Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2001 CUMA HABERLER FP: Anayasa hemen tteğişsm • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Esengün, üzerinde uzlaşılan anayasa paketinin, partilerin kapatılmasmı zorlaştıran 69. madde başta olmak üzere, bir hafta içinde değiştirilmesini istedi. "Partiler üzerindeki bu tehdidin kaldınlması lazım. Hemen yann öncelikle 69. madde komisyonda ele alınsın" diyen Esengün, partisinin kapatılmayacağını, bu görüşünün, hukuki gerekçelerin yanı sıra "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara" dayandığını söyledi. YardHifıı Itirazmaret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 2 No'lu DGM, hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağma itiraz eden BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım'ın istemini reddetti. Ankara 2 No'lu DGM heyeti, Gökhan Yardım'ın Mavi Akım soruşturmasını yürüten DGM Cumhuriyet Savcısı Cengiz Köksal'ın istemi doğrultusunda Ankara 1 No'lu DGM Yedek Yargıçhğı'nca verilen yurtdışına çıkış yasağma avukatlan aracılığıyla yaptığı itirazı sonuçlandırdı. Mahkeme, Yardım'ın şahsı ve kurumu adına yaptığı itirazı yerinde bulmayarak oybirliğiyle reddetti. Telekutok için komisyon • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Insan Haklannı înceleme Komisyonu, güvenlik birimlerinin, mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirdiği telefon dinleme olayını araştırmak üzere alt komisyon oluşrurdu. DSP'li Orhan Ocak, MHP'li Ahmet Aydın, FP'li Eyüp Fatsa, ANAP'h Haşim Haşimi ve DYP'H Mehmet Gözlükaya'dan oluşan heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanhğı'nda da inceleme yapacak. Tütün tasartsı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tütün Yasa Tasansı, komisyon başkanlığına verilen geniş redaksiyon yetkisiyle birlikte dün gece Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı üzerinde yapılan en önemli değişiklik ise oluşturulacak Tütün Kurulu'ndan TOBB temsilcisinin çıkanlarak Türkiye Ziraat Odalan Birliğı'nden de bir temsilcinin ahnması oldu. Baykal dün, Türk-Iş Genel Sekreteri Karakoç'u kabulünde 'Parlamento teslim olmuş' dedi Keşke MecKs'te olsaycbkANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin 1998 seçimle- rinin ardından parlamen- to dışında kaldığını ve bu süre içinde zaman zaman TBMM'de olmayı istedi- ğini belirterek "Tütün Yasası'nın görüşüJdüğü bir parlamentoda olmayı istediğim kadar hiçbir şe- yi istemedim" dedi. Türk-lş Genel Sekrete- ri ve Tek Gıda-îş Genel Başkanı Hüseyin Kara- koç ve yönetim kurulu üyeleri, dün CHP Genel Başkanı Baykal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Karakoç, kabulde yaptığı konuşmada, ziya- ret nedenlerinin TBMM komisyonlannda görü- şülmekte olan Tütün Ya- sası olduğunu ve bu sü- reçte CHP'nin Meclis'te- ki yokluğunun genış halk kesimlerinin yanı sıra ça- lışanlar ve üreticiler tara- findan da hissedildiğini söyledi. llk seçimlerde bu hata- yı tekrar etmeyeceklerini ifade eden Karakoç, TB- MM'de gerek iktidann gerekse muhalefetin IMF'ye karşı teslimiyet- çi bir tavır içinde bulun- duğunu öne sürdü. TB- MM Plan ve Bütçe Ko- misyonu'nda görüşülen yasanın kabulü duru- munda 4.5 milyon aile- • Türk-Iş Genel Sekreteri ve Tek Gıda-İş Genel Başkanı Hüseyin Karakoç ve yönetim kurulu üyeleri, dün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Karakoç, tütün yetiştirilen bölgelerden seçilen iktidar milletvekillerini, tüm bölgeleri dolaşıp halka şikâyet edeceklerini belirtti. Deniz Baykal kabulde, "Tütün Yasası'nın görüşüldüğü bir parlamentoda olmayı istediğim kadar hiçbir şeyi istemedim. CHP orada olmahydı" dedi. CHP lideri Deniz BaykaL, Türk-lş Genel Sekreteri Hüseyin Karakoç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. (AA) nin işsiz kalacağını ve bunun da bir ülkedeki sosyal patlamaya neden olabilecek önemli bir ge- lişme olduğunu vurgula- yan Karakoç, "Bu yasayı 'IMF'ye taahhütte bu- lunduk' diye geçirmeye çahşıyoriar. Peki soruyo- rum; seçimlerde de bu ül- ke insanına taahhütkrde bulunmadımz mı? Her- halde bir dahaki seçim- lerde bu partilere IMF oy verecek" dedi. Karakoç, tütün yetiştirilen bölge- lerden seçilen iktidar milletvekillerini tüm böl- geleri dolaşıp halka şikâ- yet edeceklenni belirte- rek "Bu bölgelerdeki tüm iktidar miDetvekilleri is- tifa etmelidir" diye ko- nuştu. CHP Genel Başkanı Baykal da Karakoç ve be- raberindeki heyete konu- ya duyarlılıklan nedeniy- le teşekkür ederek konuş- masına, "Zaman zaman 'ah, şu parlamentoda biz de olsaydık' diyoruz. An- cak, Tütün Yasası'nın gö- rüşüldüğü bir parlamen- toda olmayı istediğim ka- dar hiçbir şeyi istemedim. CHP orada olmahydı" diyerek başladı. 'Tesümiyetçi politika' Türkiye'nin iktidan, muhalefeti ve birçok ku- rumuyla uygulanan poli- tikalar sonucunda tesli- miyetçi bir noktaya geldı- ğini ve tütün konusunun Türkiye'nin maruz kaldı- ğı en ağır uygulama ol- duğunu savunan CHP li- deri Deniz Baykal şöyle konuştu: "Uhısalyararlar açısın- dan tütün konusuna bu yaklaşımı savunmak mümkün değildir. Bakın; bu iktidann bir bakanı da kendi partisinin konuyu çok desteklemesine kâr- şın görevinden bu neden- le aynlnuşur ve"bu kadar da olmaz' dercesine aynl- mak zorunda kalmıştır. Bu, çok acı bir manzara- dır. Tekel, Türkiye'de ka- munun gözbebeğidir ve zarar eden bir kuruluş değildir. Hayret ediyo- rum, parlamento nasıl bu kadar teslim olmuş, ikti- danyla, muhalefetiyle. Herkes bilsin ki, bu uygu- lamanın bir sosyal fatura- sı olacaktır. Yazıkar, değ- mez, günahtır. Elkri nasıl vanyor, vicdanlan nasıl rahat ediyor, hayret edi- yorum. Tarihe not düşü- yoruz; bunlar, bu tür uy- gulamalarla kriz ve iflası daha da derinleştirecek- lerdir. TBMM'nin bunu içinesindirmesi kâbustur. Bakın, şimdi bizim milli- yetçi partilerimiz ve DSP, elkrini kaldırarak bu ka- nunu geçireceklerdir. Tüm ülke bunlan ibretle izüvor." KAPATMA DAVASININ SONUCU BEKLENtYOR FP'de 'DP senaryosu' BÜLENTSARIOGLU ANKARA - Anayasa Mahkeme- si'ndeki dava sürecini aynşma kav- gasıyla geçiren Fazilet Partisi'nde (FP), gelecek döneme ilişkin senaryolar tartı- şıhyor. Partinin kapatılması durumunda "Erbakan- cı" milletvekillerinin Demokrat Parti (DP) ça- tısı altında toplanmasını içeren senaryo Meclis kulisinde dile getirili- yor. DP'nin29Nisan'daki kongresinde, Recep Tayyip Erdo- ğan'a yakın olan parti yönetimi tas- fıye edilmiş ve genel başkanlığa es- • Partinin kapanması durumunda 'Demokrat Parti' çatısı altında toplanılması tartışılıyor. ki ANAP Sakarya Milletvekili Yal- çuı Koçak getirilmışti. Yeni bir baş- kanlık di\ anı ile yeniden yapılanma çalışması başlatan DP yönetimi, merkez sağdaki parçalı girişimlere çağnda bulunmak için FP davasının sonuçlan- masını bekliyor. DP, Türkiye genelin- deki teşkilatlanmasıyla, olası bir erken seçime katılabilecek 10 parti arasında yer ahyor. DP yönetimi, ekim ya da ka- sımda kongre toplamaya hazırlamyor. FP'li bazı milletvekilleri, "de- vam" suçlamasından kurtulmak için DP ile yeni bir başlangıç yap- mayı değerlendiriyor. 2001 BÜTÇESİ 79 KATRİLYON LİRAYA ÇIKT1 Ek bütçe kabul edildiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 2001 yılı bütçesini 79 katrilyon lira- ya yükselten Ek Bütçe Yasası, TB- MM Genel Kurulu'ndan geçti. lç borç stokundaki sarmal, yüksek faiz riski, gerçekleşen enflas- yon oranı ile hedeflenen rakam arasındaki fark ve ücretliler için "refah pa- yı" ödeneğinin yetersiz olması, bütçenin açmaz- lannı oluşturuyor. 2001 yılı bütçesinin gider ödeneğini, 30 kat- rilyon 640 trilyon liralık artışla 79 katrilyon lira- ya yükselten yasaya gö- re, yeni bütçe rakamlan şöyle: "Faiz: 41 katrilyon 800 trilyon lira. Yatınm: 3 katrilyon 750 trilyon lira. Personel • îç borç stoku, yüksek faiz riski, enflasyon tehdidi ve ücretlilerin ödeneğî en tartışmah rakamlan oluşturuyor. ödemeleri: 14 katrilyon 780 trilyon li- ra. Tanm destekleme: 985 trilyon lira. Vergi geliri: 37 katrilyon 710 trilyon li- ra. Toplam gelir: 48 katrilyon 760 tril- yon lira. Bütçe açığı: 30 katrilyon lira." Muhalefet sözcülerı, bütçe dengelerinin ger- çekçi rakamlara oturtul- maması konusunda şu eleştirileri dile getirdiler: 24.5 katrilyon liralık ek ödenekle borç faizi öde- meleri yaklaşık 42 katril- yon liraya ulaşıyor. Faiz ödemelerinin GSMH'ye oranı yüzde 23. lç borçlar 110 katrilyon düzeyine ulaşacak. Enflasyon oranının yüzde 75-80'lere yükseleceği, genel bir de- ğerlendirme olarak kabul görüyor. Atatürk Köşkü 'nde kaldığı ortaya çıktı Vııralhan yakalandı Istanbul Haber Servisi - Kar- şılıksız çek verdiği iddiasıyla hakkında gıyabi tutuklama ka- ran bulunan eski Milli Savun- ma Bakanı Ercan Vuralhan, dün akşam Bakırköy'de yaka- landı. Vuralhan'ın yaklaşık 3 aydır TBMM Vakfı Başkanlı- ğı'na bağlı Florya'daki Atatürk Deniz Köşkü'nde kaldığı orta- ya çıktı. Vuralhan, dün öğle saatlerin- de kimlik kontrolü amacıyla Bakırköy Şenlikköy'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Show TV'nin haberine göre Vuralhan, üzerindeki TBMM kimliğinde adının "Ercan Vu- ralhan'' olarak geçmesi, tutuk- luluk karannın ise "Mehmet Ercan Vuralhan'' adına olması nedeniyle serbest bırakıldı. Vu- ralhan, Show TV muhabirine yaptığı açıklamada ise ilk önce arandığını inkâr ederken daha sonra, en kısa zamanda teslim olacağını söyledi. Vuralhan'm yanhşlıkla serbest bırakıldığı- nın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Içişleri Bakanı Rüştü Kazun Yücelen, Şenlik- köy Karakolu yetkilileri hak- kında soruşturmabaşlatıldığını söyledi. Istanbul Emniyet Mü- dür Vekili Hasan Özdemir de Vuralhan'm üzerindeki "TB- MM kiıruiğindekiisim ilerutuk- luluk kararmdaki ismin farkb- hğmı kuDanarak polisi şaşırtn- ğuu" ve serbest bırakıldığını kaydetti. Çiller'den yamyam balık benzetmesi rak Başbakan Bülent Ecevit hakkında verdiği gensoru önergesi, 149'a karşıhk 267 oyla reddedil- di. Oylama sırasında tçel Bağımsız MiDetvekUi Ali Güngör çekimser oy kullanırken aralannda es- ki İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'm da bulunduğu 10 bağımsız millervekili oy lamada bulunma- dı. Oylamaya MHP'den 31, ANAP'tan 23, DSP'den 23, FP'den 22 ve DYP'den de 13 millervekili kaülmadı. Onerge sahipleri ve DYP grubu adına söz alan Tansu Çiller, "Nasıl gölet kuruduğu za- man yamyam balıklar birbirini yerse bugün ortaya çıkan da budur. Bu MecUs fason çahşan bu* atölyeye çevrikli'' dedL Çıkacak yasalaruı oky anus ötesinden "dikte etnnldiğmi" belirten Çfller, "Genlerinde Düyun-u Umumiye refleksi olan bir ulusun onurunu kanata kanata vesayet dönemi başlabbyor" diye konuştu. Kartonlarla ekonomik çizelgekri gösteren Çiller'in, 5 Nisan de> alüas- yonundan söz ettikten sonra ihracat rakamlannı kastederek "Arkasmdaki firlamayı görüyorsu- nuz, değil mi" demesi genel kurulda kahkahalara neden oldu. (Fotoğraf: AA) Meclis'te 4 don' kavgası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Ku- rulu'nda Ek Bütçe Yasası gö- rüşülürken "don" tartışma- sıyla gerginlik yaşandı. DYP Tunceli Millervekili Kamer Genç, genel kurulda- ki konuşmasında, "Dervişya- salan" olarak bilinen tasan- lan eleştirirken "Vallahi, bil- lahi, taUahi de bu ülke elden gidiyor. Bu memleketin kay- nağinı 3-5 hırsıza verdik. Bu uısanlar isteseler donunuzu da verecek misiniz? Şu kanun çıkarsa sana 1 milyar dolar verefim dıyoriar" diye konuş- tu. Genç, MHP ve DSP'lile- rin tepkisine karşın sözlerini sürdürdü. MHP milletvekil- leri "Niye konuşturuyorsun" diyerek TBMM Başkanveki- li Murat Sökmenoğlu'na tep- ki gösterdiler. Sökmenoğ- lu'nun, "Bor dedi, bor" diye gerilimi düşürmek istemesi- ne karşm MHP'li Cemal En- ginyurt başta olmak üzere ba- zı milletvekilleri kürsüye yü- rüdü. Sökmenoğlu, sinirlene- rek divanı terk etti. Kısa aranın ardından yeni- den genel kurula dönen Sök- menoğlu, "Sayın Genç, be- nim de tekrariamak isteme- diğim sürçüUsanda bulundu- nuz. Tahmin ediyorum, bor madeni dediniz. Sözünüzü düzeltin" diyerek Kamer Genç'i kürsüye çağırdı. Genç, "Tabii bor madeni çok hayati önemi olan bir madeıû- miz. Bor dedim, don anlanuş- suuz, yanhş anlamışsuuz, ba- züannın kafası hep dona gidi- yor da... Kaynaklan Türkiye halkının lehine kullanalım'" derken Sökmenoğlu itirazla- n sona erdirmek için mikro- fonu kapatarak tartışmayı noktaladı. Kurultaya doğru CHP'de kulisler hareketlendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin 30 Haziran-1 Temmuz gün- leri arasmda yapılacak 29. olağan ku- rultaymda aday olması beklenen Er- tuğrul Günay, "partide genel başkan- hktan başlayarak köldü bir yönetim de- ğişikliğiyapdmasuun kaçnuhnaz oldu- ğunu" vurguladı. Eski CHP Genel Başkanı Ahan Oymen, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak 29. olağan kurultayda seçim yenilgisini de kapsayan son 3 yılhk dönemin değer- lendirilmesi gerektiğini vurgularken DenizBaykal'la yollan aynlan eski Ge- nel Sekreter Adnan Keskin de CHP'nin var olan potansiyelinin yiti- rildiğini ve bir parçalanma, bölünme süreci yaşandığmı kaydetti. Keskin, "Kamuoyu yoklamalan partinin sü- rekli kan kaybettiğinin somut kanıtia- rwhr" dedi. CHP'de kurultaya 2 hafta kala kulis- ler hareket kazandı. Bugüne kadar Baykal'ın yanı sıra eski Şırnak Bağım- sız Milletvekili Mahmut Ahnak ve îs- tanbul örgütünden Birol Başaran genel başkanhğa aday olacaklannı açıkladı- lar. Herhangi bir açıklama yapmama- sına karşm eski CHP genel sekreterle- rinden Ertuğrul Günay'ın da kurultay- da aday olmasma kesin gözüyle bakı- hyor. Prof. Dr. İnönu: Oluşıım sol meselesi değil HRKLARELİ (AA) - Prof Dr Erdal İnönü, "Yenikurulacak partinin CHPüe aynı olacağmı söyleyemem. Eski CHP'yi tekrar yaşatacağız demenin pek anlans kalmadı" dedi. Prof. Dr. İnönü, Kırklareli'nde yapılan 12. Sabahattin Ali Kültür Günleri etkin- likleri kapsamında dün düzenlenen "Türkiye nereye gidivor'' konulu konfe- ransta, solda kurulacak parti hakkında görüşlerini açıkladı. İnönü. "Buoluşum, daha solmeselesi degfl. CHP yeterince sol- da bir partiydL Veni kurulacak partinin CHP ile aynı olacağmı söyleyemem. \eni bir parti kurulacak. Eski CHP'yi tekrar yaşatacağız demenin pek anlamı kahna- dLCHP'ninbuson durumadüşmesu bas- layla, askeri rejimle obnadı. Kendi kendi- ne bu hale düşrü. Bu partiyi o zaman de- ğişüVmdi diye düşünmek gereldyor. Bu parti, demokrasi içinde bu hak gekn. Ne oklu bu partiye deyip tekrar aynısım Iste- memek gereldyor. Yeni parti kurulacak- sa eski CHPüyiz diye ortaya çıkmamab- lar. CHP var, ama insanlan tatmin etmi- yor" diye konuştu. DIŞtŞLERl BAKANI CEM'DEN AVRUPA'YA AÇIK MESAJ: Türkiye, AB için Kıbrıs'ı feda edemezANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı tsmail Cem. Make- donya'daki gelişmeler kontrol altma alınmazsa bu ülkenin iç savaşa sürük- lenebileceğini belirterek "BeUdbu aşa- madan sonra NATO'nun müdahalesi gerekecek, bunun hazıriıklan yapılma- h" dedi. Dışişleri Bakanı Cem, CNN Türk'te yayımlanan "Manşet" adlı programda, dış politikada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Cem, Tür- kiye'nin AB için Kıbns'ı feda etmeyeceğini vurgu- ladı. Cem'in değerlendirme- leri özetle şöyle: Makedony a iç savaşa gi- diyor. Olay artık tek başı- na bazı Arnavut militanla- nn yaptığı eylem ohnanın dışına çıktı. Yavaş yavaş iç savaş özellikleri gösteri- yor. Bunun önünü alamaz- sak ülkeyi büyük boyutlu bir iç savaşa götürecek. NATO'nun harekete geç- mesi lazım. Çok daha cid- di şekilde müdahil olması gerekiy or. NATO'nun der- hal bir plan yapmasını; ne yapacağını, askeri ve siyasi açıdan tartışmaya baş- lamasını ve paylaşmasını istedim. Avrupa ordusunda ilerleme yeterli değil: Biz Avrupa ordusu konusunda hukuken ve ahlaken son derece güçlü- yüz. Bazen zannediliyor ki Türkiye çok katı tutum içinde, her şeye hayır di- yor. Bu doğru değil. Biz 1999 yılında Washington'da vanlan uzlaşmayı sa- tsmaflCem-İkita- rafin kabul edeceği bir çözümohnaksı- zm AB'nin Kıbns ile yakınlaşması tehlikeü olur. vunuyoruz. Bizim söylediğimiz; ya- şamsal çıkarlanmıza zarar vermeyen, hakkımız olan güvenceleri getiren bir çerçeve ohnası. Biz VVashington karar- lannda bile esneklik gösterdik. Teker- lekte çomak olmak istemiyoruz. Bugü- ne kadar mesafe alındı, ama yeterli de- ğil. AB üyeleri ilk başta çok katıydılar, şimdi yaşamsal çıkar, coğrafya ölçüt- lerimizi kabul ettiler. Bun- lar çok önemli, ama biz daha sağlama bağlanma- sım istiyoruz. Füze kalkanuu destekli- yoruz: Bizim füze kalkanı siyasetimiz şu: Tehdit şu ülkeden mi, başkasmdan mı gelir bilemem, hiçbir komşumuza da böyle bir şeyi yakıştıramayız. Şunu söyleyebilirim; Türkiye olarak bu konuda çok ra- hat değiliz. AB için Kıbns feda edfl- mez: Iki tarafın kabul ede- ceği bir çözüm olmaksızın AB'nin Kıbns ile yakın- laşmasını hem tehlikeü hem de bizim için kolay kolay kabul edilemeyecek bir şey olduğunu söylüyoruz. Biz kav- gacı, dövüşçü değiliz, ama hakkımızı da yedirtmeyiz. Gelin bir uzlaşma bu- lalım, eğer ohnazsa biz Türkiye olarak kendi menfaatımızı savunacağız, bu- nun gereğini yapacağız. Ne olur? Da- ha önce söylediğim gibi, her şey ola- bilir, limit yoktur. AB'ye gireceğiz di- ye Türkiye'nin Kıbns politikası değiş- mez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog