Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2001 CUMA 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Ceyhıuı ve Hakan da taıııaııı Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Siirt'te top koşturan iki futbolcuyla el sıkıştı HİLMİ TÜRKAY Fenerbahçe, Ümit Özat'tan sonra Hakan Bayraktar ve Ceyhun'la da anlaştı. Iç transferle birlikte dış transferde de atak görünen Sa- n - Lacivertliler G.BirligTnden transfer ettikJeri Cmit Ozat'ın ardından Gaziantepspor'da top koşturan Hakan Bayraktar ve Siirt'li Ceyhun'la da el sıkışa- rak anlaşma sağladılar. • Ümit Özat'la anlaşan Fenerbahçe, Hakan Bayraktar ve Ceyhun'la anlaştı. Iç transferde ise Rüştü ile bugün sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetici Osman YaJçın yap- tığı açıklamada bu üç futbol- cuyla ilgili hiçbir problernleri olmadığını söyleyerek Ümit, Hakan Bayraktar ve Cey- hun'un önümüzdeki hafta için- de sözleşme imzalayacaklannı ifade etti. Iç transferde sözleşmesi so- na eren fiıtbolcular arasında y- er alan kaleci Rüştü'nün de bu- gün sözleşme imzalayacağı öğ- renildi. Dün Bodrum'a giderek ken- disiyle son bir görüşme yapan menajeri SaffetSancakü,u Hem yöneticiler heın de Rüştü yaşa- nılan ekonomik kriz içersinde büyiik fedakaıiıklar yapmış- lardır. Bu nedenle arük bir so- run kalmamıştır. Kendisi tatili- ni sürdürecek, yann (bugün) ben kulübe giderek adma imza atacağun" dedi. Öte yandan Uche ve Ceffl de dün kulüp binasına gelerek sözleşme imzaladılar. PAF ta- kımında top koşturan Adem, Erhan, Çetin^Atilla ve Fahri gi- bi isimlerle de yönetim iki yıl- lığına sözleşme imzaladı. G. Saray Başkanı, 'Sahip çıkmadmız' dedi, üyeler ayağa kalktı Faruk Süren'e 6 kaP baskısı ARİF K1ZILYALIIN Galatasaraylı üyeler, olağanüstii kon- e ge karan alan kulüp başkanı Faruk Süren'e göreve devam etmesi yolun- da baskı yaparken. Dıvan Kurulu da - - yönetime. '2002 rnartayına kadarkal- masT için tavsiye karannda bulundu. San-Kınnızılı kulübün dün Lütfı Kırdar Kong- re ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen Olağan Dıvan Kurulu'nda oldukça duygusal ve hareketh saatler yaşandı. Söz alan üyclerın. "BiziDirakmabaşkan, yoksa Taksim'e yürürüz" şeklmdeki söylemleri karşısında şaşıran Faruk Süren. Dıvan Kurulu'nun yoğun baskısı sonrası, olağanüstü kongre kararı- nı yenıden gözden geçireceğını açıkladı. Şişli Belediye Başkanı MustafaSangüTün üye- lere verdiği yemek sonrası başlayan Dıvan Kuru- lu'nda söz alan Başkan Faruk Süren, görevi bırak- ma gerekçelenni açıklarken, "Camianın bizeolan güvensizliğine son verip kavga ve huzursuzluk or- tamını birirmek için artık görevi bırakmaya karar verdim" dedi. Galatasaray camıasmm başanlı ol- duğu dönemde sürekii kıskanıldığını ve genye doğru çekilmek için çeşitli çevrelerce çaba harcan- dığını belirten Süren, "Bizim yönetûıûmizin içiıı- de bik bir güvensizlik havası vardı. Kavga ortanu- nın bitirilip uzlaşma için seçim karan aldık. Ca- mianın bize sahip çıkması gerekirdL bu olmadı. Bari yeni gelecekarkadaşlara sahip çıkuTdiye ko- nuştu. Süren. camıa ıçınden bazılannın 'jurnaici- Hk' yaptığına da dıkkat çekerken, "Bakın başka- lan sevinçlerini nasıl paylaşıyor. Biz sevinci bile pa> laşamadık. Sürekii > ıpraüldık ve içûnizden bi- rüerinin istediği karan da aldık"dedı. Faruk Süren, üyelerin desteğini aldı. Di\an Kurulu'nda söz alan üyelerden büyük çoğunluğu, Faruk Süren ve ekibine devam etme- sı yolunda istekte bulundu. Semih Haznedaroğiu. Doğan HasoLMükerremTaşçıoğlugıbı üyeler, 14 Temmuz'daki kongrenin yapılmaması gerektiği- ni belirttiler. Haznedaroğiu. "Bizim taraftannuz sokağa dökülmedi ama kongre bep gereken deste- ği verdi. 14 Temmuz seçim için mantıklı bir tarih değü" derken. Doğan Hasol da, "Göreve geJenle- rin taahhüderi var.Yönetim Kurulu kendi arasın- da geçinemiyor diye bırakıp gitmemeli" ıfadesını kuliandı. Dıvan Kurulu'nun en çok ilgi çeken konuşma- sını ıse adı başkan adaylan arasında geçen Prof. Mondragon G. Saray için geldi Spor Servisi - Galatasaray, Kolombiya ulıısal takınıı kalecisi Mondragon'u dün gece Istanbul'a getirdi. Galatasaray Sportif Ilişkiler Sorumlu- su Mete Razhkh'nın karşıladığı ve 3 ba- uvulla îstanbul'a geJen Mondragon, ha- vaalanından doğruca kalacağı otele gitti. Kolombiyalı kaleci ile prensipte anlaşma sağlayan San-Kırmızıhlann bugün Flor- ya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransa'nın Metz takımında, pasaport sahteciliği nedeniy- le ceza alan ve bu nedenle Fransa'da oy- nayamayan Mondragon'un, Galatasa- ray'a kiralık olarak transfer olacağı bildi- rildi. İzzettin Doğao'dan geldi. ŞefFaf yönetim konu- sunda ısrar eden Doğan, yönetim kurulunun da sık sık TV'ye çıkarak yıprandığını belirtti. Doğan, "Kulübün maddi dunımu hakkında soru soruyo- rum 3 ayn yönetici 3 ayn yanıt vcrdi. Hataya evet ama hata yapnğımı/j bilmemiz lazıni. Hayal bik edilemeyecek başanlar >aşadık ama bu yönetimin hatası nedeniyie sevinemedik Bu >önetim değiş- melidir.Sadece4 oyuncunun bonservislerinden60- 70 mihon dolar zarara uğradık.Arok yönetim yö- neticinin işi olmamak, profesyonei kadrolar isuı içine girmeli. 14 Temmu/da benim etrafimda bir uzlaşma topluluğu oJuşması yolunda karanm yok. Ama böj le bir şey istenirse şereftir. Bu bir başkan- lıkolayı değil inisiyatif kullanma ola\ıdır.Tasa\>u- fu G.Saray 'da öğrendim, banşçı, birleştirici bir ld- şitiğim var"derken. adayiığa dâ yeşıl ışık yaktı. Süren duyguiandı Doğan'ın konuşmasının ardından söz alan dı- ğer tüm üyelerin "*Başkan bırakmamau. İşte size güvenoyu. Arkaruzdayız" diye görüş belırtmesi üzerine yeniden kürsüye gelen Faruk Süren, ilk ko- nuşmasının aksıne. "Kavga yönetim içinde değil, yönetime yakın çevreter bizleri yiprattılar. İş yapa- maz hak ğetdik. Genel Kurul bile bizi destekkmi- yor" dedi. Süren'ın bu konuşması destekleyici sözlerle kesildi. Yeniden söz alan Süren, "Çokyo- rulduk. Kulüp kötü durumda değiLTek sorun na- kitakıŞLAma biz \ıprandık.Bu nedenleyokuz" di- ye konuşunca üyeler, Divan Başkanı DuygunYar- suvat'a başvurup, Süren'in kalması yolunda yö- netime tavsiye karannda bulunulması önerisini getirdiler. Oy birliği ile alınan bu tavsiye karan da Divan'ca başkan Süren'e sunuldu. Süren'in bu destek karşısında duygulandığı ve "Madem öyle arkadaşlaıia görüşürüm" ifadesını kuilandığı gö- riildü. Acil toplanü Divan Kurulu'nun desteğı karşısında olağanüs- tü toplantı yapan G.Saray Yönetim Kurulu'ndan göreve devam edip edilmemesi yolunda resmi bir karar çıkmadı. Ancak başkan Süren acık kapı bı- rakırken. "Divanın bana \e yönetime \crdigi des- tek çok önemli. Dostiaria bir kez daha görüşece- gjz. Bu konuda yeni bir karar almadık. 1-2 gün bekkmek iazım" dedi. Lakershn artık bir adımı kaldıNBA ligi flnalinde Los Angeles Lakers, deplasmanda Philadelphia 76ers'i 10(^86 yenerek 7 maçlık seride 3-1 öne geçti. Philadelphia"da yapılan maçta, Lakers'm yıldı/Janndan Shaquille O'IVeal, ilk 3 çej rekte 30 olmak ü/cre 34 sayı arü. 14 ribaund aldı. Kobe Bryant ise, 19 sayı, 10 ribaunt, 9 asisde oynayarak rriple-douMe (üç kategoride çift rakama ulaşmak) şansını kılpayı kaçırdı. Ijgin en değetîi oyuncusu AJlen Iverson. 16'sı son çeyrekte olmak üzere 35 sayı kaydetti. Bu maçı Lakers kazanırsa şampiyon olacak, aksi takdirde 6. ve gerekise 7. maça uzavacak Bu maçlar da Los Angeles'dLa yapılacak. (Fotoğraf: REUTERS) Dövlı kuru Içln yetfcf federasyonun Digitürk'le devam Spor Servisi - Bınnci Futbol Li- gi Kulüpler Biriigı Başkanı İlhan Cavcav, yaşanan ekonomik krız sonrası yayıncı kuruluş Digıtürk ile Kulüpler Birliği arasında sorun yaratan döviz kuru ayarlaması ile ilgili tüm yetkileri, Futbol Fede- rasyonu'na devrertiklerini söyledi. Futbol Federasyonu'nun 4. Le- vent'tekı binasında gerçekleştiri- len Birinci Futbol Ligi Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği Başkanı İlhan Cavcav, döviz kuru ayarlaması ko- nusunu bugün yaptıklan toplantı- da tartıştıklannı belirterek, "Baa kulüplerin kabul eTmemesine rağ- men, bu konuyu Futbol Federasyo- nu'na bıraknk. Ortada bir mağdu- riyetin olduğu gerçek. Ancak eko- nomik durum da gözönüne alın- malı. Digitürk ile devam edecefiz" dedi. Serbest doiajim Cavcav. FIFA ve UEFA'nm 15 Temmuz"da Arjantin'de yapacağı toplantı sonrası netlik kazandıraca- ğı "futbokulannserbestdolaşımT ile ilgili yeni karara da değinerek, "FIFA ve UEFA, bu karan verecek olsa daTürkiye'de Futbol Federas- yonu Kanunu içinde hülle olayuun zor oiduğunu düşünüyorum. Za- manta ne olacağını hep birlikte gö- receğjz" dıye konuştu. Efes Pilsen Scepanovic ülkesine gönderildi SporServisi-Efes Pilsen'de beklenen ge- lişme gerçekleştı ve büyük transfer ücretı almasına ragmen gösterdiği performansla büyük düş kınklığı yaratan Yugoslav for- vet Vlado Scepanovic ı geri gönderdi. Genel menajer Engin Özerhun, Scepa- novic ile opsiyonlu sözleşmelerini uzatma- maya karar verdiklerini, Yugoslav oyuncu- nun takımdan aynlacağmı ve yerine yeni bir yabancı alacaklannı belirtti. Efes'in Scepanovic'i gönderme kaıan aldıktan son- ra Yugoslavya'nın Buducnost takımında i- ki yıl üstüste şampiyonluk yaşayan milli oyuncu MflenkoTopk ile ılgılendiği belir- tiliyor. 32 yaşmda 2.03 boyunda ve forvet pozisyonunda oynayan oyuncunun pek çok takımla birlikte Efes'in de transfer listesin- de yeraldığı Yugoslavya'da yayın yapan s- por gazetelerinin sütunlanna yansıdı. To- pic, Avrupa Ligi'nde 11.5 sayı, 6.9 ribaunt ortalama ile oynamıştı. Coach arayışı başladı Fenerbahçe'de Nihat İzic yolcu Spor Servisi- Potada bu sezon umduğu- nu bulamayan ve play-offçeyrek finalin- de Türk Telekom'a elenen Fenerbahçe'de fatura coach Nihat tzic'e kesildi. San-La- civertli yöneticiler Nihat Izıc'ingönderile- ceğini ve yerine yerlı bir coachla anlaşa- caklannı belirttiler. Yurdakulu da yitirdik SporServisi-Gazeteci yazar Berat Yur- dakul'u da yitirdik. Henüz genç yaşında yaşama gözünü kapatan Yurdakul. basını- mızın çilekeş bir nefenydi. Berat Yurdakul doğduğu Ordu ili Ulubey ilçesinde toprağa verildi. Cunün icinden • Aktif basketbolculuk yaşantısını nok- taladıktan sonra pek çok sosyal faaliyete ka- tılan, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Magic Johnson, şimdi de politikaya girmeye hazır- lanıyor. Yerel bir televızyonda konuşan Johnson, Los Angeles Belediye Başkanlığı için aday olmayı düşündügünü söyledi. • Adana Demirspor Kulübü'nden 1972 yı- Iında Münih Olimpıyat Oyunlan'na katılan millı ve rekortmen Yüzücü Faruk Morkal İ eniden havuzlara döndü. I Trabzonspor dış transferde Çaykur Ri- zespor'un kalecisi Murat i!e4 yıllık sözleş- me imzaladı. • Dün koşulan at yanşlannda 3, 4, 6/7, 6, 1,8 kombinesini bilenlen 6 milyar 104 mil- yon 898 bin lira ikramiye kazandılar. TV'de spor TRT3 19^5 Yugoslavya - Ispanya, 21.10 Romanya - Macaristan, 22.25 Slovakya-Hırvatistan (erkekler sutopu) BASKET YORUM / AHMET KLRT Gerçek Kayıp! Efes Pilsen fınali yitirdiğine değil, sevgiyi kaybetti 1 ğine üzülmeli. Evet! Sorun sokaktaki insana. Birçoğu Ulker'in şampiyonluğuna sevinmiş. Fanatiklerin dı- şındaki çoğunluğun Fenerbahçe'nın futboldaki şam- piyonluğuna sevindikleri gibi... Ah! Bir dakika. Yanlış bir benzetme yaptık galiba. Tarafsızlar, futbolda dört yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın devrilme- sine sevinmiş olabilirler ama Efes Pilsen'ın böyle bir durumu yok. Bu finalde, dört yıldır şampiyon olama- yan taraf Efes'ti.t3eçtiğimiz iki yıl üst üste Tofaş şam- piyon olmuş. Ondan önceki yıl da Ülker. Yani... Efes Pilsen son türkiye ligi şampiyonluğunu 1996-1997 sezonunda kazanmış... Belleğimizi zorlamasak bu gerçeği çoğumuz anım- ' sayamayacağız: Hep Efes Pilsen'i şampiyon oluyor sanacağız. Herhalde Efes Pilsen'li oyuncular da bi- • zim gibi yanıldılar. Avrupa'daki Efes ile Türkiye'deki Efes'i karıştırdılar. Doymuş, umursamaz, savaşmak istemeyen bir topluluk vardı mücadeleci Ulker'in kar- şısında. Ve.. Yüreğinde birazcık spor sevgisi bulunan ; "tarafsız taraüarlar" gizliden gizliye Ülker'i tuttular basketbolseverlerin eski sevgilisi Efes karşısında... Evet! Ne yazık ki Efes Pilsen "eski sevgili" oldu basketbolda. İki kez üst üsteAvrupa üçüncüsü olma- sına karşın "sevgi ratingini" yitirdi o güzelim kulüp. Ergin Ataman'ın Beşiktaş maçında takımı sahadan çekmesiyle başlayan ve asık suratlı, her düdüğe iti- raz eden, rakibe kafa atan renksiz oyunculara, saha- ' dan atılıp takımı yalnız bırakan acemi koçlara kadar • uzanan süreç, ne yazık ki bir devri kapattı: "Futbol- • da fılanca takımı tutuyorum ama basketbolda Efes 'li- yim"c\\er giderek azaldılar. Efes Pilsen yöneticilerin ı şapkalarını önlerıne koyarak düşünmeleri gereken r gerçek kayıp işte budur... Neleryapılabilir? Ürün satışlannda birazalma, mar- ka imajında bir sarsılma olduğu zaman şirketlerde r neleryapılıyorsaonlaryapılabilir. Bunu Efes Pilsen gi- bi "yükselen değer" bir firmaya biz öğretecek deği- liz. Orada Türkiye'nin sanayici ve işadamlannı temsil ,, eden TÜSlAD'ın başkanı Tuncay Özilhan var. Ora- da halkla ilişkiler uzmanı Çetin Çeki var. Orada ima- jı, reklamı, satışı iyi bilen insanlar var. Oturup düşün- sünler. Yeni kurulacak takıma yeni piyasaya çıkacak bir ürün gözüyle bakıp kararlarını öyle versinler. Efes Pilsen gibi kulüpler için başarının tek ölçüsü şampi- yonluklar değildir. Baksanıza! Şampiyon olmasa bile Efes'i şampiyon sananlar var ama izleyenleri ve se- venleri giderek azalıyortakımın. O halde.. Efes Pilsen yöneticileri gelecek sezon için salonlan dolduran, sev- giyle kucaklanan ve zevkle izlenen bir takım yaratma- . nın yollarını aramalılar. Renk katmalılar takımlarına... • Amerikalı "rahat nefes alsın" numarasıyla bizim Hi- dayet'in burnuna estetik ameliyatı yapıyor, biz yıldız- lanmızı yontup yuvarlatarak birayla bile çekilmeyecek bir takım kuruyoruz. Sonra soruyoruz: Neden kimse gelmiyor maçlanmıza; neden bizi eskisi gibi sevmi- yor bu insanlar? Siyah-Beyazlılar, dış transferde Alman futbolcu ile 2 yıllığına anlaştı Veit Beşîktaş^a imza atü KEREM KAÇARLAR (BflKto Beşiktaş. dış transferde Ö l Alman futbolcu Sbtten ¥ P Veit ile 2 yıliık sözleş- s * ^ me imzaladı. 10 gün ön- ce Beşiktaşlı yönetıcilerle Istan- bul'da görüşen ancak aradaki me- najerlerin çıkardığı problem nede- niyle transferi askıya alınan Veit. dün kendisini Beşiktaşlı yapan im- zayı attı, sonra da Inönü Stadı'nda Siyah - Beyazlı formayı giyerek ba- sın mensuplanna poz \erdi. Almanya'nın H.Berlın takımın- dan transfer edilen ve ön libero ola- rak görev yapacak olan 31 yaşında- ki futbolcu, Beşiktaş'dan yıllığına 700 bin mark alacak. Tatilini geçir- diği Dalaman'dan öğle saatlerinde Istanbul'a gelen Veit, Beşiktaş Ku- lübü'nde yöneticilerle kısa süre bir görüşme yaptıktan sonra anlaşma- ya vardı ve "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Bu formayı ta- şımak bana gurur veririyor, Güçlü NEYMIŞ Beşiktaş'm yeni transferi Veit, imzayı atar atmaz soluğu İnönü Stadı'nda akİL (Fotoğraflar: KEREM KAÇARLAR) bir kadromuz var ve şampiyon ola- cağunızainanıyorum" dedi.*Hert- ha Berlin'de geçen sezon neden az forma gjydin?"sorusuna ise Alman oyuncu şu yanıtı verdi: "Teknikdi- rektöriimle yaşadığım probiemler ve milli futbolcuların çokluğu nede- niyle fazia forma giyme şansı bula- madun.Ancak Daum bana güveni- yor. Burada daha fazla şans bulaca- ğıma inamyorum." Öte yandan Beşiktaş'm bugün iç transferdeAhmet Dursun, dış trans- ferde de gurbetçi Nejat Aydın ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Uluslaramsı atletizm yarışları yann îstanbul'dayapılacak Cezmi OrMa geriye sayrnı SporServisi-Atletizm Fe- derasyonu ile Îstanbul Genç- lik ve Spor ll Müdürlügü ta- rafından ortaklaşa düzenle- nen '56. Lluslararası Cezmi Or Atletizm Yanşlan". Cu- martesi günü lstanbul'da ya- pılacak. Burhan Felek Spor Sitesi Ekrem Koçak Atletizm Sahası'nda gerçekleştirıle- cek organizasyona, Türki- ye'nin yanı sıra 24 ülkeden toplam 80 atletin katılacağı bildirildi. Îstanbul Gençlik ve Spor tl Müdürü Vedat Bayram. Atletizm Federas- yonuAsbaşkanı OnurFener- cioghı, ile birlikte. Olimpıya- tevi'nde düzenlediğı basın toplantısında, organizasyon hakkında bilgi verdi. SatrailÇ tlimUVaSl T nuvası b günü başlayan ve 4 gün süren turnuvaya 34 oktddan bayan- er- kek 136 öğrenci karıldı. 7 tur üzerinden yapılan liseterarası 1. Sat- ranç Turnuvası'nda dereceye giren hseler şöyle: Takım: Îstanbul Usesi (21 puan), Gaziosmanpaşa Anadolu Lİsesi (19^ puan), Al- man Lisea (19 puan). (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) 1. KOŞU: F: Tavsankız (1), P: Tora Mela (4). PP: Bana müsade (2), S: Ark (5). 2. KOŞU: F: Barbarkız (2). P: Norden (7), PP: Vblga Dancer (i 1), S: Suruç Yıldızı (10). 3. KOŞU: F: River Sıde Woman (2). P: Jet By (1), PP. Apple Pıe (8), S: Foxrun (6). 4. KOŞU: F: Sılga (9). P: Ranavalo (7), PP: San- taKnstı(8), S: Damlakız(3) 5. KOŞU: F: Dilko (10). P: Cansen (11), PP: Alıme Hanım (6). S: Aciean (7). 6. KOŞU: F: Gelinkız (2), P: Kosarat (3). PP: Fecir(12). S: Birgi(O). 7. KOŞU: F: Seısmo (4). P: Tetık (2). PP: Jack Doyle(5). S: Görkemhan(18). SS: Şarlı (19). 8. KOŞU: F: Mr Eric (6), P: Colonel Gırls (8). PP- Pianist (7), S: Asalet Müftiyesı (2). Günün Ikilisi.4Koşu: 9/7 ÇifteBahis: !.Çifte.l/2 TabelaBahis: 4.2 5.18.19. ALTILI GANYAN 2 9 1 7 10 2 11 3 6 12 6 8 7-2 ABDÜLKADİR YÜCELMAN Alan Memnıın, Satan MemnunFutbol guzel bir oyun ama, işin içine ekonorni gir- mezse sonu hüsranla btten bir hobi olarak kalır. Ülke- mizde de futbol ekonomisini çok iyi bilen, çok iyi uy- gulayan iki futbol adamı var, birisi Sayın Celal Doğan, diğeri Sayın İlhan Cavcav. Futbolcu alım satımını o kadar güzel ve başan ile beceriyorlar ki, futbolun bor- sasına adeta egemen durumdalar. Bir futbolcu alıyorlar, bir ya da iki yıl sonra yerdik- lerı paranın üç, beş, belki on katına satıyorlar. Üstelik satanlar memnun, alanlar memnun, satılanlar ise çok daha memnun. Bu, ticaretin güzel yanı. Bu yıl İlhan Cavcav'ın başkan olduğu Gençlerbirli- ği, Türkiye Kupası'nı kazandı, Celal Doğan'ın başkan olduğu Gaziantepspor, ligi üçüncü bitirdi. Bu iki takım da UEFA Kupasfnda, yani Avrupa kupalarının ikinci büyük kupasında Türkiye'yi temsil edecekler. Ede- cekler de hangi takımlarla? Çünkü her iki takım da ge- çen yılın başanlı kadrosunu hemen hemen dağıtmak üzere. Örneğin Gençlerbirliği Ümit Özat'ı Fenerbah- çe'ye, Ümit Karan'ı Galatasaray'a verdi, Tolga da Galatasaray yolunda. Gaziantep ise Hakan Bayrak- tar'ı, Mehmet Polat'ı, Erhan Albayrak'ı vermek için konuşmalar yapıyor. İki başkanın takımlannın Avnıpa'da üst düzeyde bir başan ya da Türkiye liglerinde de şampiyonluk gibi bir olaya neden soyunmadıklan düşünülebilir. Ancak bu iki başkan; Sayın Doğan ve Sayın Cavcav, takımlan- nın çok daha iyi yerlere ulaşmasından çok, kulüpleri- nin daha sağlıklı ve daha iyi koşullarla yaşamını sür- dümıesini amaçlıyorlar. Politikaları "Şampiyonluk is- temiyoruz, ama gelir ve gideıim sağlıklı olsun." Ben- ce iyi bir polrtika. Çünkü ülkemizde bir şampiyonluk kaç milyon do- lara mal oluyor, herkes biliyor. Üstelik şampiyon olan takımın şampiyonluk sonrası başka sıkıntılan ortaya çıkıyor. Bu iki başkan da ayaklannı yorganına göre uzatıyor. Hele şimdi 8 yabancıya izin çıktı ya, getirir- ler 100 bin dolarlık Afrikalılan, bir ya da iki yıl sonra 3- 4 milyon dolara sataıiar. Hesaplan bu. Adamın birisi, yanındakine "Şu karşıda gördûğün adamın ensesine bir tokat atar mısın, al sana 10 mil- yon " demiş. Adam gitmiş atmış tokadı, sonra da "Afe- dersiniz birisıne benzettim" demiş. Zengin adam, to- kadt vurana yinelemiş teklifini; "50 milyon sana, git bir tokat daha at." Adam 50 milyonu alıp bir tokat da- ha patlatmış. Sonra yine özür, "Afedersiniz bihsine benzettim." Olacak şey değil ama, zengin adamdan yeni bir tek- lif daha gelmiş, "Al sana 500 milyon, bir tokat daha atarmısın?" Adam almış parayı, bir tokat daha patlat- mış: "Kusura bakma kardeşim, bu adamda bu para, sende de bu ense varken daha çooook tokatyersin." E-posta: ayucelmanfayahoo.com-faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog