Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Prof. Dr. Adnan ökteri: SÖZÇİZGÎNtN TürhanSelçuk NASA'nın projesi pratikte olanaksız Istanbul Haber Servisi - NASA'nın (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesı) küresel ısınma- nın önüne geçmek ama- cıyla Dünya'yı mevcut yörüngesin- den alıp Gü- neş'ten daha uzak. daha se- rin bir bölgeye nakletmeyi amaçlayan te- orilerinın pra- tikte mümkün olmadığı belir- tildi. Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve > IV U-ayBilimleri Bölümü Başkanı Prof.Dr.Ökten, NASA'nın, küresel mnmatun önüne geçmek amactyia Dünya'yı GüneşHen daha uzak bir yörüngeye nakletme teorisinin ancak teoridte mümkün olabüeceğini söyledl da yer alan haberlerin ye- ni olmadıgı, NASA'nın sık sık yaptığı teorik fi- kir egzersizlerinden bın olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ökten, bu pro- jenin teorik anlamda olası, pratik- te ise ola- naksız oldu- ğunu söyle- di. "Ameri- kalılar böyle projeler üre- tip sonra da üzerinde yo- rum yapar- lar. Arduı- dan da rafa Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten, böyle bir riski ABD göze alsa bile, diğer ülkelerin karşı çıkacağını vurguladı. Bazı yayın organlann- kaldınriar. Koşullar ger- çekleştiğinde de yeniden raflardan indirip gün- demlerine alırlar" diyen Prof. Dr. Adnan Ökten, projenin çok riskli oldu- ğunun altını çizdi. - YAZI DA GELSE, TURA DA GELSE DEVAM. Can kaybı yok Tayvan 6.2'yle sallandı TAÜ»Eİ(AA)- Tayvan'ın kuzeydoğusunda Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi meteoroloji bürosu, dûn meydana gelen depremin merkez üssünün Ilan'ın 19 kilometre doğusunda, deniz yatağının altında olduğunu duyurdu. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi, bazı binalarda hasarlar oluştu. Sarstnünın başkentTaipei'de şiddetli olmak üzere ülkenin hemen her yerinden hissedildiği, Ilan'da ise halkın panikle evlerinden çıktığı kaydedildi. Bilim adamlan, gökyüzünde görülen ışıklarla ilgili iddialan yanıtladı: Depremle hiçbir ilgisi yok Istanbul Haber Servisi - Bo- ğaziçi Üniversitesı Kandilli Ra- sathanesi Sismoloji Laboratu- varı şefi Dr. Doğan Kalafat. ta- nımlanamayan her ışığı, dep- rem belirtisi saymanın doğru olmadığını belirterek "Büyük depremler esnasında ya da he- men önce ve kınlaıı fa> boyun- ca ateş toplan ve kızıllıklar gö- rülür. Ancak insanlann UFO zannettikleri ışıklar, son 1 hafta içinde rasgele yerlerde görüldü. Depremle Ugisi yok" dedi. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Ğündoğdu da bu iddialann güvenilir gözleme dayanmadığını belirtti. Sismolog Dr. Kalafat, son bir hafta içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görülen parlak ışık- lann, deprem belirtisi olduğu yönündeki iddialan yanıtladı. Deprem esnasında ya da dep- remden hemen önce büyük fa> zonlannda ateş toplangörülebı- leceğini söyleyen Kalafat, dep- rem sırasında kayalarda bozul- ma oluştuğunu ve elektnksel alan değışimi meydana geldı- ğıni anlatan Kalafat, bu değışı- eprem esnasındaya da depremden hemen sonra ktrüanfay boyunca ateş toplan görülebileceğini belirten sismolog Prof. Dr. Kalafat, "Ancak insanlann LFO zannettikleri ışıklar, son 1 hafta içinde rasgeleyerlerde görüldü"dedi mın, kayanın yanıcı özelliğine bağlı olarak açığa çıktığını ifa- de etti. Kalafat, *Ama bu dep- remden 6 ay önce, 3 ay sonra ol- maz. Rasgele şehirlerde, fa> lar- dan uzak yerlerde \e nokta ha- linde de olmaz" dı> e konuştıı Cözlem güvenilir değil Istanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü öğretım üyelennden Yrd. Doç. Dr Oğuz Ğündoğdu. bu ışıklar ko- nusunda birkaç yaklaşım oldu- ğunu belirterek *Arh eksi ku- ruplann ısık topu me\dana ge- tirdiğini iddia edenler var. Bu- harlaşmayla ilgili olduğunu id- dia edenler var. Depremlerden önce gördüklerini söyleyenler var. Fay hatlannda elektrik yü- künün oluşturduğunu söyleyen- ler de var. Ancak bunlann iyi goz- femkn- mesi gerek. Al- daocı şeylerdeolabinr" dedi. Bir kamerayla herhangi bir yıldıza yakınlaşıldığı du- rumda da böyle görüntülerin el- de edilebileceğini kaydeden Ğündoğdu, "Sonuç olarak gü- venilir bir gözlem değü" diye konuştu. Açıklamalar önyargılı tstanbul ANKA'nuı haberi- ne göre Sirius UFO Uzay Bi- limleri Araştırma Merkezi Baş- kanı Haktan Akdoğan, bu ışık- lann deprem ışığı olabüeceği- ni söyleyen bilim adamlannın birkaç haftadır gündemde olan konulann detayına inmeden, önyargılı açıklama yaptıklan- nı öne sürdü. Deprem ışıfiı 1.5 saat gdrülmez Akdoğan, Adıyaman'da göz- lemlenen ışık saçan cismin 7 uzman er, bir uzman çavuş ile bir köy korucusu tarafindan ay- nı anda hem gece dürbûnüyle hem de çıplak gözle gözlemlen- diğini anımsatarak şunlan söy- ledi: "İfadelere göre dshn tepsi şekünde değişik tşıklar saçıyor ve bir tepenin üzerine konuyor. Bunlar 1-15 saat gözfcmfcniyor. Bir deprem ışığı tepenin üzeri- ne konuporadan kaOanaz. Dep- rem ışığı birkaç saniye sürer ve şimşek çakması gibi olur. Gör- gü tanıklannın ifadeleri Adrya- man Vaüsi tarafindan yazüı ola- rak abndL Burada bir ışık to- pundan bahsetmiyoruz. Dünya- da ve Türkiye'de ikj senedir çok büyük depremler otdu. Niye o zaman gözükmedi?" Bir dalda iki fırsat! Peşin fiyatına 7 taksit! Çamaşır ve bulaşık makineleri... Buzdolapları, klimalar, televizyonlar ve müzik setleri... Elektrikli süpürgeler, fırınlar ve derin dondurucular peşin fiyatına 7 taksitle. L«!KI Domjmo Serniı 0 800 261 85 85 Dift' TelclM Hrtlarraız 0 215 423 41 63 0 216 423 26 44 İnanılmaz değiştirme fırsatları! Buzdolaplarında 130 milyona varan değiştirme fırsatı... Ayrıca televizyonlarda 60, müzik setlerinde 50, termosifon ve şofbenlerde 25 milyona değiştirme Arçelik'te! Mevsimin en göz alıcı fırsatları Haziran kampanyasında! GENÎŞ AÇI HİKMET BİLA Ne Olacak Şu Makedonya'mn Hali? Çoğu "müttefik" Batılı dostlarımızı eleştirdiğimiz zaman en sert tepkiyi "içeriden" görüriiz. Attıklan heradımda bir bit yeniği aradığımızda yine aynı tep- ki... "Batı bizineden öptü?" diye kuşkulanmaya da hakkınız yoktur. Hemen paranoya ile suçlanırsınız. "Sendrom"la damgalanırsınız. "Oryantalist kafa" hemen çalışmaya başlar: "Işte Türkler bu yüzden adam olmuyor. Batı bizi kolluyor ama biz anlamıyoruz." Şu Makedonya'da neler olup bitiyor, haberimiz varmı? Balkanlar'ın bu küçük ülkesinde altı aydır gide- rek tırmanan bir iç savaş yaşanıyor. Amavut azınlı- ğın silahlı güçleriyle Makedon ordusu arasındaki çatışmalar can alıyor. Daha büyük ve daha kanlı ça- tışmalar an meselesi. İki gündür Makedonya'da, özellikle başkent Üsküp'te sivil halka silah dağıtılı- yor. Bu yüzden ülkede yaşayan Türk ve Arnavutlar korku içinde. Türkler ve Arnavutlar zaten göçmeye başladılar. Kosova'yaveTürkiye'yesığınıyorlar.Türkiye'yege- lenleri televizyonlarda izliyoruz. Tıpkı Kosova'dan getenler gibi. Şaşınyorsunuz, Türkçe konuşuyorlar. Altı ay önce Makedonya'mn bir iç savaş tehlike- siyle karşı karşıya olduğunu, ülkenin bölunebılece- ğini söyleseydıniz, büyük bir olasılıkla "Sevr Send- romu "na kapılmakla suçlanırdınız, bir de nutuk din- lerdiniz: "Nereden çıktı şimdi bölünme tehlikesi. Make- donya; Yugoslavya'dan savaşsız, silahsız aynlmış tek ülkedir, huzur içindedir. Kimsenin ûlkeyi böl- meye falan niyeti yok. önemli olan, Makedonlann kendilerine güvenmeieri, Bütün dünyayı düşman görmenin ne âlemi var? Bunlar Makedonya 'nın ıler- lemesini istemeyen, kurulu düzende çıkarı olange- leneksel güçlerin aldatmacası. Geri kafalılar. 1930'lardakalmışlar.Biriikvebütünlükparadigma- sının artık değişmesi gerekiyor, falan fılan..." "Peki ama Makedonlarta silahlı çatışmaya giren Amavut militanlar, ülkeye NATO askerlerinin konı- duğu stnıriardan girdi, bu nasıl olur?" diye kuşku belirtseniz de işe yaramaz. "Biz bu filmi daha önce defalarca gördük. Avru- pa 'nın büyük güçleri Yugoslav ıç savaşlannı belli bir olgunluğa gelinceye kadar seyrettıler. Kimine des- tek verdiler, kimine para, kimine silah sağladılar. Bosna-Hersek'te, Hırvatistan'da, Kosova'da binler- ce insan öldû. On binlercesine tecavüz edildi. Ço- cuklar, yaşlılar katledildi. Yüz binlercesi göçe zor- landı. Adamlar Balkanlar'ı kanla gözyaşıyla yeni- den biçimlendiriyorlar. Şimdi sıra Makedonya'ya mı geldi?" Ne derseniz deyin, hepsi boş laf. Paradigma var ya... • • • önceki gün Brüksel'de NATO liderleri toplandı. Dün Göteborg'daABD-AB zirvesi yapıldı. Bugun AB liderleri bir araya geliyor. Amerika Başkanı Bush'un Avrupa liderieriyie tanışmasının, karşılıklı gülücük- ler dağrtılmasının arkasında yeni bir paylaşım kav- gasının diplomatik görüntüleri bunlar. Biçim değfş- tirmiş olsa da yüzyıllardıryaşanan kavgalann sonun- cusu belkı de... Bu kavganın boyutlan o kadar büyük ve o kadar çok yönlü ki... Dünya liderlığı çekışmesi mi ıstersı- niz, füze savaşlan mı; Avrupa ordusu konusunda Amerika-Almanya çatışması mı istersiniz, enerji yol- lan itişmesi mi?... Bu büyük kavgada küçük bir Balkan ülkesinin sözü mü olur? At teper katır teper, arada Makedonya ölür. Türkiye eşek değil herhalde... Avrupa ordusu ko- nusunda Avrupa'ya ve NATO'ya boşuna dırenmıyor. hikmet.bila(5 ntv.com.tr www.arcelik.com.tr Bakan Mirzaoğlu sert çıktı • ANKARA (AA) - Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanj Ramazan Mirzaoğlu, boğazlardan, çe\Te ve insana zarar verecek hiçbir geçişi kabul etmeyeceklerini söyledi. Mirzaoğlu, dün gazetecilerin, nükleer atıklann boğazlar yoluyla taşınmasına ilişkin sorulannı yanıtladı. Mirzaoğlu, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin nükleer atıklarını ülkesinde depolayacağını anımsatarak Rusya'nın bu ticaretine kanşamayacaklannı, ancak boğazlardan geçme planının Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğinı kaydetti. IlusalfectisatKongresi1 otaıştınılsun • ADANA (Cumhumet) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 16. Doğu Akdeniz Şubeleri Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, ekonomide art arda yaşanan krizlerin, iflas etmiş IMF programlarının sonucu olduğu belirtilerek alternatif ekonomik programlann gündeme getirileceği "Ulusal Dctisat Kongresi"nin en kısa zamanda oluşturulması istendi. Bildirgede, "Buradan çıkacak gerçekçi çözümler, ulusal bağımsızlığımızı boyunduruktan kurtaracak ve toplumumuzu esenliğe çıkaracaktır" denildi. Düşünce Özgürtüğü Haftası sona erdi • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Toplumsal Araştırmalar Kültür \e Sanat Için Vakıf, Eğitim-Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Ekin Sanat Merkezi, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Öğrenci Velileri Derneği tarafindan düzenlenen "4. Düşünce Özgürlüğü ve Kitap Haftası" katıhmcı kuruluşlann hazırladıklan sonuç bildirgesi ile sona erdi. 'Şans Topu' oyunu başiadı • ANKARA (AA) - Milli Piyango Idaresi Talih Kuşu Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir toplantı ile dün oynatılmaya başlanan "Şans Topu" oyununun tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Ilham Küsmenoğlu, Şans Topu oyunu için her şeyin hazır olduğunu ve sistemin basın toplantısının yapıldığı dakikalarda açıldığını bildirerek ilk dakikada Türkiye genelinde 2 bin 500 biletin oynandığını kaydetti. Controfling kavramı tartışılıyor • ISTANBUL (MtHA) - Marmara Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi AJmanca îşletme ve Işletme Enformatığı bölümleri tarafindan her yıl düzenlenen "Information and Management" sempozyumlar dizisinin altıncısı bugün Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda saat 09.00 -18.00 arasında yapılıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog