Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

-15 UZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 "Dtrrtfi attpıtt» mî' Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Suç oranında yüzde 25 artış olmuş... "Enilasvon oranına oöre çok iyi!" D^ııştay'ın Kartal SSK Hastanesi Başhekimi ^.VesileVehbi Öıgör'ün görevine iade edimesine ilişkin karan SSK Genel Müdürlüğü'ne bidirildikten bir gün sonra Anayasa Mahkemesi'nin iptal etbği bir kanun hükmünde kararnameye dayanılarak Kartal SSK Hastanesi, "sağlık işletmesi"ne çevrildi ve Dr. Vesile Vehbi Öngör yargı karan geriği görevine başlatılıp tekrar görevden almmasına bile gerek duyulmadan Elbistan'a uzman doktor kadrosunda tayini çıkartıldı. SSK Yönetim Kurulu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'dan destek almadan böyle bir karar alması söz konusu olamaz... Okuyan'ın açtığı yoldan Danıştay karannı uygulamayan yöneticiler hakkında savcılığa yapılan suç duyurusunun sonucunu ve sonu Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne kadar uzanacak yargı sürecini ilgiyle izliyoruz... aşlıkta bir yanlışlık yok; tersten okumak gerekiyor... Bu arada, interneti zapturapt al- tına almayı amaçlayan hükümete "destek" için açılan bir sitede yasa tasarısına ekle- nebilecek öneriler toplanıyor. Oneriler, hükümet or- takları Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz'a ilham verebilir... Önerileri değerlendirip yasalaştırmakta Türkiye'nin geleceği için büyük yarar olduğu aşikar: Internete girerken kullanıcı adı ve şifrenin yanı sı- ra kimlik ve ikametgâh da sorulsun. Kimliğini ibraz edemeyen internete giremesin. Gi- renler çıkamasın, çıkmak isteyenlerden pasaport istensin... Ülkemizin güzide sitelerini ziyaret etmek isteyen yabancılara vize konsun. Taşıt pulu gibi "modern pulu" diye de bir şey ol- sun. Altı ayda bir Ziraat Bankası'ndan pul alıp mo- demin görünen biryerine yapıştıralım, devtete ek ge- Tenretni lir kapısı açalım. Yılda bir modemler muayeneden geçsin. Geçe- meyenlere kaçak bağlanma cezası kesilsin. Microsoft Outlook ve iCO'nun yasaya uygun ye- ni versiyonu çıksın; send/yolla tuşunun yanına "iki nüsha da savcıya yolla" tuşu eklensin. Hatta "ken- di kendini ihbar et" menüsü otomatik olarak açılsın. Özel yetkilerte donatılmış Internet Polisi kurulsun. Devletlülerinin internette kolay sörf yapmasını sağlamak için Internet Koruma Şubesi tarafından es- kort bilgisayarla donatılmış görevliler devletlülerinin sağında solunda hızla sörf yapsın. O sırada sörfya- panlara, "Bilmem ne IP adresli bilgisayar, hattan çık lan" desinler. Internet üzerinden oynanan counterstrike da bun- dan böyle kimse terörist olamasın. Herkes polis ol- sun. Oyuna "devlet bakanı" adında bir karakter ek- lensin, herkes bakanı korusun. "Nick" almak ve vermek devletin tasarrufunda ol- sun. Kırmızı nick ve yeşil nick kavramı getirilsin. Mil- letvekillerinin nicki kırmızı olsun, sonradan gurur duyacağımız insanlara yeşil nick dağıtılsın. Irc'de op'luk müessesesi de devlet kontrolüne girsin. Öyle herkes birbirine op'luk veremesin, sa- dece devlet versin. Chat Odası Idare Amirliği kurul- sun, op'luk oradan dağıtılsın. Ikiden fazla kişi aynı anda chat yapıyorsa, haklannda çete oluşturmak su- retiyle chat yapmak suçundan soruşturma açılsın. İnternette beklenmedik anlarda çevirmeler yapıl- sın. Bir linke tıkladığımızda aniden Internet Emniyet Amirliği sitesine yönlenelim, orada ifademiz alınsın. Internet bağlantı hızına sınırlama getirilsin, başka sitelere girerken sinyal verelim. kamyon sahipleri tatil günleri internete giremesin. SESStZ SEDASIZ (!) mJRÎKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı erdincırtku a yahoo.com Toptan satışa gelmiş, perakende ömürlerimız! Rektörlük seçimindeki çil altınlar Prof. Dr. Mehmet Özaydın'ın Di- yarbakır'daki rektörlüğü sırasında baş- kanlığını yaptığı Dicle Üniversitesi Kal- kındırma Vakfı'nın, Vakıflar Genel Mü- dürlüğü tarafından denetimi sonucu hazırlanan rapordan bir bölüm: ".... kuyumcusundan muhtelif altın alımı ile ilgili olarak vakıf yönetim ku- rulu üyeleri; sünnet, nişan ve düğün törenlerinin üniversitede yapıldığını, rektörlüğün davet edildiğini, örf ve adetlere göre armağansız gidilemedi- ğini, bu vesileyle çeyrek, yanm ve tüm altın ve yerine göre bilezik armağan edildiğini, rektörlük bütçesinde bu tür bir ödenek olmadığı için takılann be- delinin vakıftan karşılandığını savun- muşlardır. Ancak, müfettişliğimizce yapılan 1999 yılı ve daha önceki dönemlerde yukarıdaki ödemeye benzer toplu al- tın alımı harcamasına rastlanamamış- tır. Tayini çıkmış ve veda etmeye ge- len personele verilmek üzere nadir olarak (dört kez) hediyelik gümüş, va- zo cinsinden hediyelik eşya alımları ya- pılmıştır. Altın alımı rektörtük seçimlerinin ya- pıldığı 2000 yılının temmuz ayın- dan önceki mart ve haziran larında yapılmış, rektörlük \ çimlerini manipüle etmek için kullanılmıştır. Bu harcamalann va-~ kıf amacı dışında özel gider olması dolayısıyla sorumlusu olan zamanın va- kıf yöneticilerinden tahsil edilmesi ve adı geçen kişiler hakkında işten uzak- laştırma davası açılması..." Sekiz Ay Arayla Çok Acıtan Bir Tokat Daha... PERİHAN ERGUN 13 Kasım 2000 Pazartesi akşamı Show TV haber sa- atinde aralıksız, "Atatürk'ün doğum ve ölüm günleıini bil- meyen çok ünlü mankenlerin televolelerinde gösterileceği- ni" duyuruyorlardı. Bu akılal- maz yurttaşlık bilisizliğine ta- nM olarak duyduğum acmtn tepkisini yazmış, 16 Kasım 2000 günü yayımlanınca da, belki ders alınmıştır umuduy- la biraz rahatlamıştım. Şu anda, 11 Haziran 2001 gecesi, aynı yayın kanalının televolesinde, bu kez, gurbet- çi gençlerimizin inanılmaz ay- mazhk görüntülerini acıyla iz- ledim. Şöyle ki: Ibrahim Tatlıses'in Almanya konserinde tüm tür- külere bilerek ve coşkuyla ka- tılan gurbetçi çocuklarına TV'nin görevlisi, mikrofonu yaklaştırarak "Türkiye Cum- huriyeti'nin ilan gününü, Ata- türk'ün ölüm, doğum günleıi- ni, gömütünün nerede olduğu- nu, anamerkezimizin hangi kentte olduğunu, şimdiki cum- hurbaşkanıyla başbakanımı- zın kimler olduğunu" sırayla onlarca gencimize sordu. Kız- erkek gençlerimizin hepsi, gül- dürü seyrediyormuşçasina, hiç sıkılmadan, rahatça, hat- ta kıkırdayarak, "Aaa... aca- ba kim? Ne? Hiç bilemeyece- ğim... MerkezAdana'mıydı?.." diyerek hiç suçluluk duymak- sızın yanıtladılar. Yalnızca iki genç kızımız, 23 Nisan'ın 'Ço- cuk Bayramı' olduğunu söyle- dilerse de içeriğini bilemedi- ler. Bu görüntülerle şaşkına döndüm ve acıyla kara kara düşündüm. Gözümün önüne okulsuz, yolsuz, sağlıkevsiz, kuru ekmeğe muhtaç binler- ceyörem, milyonlarcayurtta- şımla bebeleri geldi. Gurbet- çilere yöneltilen alıcı, bu soru- ları her şeyden yoksun vatan- daşlarımızın çocuklarına sor- sa büyük bir olasılıkla benzer yanıtları almaz mıydı? Dışülkelerdeki kültürümüz- den sorumlu görevlilerimizin, azımsanmayacak sayıda der- neğimizin, özellikle Alevi-Bek- taşi sivil toplum örgütlerimi- zin çalışmaları, etkinlikleri ne- den bu gençlere ve ailelerine ulaştınlamıyor? Yetersiz olma- dıklarını sanıyordum. Yanılmı- şım... Aynı kuruluşlann Türkiye'de- ki çalışmaları da yetersiz ka- lıyor. Bunda en büyük etken, Dernekler Yasası'nın zoriayı- cı ve engelleyici maddeleri oluyor. Orneğin, biz Ada Dostları Derneği olarak, Prens Adala- n'nda eğitim-öğretim gören li- se ve ortaöğrenimlerini ta- mamlayan öğrencilerimizi, - öğrenimi özendirme amacıy- la- okulların eğitimi bitirecek- leri günlerde Atamızın görün- tüsüyle imzasını simgeleyen rozetlerie ödüllendirmek iste- minde bulunduk. Bu izin ve işlemlerdeki yönetmelik ve ku- rallarla ilgili işlemler yönetim kurulumuzdaki görevlileri ca- nından bezdirdi. Doğrusu TV'deki iç acıtan görüntüleri izledikten sonra bu ödüllendirme girişimimiz- le çok iyi ettiğimizi de düşü- nerek biraz nefeslendim. Yurttaşına acı veren yönet- me bozukluğu ortamında hü- kümetimiz bir de -geri vites- lerle- basın-yayın alanındate- kelleşmeyi ve sansürü simge- leyen yeni yasalan çıkarmanın yarışına soyunuyor. Hem de gazeteci kökenli Sayın Başba- kan Ecevit'in öncülüğünde. AB kriterierine terse düşen bu yaptınmlarla belki Birliğe aday- lığımız kabul görür!.. Güvencemiz ve umudumuz olan üç Temiz Adam'dan (Se- zer-Temizel-Tantan) tek ka- lan Cumhurbaşkanımız Ah- met Necdet Sezer'den bu çağdışı düşüncelerin ürünü olan yasaya veto beklemek demokratik hakkımızdır diyo- rum, yurdumu ve ulusumu çağdaş bilim ve özgüriüklerin nuru içinde görmek istiyo- rum... HAYVANLAR ISMAÎL GÜLGEÇ igulgecC" yahoo.com KİM KİME DUM behicakiii turk.net ÇlZGİLİK KÂMtL MASARACI KEDt LEVO APTÜLİKA KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AHKAMI ŞAHSİYE) Dosya No: 2001/241 Müş. Tay. Mahkememizce venlen 30.5.2001 tarih ve 2001/241 esas, 2001/403 karar sayılı ilamı ıle Erzincan, Kemahye, Bahçe Mah. Cılt: 4, Kane No: 42'de nüfusa kayıtlı bulunan Erdal oğlu Nilgün'den olma 11.02.1973 d.lu davalı mahCur Mehmet Tolga Tabak, MK'nun 379. maddesi geregince müşaveret altına alınarak kendisine annesi Nilgün Tabık Müşavır tayin edilmiştır. Keyfiyet ilan olunur. 11.06.2001 Basın: 34642 İLAN • r . T C tSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2001/232 Vasi T. Hastahğı sebebiyle Anne Marie Çorakçı'ya mahkememizin 6.62001 tarih. 2001/232 esas, 2001/262 karar sayılı ilamı ile oglu Se- lahıttın Ali Can Çorakçı'nın vasi tayüıine karar verilmiştir. İlan olu- nur 6.6.2001 Basın: 34534 AY/KAA4MIK MUStM/ 8e TARlHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 15 Haziran OSAAAN BÖLÜKBASl Y/NE PARTİ KURUYOR. '£ BUSÜN, "MİLLEr A4KT1Sİ"A/İA/ /'<İMCJ ti£Z g LAMMIŞTT. /LK KBZ 1948'oe, EMCKLJ A*4eeş-*L , OSA4AM t t.'O£jeu^ffJoe TT. iu M f AGASfMOA tee. ALtetÇ acAN OSMAN SÛLÛK.- BAŞt(SOL&4') İLE ARKADAÇLAgfHfN, C/ÇMP ' DEM 4Y£(LMA A/£0£A//, BU MBrrAJİM IS- MET İMÖNÜ SAf<^A/tfŞ/A/£>A OLUŞTURULA- CAK İCOALİSVON t-füHUJMETrSJI ONAYLAMA- KfÇİSE/- 0UZEYDE KALA4IŞTI.. ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKtMOGLU LeylaBebeğbiKahkahası 196O'lı yıllarda nüfus artışı, doğum kontrolu önemli bir konu ülkemizin gündeminde. Kim bi- lir kaç yazım var? 5 Yıllık Kalkınma Planı'nda da yer alıyor. Tartışmalara sahne oluyor nüfus artışı. Üniversiteli kadınlardan bir grup kapı kapı dola- şıyor, annelerle konuşuyoruz. Yeniden gebe kal- mayı önleyecek yöntemleri anlatıyoruz. Aile nü- fusundaki artıştan onlar da mutlu değil ama ko- calarına dert anlatamıyorlar! Rahmetli Lemis Akurgal ile karar verdik, kadınlarla değil erkek- lerle konuşacağız. Karan uyguladık. Öğle saat- lerinde bir okulda buluşuyor, gebeliğin sakınca- lığını anlatıyoruz kadınlara. Onlar gülümsüyor. Bi- ze değil, kocalarımıza anlatın, diyorlar. Haklan var, çocuk yapmamayı, baba olmamayı içlerine sindiremiyor erkekler. Sorunlara karşın babalığı erkekliğin simgesi görüyorlar! Önce bir direniş, sonra dertleşmeye dönüşü- ' yor söyleşiler. Gebeliği önleyen yöntemler, gide- rek kürtaj geliyor gündeme. llginç bir dönem ga- zeteciliğimde. Parasızlık nedeniyle kürtaj yaptı- ramayıp doğurmak zorunda kalan kadınlar, baş- ka yöntemlere başvurarak sakatlananlar, ülke- mizden insan manzaraları olarak belleğimde hâ- lâ. Yıllar geçti, başka manzaralar yerleşti gözleri- me. Delikanlı babalar, çiçek gibi annelerle yaşam bahçemde yeşeren güzel bir bahar. Kaç kuşak bir arada. Arada bir buluşuyoruz, gül bahçesini ya- şıyoruz. Siyasal bahçedeki otlara, dikenlere kar- şın geleceğe güvenle, umutla bakıyor gençler. Biz hayli gerideyiz doğrusu! • • • Nelersöylüyorbüyüklerimiz! Neleryapıyor, her saat, her dakika nasıl değişiyorlar. Ancak inandı- rıcı olamıyorlar. Örneğin ANAP Genel Başkanı neler söylüyor, nereden nereye gidiyor kısa sü- rede. Akşamdan sabaha nasıl değişiyor? Kimi aynı partide, bir çatı altında, ancak uçurumlar derinleşiyor aralarında. Derken uyum ve uzlaşım içinde, ayrı düştükleriyle sarmaş dolaş. Leyla bebek kahkahalarla gülüyor bu şaşkın dedelere. Leyla bebek bahçemdeki çocuklann son kuşağı. Şimdi 40 günlük. Mimar annesi ev- de çalışıyor, bebeğine yakın olmak istiyor. Vakit buldukça bir ev projesiyle uğraşıyor. "O evcte hep bihikte oturacağız" diyor bana. He- pimize yuva olacak bir ev var düşümde, o düş ger- çeğe dönüşecek çatıya gelince. Yaşam kolay değil, güç koşullar tırmanıyor, acı faturalar ödüyor tüm kuşaklar ancak gençler umu- du yitirmiyor, güç koşullara karşın bir çatı altında buluşmayı öngörüyoriar. Leyla bebeğin çevresin- dekiler de ortak bir yuvanın düşüyle mutlu olu- yorlar. Mutluluklarının nedenini iyi biliyor gençler, birlikteliği özlüyorlar. BULMACA SEDAT YAŞAYA\ 1 2 3 4 5 6 7SOLDANSAĞA: l/IÖ278>ılın- 1 daOrtaAnado- lu'ya yerleşen 2 ve bu bölgeye g adınıverenKelt halkları. 2/ Bir 4 çokluğu oluştu- 5 ran varlıkların her bırı... Yer- 6 siz söz ya da davranış. 3/ Uzun şerıtler dunımunda bir 9 denız yosunu. 4/ Yi> ecek bulamayan. yoksul kımse... Jules V'erne"ın "Deniz Al- 2 tında Yırmı Bın Fer- 3 sah" romanındakı Na- 4 utılus adlı denızaltının kaptaru. 5/Almancako- nuşulan ülkelerde Bü- yük Perhiz'den önce Katolıklerce düzenle- nenkarnaval. 6/Roma- 9 tizma ağnsı... Düşünülenin tersini söyleyerek yapılan ınce alay. II Havarı... Bir aydınlatma aracı. 8/ "Irlan- da Cumhunyet Ordusu"... Bir nota. 9/ Tek sıra elmas- tan ya da inciden gerdanlık... Tavlada "üç" sa>ısı. YUKARIDAN AŞAĞ1YA: 1/ Ciran da denilen ve denızlerin sığ kesımlennde ya- şa\an bir balık. 2/ Iri, kart... Yığitlik, sa\aş gibi konu- ları işleyen şiir türü. 3/ Misket limonu da denilen kü- çük bir limon cinsi... Bir bölgede yetişen bitkilerin tii- mü. 4/ Avnıpa'da bir başkent... Halİc müziğine özgü tel- li bir çalgı. 5/ Ölü yıkanan kerevet. 6/ Buyurucu... Ke- nar süsü. II Tanmbilim. 8/ Demir\olu... Afrika'da ya- şayan bir antilop. 91 Yer çatlağı... Duyu organlarının dış- tan algıladığı bir nesnenin bilınce yansıyan benzeri. TC SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/401 Davac Özel Idare Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Ah Osman Bağdu. Ziya Bağı, Ze\nep Bağı ve Yıldız Bağı aleyhine açılan Sungurlu ilçe- si. Yirce mevkiindeki tarla niteliğindeki 1355 par- sel sayılı taşınmaz hakkında cebri tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında \ enlen ara kararı uyarınca. Davalı Ali Osman Bağdu'nun tebhgata yarar açık adresi zabıtaca tespıt edilemediğinden \ e ila- nen tebligat yapılmasma karar verilmiş olduğun- dan davalının 16.7. 2001 günü saat 10.30'da Sun- gurlu Adliyesi'nde yapılacak olan duruşmada ha- zır olması veya kendisini bir vekille temsil ettirme- si. aksi halde dosyanın mevcut delil durumuna gö- re karar verileceğı davalı Ali Osman Bağdu"\a da- va dilekçesi \e duruşma gününü tebliğ yerine geç- mek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 32812 İLAN TC FATİH 4. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2001/421-Karar No: 2001/503 , Mahkememizce verilen 7.6.2001 gün ve 2001/421 esas, 2001/503 sayılı karan ile Adana ıli. Ceyhan ilçesi, Büyükkınm, Cilt: 3, Hane No: 107'de nüfusa kayıtlı bulunan Rahime Erkal'a Adana. Ceyhan Konakoğlu, Cilt: 10, Hane: 336"da nüfusa kayıtlı bulunan Mehmet Nazmi ve Ayşe oğ- lu 1936 d.lu Irfan Derinel vasi tayin edılmiştir İlan olunur. 11.6.2001 Basın: 34472
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog