Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 16 CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2001 CUMA cumtv(§ cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Batakhk... 13.20 Interstar Duygusal /^\Çalışmak ıçın İstanbul'a gelen taşralı bir v V gençle, ona yardım eden şarkıcı bir kadının aşk öyküsü konu alınıyor. Yönetmen: Nejat Ok- çugil. Oyn: Kartal Tıbet, Hale Soygazi (1973). Aynhk 15.30 TRTINT Duygusal /J^ı Gazinocular Kralı Vural, delice tutkun oldu- ^CVğu Filiz'e, kendisiyle evlenraesi konusunda sürekli baskı yapar. Ancak genç kız, başka bir adamdanhoşlanmaktadır... Yön: Türkerlnanoğlu. Oyn: Fıli2 Alan, Ediz Hun, Ekrem Bora (1972). Yaük Emine 16.35 TRT 1 Dram /J7\ Osmanlı döneminde fahışelıkten sürgûn edi- ^£s len ezık bir kadının, sürgüne gönderildiği ka- sabada verdiği zorlu yaşam savaşımının öyküsü. Xönetmen: ÖmerKavur. Oyuncular: NeclaNazır, Serdar Gökhan, Mahmut Hekimoğlu (1974). Hazzard'da... 19.15 CINE 5 Macera /TN (Dukes of Hazzard: Reunion) - Aynı adlı TV vV dızısınden sınemaya uyarlanan filmde, kü- çük bır kasaba olan Hazzard'ın tam ortasına dev bir park yapmak isteyen bir kadın ve ona karşı sa- vaşım veren üç kişinın öyküsü anlatıhyor. Kasa- banın geleceği, bir araba yanşına bağlıdır. Bu ya- nşın sonunda parkın yapılıp yapılamayacağına karar verilecektir... YÖn: Lewis Teague. Oyn: John Schneider, Tom Wopat (1997 ABD, 120 dk). Zulüm 20.30 TGRT Duygusal /£7\ Atıf Yılmaz'uı yönettığı fılmde, konservatu- ö var mezunu bir genç kızla, yolda karşılaştı- ğı yakışıklı bir bestecinın aşk öyküsü anlatılıyor. Oyn: Murat Soydan, Türkân Şoray (1972). 21.00 / CNBC-e / itiraf Aynnt yanda Dogru Hamle 21.00 CINE 5 Dram /TS (An the Right Moves) - Stef Djordjevıc, okul v£/ takımında Amenkan futbolu oynayan başa- nlı birgençtir. Tek hayalı taşra olarakgördüğü ka- sabasından uzaklaşarak sevgılısi Lısa Lietske ıle bırlikte daha iyi koşullarda bir yaşam sürmekrir. Her ikisi de burs kazanıp rüyalanndakı eğitime ve yaşam koşullanna kavuşmak istemektedir. Ya- kında okullanndan mezun olacak iki sevgili için zorlu günlerbaşlamıştır. Takımın final maçı yak- laşmaktadır ve Stef, koçlan Vern Nickerson ile ça- tışma halindedir. İnatçı ve hırslı bır yapıya sahip olan Stef i zor bir dönem bekler... Yönetmen: Mıchael Chapman. Oyn. Tom Cruise, Craig T. Nelson, Lea Thompson (1983 ABD, 91 dk). Aşk EngeL. 21.50 TRT 1 Duygusal /TT\ (Notting Hill) - Küçük bır kıtapçı dükkânını \ZS ışleten dul' William Thacker, West Lon- don'ın en renkli yerlerinden Notting Hill'de arka- daşı Spıke'Ia bırlikte yaşamaktadır. Bır gün dük- kana Hollyvvood yıldızlanndan Anna Scott girer, aüşverış yapıp çıkar. Bu şoktan sonra William ba- ra gidıyor ve elinde portakal suyu dolu bardakla gezerken dışanda Anna'ya çarpıyor; bardağı gü- zel yıldızm üzerine döküyor. Temizlenmesi için yıldızt evine davet ediyor ve bir dizi olay sonucu ilginç bir aşk öyküsü başlıyor. Yön: Roger Mıc- hell. Oyn. Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bon- nevılle, Emma Chambers (1999 ABD, 124 dk). Kaçak 21.45 Show TV Macera /TS (The Fugitive) - Başarıh bır cerrah olan Ric- v î ' hard KimMe'ın harika bir hayatı vardır. Gü- zel bır eş, tıp dünyasında ıyi bır kariyer ve say- gınlık, Chicago'nun lüks semtlerinden birinde pa- halı bır ev ve iyi bir yaşam standardı. Bu gıpta edi- lecek yaşam, bir gece doktorun kansı öldürülün- ce sona erer. Yön: Andrew Davis. Oyn: Harrison Ford. Tommy Lee Jones (1993 ABD, 127 dk). Ayna Ayna 4 23.50 BRT Korku (Miıror Mirror 4) - Çocukluk arkadaşı iki genç Cadılar Gecesi'nde evlilik yüzüklerini takmaya karar verirler. Ancak o gece delikanlı es- rarengız bır cınayete lcurban gider. Ertesi yıl yine Cadılar Gecesi'ne katılan genç kız gizemli bir ay- na sayesınde yaşadığı olaylann içyüzünü öğre- nir... Yönetmen: Pallette Victor-Lifton. Oyuncu- lar: Bill Drago, Alıce Amter. Yeralü 24.00 CNBC-e Kara Güldürü l (Undeıground) - Ikınci Dünya Savaşı'nın 'cıvcıvh' günleridir. Sahtekârlığa eğilinili ko- münist Marko. kanşıklıktan yararlanıp kendi yük- selişıne de yol açmaya çalışır. 'Saf', ama aynı za- manda 'inançlı' arkadaşı Blacky'yi kandınp. si- lah ve altın tıcaretıyle birlıkte Nazi konvoylannı yağmalama ışıni yaparlar. Marko'nun önlenemez yükselışı başlamıştır artık. Yön: Emir Kusturica. Oyn: Mıkı Manojlovic, Lazar Ristovskı, Mirjana Jokovic (1995 Yugoslavya-Fransa, 192 dk). 01.00 / Kanal D / Los... Aynntı yanda Erkekler ve... 01.10 TRT 1 Gerilim (HappyEverAfter OnceApart) -Maurane ile Alfred çıftı, bırlikte yaşamaktan sıkılırlar ve aynlarak yenıden tanışmaya ve farklı heyecanlar tatmaya karar venrler... Yön: Phıhppe de Broca. Oyn: Fanny Cottençon, Bemard Le Coq, Floren- ce Pernel (1997 Fransa, 96 dk). İntikam_. 01.45 Show TV Macera (Snakeeater3 -HisLaw)-Dedektif Jack Kel- ly, Vivian adlı genç bir kızın ailesi tarafından tutulur. Vivian, üniversitede yaptığı araştmnanın konusu olan motorsıkletlı bir çete tarafından ka- çınhp, tecavüz edilip dövülmüştür. Vivian'dan başına gelenleri öğrenen ailesi, Jackcien bunu ya- pan serserileri bulmasını ister... Yönetmen: Ge- orge Erschbamer. Oyn: Lorenzo Lamas, Josie Bell, Robert Scott (1989 Kanada-AJ3D, 87 dk). Sabotaj 02.00 Kiss TV Macera . (Sabotage) - Bay Verloc bir sinemanın sahi- bıdir. Dedektif Ted şüphe üzerine Verloc'u ve sinemayı gözlemektedir. Gözlendiğinı anlayan Verloc erkek kardeşine bir paket vererek şehrin öteki yanına götürmesinı ister... Yönetmen: AJf- red Hitchcock. Oyn: Sylvıa Sydney, Oscar Ho- molka, Desmond Tester (1936 ABD, 76 dk). Yalan Üçgeni 02.10 tv8 Macera /7>v (Out in Fifty) - Raymond, birlikte olduğu bir >o' fahışeyi öldürdüğü gerekçesiyle suçlu bulu- nur. Hapıste gecırdigi yedi yılın ardından içkiyi bı- rakmıştır. artık yaşaıııa yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir Raymond vardır. Ancak, onu hapse gön- deren alkolik polis memuru Jack, ortağıyla birlik- te Raymond'un her adımını ızlemektedır. Yön: Bo- jesse Christopher, Scott Leet. Oyn: Christına App- legate, AIexis Arquette (1999 ABD, 100 dk). © © © o **— izleyin Orta Değmez Q Yerii Yurick'in eserinden çekilenfılm, gazetelerin 3. sayfalarında rastlanan 'gerçeklerden' birini anlatıyor Kızgın babanın adalet anlayışı cgr CNBC-e 21.00 İtiraf - The Confession / Yönetmen: Oavid Jo- nes / Senaryo: David Black,SoIYurick/Gö- rüntü: Mike Flash / Oyuncular: Alec Bald- win, Amy lrwing, Ben Kingsley, Jay O. San- ders, Kevin Convvay / 1998 ABD, HOdakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Gazetelerin o meşhur üçün- cü sayfalarında rastladığımız "gerçekler''den birini anlatı- yor "İtiraf": Neşeyle yenen akşam yemeğinden sonra Sa- rah'la (Irving) Harry Fertig'in (Kingsley) oğullan Stevie ani bir rahatsızhk geçiriyor ve aci- len hastahaneye kaldınlıyor. Ancak acil servisteki doktor- lann ilgisizliği sonucu Stevie babasının kollannda yaşamını yitiriyor. Altı hafta sonra zen- gin ve saygın baba Harry, dok- toru, hemşireyi ve bir hasta- hane çalışanmı öldürüp ken- dince adaleti yerine getiriyor, gidiyor teslim oluyor. Patronu Jack Renoble onun gibi başanlı bir elemanınm ha- pishanede çürümesini önle- mek için ünlü avukatlardan Roy Bleakie'yi (Balchvin) turu- yor. Avukat tüm gücüyle onu temize çıkarmaya çahşırken kızgın baba yaptıklannın tüm sorumluluğunu kabuJ ediyor... "ltiraf, Sol Yurick'in "Fer- ting" adlı romanından esinle- nerek çekilmiş bir film. Senar- yodaki tüm gelişmeleri, olay- lan yönetmen Da>id Jones (84 Charring Cross) "etikbirpoli- siye" olarak nitelendirmişti. Bu değerlendirme pek sağlık- lı olmasa da teknik açıdan bir yanda sorumluluk sahibi, iyi- liksever. normai vatandaş olan babanın, haksızlık karşısmda duyduğu aşın kin ve ders ver- me güdüsünü. o dramatik ge- rilimi verirken yönetmen hay- li dikkatiı ve başanlı. Ancak bir süre sonra film yine ilginç bir olayı gözler önüne getir- dikten sonra dakikalar geçtik- çe inanırlığını yitirip Ameri- kalı seyircinin arzuladığı üze- re yaşamayan kahramanlarla yürümeye çahşıyor. Ben Kingsley'i komedi oy- narken göremeyeceğiz galiba; Kingsley yine, gülerken bile içindeki acıyı yansıtan "kiasik poztanndan" birini veriyor. Nex York'ta çekilen filmin bir bölümü için ünlü dolar mılyarden Donaki Thımp'un oteli ve çalışma odası kuJia- nılmış. CNNTûrk 19.05 Öğrencilere özel bölüm TV Servisi - Yavuz Bay- dar'ın hazırlayıp sunduğu "Soru Cevap" programı. pa- zar günü yapılacak Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nede- niyle özel bir bölümle ekra- na geliyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda, Eğitim Uzmanı Sait Gürsoy, öğrencilerin ÖSS'de neler yapması ve yapmaması gerektiği konu- sunda bilgi veriyor. Modern yaşamın kıskaçlan Interstar 23.00 'Siyaset Meydanı' TV Servisi - AK Kırca'nın yönettiği "Siyaset Meyda- nı"nda bu hafta, Ahmet Al- tan'ın "İsyan GünJerinde Aşk" adlı kitabıyla yeniden gündeme gelen "İsyan gün- leri ve 31 Mart Vakası" tar- tışıhyor. Canlı olarak ekrana gelen yapıma, CemalKutay, Prof. Dr. Ergun Aybars, Doç. Dr. Aykut Kansu v e Ahmet AJ- tan konuk oluyor. Steve Martin'in hem senaryosunu yaap hem de başrolde oynadığı yapım, Los Angeles kentinin sıcakhğını taşıyor TV Ser\isi - Steve Martin'in senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı "Los Angeles Hikâye- si", VVoody Allen'ın New Y- ork'da yaptığını Los Angeles'e taşıyan bir çalışma olarak göze batıyor. Yerel bir televizyon istasyo- nunda hava durumu sunan Har- ris K. Tele- macher (Mar- tin), çevresini saran modern yaşamın kaçı- nılmaz kıs- kaçlan arasın- da, tutunacak dallararamak- tadır. Yaşam ellerinden ka- yıp girmekte, o ise daima bir izleyici ol- • maktan başka bir şey yapama- maktadır. Günün birinde bek- lediği kapı açılır; esrarengiz bir kanaldan, hayatının bundan sonraki gidişatına ait gelişme- leri öğrenir. Bu çağdaş "vahiy" ona yeni yollar açar: kendisini aldatan sevgilisini bırakır ve yeni bir Kanal D 01.00 Los Angeles Hikâyesi - LA. Story / Yönetmen: Mick Jackson / Senaryo: Steve Martin / Görüntü: Andrevv Dunn / Müzik: Peter Melnick/ Oyn: Steve Martin, Victoria Tennant Richard E. Grant, Marilu Henner, Sarah Jessici Parker, Kevin Pollak / 1991 ABD yapımı, 95 dk. dünyanın eşiğinde hayata yeni- den sanlır. Bunun için de ge- rekJi nedeni vardır; Los Ange- les'e görevi dolayısıyla gelen Ingiliz gazeteci Sarah McDo- weil (Tennant)... Woody Allen filmlerinden aşina olduğumuz insan ilişkile- rinin öne çıktığı bir atmosfer, biraz metafi- zik çağnşım- lar, bunlann yanı sıra "in- sanın varohı- şunu sorgula- ması" gibi te- malann bir araya geldiği "Los Angeles Hikâyesi", Steve Martin başta olmak — — — ^ üzere birçok ünlü oyuncunun performansıy- la da dıkkat çekiyor. Los Angeles kentinin de baş- rollerden birine soyunduğu ya- prm, bu kentin sıcaklığını be- yazperdeye taşıyan etkili bir "masalsı gerçekçi" film. Diya- loglann başansım da aynca al- kışlamak gerek... CEVE5 l(120İ Centelles ' tanıtılıyor TV Servisi - Çeşitli ülke- lerden ünlü fotoğraf sanatçı- lannın hayatı ve eserlerinin tanıtıldığı "Fotoğrafçıtar" belgeselinin bu bölümünde, Agusti CenteUes'e yer ven- liyor. Ispanya Iç Savaşı'nı izleyen başlıca foto muha- birlerden biri olan Agusti Centelles'in yaşamından kesitlerin sunulduğu yapım- da, 1985 yılında ölen Cen- telles'in eserleri arşiv belge- ler eşliğinde tanıtılıyor. tv8 22.00i Gençlerle çevre üzerine TV Servisi - Cihat Şe- ner'in hazırlayıp sunduğu "Gençterie Soru Yorum"da bu hafta, Çevre Koruma Haftası konu alınıyor. Yönetmenliğini Mehem Acun'un üstlendiği yapım- da gençler, çevreyi koruma çahşmalan ve bu konuda Türkiye'de yaşanan sorun- larla ilgili görüşkrini açık- layacaklar. NTV 22.05 Değişim sancılan TV Servisi - Türkiye'nin değişim sancılan "Ne Yap- mah" programının bu haftâ- ki konusunu oluşturuyor. Işadamı tshak Ahıton ve emekli Koramiral Atflb K*- yat ve Erdoğan Aktaş'ın karşılıklı sohbetlerinden oluşan yapımda, anayasa değişiklıklen, siyasetteki gelişmeler, Fazilet Partisi hakkında devam eden ka- patma davasının sonuçlan değerlendiriliyor. Canlı ola- rak ekrana gelen yapımda, izleyici görüşlerine de yer veriliyor. TRT2 22.10 Türkiye'nin tanmpolitikası TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Ayuı Gemi- de" programında, IMF niyet mektubu bağlamında "Tör- kiye'deki tarun politikası" masaya yatınhyor. Gazete- ci-yazar Yalçm Doğan'ın ha- zırlayıp sunduğu yapımda, Türkiye'de tanmda yaşanan sorunlar, Tütün Yasası ve ta- ban fiyatlan tarüşıhyor. Programa konuk olarak, Tanm Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, Ziraatçiler Derneği Başkanı lbrahim Yetkin ve Prof. Dr. ZiyaGökalp Müla- yim katılıyor. Tv PROGRAMLARI 10.30 Nane Limon Kabuğu 12.30 Dızı: Bizım Evin Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Asi Gönül 14^0 Yabancı Film: Be- nim Büyülü Annem 2 15.05 Çızgı Film: Meraklı Julie 15.30 Zirveye Doğru 16.00 Çocuk Haber 16.05 Dizi: Tatlı Cadı 16.35 Yerii Film: Yatık Emine 18.00 Ha- berler 18.20 Dizi: Flipper 19.20 Dizi: Aynlsak da Be- raberız 20.00 Ana Haber 20.35 Spor Haberleri 20.35 Hava Durumu 20.50 Dizi: Çıçek Taksı 21.50 Yaban- cı Film: Aşk Engel Tanımaz 23.55 Tanh, Tekerrur... Ekonomik Krizler 00.20 Dizi: Yankı 01.10 Yabancı Film: Erkekler ve Kadınlar (0 312 490 43 00). 10.35 kültür.net.trt 11.35 Yurt Turu 12.35 Iş Günü 12.50 Çepeçevre 13.00 Haberler 13.35 Gündem 14.05 PC Dün- yası 14.30 Haber Özetlerı 14.35 Güne Düşen 15.00 Haberler 15.10 Kültür Sanat Rehberı 15.35 Serbest Kürsü 16.10 Ekonomi Haberleri 16.35 Yurt Bulteni 17.15 Meclis'te Bugun 17.35 Buyüteç 18,10 Dunya Gündemi 18.35 Spor 19.00 Haberler 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Yitık Zaman Peşınde 21.10 Ekonominin Seyir Defteri 22.00 Haberler 22.10 Aynı Gemide 23.40 8. Aspendos Uluslararası Opera ve Ba- le Festivali 01.30 PC Dünyası (0 212 259 72 75). 10.30 GAP Haber 10.45 Şarkılar Bızı Söyler 11.55 GAP FM 13.05 Bu Topra- ğın Sesi 14.00 Sizin İçin Seçtıklerimiz 14.30 Fırat ve Dicle Uygarlıkları 15.00 Yörelerimız Tür- külerımız 15.30 Ver Elını Anadolu 16.00 Dağlar Dağ- lar 16.30 Gozlerinde Işık Var 17.00 Nasıl Evde Kaldım 18.00 Gide Gide GAP 18.59 TRT 3 Açılış 19.00 Tur- kiye Su Topu 19.55 Yugoslavya-lspanya Erk. Sutopu Karşılaşması (Canlı) 21.10 Romanya-Macarıstan Erk. Sutopu Karşılaşması (Canlı) 22.25 Slovakya-Hırvatis- tan Erk. Sutopu Karşılaşması (Canlı) 23.30 Spor. 10.30 Gönül Bahçemiz 12.10 Kadın- lar Topluluğu 13.20 An bu Şarkılar 14.50 At Yanşlan (Canlı) 18.10Açıköğ- retim Lisesi Ders Prog. 20.10 Açıkilköğretım Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Prog. 21.10 TSM So- lıstler Geçidi 21.40 Şarkılar Bizi Söyler 22.50 Bır So- list 23.10 Bir Dilden Bir Telden 00.25 THM Solistler Geçidi 00.55 Yurrtan Sesler 01.25 Kapanış. 09.30 Masal Çrftliği 10.00 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 10.30 Nane ümon Kabu- ğu 12.30 Dizi: Bizım Evin Haileri 13.00 Haberler 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.35 Dizi: Nı- san Yağmuru 15.30 Yerii Film: Aynlık 17.00 Bizım Dostlar 18.20 Sizın İçin 19.15 Dizi: Korkmazlar 20.00 Ana Haber 20.50 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 21.20 Dı- a: Vasıyet 22.15 Dizi: Tek Celse 23.05 Gezelım G6- relim 00.30 Ekonominin Seyir Defteri. 09.00 Çızgı Film Kuşağı 11.30 Sabah Şekerlerı 13.20 Yoksa Siz Hâlâ 14.05 Dızı: Gızli Aşk 15.05 Dizi: Sevdakondu 16.05 Çızgı FiJm: Sevimli Kahramanlar 16.30 Çiz- gı Film: Digimon 17.05 Dizi: Kü- çuk Melek Mana 18.00 Haber- ler 18.05 Dizi: Vahşi Güzel 19.00 Ana Haber Büttenı 19.55 Gunun Yorumu 20.00 Spor Gundemi 20.10 Dizi: Yılan Hikâ- yesi 21.30 Neler Oluyor Hayat- ta 23.15 Zaga 00.50 Haber Sa- atı 01.00 Yabancı Film: Los Angeles Hikâyesi 03.00 Dizi: Kara Şahın 04.00 NBA Final 5. Maç (Canlı) (0 212 215 51 11). _ • 07.00 Haber 09.05 ާ ¥ 1 # Teletubbies 09.40 * * * " Barney 10.05 Çizgi Film: Pofuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.05 Yerii Film: Küçük Mutluluklar 18.00 Dizi: Marıa Barrio 19.00 Ana Haber Bulteni 20.00 Para Hattı 20.05 Spor Haber 20.20 Reyting Hamdı 21.30 Dizi: Baba Evi 23.00 Cevız Kabuğu 04.00 Ay- şe Özgün 04.40 Belgesel: Ha- berci (0 212 291 10 00). 07.00 Çızgi Film: Hayatın lçinden Hi- kâyeler 07.30 Gune Merhaba 09.00 Dızı: Fırtınalı Günler 10.00 Yanşma: Yeni Hu- go 10.45 Klıp 2001 12.45 Lez- zet Saati 13.30 Çızgi Film Kuşa- ğı 14.30 Yerii Film: Bir Teselli Ver 16.00 Dızı: Cesur ve Güzel 16.45 Dizi: Yalan Rüzgârı 17.30 Yerii Film: Tatlı Cadı'nın Ma- ceraları 19.30 Ana Haber Bul- teni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dizi: Dadı 21.45 Yabancı Film: Kaçak 23.00 Hepsı Gerçek 01.00 Spor 01.15 Haber Hattı 01.45 Yabancı Film: Intikam Kanunu (0 212 355 01 01). 09.20 Parantez 10. 15 Ekonomi 10.35 E-Net 10.45 Lı- festyle 11.05 Sağlık Raporu 12.00 Gunun lçinden 12.20 Pı- yasalar 12.35 Serbest Bölge 13.00 Haberler 13.50 Parantez 14.15 Spor 15.00 Haberler 15.45 Sınava Doğru 16.15 Pıya- salar 16.35 Ekonomi 17.00 Ha- ber 18.15 Gece Gündüz 18.30 Dünyaya Bakış 19.05 Gündem Dışı 19.40Sporda Bugün 20.00 Haber 20 20.25 Yakın Plan 21.05 Yaşh Astronot 21.30 Dünya Ralli Şampiyonası 22.00 Haberler 22.05 Ne Yapmalı? 24.00 24 Saat 00.40 Spor 01.00 Haber 01.05 Transvvorld Sports (0 212 335 00 00). • ^ 07.30 Çizgi Film: Saku- — ı ra 08.00 Gunaydın Tür- s » kıye 09.40 Dızı: Luz Ma- ria 10.30 Dizi: Kaderım Sensin 11.30 Aydın Havası 13.00 Ha- ber 13.20 Yerii Film: Bataklık Bülbülü 15.20 Dızı. Bucur Ca- dı 16.20 Yerli Film: Uyanık Kardeşler 18.20 Dizi: Küçük Besleme 19.30 Ana Haber Bul- teni 20.50 Dizi: Aynalı Tahir 22.10 Dizi: Aynalı Tahir 23.00 Siyaset Meydanı 02.30 Haber- ler 03.40 Yerii Film: Küçük Bir Bulut 05.10 Aydın Havası (Tek- rar) (0 212 448 80 00). 10.30 Yerii Film: Köstekli Saat 12.00 Haberler 12.30 Klıp Shop 14.00 Yerli Film:Tuzak2 15.30 Kezban'ınGuntuğü 17.00 Haberler 17.30 Dizi: Eltiler 18.00 Dizi: Tirvana 19.00 Ana Haber Bulteni 20.30 Yerii Rlm: Zulüm 22.00 Zor Baba 23.00 Dızı: Gizlı Dosyalar 24.00 Bel- gesel: Keşif 00.30 Haber 01.00 Dizi: Gurur (0 212 652 25 60). - • , 09.15 Parametre 11.00 Haberleri 1.15 Stil 12.15 Sinema Sinema 12.45 Spor 13.00 A- ffltl:lH jans 13.30Artinfo 13.35Ekonomi 14.15 Fı- nans Bulteni 15.15 NET 16.05 Parametre 16.15 Stıl 17.00 Manşet 18.22 Festıval Gunlüğu 19.05 Soru Cevap özel 20.10 Ekonomi 20.30 Spor 21.00 Haberler 21.15 Kriter 22.05 Eğrısı Doğrusu 23.00 Edi- tör 23.40 Spor 00.30 Manşet (0 212 478 50 00). «. 10.15 Ankara Gündemi 12.45 Hayali Mü- ze 13.40 Tatil Rehberi 14.25 Trervd 15.40 Şirket Haberleri 16.00 Haber 16.15 Üçün- cü Seans 16.45 Günün lçinden 17.40 Hı-Tec 18.05 Akşam Üstü 19.00 Haberler 19.10 Tarih 17.06 20,00 Ana Haber 21.00 Seyahatname 22.00 Gençlerte So- ru Yorum 24.00 Haber Masası 00.35 Spor 02.10 Ya- bancı Film: Yalan Üçgeni (0 212 288 51 52). M^V'J 09.30 Dizi: Azerak Ailesi 10.30 Çizgi Film U ^ U Kuşağı 11.50 Dizi: Tarzan 12.20 Sağlıkla " ^ ^ ^ ™ Randevu 13.00 Haber13.20Hayat Güzel- dir 14.50 Yandı Yemek Pışti Yemek 15.30 Çızgi Film: Jay Jay 16.10 Çizgi Film: Robın Hood 16.30 Liseler Arası Bilgi Yanşması 17.00 Yerii Film: Silahtan Ödüm Kopar 18.30 Dizi: Ikimize Bir Dünya 19.00 Dizi: Müt- hiş Ikızler 19.30 Yüz Yüze 20.00 Ana Haber Bulteni 21.00 Spor Güniüğü 21.10 Dizi: Deniz Polisı 22.10 Cem özer Show 23.50 Yabancı Film: Ayna Ayna 4 01.40 Son Nokta 02.00 Tarzan (0 212 313 50 00). 08.50 Yabancı Film: Güneş Altında 10.55 Yabancı Film: Kör Talih 12.30 Yabancı Film: Tehlikeli Oyun 14.30 Yabancı Film: Lansky 16.20 Belgesel: Fotoğrafçılar 17.20 Yabancı Film: Miss Amerika 18.55 Cine Sinema 19.15 Yaban- cı Film: Hazzard'da Bûyük Yarış 20.45 CINE 5 Ha- ber (Şıfresız) 21.00 Yabancı Film: Doğru Hamle 22.35 Dizi: Soprano 23.35 Dizi: Sex and the City 00.05 CINE 5 Haber 00.15 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.30 Güne Başlarken 09.00 Müzik Yelpa- zesi 11.30 Klip Armoni 13.00 Haberler 15.15 önce Sağlık 17.15 Meral'ın Seyir Defteri 19.30 Ana Haber 20.30 Bır Şarkıdır Yaşamak 22.00 Flash Magazin 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Çatodaki Çiçekler (0 212 256 82 82). MEDICALİ 11.30 Spor ve Sağlık 12.05 Her Dem C H * N H C I A | Sağlık 15.05 Paltform 16.05 Bebeğimi — * ^ r Beklerken 17.05 Bır Tencere Sağlık 18.05 Galactıca 19.00 Haber Bulteni 19.10 Sağlık Ol- sun 20.00 Haber Bütteni 20.05 Nabız 21.00 Haber 21.05 Hoş Geldin Bebek 22.05 Süper Şehırler 22^0 Yaşamak 23.00 Haber 23.30 Müzik 00.30 Güzellikter Dünyası 01.30 Hayatın Renkteri (0 216 428 08 50). 09-00 Hız Şeytanlan 10. 00 Kızgın Kumlar 11.00 Hedefimiz Macera 12.00 Sıradışı Makineler 13.00 Discovery Magazin 13.30 Gizemli Okyanuslar 14.00 Doğan Güneşe Doğru 15.00 Ormandaki Yüzter 16.00 Insanın Se- yir Defteri 17.00 Zıplat 17.30 Gelecek Zaman 18.00 Adaların Efsaneleri 19.00 Kleopatra'nın Sarayı 20.00 Şeytan'ın Adası 21.00 Discovery Ma- gazin 21.30 Gizemtî Okyanuslar 22.00 Doğan Güneşe Doğru 23.00 Ormandaki Yüzler (0 212 288 75 75). 09.00 Rakamlar Konu- şuyor 10.00 Piyasa Ekra- nı 10.15 Dış Piyasalar 10.35 Analiz 12.00 Fi- nans Cafe 12.30 Ekonomi Haberleri 13.45 Zıle Doğru 14.15 Dış Piyasalar 14.40 Sektör Raporu 16.00 Son Bas- kı 16.30 Platform 18.00 Kamptıs 19.00 Dizi: VVho's the Boss 19.30 Di- zi: Hadi Vur Bent 20.00 Dizi: Ikinci Şans 21.00 Yabancı Film: İtiraf 23.00 Dizi: Borsa 24.00 Yabancı FBm: YeraJtl (0 212 330 01 01). YaşU Astronot 77 yaşındaki John GJenn'in dokuz günlük uzay mocerası Dünya Ralli Şampiyonası Akropoi Yanfi Yurvanistan Ne Yapmalı? İshak AJaton ve Atilla Kıyat Türkiye'nin sorunbrına çözüm anyor bunun TOridyv'nin Habv Kammk I I T www.ntvm nbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog