Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

15 HfAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA J l i J V U i ı \ J 1 T J L J . / ekonomi(qcumhuriyet.com.tr 13 BABALARAÖZEL • MÎTHAT SELECTION, Babalar Günü için alışveriş yapan müşterilerine hediye çeki veriyor. 1 - 17 Haziran arasında mağazadan yapılan alışverişın yüzde 10'u tutannda verilecek hediye çekJeri 1-20 Temmuz arasında kullanılacak. • CEYLAN Inter- Continental, tüm babalan City Light Bar'ın büyüleyici tstanbul manzarası eşliğindeki Babalar Günü Brunch'ına davet ediyor. • DIESEL, spor ve kendine özgü giyinmeyi seven babalar ıçin değışik armağan olanaklan sunuyor. Afrika temasını işleyen jean modellerinin yanı sıra mayolar ve alışılmadık iç çamaşırlan bu seçenekler arasında. • LCW mağazalarından 17 Haziran'a kadar Babalar Günü nedeniyle 30 milyonluk erkek ürünü alışveriş yapanlara bir bayan tişörtü hediye ediliyor. LCVV'nin farklı ürîin seçeneklerinde rahatlığın ön planda turulduğu belirtiliyor. • IGS, Babalar Günü için birbirini tamamlayan (gömlek- kravau gömlek- pantolon-kravat gibi) ürünler için özel indirimler oluşturdu. İGS \e IGS Trend ile klasik ya da genç giyimi tercih eden babalar için me\cut. • BIYMEN, erkek, spor -e yabancı marka kolelsiyonuyla babaara hediye arayınlar için çeşitli altenarifler sunuyor. • Ç.-.RŞI Mağazalan, Babaar Günü'ne özel hediy1 alternatiflen ve sürprzler hazırladı. Pek çck nin grubunda yizd 40'a varan indirn var. • ENETTON'un sıcalyaz günleri için babaarı terletmeyecek kolesiyonunda, 17 milyn 950 bin liraya tijör. 13 milyon 950 bin raya şapka seçeekleri bulunuyor. TOBB'deki yönetim belirsizliği dün de netleşmedi; muhalifler öne çıkıyor Bakaıriık: İstifa geçerliANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sanayı ve Ticaret Bakanlığı, geçen cuma gü- nünden bu yana çözülemeyen bunalımda muhaliflerin görü- şüne destek vererek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Fuat Mi- ras'ın istifasının hukuken ge- çerlı olduğunu bildirdi. Mu- halif üyeler istifa tartışmalan- nın sona erdiğini savundular. TOBB'nin başvurusunu de- ğerlendiren Sanayı ve Ticaret Bakanlığı, dün Miras'ın istifa- sının yasal olduğu göriişünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan, TOBB'yi doğrudan bağlama- yan açıklamaya göre, istifanın tek taraflı irade beyanı olduğu vurgulanarak "13 Haziran Bu kez demokrasi galip geldi Ekonomi Servisi - TOBB Başkanı Fuat Miras'ı istifaya zorlayan nedenin değişira ve demokrasi isteği olduğu, Eximbank üzerin- den KOBl'lere kullandınlacak 100 milyon dolarlık kredi tartışmalan sırasında bu iste- ğin tepe noktaya vardığı ileri sürüldü. TOBB Yönetim Kurulu Oyesi ve Kahra- manmaraş Ticaret Odası Başkanı Mehmet Balduk değişim, yeniden yapılanma ve de- mokrasi isteğinin Eximbank kredüerinin tartışıldığı toplantıda tepe noktasına vardı- ğını anlattı. Balduk, bu toplantıda Miras'ın, kararlan başkanın aldığını ve buna uyulma- sı gerektiğini, yönetim kurulunun da aksi yönde ısrarlı davranmaması gerektiği yö- nündeki konuşmalannın olayı bu noktaya vardırdığını dile getirdi. Istanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldınm ise 850 bin üyesi bulunan TOBB'de 500 bin üyenin ve bazı illerin hiç temsil edil- memesinin adil olmayan bir yönetim şekli yarattığını belirtti. 2001 tarihinde yapılan yöne- tim kurulu toplanbsmda. yasal zorunluluk olnıamasına kar- şın 8 üyenin karan ile Fuat Mi- ras'ın yönetim kurulu üyeli- ğinden istifasuun uygun oldu- ğu karan ahnmıştır*' denıldı. Aynı toplantıda, Mıras'tan bo- şalan yönetim kurulu üyeliğı- ne yedek üyenin davet edildi- ğine de dikkat çekilen açıkla- mada, her iki işlemin de 88 12497 sayıh tüzüğün 35. maddesine uygun olduğu kay- dedildi. Görevinin başında olduğu- nu ve seçimli bir genel kurula gidilmesi gerektiğini belirten Miras'a karşın muhalif yöne- tim kurulu üyeleri istifa tartış- malannın sona erdiğini vur- guluydrlar. Muhalif üyelerden TOBB Yönetim Kurulu Baş- kanvekili Rıfat HisarcıkhoğJu, TOBB'nin siyasetüstü bir ku- rum olarak çalışmalannı sür- düreceğini vurgulayarak Mi- ras'ın istifasının geçerli oldu- ğunu belirtti. Yönetim kurulu- nun toplantı tarihinin de bu- gün açıklanacağuıı belirten Hisarcıklıoğlu, "Bundan son- rald süreçte,hükümetk birtik- teçauşma gruplan kurarak üi- kemian gdeeeğine katkıda bu- lunacağız" dedı. Yoksullukla W çevrili yaşamlar Uganda, Kenya ve Tanzanya, yoksullukla boğuşuyor. Afrika'nın bu 3 yoksul ülkesinin bütçeleri bugün açıidanacak. Bu ülkelerde nüfusun \iizde 50'den fazlası günlük 1 dolar dolayında bir gelirle geçiniyor ve yıllardır sürdürülen yoksulluğu giderme çalışmalan yeterli olamıyor. Ürettiği patatesleri satmak üzere pazara götüren bu çiftçi, her gün yüzlerce kilo ağırhkla kilometreler kat etmek zorunda. Üretim az tüketim çok ANKARA (AA) - Dünya hububat ûretiminin bu yıl belli bir artış göstermesine rağmen, son iki yılda olduğu gibi tüketimi karşılayamayacağı, aradaki farkın stokiardan karşüanacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Tanm ve Gıda Örgütü'ne (FAO) göre. ekili alanlann durumuna ve hava koşullannın normal seyredeceği varsayımına dayalı tahminlere göre, bu yıl da hububat üretimindeki artış, tükerimin altında kalacak. Küp şeklinde karpuz! Japon çiftçüer. buzdolabında saklanması kolay olsun diye kübik karpuz üretti. Deneme amacıyla 400 kadar üretilen karpuzlann, dckoratif amaçh olarak da kullanılabileceği belirtiliyor. Cam kaplarda üretilen karpuzlann tanesi 82 dolara sanlacak. PROGRAM Chhibber lOOpuan verdi İSTANBUL(AA)-Dün- ya Bankası Türkiye Tem- silcisi Ajay Chhibber, ba- zı ülkelerin krizden çıkma- sına yardımı olan çok sayı- da programa baktıktan sonra Türkiye'deki progra- ma 100 üzerinden 100 pu- an verebileceklerini belirt- ti. Chhibber, "Dünya Ban- kası olarak bu programı bütün gücümüzledestekJe- yeceğiz" dedi. Programın doğru uygu- lanması durumunda Tür- kiye'nin kısa zamanda düzlüğe çıkacağmı savu- nan Chhibber konuşması- nı şöyle sürdürdü: "Başka ülkelerin tecrü- besi var. Benzer kıtderi at- latnuş olanlar için 3 kritik konu otmuştur. Birincisi, bankacıhk sektörünün çok çabuk yeniden yapılandı- nhnasKhr. tkincisi, devalü- asyon ile birtiktedaha reka- betçi olabiliyorsa bunu fir- sat olarak kullanabilmek için gerçek dö\1z kurunu tutabflmektir. Bu program bu ikisini yapabflecek. Üçüncü ve çok önemli las- mı da sosyal olan yanıdır. Yani sosyal birliği muhafa- zaedebümekveprogramuı sosyal birtik üzerine kunü- ması son derece önemhV Macaristanın eski MB Başkanı: Politikacılara dikkat edin • Macaristan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Györg Suranyi, politik hedeflerin yanlış kullanımınm Türkiye'ye pahahya patlayacağmı söyledi. Ekonomi Servisi- Macaristan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Györg Suranyi, kısa vadede hükümetlerin büyümeyi hızlandırabileceğini belirterek "Poütika koyucular, hükümet herhangi bir hedefe varabUir, ancak bu hedefkr yanuş kuUanıursa, suni araçlaria bunlar sağLanırsa uzun vadede sonuçlan Türkiye'ye çok pahahya patiar" dedi. Finans Dünyası dergisince düzenlenen "MaK Piyasalarve Kurumlar tçin Yeni Dönem" konulu toplantısında konuşan Suranyi, son 4 yılda Macaristan'ın, bölgesinde en hızh büyüyen ekonomi olduğunu anımsatarak, "Önemli olan sürdürükbilir büyümeyi yakalamaknr" dedi. Merkez Bankası'nm bağımsızlığı konusuna değinen Györg Suranyi "Merkez Bankası'nm yasal özerktiği, operasyon açısından bir özerkliği getiriyor. Ancak gerçek özerkUk açısından gerekti olan buradaki kişikrin özerkliğL Yasal özerklik kadar buradaki kişilerin özeridiği de çok önemti'' dedi. 'Bankalara uyan' Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şükrü Binay, bankacıhk sektörünü uyardı. Özel bankalann artık yeni bir dünyada, yeni bir Türkiye'de çalışmayı göze almaları gerektiğini ifade eden Binay, aksi takdirde yabancı bankalann payını arttıracağını belirtti. Binay, "Eğer bu kuruınsallaşınayı sağjayamayacaksak, bukurumlan dışandan ithal etmek zorunda kalacağız" dedi. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Semraye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:15Teblıği gereğince 2000 yılı kanndan dağıhlacak 18.750.000.000.000 TL'lık kar payının 17 400 000 000 000 TL'lık kısmının sermayeye ilave edilmesi ve 2.600 000 000.000 TL'lık kısmının iç kaynaklardan karşılanması suretiyle çıkarılmış sermayemizin 30.000.000.000.000 TL'ndan 50.000.000.000.000 Tl'na artınlması ile ilgili ortaklarımıza duyurudur. Bu sermaye artınmı nedeniyle çıkarılacak hisse senetleri Sermaye Pıyasası Kurulu'nca 08.06.2001 tarih ve 62/746 sayı ile kayda alınmıştır Ancak kayda alınma ortaklığimızın ve hisse senetlerinin kurul veya kamüca tekeffülü anlamına gelmez Ortaklarımızın 2000 yılı karından alacakları 18 750 000.000.000 TL'lık temettünün, 17.400.000.000 000 TL'lık kısmına nrahsuben mevcuf paylann %58'i oranında ve arlan sermayenin ic kaynaldardan karvlanan 2.600.000.000.000 TL'lık kısmına karşılık mevcuf paylarının %8 67'sı oranında 11 no 'lu yeni pay alrna kuponu karşılığında bedelsiz hisse senedi alma hakları vardır 1 - Bofvuru Şekli: Ortaklarımız ellerindeki hisse senetlerinin 11 no 'lu yeni pay alma kuponu ile birlikte aşogıda belirtilen yeriere müracaat ederek, bedelsiz olarak yeni hisse senetleri alabılirler Bu işlem bir süre ile sınıriı değildir. 2- Başvuru Yerleri: . _, a) İs Yatırım Menkul Değerler A Ş 'nin acentesi dunjmundaki T. İş Bankası A.Ş.'nin; - İstanbul'da, Sırkecı, Bakırkoy, Beşılctaş, Bostancı, R Kadıköy, Taksim, - Ankara'da, Ankara, Yenişenir, - izmir'de, izmir, - Diğer illerde ise il merkezı dunjmundaki şubeleri. b) IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş 3- Hisse Senetlerinin Teslim Şekli: iş Yatırım Menkul DeğeHer A.Ş 'nin acentesı durumundakı T İş Bankası A.Ş.'nin İstanbul'da, Sirkeci, Balurkây, Beşiktaş, Bostancı, R. Kadıköy, Taksim, Ankara'da, Ankara, Yenişehir ve izmir'de İzmir şubeJerinde senerter fiziki olarak bulundurulacak ve ortaklanmıza teslim edilecektir Diğer illerde, il merkezi konumundaki şubelerde 11 no.'lu yeni pay alma kuponlan teslim alınarak ortaklara makbuz verilecektir. Hisse senetleri ise T. İş Bankası A.Ş.'nin Menkul Kıymetler Müdürlüğü tarafından hak sahiplerıne teslim edilmek üzere bilahare ilgili şubelere gönderilecekür. 4- Bedelsiz Hisse Senedi Dağıtım İslemlerinin Baslangıç Tarihi: Ortaklarımız, sahip olduklan hisse senetlerinın üzerinde bulunan 11 no.'lu yeni pay alma kuponu karşılığı alacakları bedelsiz hisse senederını 22.06.2001-23 07.2001 tarihleri arasında yukanda belirtilen başvuru yerlerınden, 24 07 2001 tarihinden itibaren ise aşoğıda belirtilen şirket merkezinden alabılirler Şirket merkezinden yapılacak bedelsiz hisse senedi dağıtım işlemleri herhangi bir süreyle sınıriı değildir. 5- Şirket Merkezi: Büyükdere Cad İŞ Kulelerı Kule 2, Kat- 21-26 80620 4 Levent / İSTANBUL Tel: (0 212) 350 0 350 ANADOLU SİGORTA Anadolu Siaorla biı TÜRKİYES\BANKASI ÇtFTÇİ DOSTU SADULLAH USUMİ Tekel de IMF'ye Kurban Ediliyor Kurt-kuzu hikâyesinde olduğu gibi, nihayet Te- kel'in de sonu geldi... Türk ekonomisinin can daman, milyonlarca tü- tün üreticisinin, on binterce işçi ve memurumuzun geçim kaynağı olan Tekel de birkaç güne kadar ta- rihekanşacak... Tekel bir kamu iktisadi kuruluşudur (KİK). Kamu Iktisadi Teşebbüsleri (KİT) gibi Bakanlar Kurulu ka- ran ile satışa çıkanlamaz. Bu nedenle mutlaka ya- sa degışikliğı gerekir. 1980 yılından sonra, bu milli kuruluşumuzun ba- şını yemek için her yola başvuruldu. Turgırt Özal, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve Necmettin Erba- kan'ın başbakanlık dönemlerinde Tekel'i parçala- yarak yabancılara satabtlmek için çeşitli girişimler- debulunuldu. Hatta, pazariıklaryapıldı. Fiyatlartes- pit edildi... Ancak, yasalarımız Tekel gibi kamu iktisadi ku- ruluşlannın satışını engellediği için ışlemlertamam- lanamadı... Buna rağmen, gelmiş geçmiş hükümetlerimiz de yabancı sigara ve tütün şirketleri ile bu "tatlı" alış- verişten vazgeçemediler... Hatta, bizim hükümetlerimiz Tekel'i satabilmek, çokuluslu yabancı şirketler de ne pahasına olursa olsun alabilmek için, birbirienne karşı adeta savaş verdiler. Lobiler kuruldu, gizli veya açık çalışmalar yapıldı... Son bir ay içinde iki büyük yabancı şirket temsil- cilerinin Tekel'in mal varlığını ve katrilyonlarca lira- lık sigara pazarlannı ele geçirebilmek için başlattık- lan kavga dillere destan oldu... Hükümetteki dengeler bile altüst oldu. Bir bakan istifa etmek zorunda bırakıldı... Türkiye neredeyse ikinci bir ekonomik krize sürüklenecekti. • • • Tekel'in parçalanarak yabancılara satışına imkân verecek yasa tasansı yeni hazııianan şekli ile ön- ceki gün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Hükümet işi sıkı tuttuğu için tasarıya artık kabul edilmiş gözü ile bakabiliriz. Ancak, tasan tam bir felaket... Yasanın getirece- ği hükümler, Türk tütününü kısa süre içinde bıtire- cek. Binbır güçlükle ayakta kalabilen üretıcilenmiz de yabancı sigara şirketlerinin kölesi haline gele- cek... Aynca, Türk devletinin ve şirketlerinin hiçbir et- kinliği kalmayacak... Sigara ve tütün pazarlanmız/n tamamı Amenkalılann, Fransızlann, Ingilizlerin korrt- rolünegirecek... Sigaralann satış fiyatlannı, tütünterin de alım fi- yatlannı yabancı şirketler belirleyecek... Türk üreti- cilerinin itiraz hakkı bile olmayacak... Alım-satım fi- yatlarına karşı çıkanlar kara listelere alınacak ve bir daha tütününü satacak şirket bulamayacak... Bu durumu bilen üreticiler de yabancı şirketlerin koşullannı aynen kabul etmek zorunda kalacaklar. Atatürk, Osmanlı döneminde 60 bin yurttaşımı- zın katledilmesine neden olan ve üreticilerinizi yıl- larca sömuren Reji Idaresi'ni 1925 yılında Türki- ye'den kovmuştu. Böylece, tütünde yabancı vur- gunu sona ermiştt. Eğer, Meclis'te görüşülmekte olan tasan yasalaşırsa yeniden 1925 öncesine dön- müşolacağız... Tabii, 2001 yılının Türkiyesi'nde yabancı şirketle- rin katil kolculan olmayacak ama kölelik 90 yıl son- ra yeniden hortlayacak... Yabancı şirketler, devle- timizin ve üreticilerimizin hakkını, mal variığını, eme- ğini sömürmeye devam edecekler. ••• Yeni yasa ile 1980 yılına kadar tütün ihracatından her yıl 600 milyon dolar para kazanan Türkiye'nin ithalat kapılan ardına kadar açılıyor. Yılda 110 milyar adet sigara üreten Türkrye'de 2 milyar adet sigara satışı yapan firmalar, istedikleri kadar tütün ithal edebilecek... Demek ki, yasa çıktıktan sonra Türkiye ithalat cenneti haline dönüşecek... Aynca, sıgaralann sa- tış bedellerini de artık bu firmalar belirleyecek... Böylece, 1980 yılından önce kazandığımız para- lann belki de iki veya üç katını yabancı şirketlere ar- mağan etmiş olacağız... Kısa bir süre sonra, yerii üretim duracak... Siga- ra ve tütün pazarianndan gelen katrilyonlarca lira yabancı sigara şirketlerinin kasalanna akacak... Efes grubunun Rusya atağıEkonomi Servisi - Av- rupa Yatınm ve Kalkın- ma Bankası (EBRD) ile Efes Içecek Grubu, Efes Moskova Bira Fabrika- sı'na 17 milyon dolarlık ek kredi sağlanmasını öngören bir anlaşma im- zaladılar. EBRD söz konusu ek krediyi, yıllık üretim ka- pasitesini 300 milyon lit- reye çıkarma projesi kap- samında sağlıyor. Anadolu Efes'in Istan- bul Fabrikası'nda yapılan imza töreninde konuşan EBRD Agribusiness Di- rektörü Hans Christian Jacobsen, Efes tçecek Grubu'nun Moskova Bi- ra Fabrikası'yla Rusya pazarında büyük bir ba- şanya ulaştığını bildirdi. Moskova fabrikasının genişletilmesini planla- nandan önce gerçekleş- tirmekten mutluluk duy- duklannı bildiren Efes îçecek Grubu Başkanı Muhtar Kent, "Rostof kentinde ikinci bir bira fabrikasını acacağız. Bu- nun için 15 -20 mih/on ek yahnm gerekecek. Şu an- daki planunız Mosko- va'da mevcut olan şirke- timizin bu yatmmı yap- masıdır'" diye konuştu. Moskova Bira Fabrika- sı'nm 80 milyon dolara ulaşan ilk yatınm tutan için, EBRD'den 34 mil- yon dolan kredi, 5 mil- yon dolan ise sermaye iş- tiraki olmak üzere top- lam 34 milyon dolarlık fmansman sağlanmıştı. Efes Moskova Bira Fabrikası'nın satış hac- minin 2000 yılında 1999'a göre 5 kat büyü- yerek 150 milyon litreye ulaşması bekleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog