Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 10 DUN1A VE TURKIYE "Oando'yu Arkan oldurttu' • LONDRA(AA)- Evinin önünde başına yakın mesafeden ateş edilerek 26 Nisan 1999'daöldürülen, Ingiliz Yayın Kurumu BBC'nin haber spikeri Jill Dando'nun Sırplar tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Londra'da süren davada, Dando'yu öldürmekle suçlanan Barry George'un avukatı Michael Mansfield, Dando'nun ölüm emrinin "Arkan" kod adlı ve geçen ocakta öldürülen Sırp milis gücünün lideri Zeliko Raznatoviç tarafından verildiğini öne sürdü. Türkiye hızta çöl ohıyor • ROMA (AA) - BM Gıda ve Tanm Orgütü (FAO) dünyadaki çölleşmenin 100'den fazla ülkeyi etkilediğini, yaklaşık 3.6 milyar hektar ormanlık alanın çoraklaştığını bildirdi. Afrika'nın ardından çölleşmeden en fazla etkilenen 7 ülke arasında Türkiye de sayıldı.FAO'nun uzmanlanndan Dominque Lantieri, çölleşmenin ana nedenlerini de nüfus ve yoksullugun artması olarak açıkladı. Lantieri, çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerin Çin, Türkiye, Şili, Küba, Lübnan, Kamboçya ve Yemen olduğunu kaydetti. Üsküp'te barış ıımııdu UÇK ateşkes ilan ederken koalisyon Traykovski'nin planını görüşüyor Mal Dış HaberlerServisi-Makedon- ya'da Arnavut militanlar ateşkesi uzatırken koalisyon hükümetinin ortağı Slav ve Arnavut partilerin li- derleri, 4 aydır süren şiddeti sona erdirecek banş planının aynntılan- nı görüşmek üzere bir araya geldi. tki gün sûrmesi beklenen top- lantıya Devlet Başkanı BorisTrsy- kovsld, koalisyondaki iki Arnavut ve iki Makedon partisinin liderle- ri katılıyor. Bir süre önce bir banş planı hazırlayan Tray- kovski, toplantılarda " en zor ve en hassas ko- nulann masaya yann- lacağını" söyledi. Arnavut partiler, ana- yasada değişiklik ya- pılarak Arnavutlann azınhk statüsünden çı- kanlmasını ve çoğun- luğu oluşturan Make- donlarla eşit statü ta- nınmasıru isterken Ma- kedon partileri buna karşı çıkıyor. Hükümet. bir anlaşma sağlanma- sı durumunda NATO'nun sınırlı sayıda askerle Arnavut Kurtuluş Ordusu (UÇK) militanlannın süah- sızlandınlmasına gözlemcilik yap- maya ikna olmasmı umuyor. An- laşma, UÇK'nin Makedonya uy- ruklu militanlannın affedilmesini de öngörüyor. Solana iyimser konuştu Makedon ordusuyla çaüşan UÇK de, diyalog kapısının açılması ama- cıyla önceki gece ateşkesi 27 Ha- ziran'a kadar uzattığını açıklamış- tı. UÇK'nin siyasi lideri AK Ahme- ti, şiddetin sona ermesi için öne sür- dükleri taleplerinin aynntılanyla yer aldığı banş planı sunmuş an- cak planı hükümet reddetmişti. Önceki gün NATO Genel Sek- reteri George Robertson'la birlik- te Üsküp'te temaslarda bulunan AB Ortak Savunma ve Dış Politi- ka Yüksek Temsilcisi Javier Sola- na, NATO'nun Makedonya'daki militanlann silahsızlanmasına yar- dımı kabul etmesini beklediğini kedonya'da Arnavut ve Makedon partilerin tetnsücUeri, ülkedeki şiddeti sona erdirmeyi hedefleyen görüşmelere başiadu söyledi. AB zirvesinin yapıldığı Isveç'in Göteborg kentinde gaze- tecilerin sorulannı yanıtlayan So- lana, Robertson'ın bu yöndeki öne- riyi NATO büyükelçilerine bugün Brüksel'de sunacağını ifade etti. Makedonya'da durumun çok kolay olmadığmı söyleyen Sola- na, "Ülkede istikran sağlamak için azinüe çahşmayı sürdürmeli- yiz" dedi. Traykovski, görüşme- de resmen NATO'nun yardımını « * istemişti. Öteyandan, UÇK'nin ateşkes ilanına ve ordu- nun operasyonlannı sı- nırlandırmasına karşın dün de yer yer çatışma- lar çıktı. Kuzeydeki Üsküp ve Kumanova arasındaki bölgede militanlann as- kerlere havan topu sal- dınsında bulunduğu, as- kerlerin de top ateşiyle karşılık verdiği kaydedildi. Bu arada, BM Mülteciler Yük- sek Komiserliği geçen hafta Make- donya'dan Kosova'ya kaçan binler- ce sivil arasında, tekerlekli sandal- yesiyle 103 yaşında bir kadının da bulunduğunu bildirdi. Geçen hafta Makedonya'yı terk eden 28 bin ki- şinin 25 bini Kosova'ya geçti. Geçen hafta 28 bin sivil Makedonya'dan kaçü. (Fotoğraf: AP) tRLANDA'NIN DUBIİN LtMANINA DEMtRLEDİ 'Kürtaj gemisi' ortalığı kanştırdı LONDRA (AA) - Kürtajm yasak olduğu trlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de, limana demirleyen Hollanda bandıralı 'kürtaj gemisi' ortalığı kanştırdı. Yıllardır lrlandah kadınlann Ingiltere'ye kürtaj olrnaya geldiklerini bildiği halde yasayı değişrkmeye yanaşmayan îrianda hükümetinin, şu ana kadar gemiyle ilgili herhangi bir yasaklama girişiminde bulunmadığı, ancak kürtaj karşıtlannm limanda gösterilere başladığı bildiriliyor. Hollanda (jandırah Aurora adlı 'kürtaj gemisi'nin personeli ise, 10 gün boyuaca limanda kalacaklannı ve en temel insan haklan çığnenen lrlandah kadınlara istenmeyen gebeliklere ilk aylarda son veren ilaçlar ve çeşitli doğurn kontrol haplanyla hizmet vereceklerini beîirtiyorlar. Geminin ziyaretinin kürtaj hakkını savunan Hollanda merkezli 'Women on VVaves' vakfı tarafından düzenlendiği kaydedilirken vakıf yetkilileri, amaçlannm, kürtaj ve doğurn kontroiünü yasaklayan lrlanda Cumhuriyeti'nin bu konudaki tutumunu protesto etmek olduğunu belirtiyorlar. Türk Gençliği'ne Hizmet Vakfı; değerli kuaıcu üyesi, gazeteci-yazar, eski gençlik liderlerinden Sayın A V U K A T RAİF ERTEMi kaybetmemizin 1. yılında onu sevgi ve saygıyla ananz. Türk cençliğine Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/377 Davacı Erdal Varlık vekili Av. Zafer Sakıncı tarafından davalılar Hasan Ünver vs. aleyhine açılan satışla ortaklı- ğın gıderilmesi davasmda, Ankara ılı. Çankaya ilçesi, 2. Bölge Mustafa Kemal Mahallesi'nde kâin tapunun 28298 ada. 6 nolu parsehm teşkil eden toplam 900 m2 mıktann- daki arsanın satışla ortaklığın gıderilmesi istenmıştir. Da- valının adresi tespit edılemediğinden dava dilekçesi tebliğ edilernemiş ve ilanen tebliğe karar verilmiştır. Davalı Ha- san Ünver'in duruşmanın atılı olduğu 17.7.2001 günü sa- at 10.10'da mahkememizde hazır bulunması veya kendinı bir vekille temsil ettirmesı. aksi halde yokluğunda yargıla- ma yapılıp karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 4.6.2001 Basın: 34064 ANKARA 14. SULH HUKUK HÂKtMLİĞl'NDEN DosyaNo: 2001,185 Davacı Elvan Kılıç vekili tarafından davalı Fehmi Ya- vuzcan aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında verilen ara karan gereğince, Davalı Fehmi Yavuzcan'ın 19 Mayıs Mah. Canan Sok. No: 27.5 Incirli-Ankara adresine çı- kartılan tebligat tebliğ edilememiş. adresi de zabıtaca tespit edilememiş olduğundan davalının bir dahaki du- ruşma günü olan 12.7.2001 günü saat 9.50'de hazır bu- lunması veya kendisüıi bir vekille temsil ettirmesi. ak- si takdirde dunışmanın gıyabında devam edeceği ve ka- rar verilebileceğı HUMK'nun 509. maddesi gereğince tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 34580 FETHİYE 2. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2OOO/38-Karar No: 2001 '93 Davacı Yûksel Kaşıkçı vekili Av. Gülgün Bolelli ta- rafından davalı Irfan Kaşıkçı aleyhine açılan boşanma davasmda mahkememizde yapılan açık duruşma sonun- da, mahkememizin yukanda esas ve karar numarası ya- zılı 15.03.2001 tarihlı ilamı ile Tekirdağ ili. Malkara il- çesı, Hemit Köyü, 47 Kütükte nüfusa kayıtlı, Yaşar ve Güner'den olma. 1963 d.lu Yüksel Kaşıkçı ıle 1962 d.lu Yakup ve Ayşe'den olma Irfan Kaşıkçı'nın boşanmala- nna karar verilmış, karar kendisine tebliğ edilemediğin- den gazete ile yapılan bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün ıçinde davalı Irfan Kaşıkçı'nın temyiz hakkının bulunduğu. bu sürede temyiz etmediği takdirde karann kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 34483 Türkiye'de Kriz ve İlerici Alternatlf KRİZE İLERİCİ DEVRİMCİ ÇÖZÜM Gökçe Fırat KRİZİN EKONOMİK BOYUTLARI Alparslan Isıklı, Erinç Yeldan, Tiirkd Mtnibaş, Fuat Ercan. Anlan Başer Kafaoğkj EMEKÇİLERİN GÖZÜYLE KRİZ Bayram Meral, Suleyman Çdebi SİYASİ YAŞAM VE KRİZ Yakup Kepenek, Uluç Gürkan. Sina Akşin 4. sayı bayilerde AYRİCA YAZILARIYLA Vural Savaş, Yekta Güngör Özden, Bcdri Bavkam, Sunay Akın, Öner Yağcı, Ataot Behramoğlu, Bozkurt Nuhoğlu, Necip Habkmitoğkj... www.ileri2000.org İledşim Tel: (212) 292 73 00 e-port»: ileri2000@hotmail.com KUITU* • SANAT (0312)293 19 7» <3M0 «OtfnSAL HW f»TWAU EM İYİ HLM ÖOÖlJ^ Sıcak Çikolata3 • N1GHT CAP BeyoğluALKAZAR KadıköyBRODWAY AnkaraKIZIURMAK 12.00-14.15-16.30-18.45- 11.30-14.00-16.30-19.15-21.30 12.15-14.30-16.45-19.00-21.15 Atatürkçü İlerici Devrimci Genclerin Dergisi İleri İSTANBUL1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001/16 Vas. Mahkememizde görülmekte olan mütevefFa ömer Fa- ruk Va-Nu'ya ait vasiyetname davasmda, mütevefTanm mirasçısı Fatma Sitera adına adresinin tespiti mümkün olmadığından duruşma gününûn ve müteveffa Ömer Fa- ruk Va-Nu tarafından Beyoğlu 4. Noterliği'nce tanzim olunan 29.8.1972 tarih ve 17963 yevmiye No'lu resen mirastan feragat mukavelesi ile Ayşe Sündüs Sibai'nin ise yine Beyoğlu 4. Noterliği'nce bağışlanan 14. 12.1973 tarih ve 29898 yevmiye No'lu ivazlı resen mi- rastan feragat sözleşmesi ile muris Ömer Faruk Va- Nu'dan kendilenne intikal edebilecek miras hissesinden ve saklı paylanndan davacı mirasçı Kadriye Saadet Va- Nu lehine feragat etmiş olup, işbu vasiyetnamelerin yu- kanda adı geçen mirasçıya MK'nin 538. maddesi gere- ğince tebliği ve duruşmanın 11.7.2001 günü saat 10.00'da yapılacağı Fatma Sitare adına tebliğ yerine ka- im olmak üzere ilan olunur. 6.6.2001 Basın: 33835 Bahçeşehir-Boğazköy'de inşaatı devam eden Basın Emekçüeri Kooperatifı'nde 95 m2 'lik daire hissemi devretmek istiyorum. Tel: 0535 941 05 86 TEMA ÇELENK HATTI Sevdiklerinizi fıdanla yaşatın Tel: (0212) 284 80 00 Faks:(0212)284 80 09 TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000,229-Karar No: 2001/112 Davacı Mustafa Genişyürek vekili tarafından davalı Fatma Genişyürek aleyhine mahkememizde açılan bo- şanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda. Davanın kabulü ile davacı Tokat Merkez Kızık Köyü, Cilt No: 0166, Hane No: 0019"da nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Ayişe'den olma, 1341 doğumlu Mustafa Genışyürek ile davalı, aynı hanede nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Periza- de'den olma, 21.04.1948 doğumlu Fatma Genişyürek'in M.K. 3444 S.Y. ile değişik 134/1 maddesi uyannca şid- detli geçunsizlik nedeniyle boşanmalanna karar verilmiş, olup, davalı Fatma Genişyürek'in adresi meçhul oldu- ğundan ve adına dava dilekçesi ve duruşma gününü bil- dinr davetiyenin ilanen tebligat yolu ıle tebliğ edildiği anlaşıldığından. gerekçeli karann da davalı adına ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla, işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-31 maddeleri gere- ğince yayımlandığı tarihten 15 gün sonra davalı Fatma Genişyürek'e tebliğ edihniş sayılacağı tebliğ ve ilan olu- nur. Basın: 32766 ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2000/1148 Davacı Bora Saygı vekili Av. Günnur Altıok Erol ta- rafindan, davalı Mehmet Tahsin Yıldızkıran (Hedef Nakliyat) aleyhine açılan dava nedeniyle, Davalının adresi tespit edılip, duruşma günü ve dava dilekçesinin tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına, duruşmanın 5.7.2001 günü saat 10.15'e bırakılmasına karar verilmiş olup, davalının Ankara 23. tcra Müdürlüğû'nün 2000/3793 sayılı takip dosyasına yapmış olduğu ıtirazın ıptali ile haksız itiraz- dan dolayı yüzde 40 ıcra inkâr tazmınatının davalıdan tahsiline dair istemi ıçeren dava dilekçesi özeti davalı Mehmet Tahsin Yıldızkıran'a ilanen duyunılur. (HUMK.509, 510 md) Basın: 34014 Şile Ahmetli Köyü'nde kooperatif inşaatı devam eden doğa ve deniz manzaralı triplex villa hissemi devretmek istiyorum. Tel: 0535 556 90 59 MERHABA NECATt DOĞRU Dile Gelse... Bin Anlatabilse!. 1923yılındankalma... Kollu hesap makinesi!.. Milyonlarca çarpma yaptı. Milyonlarca toplama... Ve çıkarma, bölme... Bir ulusun başansını topladı. Bir ulusun geçmişini çarptı! Satıyorum!.. 30 milyon lira... Sat...tım! 1935'ten kalma... Şaryolu daktilo makinesi... Binlerce yazı yazdı! Ulusun hafızasını yazdı! Çok zor günleri kâğıda geçirdi! 25 milyon liraya... Satıyorum... Sat...tım... 1932 yılından kalma... Ender bulunur bu parça! Hatta hiç bulunmaz! Satıyorum... Sat.... Beyoğlu'nun Dolapdere'ye açılan arka sokaklannda ESKİDJİ Müzaye- de Evi, açık arttırmayla batan banka- nın eşyalannı satıyor. Hesap ve dak- tilo makineleri, tablolar, heykeller, kol- tuklar, bilgisayaıiar, mobilyalar, ka- salar, elektronik eşyalar, mektup zar- fı açacaklan, biblolar, kül tablalan, binlerce kalem.... önceki gün oto- mobillerini satmışlardı...Yann arsala- nnı ve binalannı satacaklar... • • • Batakçının malları bunlar... Mahzun, mahcup, çökük duruyor- lar! Bir ulusun sevinciyle, zaferiyle, ba- şansıyla, ortak hafızasıyla, bağımsız- lığıyta, onurla, milliyetçilikle, halkçılık- la, vatanı daha iyiye götürmek, par- lak, ışıltılı, huzurtu günlere ulaşmak- la yoğrulmuş bu eşyalar ait okiukla- n yerleri anyoriar. Sadece gözlerinle bakma... Göremezsin... Yüreğinle de bak!.. GöreceksinL Bugün açık arttırmaya düşmüş bu eşyalar, sıradan her yerde, her za- man bulunabilir batakçı mallan değil- ler; onlar bir milletin millet olma tari- hiyle mayalanmışlar! Sümerbank, Türkiye'nin anası! Milletin millet olma kavgası! Atatürk'ün büyük dehası! 77 yıl önce ülke harapt, ölüsüne ke- fen yapacak beyaz patiska bez bu- lamıyordu. Dirisine giydirecek ayak- kabı yapamıyordu. Ayaklar manda derisinden çarık içinde pişiyordu. Cumhuriyet, 1923 yılında kurulmuş- tu ama askerine, erine, erkeğine, ka- nsına, genç kızına giydirecek gömlek de dikemiyordu. Atatürk, 10 yıl beklendi... özelsektörçıkar... Milletin ölüsünü saracak kefeni... Dirisinin giyeceği ayakkabıyı... Sırtına geçirecek gömleği.... Üretirdiye bekledi... Özel sektör çıkmadı... • Yoktu, onun için çıkmadı... Sümerbank 1933 yılında kuruldu... Atatürk kan milliyetçisi değildi, ona Sümerbank dedi. Çünkü dünyqda ilk defa dokumayı Sümerter yapmıştı, Sümerler.Türk değildi, ama Anado- lu'da yaşamışlardı. O yıllann büyük grafikçisi Ihap Hulusi, 'S'harfi ile '8' harfini harmanlayıp (şimdi logo di- yorlar) Sümerbank'ın simgesini bir anahtara benzeterek çizdi. Sümerbank'ın anahtan, Türkiye'de ilk defa devlet eliyie kurulan sanayi- nin motorlannı çalıştıracak anahtan simgeliyordu. Bezfabrikalan.... Ayakkabı fabrikalan... Çırçır fabrikalan.... Yağ fabrikalan... Tarihin dar kapısından zor günlerin ilk sanayi kuruluşlan. olarak girdiler ve ülkenin ekonomisine silinmez, ka- lıcı, verimli, helal destekler yaratarak huzurlu günlerin hazırlanmasına yar- dımcı oldular. Bu fabrikalarda üreti- len ürünleri, Türkiye'de ilk kez, yur- dun her yanında, dogu-batı aynmı yapmadan, zengin bölge-yoksul böl- ge seçimine gitmeden oluşturduğu 400 Sümerbank mağazası ile halkın hizmetine sundu. Sümerbank ürünleri: O dönemde... Veyıllarca... En iyi kalitenin... En uygun fryatın... Adrolarak satıldı... Halkın sosyal hafızasına Sümer- bank, 'sağlam, kaliteli ve ucuz ma- lın üreticisi, ve satıcısı' olarak yerleş- ti: Işletmelerinde yetişen mühendis- ler, müdürler, yöneticiler, teknisyen- ler, işçiler de, başta Koç ve Saban- a olmak üzere tüm özel sektöre 'iyi yetişmiş insan maizemesi' olarak da- ğıldı. Sümerbank, Türkiye'nin anası oldu. Ülkeyi 1930 krizinden çıkarttı. Topluma sanayiciliği öğretti. Bankacılığı tanıştırdı. Büyük mağazacılığı sevdirdi. Avrupa'nın 50 yıl önce yaşadığı ikinci sanayi devriminin ürünü otein üre- tim teknolojisini ülkeye taşıdı. Ancak 1960'tan sonra Ankara'daki politika- cının ağır ihanetine uğradı. Onu ar- palık yapıp partizanlarla doldurdular. özel sektörün gerisinde kalan mal- lan üretmeye mahkûm ettiler. Büyük zarara batmasına göz yumdular. Eîan- kacılık bölümünü sanayicilik bölü- münden ayırdılar. Yıllarca kârlı, ka- zançlı, verimli çalışmış şirketi halkın hazinesine yük yaptılar. Sonra da özel sektöre sattılar. O da, batırdı.... 78 yıllık kollu hesap makinesi... 66 yaşındaki şaryolu daktilo... Şu tabloda bana gülümseyen, elln- de başak demeti tutmuş genç kız di- le gelse; "Bu gözler neler gördü..." diye bir anlatabilse... Dibine kadar inelim! Sermaye ayn yerdedir... Emekayn yerde... Hammadde ayn yerdedir... Teknoloji ayn yerde... Işadamı, birbirinden kopuk üretimin bu dört benzemezini birleştirir. Işi kurar. Üretimi başlatır. Üretb'ği mah satar, kazanç ekje eder. Fabrikalar böyle yaşatlır... Dibine inelim... Türkiye'de kurulmuş Tekel fabrika- lan nasıl batınlır? Onu görelim, ithal bakan Kemal Dervtş'in. taze bakan Yd- maz Karakoyunlu'nun, ülkenin kriz- den kurtuluşu olarak anlattıklan yeni tütün yasasının ne denli kirletme için- de olduğunu anlayalım. 15 yıl önce ilk kez, yabancı şirketlere de sigara fab- rikası kurma izni sağlayan ve tekel im- tiyazını aralayan Tütün Karamamesi' çıkartılmıştı. Ancak, Tekel'in de ortak olması şartıyla. Böylece Tekel, tekno- lojisi, sermayesi, iş becerisi oian bü- yük Amerikan firmalan Philip Morris'ler, BATIar, Rothmans'larla ortak olacak, ondan teknoloji, bilgi, deneyim öğre- necek. Sermaye desteği alacak. Bizim Maltepe, Samsun sigaralan da Türk tü- tün üreticisiyle birlikte yüksek kalite- ye ulaşacak. Philip Morris istekte bulundu. Görüşmeler başladı. Ancak güçlü dev yabancı şirket, ku- rulacak ortak fabrikada kendi marka- lan olan Marlboro, Parlement'in üreti- minde yüzde 6 royalty hakkı istedi. Fakat Tekel'in markalan olan Samsun, Maltepe için yüzde 1 royalty hakkı ve- rebileceğini söyledi. Sigara üzerinde- ki vergiyi sabit yapıp, fiyat artışlanndan doğan kazancı büyütmeyi düşündü. Te- kel'in 100 yıldan beri işleyen, eldeki ha- zır dağıtm teşkilatını kullanmak yeri- ne ayn bir dağıtm ağı kurmaşartmı koş- tu. Bu, Tekel'i sömürmekti... •Kabul edilmedi... Fakat Ankara'da yeni kararname KIRMETRE O hazırlandı ve Philip Morris'e kendi fab- rikasını kurabilmesi, kendi fiyatını ser- bestçe belirleyebilmesi ve kendi da- ğıtım şirketini oluşturabilmesi hakkı getirildi. Ve 10 yıl içinde Amerikan tü- tûnünden harmanlı sigaralann Türki- ye pazanndaki payı yüzde 51 'e çıkıver- di. Yabancı sigara tekelleri Türkiye iç pazannda şahlandılar, coştular, çok kazanmaya başladılar. Devlet Tekel fabrikalan ise kendi öz pazariannda üvey evlat durumuna düştüler, çökü- şe gittiler. Bunun adına liberalizm diyorlar. Küreselleşme diyorlar. Yüzde yüz yalan! Bunun adı rekabet, yanşma, işa- damlığı değil. Bunun adı; kuşu ağaca bağlayıp ateş etme avcılığı. Yani katil- lik! Şimdi son darbeyi vuruyoriar. Lütfen görelim: Bugünlere böyle ge- lindi! Kirienme kurbanı olmayalım! Dikkatiniz keskin olsun! Gazeteniz temiz olsun! Okuduğunuz yazı kirsiz olsun! Yazannızın kalemi satlmamış oteun! E-posta: necatidogruC" superonline.com Faks:0212 513 90 98 Kirlenen Dünyamızı Fidan Dikerek Arrtalım ORMAN BAKANLIĞI Şarköy'de satılık yazlık 45 m 2 , denize sıfır, bahçe katı 5.5 milyar Tel: 0212-612 66 65 0535-476 98 50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog