Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Medeni Yasa Tasansı uzun tartışmalardan sonra komisyonda kabul edildi Erkek artık evin neisi değilANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Adalet Komis- yonu'nda, 1030 maddelik Türk Medeni Yasa Tasansı kabul edildi. Tasanya göre 'kocanın aile reisT olduğuna ilişkin dü- zenleme kaldınlarak eşlere eşit sorumluluk tanınacak. Evlilik yaşı 17'ye yükseltilerek çocuk yaşta evliliğe son verilecek. Ya- sal mal rejimi. evlilik sırasında edinilen mallann eşlerarasında eşit paylaşımım öngören 'edi- nflmiş mallara kanlma rejimi' olacak, ancak bu rejim eski ev- lilere kısmen uygulanacak. 75 yıllık Türk Medeni Yasa- sı'nı baştan sona değiştiren ya- • 75 yıllık Türk Medeni Yasası'nı baştan sona değiştiren tasannın getirdiği düzenlemeye göre, evlilik yaşı 17'ye yükseltilerek çocuk yaşta evliliğe son verilecek, evlilik sırasında edinilen mallar eşler arasında eşit şekılde paylaşılacak. resmi nikâh yapılıp aile cüzdanı gösterilmeden imam nikâhı yapılamayacak. sa tasarısı ile yasanın uygulan- ması ve yürürlüğüyle ilgili ya- sa tasansı, 1 yıl 2 ay süren bir çahşma sonunda dün TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Tasannın getirdiği dü- zenlemeler şöyle: • Vakıflann kurulus ve işle- yişleri yeniden düzenlenecek. Cumhuriyetin anayasa ile belir- lenen niteliklerine ve anayasa- nın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykın veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplannı destekleme amacıyla vakıf ku- rulamayacak. • Evlenme yaşı 17'ye yük- seltilecek. Ancak hâkim kara- nyla olağanüstü durumlarda ve önemli nedenle 16 yaşmı dol- durmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilebilecek. • Resmi nikâh yapılmadan ve aile cüzdanı gösterilmeden i- mam nikâhı yapılamayacak. Mahkemece geçersiz sayılan bir evliliktendoğançocuklar, evli- lik içinde doğmuş sayılacak. • Zina. hayata kast, pek kötü veya onur kıncı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sür- me. terk, akıl hastahğı ve evli- lik birliğinin sarsılması boşan- ma nedenı sayılacak. • 'Koca. ailenin reisidir' ifa- desi çıkanlacak ve eşler aileyi birlikte yönetecek. Kadın, ev- lendikten sonra eşinin soyadi- nın önünde kızlık soyadını kul- lanabilecek. Eşlerden her biri, meslek seçiminde diğerinin iz- nini almak zorunda olmayacak, ancak ailenin yarar ve huzuru göz önünde bulundurulacak. • Eşler arasındaki yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katıl- ma rejimi olacak. Çiftler, ister- lerse evlenmeden önce ya da sonra yasal mal rejiminin dışın- da 'mal aynlığı. paylaşmalı mal aynhğı ve mal ortakhğf rejim- lerinden birini sözleşme yapa- rak seçebilecek. Ancak yeni re- jim, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulamaya geçecek. Zipaî ilaçlama uçağı diıştü • KONYA(AA)- Aksaray'da zirai ilaçlamada kullanılan tek motorlu uçak düştü; pilot yaralı olarak kurtuldu. Zirai ilaçlamada kullanılan tek motorlu uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün Adana yolunun 5. kilometresinde, Hamidiye beldesi yakınında düştü. Kazada yaralanan pilot Cem Turhal, Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Demzkurdu 2001 TatbKatı • MARMARİS(AA)- Deniz Kuvvetleri Komutanlığrnın planlı tatbikatlanndan Denizkurdu2001'in bugün yapılacak gözlemci gününe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu ve ku\"vet komutanlannın katılacaklan bildirildi. Donanma Komutanlığı Harekât Eğitım Şube Mödürü Deniz Kıdemli Albay Tayfun Atılır, "Ekonomik krizin de bu yılki eğitimin süresinin İcısaltılmasında payı vardır. Tatbikat planlanırken birliklerimiz optimal sayıda tutuldu" dedi. Türk-İş'ten BVf'ye tepki • CENEVRE(AA)-ILO Çahşma Konferansı Genel Kurulu'nda, dün Türkiye'deki işçi konfederasyonlan adına konuşan Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, IMF ye Dünya Bankası'nın, Türkiye'nin ulusal egemenliğiyle bağdaşmayan müdahaleleri olduğunu, bu müdahalelere rağmen hükümetin, çalışanlann sorunlannın çözümü için çaba sarf ettiğini belirterek "Hükümetin gerekli adımlan atacağından eminim" dedi. KISA... KISA. • llçe belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için soruşturma izni verme yetkisini valiliklere bırakan yasa tasansı, TBMM Içişleri Komisyonu'nda dün kabul edildi. • Sıvas'ın Kangal ilçesinde, Kangal Termik Santrah'nin yakıt ihrivacını sağlayan Demir Esport kömür işletmelerinde pazar günü me>dana gelen göçüğün alfjnda kalan 4 operatörden Osman Karıtaş'ın cesedine dün 65. raetrede ulaşıldı. • Çahşma ve Sosyal Gü\:nlik Bakanı Yaşar Okuv-an, SSK'ye olan borçanndan dolayı 65 beleJiye başkanının maa>ının, 333 belediyenin lllerBankası paylan, bank mevduatlan, menaıl ve ga;yrmenkullerinin hacsdildiğini açıkladı. • Almanya'nın Nümberg kentnde. 49 yaşındaki Afcdırrahim Özüdoğnı adUı Türk vatandaşı, G^ıiaer Caddesi'nde bıahnan evinde öldürüldü. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi'nde konuşan Roche- İngiltere Klinik Araştırmalar Sorumlusu Dr. Pluck. PEG Interferon Alfa-2a (Pegas\s)ilacınm vücutta daha uzun süre kaldığııu ve kullanunının daha rahat olduğunu söyledi Tedavide kullanılmak üzere geliştirilen yeni ilaçta yüzde 56 başan sağlandı Hepatit-C'de ıımııt ışığı tstanbul Haber Servisi - Hepatit-C teda- visi için 18 ülkede 1100 hasta üzerinde denenen "PEG Interferon Alfa-2a" (Pe- gasys) adlı yeni ilacın, yüzde 56'ı oranın- da başan sağladığı belirtildi. Roche-lngiltere Klinik Araştırmalar So- rumlusu Dr. Nigel Pluck, 4. Ulusal Hepa- toloji Kongresi'nin SwissotePde gerçek- leştirilen toplantısında. PEG Interferon Alfa-2a (Pegasys) ilacmm klinik çahşma venlerini açıkladı. Dr. Nigel Pluck, hepa- tit-C ile mücadelede, 10 yıldır vücuda dı- şarıdan interfon (vücutta bulunan doğal protein) verildiğini belirtti. Pluck, interfon tedavisinde haftada üç gün ilaç ahndığını ifade ederek "Yeni ilaca poli etilen gli- kol(peg) eklendi. Bö\ lece ilacın vücutta ka- hş süresi ve atüışı uzadı. Yeni ilaç, haftada üç yerine bir kez kuUanıhyor. İlaç 48 haf- tada etldsini gösterryor" dedi. 1-2 yıt İçinde piyasada Pluck, l - 2 yıl içinde piyasaya sürülecek olan yeni ilacın, karnı şişmeyen ve su top- lamayan siroz ile enzimi yüksek hepatit- C'ye bağlı karaciğer hastalannda kulla- nıldığına dikkat çekti. B a z ı y e r l i i l a ç l a r d a u y g u l a n m a y a c a k ilaç fiyatlanna yüzde 20 zam HaberMerkezi-ilaç fiyatla- nna yüzde 20 oranında zam yapıldı. Yerli ilaca 3 ayda bir yapılan zam, haziran aymda yüzde 20 oranında uygulanır- ken bazı ilaçlara ise zamyapıl- madı. Zamdan sonra 8 milyon 261 bin liraya satılan Alfasilin 1 gramlık antibiyotiğin kurusu 9 milyon 913 bin liraya çıktı. Kalp hastalannın kullandığı Isordil 5 mg. 799 bin liradan 959 bin liraya, ağn kesiciler- den Vermidon tablet ise 1 mil- yon 243 bin liradan 1 milyon 492 bin liraya yükseldi. Supra- din 3 milyon 720 bin liradan 3 milyon 926 bin liraya, Aspirin (büyük) 618 bin liradan 741 bin 600 liraya yükseldi. Bir ku- tusu 23 milyon 880 bin 700 li- ra olan Viagra 25 mg. 4 tablet ise 28 milyon 656 bin 800 lıra oldu. Türkiye'nin batısında yaygırt Prof. Dr. Cihan Yurday- dın ise hepatit-C hastalan- nın yüzde 80'inde kronik hepatit geliştiğini belirtti. Avrupa'da görülen kronik karaciğer hastalıklannm en sık nedeninin hepatit-C ol- duğunu vurgulayan Yurday- dın. Türkiye'nin batısında hepatit-C'nin yaygın oldu- ğunu belirtti. DSP'li Güleç, açlık grevleri konusunda yeterli çaba gösterilmediğini söyledi Ecevit'e 'müdahale et' çağrısı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DSP Sıvas Milletvekili Cengiz Güleç, cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona erdiril- mesi için Başbakan Bülent Ece- vit'in devreye girmesini istedi. Güleç. "Adalet Bakanımızuıce- zaevlerinin standartlannın yük- seltümesi çabalarmı takdirle karşılıyorum. Ancak eylemle- rin bu kadar trajik duruma gel- mesinin önlenmesi konusunda yapılabileceklerin tümünün ye- terince inandıncı ve tutarlı bi- çimde yürütüldüğünü söyleme- Sezer'in onayına sunuldu Izleme kurulu oluşturuluyor ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) -Ceza Infaz Kurumlan ve Tu- tukevleri îzleme Kurullan Yasa- sı, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edildi. Parti teşkilatlannda görevli olanlarda izleme kurulla- nna üye olamayacaklar. Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayuıa sunulan yasanın öngör- düğü düzenlemeler arasında, "Ceza infaz kurumlan ve ruru- kevlerinin yönetim. işleviş ve uy- gulamalannı yerinde görmek, in- celemek üzere, bulunduğu yargı çevresüıde ceza infaz kurumu ve- ya tutukevi olan her adli yargı adalet komisyonunca bir izleme kurulu oluşturulması" yer alıyor. miz mümkün değildir" dedi. Güleç, DSP grubunun basına kapalı bölümünde yaptığı ko- nuşmada aralık ayında cezaev- lerinde yürütülen operasyonla- nn gerekli olduğuna inandığını, ancak bu müdahalelerin yete- rince duyarlı ve özenli yürütül- düğünü söylemenin zor oldu- ğunu \aırguladı. Ölümler intihar değil Edinilen bilgiye göre, "ey- lemlere katılan gençlerin de or- tadan kaldırmaya çalıştıkları devletin koruması altında bulu- nan vurttaşlar olduğunu unut- mamak gerektiğmi" kaydeden Güleç, "Terörist ilan edilen gençlerimizden korkmadan ve radikal siyasal kimliği öne çık- nuş \iizlerce masum gencimizi geçmiş ara rejim dönemlerinde olduğu gibi iflah olmaz psikopat caniler gibi değeriendirmekten vazgeçmemiz gerekir. Olur da bir gün sorun çözümlenirse bu eylemlerinin sonucunda beden- sel ve zihinsel olarak sakat kal- mamak için tuz, şeker ve B vita- nıini almavı ihmal etmemekte- dirler. Bu tarz eylemleri bilimsel tıp açısuıdan intihar olarak ad- landiramayız'' diye konuştu. İhlaller kaldırılsın Çözüm için "Başbakan'm si- yasi iradesinin daha etkin bir bi- çimdede>Teye girmesi gerektigi- ne" dikkat çeken Güleç, "Insan haklan ihlallerinin ortadan kal- dınldığı cezae\leri projeleri ge- nştirilmelidir" diye konuştu. DostlarKorosuykıkiiltiirşenliği Divriği Kültür Derne- ği'nin, Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfi'nın da katio- lanyla düzenlediği "17. Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği" 17 Haziran Pazar günü Sanyer, Çayır- başı Mehmet Akif Piknik Alanı'nda yapılacak. Ruhi Su Dostlar Korosu'nun dinleti sunacagı şenii- ğe Grup Özgürlük Türküsü, Ekrem Ataer, Melike Demirağ, Metin Kahraman, ÇYDD Grup Pay- laşım, Seyhan Şahin ve Sükyman Sancar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katüacak. Binlerce davetlinin katılacagı şenükte karikatür, fotoğraf, resim ve el sanatlan sergileri de açılacak. JDEVLETBAKANI GEMİCİ'NİNİTtRAZl VAR Medeni Yasa Tasansı 2002'de yürürlükte DUYGUASENA En erken 2002'de yürürlüğe gire- bilecek olan Medeni Kanun Tasa- nsı üzerindeki tartışmalar hâlâ bit- medi... Her kafadan bir ses çıktı ama bu tartışmalar sayesinde hükümetteki erkeklerin, evlilikte kadına bakışla- n konusunda ne düşündükleri anla- şıldı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, 'eleştirüecekyönleri' olsa da, eskisinden katbekat medeni olan kanun tasansı en az 50 yıllık bir zaman dilimi içinde gelinen son noktaydı. Bizler kendimizi bildik bileli, yani son 25 yıl içinde Mede- ni Kanun'un artık çağdışı olduğu- nu ve değişmesi gerektiğini haykı- np duruyorduk... Ancak ne yazık ki bugüne dek gelmiş geçmiş hükümetleri oluştu- ranlann tümüne yakını erkekti, bu erkeklerin çoğu da feodal düşünce- li, erkeği üstün. kadını ikinci sınıf gören kesimden oluşuyordu... Şimdilerde ne olduysa oldu, Türk'ün de çabalanyla Medeni Ka- nun Tasansı gündeme ciddi olarak geldi... Ama bu kez, hükümetin 'oMuk- ça feodal kesimi' tarafından pek çok maddeye ı ıh denmeye başlandı. Önce 'evin reisi erkektir' maddesi- nin kaldınlması gürültü kopardı. Ne yani, evin reisi kadın mı olacak- tı? Hiç böyle şey olur muydu? Çogunluğun aklına, 'evin içindeki be- rabeıükte bir reise ihti- yaç yoktur' düşüncesi gelmiyordu... Bu madde neyse ha- sarsız geçti... Bu kez 'evlilik sonrası edinilen mallann ortak paylaşunı'nı içeren mad- de en büyük tepkiyi top- ladı. Mallar maddesi re- islikten bile önemliydi. Maddede reislik kalksa bile, evin hâkimi erkek- ti nasıl olsa ve bunu kim- se ellerinden alamazdı. Ama söz konusu mal olunca ve bu konudaki ortaklık yasallaşınca, gözünün yaşına bakma- dan alıverirdi mahkeme- ler mallan ellerinden... Nasıl olurdu bu? Evin kadını olmak, çocuklara bakmak, erkeğin işlerini kolaylaştırmak için ha babam evin içinde çalış- mak, zaten kadının gö- revi değil miydi. Bunlar bir 'iş' olmadığına göre de hangi mal ne için bö- lüştürülecekti... itirazettiMHP'liler... 'Mallanmızı verme- yiz' dedi meclisimizin erkeklerinin bir bölümü... Son durum şu; yeni evlenenler evlilik başvurusu yaptıklannda hangi mal rejimini seçtiklerinı bil- direcekler... Bir de dayak konusu girdi tartış- maya. 'Zina ve hayata kast nedeniy- le boşanma halinde hâkim. kusuriu eşin payının azaltılmasına veya kal- dinlmasma karar verebilir' hükmü- nün eklenmesine karar verildi. Ki- milerince bu kararda bir kötü niyet var çünkü erkekler eşlerine zina if- tirası atarak mallann paylaşılma- sından kurtulabilir. Ancak, ilginç olan durum, bu maddeye, kötü mu- amelenin eklenmesinin kabul gör- memesiydi. Meclisimizin erkekle- rinin bir bölümü dediler ki; 'en u- fak bir tokat bile eşi kusuriu hak getirebiBr.' Yani onlara göre; (bile sözcüğüne dikkatinizi çekerim) u- fak bir tokat o kadar olağan, sıradan bir hareketti ki, bunun kötü mu- amele sayılması ve bunu yapan in- samn mal bölüşmesinden yoksun kahnası hakka sığmazdı... Buna karşı çıkan erkekler, daya- ğın kötü muamele olduğunu düşün- müyorlardı işte... Cemlci de ele?tiriyor Kadından sorumlu Dev let Baka- nı Hasan Gemici, Medeni Kanun Tasansfndaki değişiklikleri 'önemli bir aşama' olarak görüyor ve "kadına karşı her türlü a\ nnıcı- ügın önlenmesi taahhütünü >erine getirmemiz açısmdan sertti, bu ka- nunla uluslararası normlan vakala- mış olacağız" diyor. Ancak, Gemici'nin yeni tasarı- daki maddelerden bırine çok bü- yük itirazı var. Eğero nıadde değiş- tirilmezse tasannın büyük eksik- liklerle yürürlüğe gıreteği ınancın- da. Devlet Bakanı Hasan Gemi- ci'nin itiraz ettiğı madde şöyle: "Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte evli olanlara mal rejimi konusunda seçme hakkı tanınacak. Taraflar, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl içinde herhangi bir mal rejimini seçme haklannı kullana- caklar. Bu süre içinde herhangi bir mal rejimini secnıc/lerse, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar edin- dikleri mallan mevcut sisteme gö- akan Gemici'nin tasandaki maddelerden birine çok büyük itirazı var. Gemici'nin itiraz ettiği madde şöyle: "Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte evli olanlara mal rejimi konusunda seçme hakkı tanınacak. Taraflar, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl içinde herhangi bir mal rejimini seçme haklannı kullanacaklar. Bu süre içinde herhangi bir mal rejimini seçmezlerse, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar edindikleri mallan mevcut sisteme göre paylaşacaklar. bu tarihten sonra edinilen mallar ise eşit olarak paylaşılacak." Gemici, değişiklikten önce yapılan evîiliklerin haksızlığa uğradığını düşünüyor. re paylaşacaklar. bu tarihten sonra edinilen mallar ise eşit olarak pay- laşılacak." Hasan Gemici, kanun değişikliğinden önce yapılan evîi- liklerin haksızlığa uğradıklannı düşünüyor ve diyor ki: "mevcut evliliklerde, kanun yürürlüğe gir- dikten sonraki mallar paylaşıhyor. Biz ise e\ liüğin başmdan beri edinil- miş mallann eşit bölüşülmesini sa- vunuyoruz. Bu madde ile, eski evli- liklerin taraflan haksızlığa uğru- yor." Hasan Gemici bu eleştirisin- de son derece haklı... Meclisimizin erkeklerine son bir rica daha gönderelim ve eskiden yapılmış evliliklerdeki eşlerin hak- sızlığa uğramamalan için bu mad- deyi tekrar ele almalannı isteye- lim... Onlann evlilikleri de bu kanun- dan önce yapılmış ama... KJEMÎCÎ, GENÇLÎKMERKEZİAÇILIŞINA KATILDI: Çoculdarm izbe sokaldarda kaybolmasına izin vermeyîz tstanbul Haber Servisi - Devlet Ba- kanı Hasan Gemki, TCK tasansında "töre ve namus cinayetlerini teşvik e- den 462. maddenin tamamen yasa kap- sarrundan çıkanlacağınr söyledi. Sokakta yaşayan ve çalıştınlan ço- cuklara ev ortamı sağlayacak Florya Çocuk ve Gençlik Merkezi, Devlet Ba- kanı Gemici'nin de katıldığı törenle dün hizmete açıldı. Gemici, sokakta yaşayan çocuklar ve yaşlılara yönelik yapılan hizmetlerin, sadece ilgili ku- rum ve kuruluşlar tarafından değil, be- lediyeler tarafından da yapılması ge- rektiğini söyledi. Gemici, merkezlerde rehabilitasyonun yani sıra çocuklann sokağa itilmesini engelleyecek koru- yucu ve önleyici hizmetlerin de \eril- diğini belirterek "Çocuklann, İstan- bul'un izbe sokaklannda ka\bolup git- mesinc izin vermemeliviz"' dedi. Cece Barınağı' açıldı Gemici daha sonra sokakta yaşayan gençlerin kalması için Umut Çocuk- ları Derneği'nce Dolapdere'de yap- tınlan "Gece Baruıağı"nın açılışını yaptı. Gazi Mahallesi'nde yaptırılan 75. Yıl Toplum Merkezi'nin yeni bi- nasının açılışını da gerçekleştiren Gemici, Gazi Cemtn i'ni ziyaret etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog