Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

1SOIZİRAN 2001 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 G J N C E L CUNEYT ARC4YÜREK • ıştarafı 1. Sayfada karMehmet Keçeciler yaptı, dedi ki: "jrtla (MHP) kuşu (DSP) aynı kafeste besliyo- ruz. Dğerlendirmeye karşıdan bakıldığında çarpıcı özekler gösteriyor. Ne ki, ANAP'ı haklı çıkarmaya yetr-yor. Za, ANAP'ı kurt ve kuşla aynı kafeste yaşama- \ y a ırlayan yok. HKümet kafesi mademkı bu denli sıkıcı, açın kapını, kuşlar kadar özgür oluverin deseniz, tıpkı başakanları gibi ANAP'lıların da boynu bükük: [Vleti milleti hükümetsiz birakmamak için seçe- neğslmadığı nı öne sürerek iktidar işkencesine kat- lancKİarını içeren gerekçeyi kullanacaklarından - kuşünuz olmasın! Siaset dışından duyulan seslerin de beş para- . lık ctğeri yok. önekler ortada. TÜSİAD'dan TOBB'a, hemen bütCı kamuoyu araştırmalarına göre, Türk siyasal sisteninde üzerinde çalışılan ekonomi altyapısı ka- dar (eğişime gereksiniliyor. Sdece Başbakanımız değil, hükümete can ve- ren iıi parti, Seçim ve Siyasal Partiler yasalarından ' söz «dildiği zaman buz kesiyorlar. Örnegin Ecevft'e göre böyle bir değişimi gerçekleştırmeye "vakit yok! BL iki konuda yenileşmeye yol vermek için önce - ve öıce liderleri "ikna etmek" zorunlu. Onların ıhıı I dedijine değil girişmek, akıldan bile geçirmek ola- naksz. Zaen, hele Siyasal Partiler Yasası ile oynamak için anayasamızın hangi maddelerinde değişiklik yapılacağının en ufak "etüdü"nü partilerimiz yap- tırdı mı acaba? Biam genel başkanlarımız "lidersultasr diyead- landnlan siyasal derebeylikten kolay kolay vazgeç- mezter! Scn günlerde muhalıf gördüğü her olaya, her ekonomik siyasal öğeye sarılan DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller'in ülkeyi lider sultasından kurtarmak gerertiğine deginen nutuklanna pek aldırmayınız. O da, ötekiler gibı hasbelkader herhangi bir ko- alisyonun eteğine yapışarak iktidara geldiğinde, bugLn söytediklerini o saat unutuverir. Ama ne oluyor? Türkiye'de degişiminyavaşileriemesinefazlata- kılı kalmamak gerek. Sanayici Ishak Alaton bile, yönetim kötü, siyasal sıstem çok kötü" dedikten sonra, sığa çıkabihnek için yol gösterirken "birdev- rime ihtiyaç var" diyor. Düşünebiliyor musunuz, 20-25 yıl önce ağza alın- dığı, yazıldığı zaman adliye koridorlarında soluk alı- nan bir sözcüğü, "devrim " sözcüğünü değişim ge- reksinmesine tercüman olmak amacıyla kullanıyor, üstelik bir işadamımız. Devrimse devnm, işte: Devrim, önce Islami genç- lik arasında "çeyrek tesettür" rüzgârıyla başlama- . dı mı? Tekbir Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaduman, çeyrek tesettüru anlatırken -çağdaş sağctlann, kimi tiraj gazetelerinde köşebaşlannı tu- tan kimi sağcı yazarların gözü aydın olsun ki- artık dindar insanlann da "değişik yaşadıklannı", yani bir çeşit "devrimse/ aşamaya" geçtiklerini söylüyor. • Örnek çok: Kimi yörelerde -örneğin Ankara'nın • Çankaya ya da Kızılay semtlerinde- başlan örtülü genç kızlann, vücut hatlannı belli eden uzun yırt- maçlı tesettür giysileriyle önünüzde yürüyüşlerini hayranlıkla izleyebılirsiniz: Tesettürdeki devrimin rakamsal gerçegini Mus- : tafa Karaduman şöyle açıklıyor. "Türkiye'degerçek • tesettür 5 milyon dolariık paya sahip. Çeyrek te- settürle birlikte rakam 20 milyon dolara kadar çı- • kar. Satışlanmızın yüzde 35'ı gerçek tesettür, geri ' kalanı (yüzde 65 'i) çeyrek tesettür" diyor. ' Yaşam öyle bir şey ki; tesettür, kadının vücut hat- larını teşhiri engellemeye yönelikmiş... islamcı gençlerin yüzde 65'ine vız geliyor bu kural.. Nasıl devrim ama?.. Ahmet Necdet Sezer Romanya 'ya gidiyor ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Cum- hürbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer, 21-22 Hazı- , ran tarihlerinde Ro- manya'ya resmi bir zi- yarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü \ e Dışişleri Başdanışmanı Tacan İldem. Çankaya Köşkü'ndeki haftahk bilgılendirme toplantı- smda Sezer" in Roman- ya ziyareti hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin Roman- ya ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirten . Ildem. "Bu ziyaret, Ro- manya'da yeni cumhur- başkanı ve yeni hiikü- meC göreve başladıktan sonra bir NATO üyesi ülkenin cumhurbaşka- nınuibu ülkeye yapaca- ğı ilk ziyaret olacak" de- di. tldem. Sezer'in zi- yareti sırasında ekono- mik ilişkilerin gelişti- rilmesi üzerinde duru- lacağını söyledi. Se- zer'in Romanya başba- kanı. senato ve meclis başkanlannı da kabul edeceğini bildiren tl- dem. Cumhurbaşka- nfnın aynca Türkiye- Romanya Iş Konseyi toplantısının kapanış oturumuna katılacağını belirtti.İldem, Sezer'in çeşitli incelemelerde bulunmak üzere bugün lzmir'e gideceğini kay- detti. tzmir'de valilik ve Ege Ordu Komutanlı- ğı'nı ziyaret edecek olan Sezer. aynca ka- mu ve özel kesim tem- sılcileriyle bir toplantı yapacak. Kaçakgöçmen taşıyan tekne battı: 4 ölü AOİNA (AA) - Ege DenEİ'nde kaçak göç- men taşıyan bir Yunan teknesinin batması so- nucu4 kişı öldü. Atına Habtr Ajansı (ANA). içirKİe çok sayıda kaçak bulman, Panayotis Ku- vas iimli Yunanlıyaait tekJMiin, motorunda anz; meydana gelmesi sonıcu Mikonos Adası yattıılannda kayalıkla- ra ça"parak parçalandı- ğıraüuyurdu. Ajans, o- lay ;erine gelen Yunan satnı güvenlik botları taraından. denizden 1 'ı kadın 4 ceset çıka- nldığmı, aralannda 7 çocuk ve 6 kadının bu- lunduğu 59 kişinin ise sığındıklan Ahtapodia kayalıklanndan kurta- nldığını bildirdi. Ha- berde aynca, kaçaklar- la birlikte sığındığı ka- yalıklardan kurtanlan Yunanlı kaptan Ku- vas'ın polise verdiği ifadesinde, kaçaklan para karşıhğmda Tür- kiye sahılleri yakınında bir Türk teknesinden teslim aldığını öne sür- düğü de kaydedildi. Okullarda çeteleşme arttıB Baştarafı 1. Sayfada ten Erzincan, sorunun çözümü- nün eğitim örgütleriyle ortak- laşa planlanması gerektiğini vurguladı. Istanbul Milli Eği- tim Müdürü Ömer Bahbey de veli ve öğrencilere karne uyan- sı yaptı. tstanbul'da devlet okul- lannda öğrenci başına 38 öğret- men düşerken bu sayı özel okul- larda 4 öğrenciye kadar iniyor. Eğitim-Sen'in lstanbul'da bu- lunan 8 ayn şubesi adına açık- lama yapan 2 No'lu Şube Başka- nı Hasan Erzincan, eğitimin, sü- ratle ticaret ve rant ilişkisinin egemenliğine girdiğini belirte- rek "Bir yandan eğttünin temel bir hak olduğu fikri rihinkrden süinmeyeçahşıbyor,diğer yandan eğitim hakkından yararfaınabü- menin koşullan ortadan kaldın- hyor" dedi. Öğrencilerden çeşit- li adlar altında tahsil edilen ge- lirlerin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını vurgulayan Erzin- can, "Temel eğitim, anayasa ge- reği parasız obnah. Açıkça ana- yasa ihlal ediliyor. Okullardaki keyfilik, hukuksuzluk da öğren- cileri eddüyor" diye konuştu. Bilim etiğinin erozyona uğra- dığı eğitim ortamında da öğren- ciler arasında kötü alışkanlıklar ile çeteleşmenin giderek arttığı- na dikkat çeken Erzincan, özel- likle lise son smıf öğrencilerinin farklı arayışlara girdiğini belirt- ti. "Eğitim çocuklandoyurama- dığı için tarikatlar, ülkü ocaklan devreyegiriyor'' diyen Erzincan, öğrenci çetelerinin öğretmenler ve diğer öğrenciler üzerinde bas- kı oluşturduğunu anlattı. Erzin- can, bu nedenlerle "insanhakla- nna dayalı, demokratik, eleştiri mantığını içseüeştirmiş, her ürü- nün bir emeğe karşıhk geldiğini bilen, estetik değerler edinmiş, yeteneklerini ve yetersizliklerini tanıyan insan yaratmak" olan eğitim hedefıni gerçekleştireme- diklerini vurguladı. Çflzüm: örgütlenme Erzincan, mevcut eğitim-öğ- retim sisteminde biriken sorun- lann, eğitim emekçilerinin, ör- gütleri aracılığıyla eğitim plan- lamasına katılmasıyla çözülece- ğıne dikkat çekti. Yılda 3 bin derslikli 90 okula ihtiyaç duyulan lstanbul'da kala- balık sınıflarda eğitim sorunu bu yıl da aşılamadı. Istanbul 11 Mil- li Eğitim Müdürtüğü'nün 2000- 2001 öğretim yılı verilerinden derlediği bilgiye göre 48 bin 659 öğretmenin görev yaptığı devlet okullannda öğretmen başına or- talama 38 öğrenci düşüyor. 10 bin 693 öğretmenin görev yaptı- ğı 507 özel okulda ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 9. Istanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Bahbey ise velilerden, karne konusunda öğrencilere en ufak bir serzenişte bile bulun- mamalannı istedi. Öğrenim diliİngilizceolan okulda 'ÇokAlanh Yaklaşım'sistemiuygulanıyor Boğaz'a nazırbir ünivemteEğitim Servisi- Boğazi- çi Universitesi Güney, Kuzey, Hisar, Uçaksavar, Kandilli ve Kilyos Sante- pe kampuslannda bulu- nan dört fakülte, iki yük- sekokul, altı enstitü ve 15 araşhrma merkezi ile top- lam 8 bin 664 öğrenciye öğretim veriyor. Oğrenim dili İngilizce olan Boğa- ziçi Üniversitesi'nde, te- mel bilimler, sosyal bi- limler \e mühendislik alanlannda "Çok Aknta Yaklaşun" sistemi uygu- lanıyor. Bu sistemde bir ekonomi öğrencisi tarih, sosyoloji öğrencisi mate- matik, felsefe öğrencisi fizik. fizik öğrencisi de edebiyat dersi alabiliyor. Ders notlannın değer- lendirilmesi dört üzerin- den yapılıyor. Üniversite- deki lisans eğitim-öğre- tim programlannın nor- mal süresi İngilizce ha- zırlık programı hariç se- kiz yanyıl. Bir üst döne- me geçmek için gerekli not ortalaması ise bir dö- nem için iki. Aynca öğ- renciler "Çift Anadal Programı" kapsamında, lisans öğrenimleri boyun- ca aynı fakülte içinde ya da dışmda başka bir bölü- mün lisans öğrenimini aynı zamanda takip ede- Oğreocilerine kampusta yaşama olanağı sağiayan Boğaziçi Üniversitesi'nin tfim yurtla- nnda, 24 saat sıcak su, uydu bağiannsı ile birlikte her odada buzdolabu internet bağjan- ası ve tefefon bulunuyor. OkuL toplam 2 bin 500 öğrencisine bannnıa imkânı sunuyor. rek çift diploma alabilı- yorlar. 2 bin 500 Boğaziçi Universitesi, Birinci, Ikinci, Hisar, Uçaksavar ve Süperdorm öğrenci yurtlannda, top- lam 2 bin 500 öğrenciye bannma olanağı sağhyor. Öğrencilerine kampusta yaşama olanağı sağiayan okulun tüm yurtlannda, 24 saat sıcak su, uydu bağlantısı ile birlikte her odada buzdolabı, internet bağlantısı ve telefon bu- lunuyor. Geniş bir alan üzerinde kurulu üniversi- tenin kampuslannda öğ- rencilerin yeme içme ih- tiyaçlanm karşılayacak kantın ve kafeteryalann yanı sıra Film Merkezi. Kuiasiye, Revir, Kitabe- vi, Çamaşırhane, Posta, çeşitli bankalann şubele- ri, Berber-Kuaför ve Pos- ta hizmetleri yer alıyor. ft^rencl kulüplert Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 33 öğ- renci kulübünce düzenle- nen etkinliklerle de öğ- rencilere renkli bir sosyal yaşam olanağı sunuluyor. Aynca Öğrenci ve Danış- manhk Merkezi (BÜ- REM) bünyesinde üni- versitenin kendi öğrenci- lerine öğrenimleri boyun- ca akademik, sosyal ve kişisel konularda sorun- lanna destek çalışmalan yapılıyor. Boğaziçi Üni- versitesi İnsan Kaynakla- n Danışmanlığı Birimi çalışmalan kapsamında da öğrencilere mezun ol- duktan sonra iş olanakla- ' oğazıçi Üniversitesi'nde toplam 8 bin 664 öğrenci öğrenim görüyor. Universitedeki lisans eğitim-öğretim programlannın normal süresi tngilizce hazırhk programı hariç sekiz yanyıl. Bir üst döneme geçmek için gerekli not ortalaması ise bir dönem için iki. Okul, öğrenci kulüpleriyle de dikkat çekiyor. n sağlanıyor. Burslar Gereksinimi olan öğ- renciler için üniversite ta- rafından "thnyaç", "Ba- şan", "Yemek", "Yurt", "Kftap", "YADYOK" (yeni gelen öğrencilere verilen aylık gereksinim bursu), "Yaz Okulu" burslan ile "Harç Arnş Muafryeti Hakkı'' sağla- nıyor. Halkla llişkiler Müdürlüğü: (0212) 263 15 40(2116dahıli) www.boun.edu.tr 9 9 Oğrencflerin karne günü ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - 2000-2001 öğretim dö- nemi sona erdi. İlk, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlannda- ki 16 milyon 500 bin öğrenci ve 554 bin öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine giriyor. Öğrenciler, bugün kar- nelerini aldıktan sonra 10 Ey- lül'e kadar tatil yapacaklar. Ta- til dönemi, Ortaöğretim Ku- rumlan Öğrenci Seçme ve Yer- leştirme Sınavı ile ÖSS sonuç- lannı bekleyecek öğrenciler için ise heyecanlı bir sürece sah- ne olacak. 58 bin 533 okulda bugün öğ- rencilere karneleri dağıtılacak. Örgün eğitimdeki 12 milyon 645 bin öğrenci ile birlikte yay- gın eğitim kurumlanndaki öğ- renciler de 3 ay boyunca tatil yapacak.Uzmanlar, kınk notla- n olan öğrencilerin üzülmeme- lerini isterken eksikliklerini yaz tatilinde yapacaklan çahşma- larla tamamlamalannı öneri- yorlar. Lise son sınıfi öğrencilerinin gireceği pazar günkü ÖSS ile de uzun süren bir maraton sona ere- cek. Adaylara, sözel ve sayısal alanlardan test usulü sorular yö- neltilecek. Sözel alandaki soru- lar Türkçeyi kullanma yeteneği- ni, sosyal bilimlerdekiler temel kavram ve ilişkilerle düşünme gücünü, sayısal alandakiler ma- tematiksel ilişkilerden yararlan- ma ve fen bilimlerindekiler te- mel kavram ve ilişkilerle düşün- me gücünü ölçme nitelikli ola- cak. 3 saat sürecek sınavda 1 milyon 473 bin 906 aday ter dö- kecek. Sonuçlar, temmuz ayının son haftası içinde açıklanacak. Üniversitelerin yabancı dil ile il- gili bölümlerinde okumak iste- yen öğrenciler, 24 Haziran 2001 Pazar günü Yabancı Dil Sına- vı'na (YDS) girecekler. YDS'ye girecekadaylann, 17 Haziran'da yapılacak ÖSS'ye de katılmala- n gerekiyor. YDS sonuçlan, ÖSS sonuçlanyla aynı tarihte açıklanacak. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Smavı da 23 Haziran 2001 Cumartesi günü yapıla- cak. Sınav, Türkiye'de tüm iller ve bazı ilçe merkezleri ile Lef- koşa, Cidde, Riyad, Medine ve Trablus'ta gerçekleştirilecek. Sonuçlar, ağustos ayının ikinci haftasında açıklanacak. çocukları karneyle değerlendirmeyln 2000-2001 öğretim dönemi- nin tamamlanması nedeniyle bir mesaj yayımlayan Milli Eği- tım Bakanı IVIetin Bostancıoğlu, \elilerden çocuklannı kamele- riyle değerlendirmemelerini is- tedi. Bostancıoğlu, öğrencilerin ailelerinin hoşgörüsüzlüğü ne- deniyle karamsarlığa düştüğü- nü vurgulayarak "En değerfi vaıiıklanmız olan çocuklarımı- n sadece karneleriyle degerlen- dirmenin onlara büyük zararlar vereceğini hatuiatmak istiyo- rum" dedi. Bostancıoğlu bakanhğa egemen değil ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Milli Eği- tim Bakanlığı'nın beyni niteliğindeki kurumlara atama yapılmaması, eği- timdeki çalışmalan sek- teye uğratıyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Orhan O2alp'in emekli olmasının ardından ge- çen 2 aylık süreye karşın bu göreve uygun bürok- rat bulunamadı. Atama- nın yapılamaması kurul- da pek çok aksamalara da neden oldu. Kurul başkanhğı için Personel Genel Müdürü Hiiseyin Acar ve Teftiş Kurulu Başkanı Cevdet Cen- giz'ın adlan geçiyor. Milli Eğitim Bakanlı- ğı müsteşar yardımcüa- n Ahmet Erdoğan, Saim Heldmoğhı ve Ozcan Tekind'in emekli olma- sına karşuı bu görevlere de atama yapılmadı. Müsteşar yardımcısı kadrosunu daraltmak is- teyen Milli Eğitim Ba- kanı Metin Bostancıoğ- hı'nun bu kadrolara ata- ma yapmak istemediği öğrenüdi. Bakanhktaki müsteşar yardımcısı kadrosunu "fazbşişldn''bulan Bos- tancıoğlu, sayıyı azalta- rak bürokratik işlemleri azaltmak istiyor. Bakan- hğın en temel genel mü- dürlükleri olan ilköğre- tim, ticaret ve turizm, din eğitimi genel müdür- lükleri ise vekâleten ya- pılan atamalarla idare ediliyor. Çocuğum öğretmen olmasın ANKARA (AA) - Eğitim, Bilün ve Kültür Emekçileri Sendikası'nm (Eği- tim-Sen) yapöğı ankette, öğretmenlerin yüzde 53.8'inin, çocuğunun öğretmen obnasiffi istemediği beliriendi. Eğitim-Sen, 15 üde 1000 öğretmen arasmda anket düzenledi. Anket sonuç- lanna göre, öğretmenlerin yüzde 53.8'i çocuğununöğretmenolınastnı istemiyor, Çocuğunun öğretmen olmasını isteyen- lerinoranı yüzde 28.8, fikir beürtmeyen- lerin oranı ise yüzde 17.4. Öğretmenle- rin yüzde 45'i mesleği isteyerek seçtiği- ni belirtirken yüzde 37.2'si olumsuz ya- nıt verdi. Ankete katılanlann yüzde 46.4'ü yeniden öğretmen olmak isteme- diğini kaydederken olumlu yanıtlayan- lann oranı yüzde 28.8 olarak beîirlendi. Yüzde 16.4'ü ise fikir belirtmedi. öğretmenlerin yüzde 60.6'sı kirada, yüzde 17.4'ü lojmanda oturuyor. Ev sa- hibi olanlann oranı yüzde 31.6. Öğret- menlerin yüzde 37.6 sı seminer, panel. sempozyum gibi etkinliklere biç katıla- mıyor, yüzde 14.6'sı "ak ak", yüzde 47.8'i de "bazen" katılabiüyor. Öğret- menlerin yüzde 37.6'sı, sosyal etkinlik- ler için aylık gelirinden 5 milyon liradan az para ayırabiliyor. Yüzde 37.4'ü 5-15 milyon lira arası, yüzde Î5.4'ü 15-30 milyon lira arası, yüzde 9.6'sı da 30 mil- yon tiradan fazla para ayırabiliyor. Eği- timle ilgili yayınlan izleyen öğreönenle- rin oranı yüzde 37.2. Öğretmenlerin yüz- de 49.23'ü sözkonusu yayınlan bazen iz- leyebildiğini belirtirken yüzde 13.6'sı hiç izlemediğini kaydediyor. Öğretmenlerin yüzde 33.2'si görev yerine yaya olarak, yüzde 31'i 2-3 araç değiştirerek, yüzde 35.8'i de 1 araçla gidip geliyor. Anket sonuçlannda. öğretnıeııleriö yüzde 26.8'inin hiç tatile gidemediğj de saptandı. Konuyla ilgili soruya "bazen" yanıtını verenlerin oranı yüzde 47.6, "heryıl" diyenlerinoranı ise yüzde 25.6 olarak beliriendi. G U N D E M MUSTAFA BALBAY B Baştarafı 1. Sayfada Merkez sağın önünde olmak. Mehmet Yazar, koca bir çınar ambtemiyle yola çıktı, çınann altında kaldı. Ersin Faralyalı "Anado- lu beyi" olarak yola çıktı, DYP-SHP koalisyonunun bakanlığını yapıp kenara çekildi. Yalım Erez, 30 günde hükümet kurup 60 günde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak üzere yola çıktı. Böyle yapma-yalım, uç- ma-yalım, haddimizi aşma-yalım dediysek de gaza bastı. Aa, gaz pedalının bağlantısı yokmuş! Geldik Fuat Miras'a... TOBB'nin genlerindeki merkez sağ yolu Miras da izledi. Ülke gerçekleriyle taban ve TOBB içi muhalefet arasında gidip gelen Miras, herkes gibi ekonomik krizlerden etkilendi. 2000 yılı başında, Ecevit hükümetinin enflasyon- la mücadele programına omuz veren Miras, özel klipler hazırlatıp "Türkiye enflasyonu yeniyor" ham- lesi başlattı. Enflasyon Türkiye'yi yenince Miras da tabanına karşı güç durumda kaldı. Son ekonomik programa destek verip vermemek bu kez daha yaşamsal ha- le geldi. Miras vermekten yanaydı. Kemal Derviş'le görüşmesindeki şu diyalog, Miras'ın yakın gelece- ğe ilişkin planlarının da göstergesıydi: - Sayın Derviş, sosyal demokratım demekle hata ettiniz... "Haklısınız, yakın çevrem de böyle düşünüyor!" TOBB'nin bir siyasal hareket başlatıp başlatma- yacağının tartışıldığı dönemde bu diyalog aynca önemliydi. Bardağı taşıran damla ise 100 milyon dolariık TO- BB kaynağının nasıl kullanılacağıydı. Bütün gergin- liklerin üzerine bir de kaynak kullahımı gelince, Mi- ras güç gösterisi yapıp muhalefeti kenara itmeyi de- nedi. Btzde isfrfa pek çok anlam içerir. Genellikle istifa- de müessesesi olarak kullanıhr. Biraz yıprandınız mı? Yönetimdeki yakın çevrenizi örgütleyin. 'Aynlı- yorum, yeter artık' deyip istifa mektubunuzu verin. Cevreniz kıyameti koparsın, 'gidemezsin başkan, seni bırakmayız, biz seninle vanz' desin. Siz de kı- ramayıp 'madem bu kadararzu ettiniz, dönüyorum' deyin. Miras buna oynadı, olmadı. 15 üyeden 8'i istifayı kabul etti. Miras'a göre, salt çoğunluk 9. llginç bir hesap. Demek ki, 15'in yansı 7.5. Bunun birfazlası 8.5. Sonra da 8.5'tan 9! Ancak hukuk böyle demiyor. Örnegin 11 kişilik Anayasa Mahkemesi'nde salt çoğunluk 6. Miras'ın hesabına göre 7 olması gerekiyor! Sonunda Miras havlu attı, sağlık nedenleriyle gö- revinden aynldı. Sayıları da karıştıran Miras'ın, dile- riz ciddi brr sağlık sorunu yoktur! Atıl Bey atıl değildir... ~ Miras'a karşı yürütülen TOBB içi mücadelenin ba- şını Atl Akkan çekiyor. Hemen vurgulayalım, Atıl Bey son derece başanlı bir kişidir. Kendisi Demirel- gillerden 1. Yahya'nın yakın arkadaşıdır. Atıl Bey elbette dostlannı kendisi seçecektir. Tıp- kı bankasını seçtiği gibi. Atıl Bey'de hayranlık duy- duğum konulardan biri, Halk Bankası'ndan kredi al- ma becerisidir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu'nun 1999 yılı raporunda Atıl Bey'in ortağı olduğu şirketin du- rumu 146. sayfada, 'Pasaportşubesi 177 No'lu fir- ma' başlığıyla işleniyor. Akkan 150 bin lira (yanlış okumadınız) Ödenmiş sermayeli şirketine 5 milyon dolar kredi almış, öde- meyince denetçiler suç duyurusunda bulunulması- nı istemiş. Bu kadar becerikli işadamının elbette TOBB'nin yönetiminde etkin olması gerekir. Atıl Bey öne atıl- makta haklıdır, atıl biri değildir! ankcum@ttnet.net.tr Fronsa'da dağıtun sistemine kıskaç • Baştarafı 1. Sayfada nedeniyle önceki gün Fransa'da gazete yayım- lanmadı. Fransa'nm ön- de gelen gazetelerinden "Le Monde"da dünya- yunlanan habere göre, Fransız basınının gün- demine oturan anlaş- mazlık, bulvar gazetele- rinden biri olarak ünle- nen, ancak geçen yıllar- da yayın politikasında yapılan değişiklikle ül- kenin saygın gazeteleri arasına katılan Le Pari- sien'in tirajını arttırma karan alan Amaury Ya- yıncıhk'm, gazetenin dağıtımını üstleneceğini açıklamasıyla ortaya çıktı. Açıklama, Paris Ya- yıncılar Sendikalan Ko- mitesi'nin (CGT) ve N- MPP'nin tepkisini çe- kerken NMPP'nin dağı- tım hizmetlerini kulla- nan Günlük Gazeteler Dağıtım Kooperatifi (Transport Presse), Amaury Yayıncüık'ı da- ğıtım anlaşmasına uy- madığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. An- cak Paris Yüksek Mah- kemesi bu başvuruyu geri çevirdi. Karara iti- raz eden Transport Pres- se, dosyayı Paris lstinaf Mahkemesi'ne götüre- rek istediği sonucu elde etti. lstinaf Mahkeme- si'nin 6 Haziran tarihli karannda, "Le Parisi- en'uı dağıtımının N- MPP'den çekilmesi iste- ği reddedildi" ve N- MPP'den bağımsız da- ğıtılacak gazetenin her sayısı için 10 bin frank- lık ceza uygulanacağı belirtildi. Bu karara rağ- men Amaury Yayıncı- lık, gazetenin geleceği için kendi olanaklannı kullanmakta ısrarlı ola- cağını, NMPP ile görü- şerek kendi stratejüeri doğrultusunda çözüm arayacaklannı açıkladı ve görüşmelerde sonuç alınamaması durumun- da gazetenin taşra bas- bsı Aujourd'hui'nin ba- sımım süresiz durdura- caklannı bildirdi. Dağıtım ağından ayn- lan y-üksek tirajlı Le Pa- risien, Aujourd'hui ile birlikte NMPP'ye yıllık 50 milyon franklık zara- ra mal olacak. CGT, Le Monde gazetesinde ya- yımlanan demecinde, Fransa ve Avrupa'nuı dergi yayıncılığı devi Hachette Grubu'nu N- MPP ağını içerden teh- dit etmekle (Hachette Grubu, dağıtım sistemi- ni yöneten şirketin yüz- de 49'una, Amaury Ya- yıncılık'ın ise yüzde 25'ine sahip) suçladı. 13 Haziran'da yayımlan- mayan gazeteler dün sa- tış birimlerine ulaşırken CGT, Le Parisien'in matbaa çıkışında engel oluşturarak gazetenin Amaury olanaklanyla dağıtılmasını engelledi. NMPP aynı şirketin ya- yımladığı spor içerikli gazete L'Equipe'nin da- ğıtımını da yapmadı. NMPP ağı, tüm gün- lük gazetelerin ülke ça- pındaki dağıtımını sağ- layabilmek için mali yü- kümlülükleri her kuru- mun olanaklarına göre eşit paylaştırma ve da- yamşma ilkeleri doğrul- tusunda işliyor. Ulusal gazetelerin dağıtımı yıl- da 200 milyon franklık açığa yol açsa da siste- min işleyişi dergi satış- lan ile dengeleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog