaşar Abatay poliçe numarası 157552. sigortalısı Canlar lnş. Madencilik Nakliyat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. poliçe numarası 157532, sigor- talısı Nedret Kahraman poliçe numarası 157533, sigortalısı Uğur Şennik poliçe nu- marası 157709, sigortalısı Ali Karshenas poliçe numarası 154824, sigortalısı Ek- rem Yıldınm poliçe numarası 157553 olan trafîk sigorta poliçelerinin hiçbir hük- mü olmadığını ve bu poliçelere istinaden şirketimize yapılacak taleplerden şirketi- mizin sorumlu olmadığını ve bu poliçelerle şirketimizin hiçbir ilgisi bulunmadığı- nı ilanen bildiririz. Basın: 34945 AKŞEHÎR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1999/2348 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafindan davalı Ha- tıce Opak aleyhine açılan tapu iptali \e terkın davasın- da, Davacı vekili dava dilekçesınde. dava konusu edilen Akşehir ilçesi, Yeniköy köyü, Demıryolu altı me\kiın- de kain 2 pafta, 544 parsel sayılı taşınmazın tamamının Akşehir gölünün kıyı kenar çizgısinin göl tarafında kal- dığını, bu yerin idare tarafindan kıyı kenar çızgısmin ve idari yargıya başvurulmadığından kesinleştiğmi. bu ne- denle dava konusu edilen ve davalı üzennde kayıtlı bu- lunan Akşehir ilçesi, Yeniköy Köyü, Demıryolu altı mevkıınde 2 pafta, 544 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydınm iptali ile kamu adına terkinine karar venlmesi- ni talep ve dava etmiş, mahkememizce yapılan yargıla- ma sırasında davalı Hatıce Opak'a (Akşehir Yeniköy köyünden Halil Kızı) tebligat yapılamamış ve tüm araş- tırmalara rağmen adresi tespit edılememiş olup. yukan- da adı geçen davalının duruşma günü olan 19.07.2001 günü saat 09.45'ten itibaren mahkememizde hazır bu- lunması veya kendisini bir vekille temsil ettırmesı, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hu- susu dava dilekçesı ve duruşma günü teblığı yenne ge- çerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 32796 ELAZIĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001'4 Esas Davacı Başak Sigorta AŞ vekili tarafindan davalılar Mehmet Saim Aydın ve Gazı Karakaş aleyhine ıkame edilen tazminat davasında davalı Mehmet Saim Ay- dm'ın adresi meçhul olduğundan duruşma günü olan 28.06.2001 günü 10.00"da mahkememizde hazır bulun- ması veya vekil göndermesi, HUMK'nun 213 \e 377. maddeleri gereğince belırtilen gün ve saatte mahkeme- mizde hazır bulunmadığı veya vekille temsil edilmedi- ği takdırde yargılamaya yokluğunda devam edıleceği ve hüküm verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. Basın: 33014 BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN İLAN DosyaNo: 2001/516 2001/347 Davacı Ihsan Takır tarafindan Tırma Takır aleyhine açılan boşanma davasmın yapılan yargılaması sonunda, davalıya Akıncılar Mah. Beyatlı Sk. No: 64'4 Güngö- ren adresinde tebligat yapılamadığı, zabıtaca adresi meçhul kalan davalıya, Giresun ili, Tirebolu ilçesi C: 42 H. 53 nüfusunda kayıtlı Hasan ve Fatmaclan olma 5.1.1960 doğumlu davacı Ihsan Takır ile Garaş ve Besu- re'den olma davacı ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Azer- baycan doğumlu 1.11.1972 doğumlu davalı Tirma Ta- kır'ın MK 134/1 mad. gereğince boşanmalanna daır ve- rilen hüküm özetinin davalıya tebliğ makamına kaım ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 14.6.2001. Basın: 35109
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog