Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2001 CUMA 8 HABERLER 15-16 Haziran olaylannın yıldönümü DlSK ve SİP tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanacak Büyük direııişiı131• yıklöıriiıııii• DlSK, örgütlenme ve toplusözleşme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldınlması, kriz nedeniyle emekçiler üzerinde oynanan oyunlara karşı mücadelenin yükseltilmesi için bir dızi etkinlik gerçekleştirecek:. Sosyalist îktidar Partisi de etkinlikler çerçevesinde söyleşi, film ve saydam gösterileri düzenleyecek. ALPERTURGUT 15-16 Haziran işçi direnişinin 31. yıldönümü DlSK ve Sosyalist tktidar Partisi (SİP) tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanacak. DlSK, örgütlenme ve toplusözleşme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldınlması, kriz nedeniyle emekçiler üzerinde oynanan oyunlara karşı mücadelenin yükseltilmesi için bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. SİP de etkinlikler çerçevesinde söyleşi, film ve saydam gösterileri düzenleyecek. Bundan tam 31 yıl önce, 15-16 Haziran 1970'teişçi sınıfı "gasp edilmek" istenen haklanna sahip çıkmak için üretimden gelen gücünü kullanarak eylemlerini sokaklara, meydanlara taşıyarak Türkiye'yi sarstı. tstanbul başta olmak üzere 6 ilde yüz binlerce işçinin katıldığı, 3'ü işçi 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 200 kişinin yaralandığı olaylar sıkıyönetimin ilanı ile son buldu. Olaylar, Adalet Partisi (AP) hükümetinin, sendikal örgütlenmeyi kısıtlayan 1317 sayılı yasayla DİSK'in örgütlenmesini engellemek ve onu güçten düşürmek istemesi nedeniyle gerçekleşti. Yasanın Meclis'te görüşüldüğü 15 Haziran 1970 günü, Istanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Ankara, tzmir. Xşçisuııfi bundan 31 yıl önce haklannın gasp edilmesine karşı üretimden gelen gücünü kullanarak eylemlerini sokaklara ve meydanlara taşıdı. Büyük işçi eylemi tüm Türkiye'yi sarsü. Sakarya ve Adana'da yüz binlerce kadın ve erkek işçi, Türkiye'yi 2 gün süreyle sarsan büyük yürüyüşlerini ve eylemlerini yaşama geçirdi. DlSK'li işçilerin eylemlerine Türk-lş'e bağlı bazı sendikalara üye işçiler ve dönemin gençlik örgütü Dev-Genç'li öğrenciler de katıldı. T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR Üniversitemiz Fen Bilimleri \e Sosyal Bilimler Enstitüleri'ne 2001/2002 Egitim-ög- retim yılı Güz yanyıhnda aşağıda yazılı AnabilinvBilim Dallanna karşılannda belirti- len sayıda "YÜKSEK LİSAMS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTm." Baş- vuracak adaylann "YTÜ Lisanüstü Egitim-Ögretim Yönetmeligi"nde belirtilen şartlan haiz olmalan gerekmektedir. Başvurular aşagıda belirtilen tarihler arasında, Enstitü Müdürlûklerine yapılacaktır. (Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitûsü Müd. Yıldız/Beşiktaş) (Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitûsü Müd. Yıldız/Beşiktaş) BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 1- Başvuru formu (Enstitü Müdürlüklerinden almacak), 2- Yüksek lisans için lisans. doktora için yüksek lisans mezuniyet belgesi (yabancı ül- kelerdeki yüksekögretim kurumlanndan mezun olanlann Yükseköğrethn FCurulu Baş- kanhğı'ndan alacaklan eşdeğerlik belgesi), 3- Lisans veya yüksek lisans not listesi "transkript", (lisans not ortalaması en az 2,3; yüksek lisans not ortalaması en az 2,7 olmalıdır. Ancak Sosyal Bilimler Enstitûsü "tş- letme Yönetimi" ve "Insan Kaynaklan Yönetimi" tezli yüksek lisans ve bilimsel hazır- lık programlan ile Yabancı Dil (lngilizce) Öğretimi tezsiz yüksek lisans programı için li- sans not ortalaması en az 2,7 olmalıdır.) 4- Lisanüstü Egitimi Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesi (Başvurdugu prognunın puan türünde en az 45 LES puanı) (Ancak Sosyal Bilimler Enstitûsü "lşletme Yönetimi" ve "Insan Kaynaklan Yönetimi" tezli yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlan için eşit agırlıklı puan türünde en az55, "Iktisat" tezli-yüksek lisans, bilimsel hazırlık ve dok- tora programlan için eşıt agırlıklı puan türünde en az 50 LES puanı gereklidir.) 5- 2 adet fotoğraf (Yönetmelıge uygun). 6- Halen kamu personeli olarak çalışanlann kurumlanndan alacaklan, "Programa ka- tılmalannda sakınca olmadığını belirten izin belgesi". NOT: 1- Posta ile yapılan başvurular geçerli degildir. 2- Yüksek lisans ve doktora programlanna hangi lisans ya da yüksek lisans programı mezunlannın başvurabilecegine ilişkin bilgi ve yabancı dil yeterlik sınavma ilişkin diğer aynntılar intemet adresinden temin edilebilir. Fen Bilimleri Enstitûsü için: www.yüdiz.edu.tr./fenest s Sosyal Bilimler F.nstitüsü için: www.yildiz.edu.tr./sosyal BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ Başvuru Yabancı Dil yeterlik Sınavı Mülakat Kesin Kayıt 13-24 Agustos 2001 02Eylül2001, 04-06 Eylül 2001 11-13 Eylül 2001 Saat: 10.00 ÖGRENCİ KONTENJANLAR1 VE KOŞULLAR FEN BİLİMLERİ ENSTİTÛSÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM VE BİLİM DALLARI Bilgisayar Mühendisligi Çevre Mühendisligi Elektrik Mühendisligi Elektronik ve Haberleşme Mühendisligi Elektronik Haberleşme Endüstri Mühendisligi Fızik Gemi Inşaatı Mühendisligi tnşaat Mühendisligi • Hidrolik • Mekanik • Yapı • Ulaştırma • Geoteknik Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisligi Kimya Mühendisligi Kimya • Anorganik Kimya • Analitik Kimya • Fizokokimya • Organik Kimya • Biyokimya Makine Mühendisligi • lmal Usulleri • Isı Proses • Konstrüksiyon • Enerji Matematik Matematik Mühendisligi Metalürji \e Malzeme Mühendisligi • Malzeme • Üretim Mimarlık • Mimari Tasanm > - • ; ; . (TEZLİ) 20 10 30 15 25 20 30 12 10 14 20 10 10 30 17 10 5 10 5 5 20 30 15 20 13 5 15 15 25 DOKTORA 3 - 8 5 5 4 10 6 1 4 3 - 2 5 5 4 2 5 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 5 • Rölöve-Restorasyon • Bilgisayar Ortamında Mimarlık • Mimarlık Tarihi ve Kuramı • Bina Araştırma ve Planlama • Yapı • Yapı Fizigi Şehir ve Bölge Planlama • Şehir Planlama • Peyzaj Planlama Ortaögretim Fen ve Matematik Alanlar Egitimi • Fizik ögretmenligi • Kimya Ögretmenligi • Matematik Ögretmenligi 15 12 10 10 25 12 15 15(*) (TEZSİZ) 25 25 25 2 3 4 2 2 3 5 Kent merkezlne yürüyüş 15 Haziran günü 115 fabrikada çalışan 70 bin işçi, Levent, Alibeyköy ve Kartal'dan kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. işçilerin yürüyüşünü durdurmak için kentin meydanlanna askeri birlikler yerleştirildi. Levent ve Alibeyköy kollannın birleşmesini önlemek için Galata ve Unkapanı köprüleri açıldı. Gebze-Kartal'dan gelen işçilerin karşıya geçmelerini engellemek için ise vapur seferleri iptal edildi. Eylem nedeniyle Istanbul ve civarındaki bürün fabrikalarda üretim durdu. Üretim durduruldu 16 Haziran günü, 200 büyük fabrikada üretimi durdurarak yürüyüş kollan oluşturan 150 bin işçi, "Gehyoruz zincirleri kıra kıra hey, zalimlerin kafasına vura vura hey_" ve "Adımlar sarsıyor yeri, işçi koylü örgütleri, 1 Mayıs 1 Mayıs ilk yanan ateş, ilkbaharda ilk doğan güneş_." gibi marşlar söylediler, ellerinde işbaşında kullandıklan ingiliz ve yıldız anahtarlannı, levyeleri, çekiçleri taşıdılar. "Sendikalar carumız, feda oisun kanımız'', "Bağımsız Türldye", "Hükümet isrifa" sloganlannı atan işçiler, "Zincirlerimizden başka ka>bedecek bir şeyimiz yok" ve "Yaşasın işçi sınıfi" yazılı pankartları açarak kentin kilit noktalanna kurulan tank bankatlannı aştılar. İşçiler polis tarafından gözaltına alınan arkadaşlannı ise karakollara girerek serbest bıraktırdılar. (*) Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Orman Mühendisi ve Ziraat Mühendisleri için bir yanyıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bu süre ögrenim sûresinden sayıl- maz. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÛSÜ BİLİMSEL YÜKSEK LİSANS HAZIRLIK TEZLİ TEZSİZ DOKTORA 20 10 20 20 20 15 10 10 - 15 25 20 - 30 10 15 10 20 15 ANABİLİM/ANASANAT VE BİLİM DALLARI lşletme(l) • Işletme Yönetimi • Insan Kaynaklan Yönetimi Atatürk tlkeleri ve lnkılap Tarihi (2) Mûzecilik(3) lktisat(4) 20 30 - 10 Egitim Bilimleri • Egitim Yönetimi ve Denetimi (5) • Egitim Programlan ve Ögretim (6) 10 15 - 10 • Yabancı Dil (lngilizce) Ögretımi (7) - - 30 Batı Dilleri ve Edebiyatlan • Fransızca Mütercim-Tercümanlık (8) Sıyaset Bilimi ve Uluslararası tlişkıler(9) 20 - 8 Sanat(lO) (1) tşjetme Yönetimi ile İnsan Kaynaklan Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programla- nna lktisat veya Işletme dallannda lisans ögrenimi yapmış olanlar alınacaktır. Bunun dışmda herhangi bir dalda lisans ögrenimi görmüş olanlar bilimsel hazırlık programma alınacaktır. (2) Atatürk tlkeleri ve lnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programına Sosyal Bilim- ler alanında egitim veren Fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olanlar doğ- rudan alınacaktır. Bunun dışındaki Fakülte veya dört yıllık yüksekokullann (Harp Okul- lan, Polis Akademileri de dahıl) birinden mezun olanlar bilimsel hazırlık programına alınacaktır. (3) Müzecib'k Tezli Yüksek Lisans Programma 4 yıllık lisans ögrenimi mezunlan alı- nacaktır. (4)- lktisat Tezli Yüksek Lisan Programına tktisat, tşletme ve Iktisadi ve Idari Bilim- ler Fakültesi bölümlerinde lisans ögrenimi yapmış olanlaralınacaktır. Bunun dışmda her- hangi bir dalda lisans ögrenimi yapmış olanlar ise bilimsel hazırlık programına alına- caktır. - lktisat Doktora Programına tktisadi ve Idari Bilimler Fakülteleri ile Siyasal Bilgi- leri Fakültelerinin tüm bölümlennin Enstitü Anabılim Dallanna veya bunlann denkle- rine karşılık gelen anabilim dallanndan "yüksek lisans derecesi" almış olanlarla "Uy- gulamalı Matematik" ve "tstatistik" alanında yüksek lisans derecesi almış olanlar (in- tibak işlemleri yapılması kaydıyla) alınacaktır. (5) EğJtim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programma Egitim Bilimleri dalında lisans ögrenimi yapmış olanlarla diger lisans programlannı bitırerek Öğretmen- lik Meslek Bilgisi Programını tamamlayan ve bu programlarda bilimsel hazırlık prog- ramında belirtilen dersleri almış olanlar alınacaktır. Bunun dışmda herhangi bir dalda lisans ögrenimi görmüş olanlar Bilimsel Hazırlık Programma alınacaktır. (6) Egitim Prgramları ve Oğretim Tezli Yüksek Lisans Programına Egitim Bilimleri Dalı'nda lisans ögrenimi yapmış olanlar ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi ya da Ilkögre- tim Ögretmenlik belgesine sahip olanlar alınacaktır. Bunun dışında herhangi bir dalda lisans ögrenimı yapmış olanlar ise bilimsel hazırlık programına alınacaktır. Egitim Programlan ve Oğretim Doktora Programına herhangi bir yüksek lisans prog- ramından mezun olanlar alınacaktır. (7) Yabancı Dil (lngilizce) Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Prognunına dört yıllık (ln- gilizce Ögretmenligi, Dilbilim, tngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümleri) mezunlan alınacaktır. Aynca yapılacak alan-içi sözlü degerlendirmede (mü- lakat) başarılı olmak ve sıralamada belirlenen ögrenci sayısı içinde yer almak gerekli- dir. (8) Fransızca Mütercim-Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programma Fransızca Mü- tercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı veya eşdeğeri lisans diplomasına sahip olanlar alınacaktır. Bunun dışındaki herhangi bir daldan lisans diplomasına sahip olan- lar, Fransızca dilınden yeterlik sına\ında başanlı olmalan koşuluyla bilimsel hazırlık programına alınacaktır. (9) Siyaset Bilimi ve Uluslararası bişküer Tezli Yüksek Lisans Programına dört yıllık lisans ögrenimi görmüş olanlar gerekli koşullan sağladıkları takdirde alınacaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası llişkiler Doktora Prognunına herhangi bir yüksek lisans programından mezun olanlar alınacaktır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca açıl- masına izin verildigi takdirde.) (10) Sanat Tezli Yüksek Lisans Prognunına yeterlik sınavından geçirilmek suretiyle herhangi bir lisans dalından mezun olanlar alınacaktır. Basın: 34215 Yoğurtçu Parkı'nda ateş Kadıköy'e yürüyen işçilerin üzerine Yoğurtçu Parkı'nda ateş açıldı. Mutlu Akü Fabrikası'ndan Yaşar Yüdınnt, Vinleks'ten Mustafa Bavram. Cevizli Tekel Fabrikası'ndan Mehmet Gıdak ile bir esnaf ve bir polis yaşamını yitirdi, 200'ü aşkın işçi yaralandı. Kadıköy'e ulaşan işçiler, emniyet müdürlüğünün bulunduğu kaymakamlık binasını ateşe verdiler, AP binalan ve polis otolannı tahrip ettiler. Türkler'in çağrısı DlSK yöneticiieri, olaylann daha da büyümemesi için Istanbul Valiliği'ne çağnlırken DlSK Genel Başkanı Kemal Türkler, radyodan işçilere eylemi sona erdirmeleri için seslendi. Aynı akşam sıkıyönetim ve sokağa çıkrna yasağı ilan edildi. Polis, sendika binalan, TÎP ve Dev- Genç büroları ile eyleme kanşan işçilerin evlerini bastı, yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. Yüzlerce DİSK üyesi, patronlan tarafından işten çıkanldı. 19 Haziran gününden itibaren bütün grevler ertelendi. Sıkıyönetim mahkemeleri kunılarak çok sayıda işçi ve sendikacıya ceza verildi. 274 ve 275 sayılı yasalarda yapılmak istenen değişiklikler için çıkanlan ve 15-16 Haziran olaylannın yaşanmasına neden olan 1317 sayılı yasayı, TBMM'de kabul edilmesine ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına karşın Anayasa Mahkemesi 19Ekim 1972 günü iptal etti. BIRBAKIMA SERVER TANÎLLİ Bu Yılki FelsefeSoruları Şu geçen pazartesi, Fransız liselerinde bitirme sınavlan başladı. ilk yazılı sınav da felsefe konu- sundaydı ve 631.429 öğrenci, 2001 yılının baka- loryasına adaylıklarını koydular. Okurlanm, gerçi geçen yıllardan anımsayacak- lar, ama ben bellekleri tazeleme kabilinden, yine de, bir iki hatırlatmada bulunayım: Fransız lisele- rini bitirip diploma almak için, edebiyat, tarih, fel- sefe gibi temel kültür derslerinden aynca bir bitir- me sınavı vermelisiniz. Fransızlar ona "bakalorya" derler; o sınavdan geçmek de, düpedüz bir "pa- ye" kazandınr gence. Niçin bakalorya? Çünkü Fransız, apayrı bir önem verir lisesine. Li- se, onun gözünde, gencin doğaya, topluma ve in- sana bakışında belli bir kültürel olgunluğa vardığı bir egitim aşamasıdır. İstenen, kuru bir bilgi biriki- mi de değil, bir dünya görüşü kazanmak; onun te- mel dayanaklarını edinmektir. Fransız, iyice emin olmak için, liseyi bitirirken, ayrıca temel bilgi disip- linlerinden son bir sınava sokar gencini ve olgun- luğunun, sentez yeteneğinin derecesini ölçer. Bakalorya bu! Böylesi bir genel kültürle donanmış genç, yük- seköğretime geçer, orada da belli bir meslek edi- nir: Hukukçu olur, hekim olur, mühendis olur... A- ma kafasına asıl damgayı vuran, kimlik kazandı- ran lisedir. O yüzden, üstüne titrer lisesinin Fran- sız. Felsefe, bütün bilgilerin bir sentezi değil mi? Ba- kalorya sınavlan da o yüzden onunla başlar. Pazartesi günü, doğrusu ben de heyecanlıydım. 1949'da Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olurken böyle bir sınavdan geçmiştim. O zaman adı "ol- gunluk sınavlan" idi. Demokrat Parti geldi; liseyi yok etmeye başlarken onu da budadı. Ama sizin şu anda aklınız, bu yılki sorularda. Buyurun onları da... • Edebiyat grubu öğrencilerine, seçmeli, şu iki so- ru sorulmuş felsefeden: Biri, "Ben neyim, sonısu- nun tam, kesin bir yanıtı var mıdır?"; öteki de, "Her iktidar, beraberinde şiddeti de getirir mi?''. Öğrenciler, onların yerine, David Hume'un, "Top- lumda yaşamın anahtan olarak sempati" üstüne bir metnini de alıp inceleyebileceklerdi. Fen grubu öğrencilerine, yine seçmeli, sorulan- lar şunlar: "özgüriük, birreddetme gücü olarak ta- nımlanabilir mi?" ya da "Gerçeklik üstüne bilgi- miz, bilimsel bilgi ile mi sınıhıdır?". Isteyen öğren- ci, Jean-Jacques Rousseau'nun, "sosyal bağ" üstüne bir metni üzerinde de düşündüklerini ya- zabilecekti. Ekonomik ve sosyal grubu öğrencilerine soru- lan felsefe soruları da şunlar: "Kamuoyu, hangi gerçeği ortaya koyabilir?" ya da "Verip karşılığını beklemek, her değiş-tokuşun ilkesi midir?". Iste- yen öğrenci, onları değil de, Nietzsche'nin "ada- let üstüne" bir metnini de seçebilecekti. Işte, Fransa'da bakalorya sınavlarında bu yılki felsefe sorulan! Her biri, üzerinde uzun uzun durup düşünüle- cek şeyler. Her yıl, gençliğimi hatırlayıp, o heye- canla, ben de masamın başına geçip, aynı sınava girmişçesine düşünürüm sorulanlar üstüne; bu kez de öyle oldu. Gözünü sevdiğimin felsefesi, "aklın eleştirici, bu arada yaratıcı işlevi" değil mi, onun güvenini ve ferahlığını duydum bu kez de. Ve ister istemez şunu da sordum kendi kendi- me: Yukarıdaki sorulara, doğru dürüst yanıt vere- bilecek kaç parlamento üyesi, kaç bürokrat, kaç üniversite profesörü vardır ülkemizde? Ve aydınım diye çalım satanlardan kaçı? Derdimiz bir değil ki, yığınla ve çok boyutlu... 68'lüenlen Ulusol BağımsızJık Konfemnsı 68'likr Birüği Vakfi tarafindan düzenle- nen Ulusal Bağunsız- lık Konferansı yarın İTÜ Maçka İşletme Fakültesi Konferans Salonu'ndagerçekleş- tirileeek. Prof. Dr. İz- zettin Önder, Prof. Dr. Erol ManisaİL Talat Turan ve çeşitii parti temsikflerinin katda- cağı konferans önce» 68'liler Birüği Vakfi öyeleri dün İsriklal Caddesi'nde basın açıklaması yapnlar. VakrfBaşkanı Gökalp Eren,Türkiye'ninçok kritik bir dönemden geçbgmi, ekonomik krizleberaberülkenin dışadaha bağımlıba- duruma geküğini söy- ledi Günümüzde ba- gmıgyhgın tkmtk, «ı kadarönemliolduğu- nu belirten Eren, "Türkiye dışandan yönetikmez. Ezüen olasiann dışandan yönetflmesi, onlara uygarbk dep köleBk getirmektedir" diye konuştu. (Fotoğraf: ÖZKANGÜVEN) KADIKÖY2.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2001/311 Vasi Tay. Mahkememizce verilen 29.05.2001 tarih 2001/311 Es. 2001/398 K. sayılı karar ile, M.K. 355. maddesi ge- reğince, Ahmet Yaşar kızı, Emine Şükriye'den olma, 1927 dogumlu mahcure Hatice Selma Cindoruk vesa- yet altına alınarak, kendisine kardeşi Ayten Sevim Cin- doruk vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 06.06.2001. Basın: 34879 Nüfus cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. SERDAR DEMİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog