Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2001 CUMA 10 DUNYA VE TURKIYE Makedonya'da gerginliğin artması ve yeni göç dalgası Türkiye'yi harekete geçirdi Balkaıılar tehdit altııulaANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Türkiye, Makedonya'daki yönetim ile Arnavut gerillalar arasındaİci gerilimin artması üzerine girişimlerini arttınyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Tray- kovski ile görüşerek sorunun banşçı yollarla çözülmesi ve Türk azınlığa yö- nelik saldınlara son verilmesi gerekti- ğini kaydetti. Başbakan Bülent Ecevit de, Makedonya'da sorunun sının aş- madan önlenememesi durumunda tüm Balkanlann tehdit altında olacağım be- lirterek, yeni bir göçmen akını olabi- leceği uyansında bulundu. Brüksel 'de önceki günkü NATO zir- vesine ağırlığını koyan Makedonya so- rununun bir an önce banşçı yollarla çözülmesi gerekliliği Türkiye'yi de ha- rekete geçirdi. Türkiye, gerilimin Türk azınhğı da hedef alacak şekilde geliş- mesinden kaygı duyuyor. Sezer, önce- ki gece Traykovski ile telefonda gö- rüştü. Traykovski'nin 27 Haziran'da Ankara'ya yapacağı ziyarette gelişme- lerin değerlendirileceği kaydedildi. Sezer'in görüşmede Türkiye'nin diya- loğun sürdürülmesi konusundaki çaba- lara olan desteğini yinelediği, Manastır kentinde aralannda Türklerin de bulun- duğu Müslüman Makedon yurttaşlarına yönelik saldınlardan duyduğu üzüntü- vam ediyor. Manastır'da Makedon Türklere saldırdılar. Olaylann. Make- donya sınırlanm aşma tehlikesi var, bu son derece sakıncalı olur. Sorunlar Ma- kedonya'nmsmırianiçindeçözülmetidirf Ecevit, yeni bir göç akını da yaşana- bileceğini bildirdi. Başbakan, "Bugöç harekederi Türkiye'yi hedefalabilir. Bu da ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktır. Cumhurbaşkanı Sezer, Makedonya Cumhurbaşkanı Traykovski ile görüşürken son 2 günde Kapıkule'den 1117 Makedon uyruklu kişi Tûrkiye'ye girdi. yü dile getirdiği bildirildi. Ecevit de, NATO toplantısında Balkan- lar konusunun ele ahndığını anlatarak şunlan kaydetti: "NATO üyeleri Make- donya'daki olayiann bütün böige için çok tehlikeli olduğunu ilade ettiler. 'Arnavut yayılmacılığı Balkanlar'ı tehdit ediyor' görüşü, NATO'da yerfcşti. Terör de de- Oiasıbir göçün haarhklannı yapmamız da yarar olduğunu düşünüyonun" dı- ye konuştu. Son 2 günde Edirne'nin Kapıkule sınır kapısından Makedon pasaportlu 1117 kişi Türkiye'ye girdi. Haziranda Kapıkule'den 3 bin 2 Make- don girdi, 1072 Makedon ise çıktı. Son 2 günde girenlerin sayısı 1117 olurken çıkanlann sayısı 3167 da kaldı. Bulgaristan Başbakanı Ivan Kostov da, sığınmacı akını riskinin arttığını bil- dirdi. Makedonya'da 40 bin kişinin po- tansiyel mülteci durumunda olduğunu be- lirten Kostov, bunlann Sırbıstan, Koso- va ve Makedonya'nın çatışma olmayan bölgelerine göç ettiklerini, ancak göç dalgasının artması durumunda Bulgaris- tan ve Makedonya'ya komşu ülkelerin bu dalgadan nasibini alacaklannı bildir- di. Kostov, "Büyük bir mülteci akınını karşüayacak kaynağımız yok" dedi. 'Halka silah dağrtılıyor' Makedonya Savunma Bakanlığı'nın ta- lebiyle, Üsküp'te halka silah dağıtılma- ya başladığı öne sürüldü. Bulgar TV ka- nalı Nova Televizia'ya göre, "UÇKcu- martesi Csküp'e büyükbir saldmdüzen- leyecek" söylentisi üzerine Bakanlık, Üsküp'te Makedon ailelere kendilerini savunmalan için silah dağıtımına başladı. Berberilerin önderliğindeyapılan ve muhalefetin deyer aldığı yürüyüşeyüz binler katıldı Cezayir demokrasi için tek yumruk oldu • Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika yönetimine karşı başkentte düzenlenen "demokrasi yürüyüşü" sırasında polisle Berberi göstericiler arasında çıkan çatışmada 2 gezeteci öldü. Dış HaberlerServisi -Ce- zayir'de dün çoğunluğunu Berberilerin oluşturduğu yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Abdülaziz Butef- lika yönetimine karşı "de- mokrasiyürüyüşü" düzen- ledi. Başkent Cezayir'de ya- pılan gösteriye, Berberile- re destek veren Cezayirli- ler ve muhalefet partileri de katılırken yürüyüş sırasın- da şiddetli çatışmalar ya- şandı. çatışmalarda 2 gaze- teci öldü. Dün sabah erken saat- lerde, Berberilerin yaşadı- ğı Kabiliye bölgesinden ve diğer kentlerden yüz bin- lerce gösterici başkente akın etti. Yüz binlerce gös- terici, daha fazla demokra- si, Berberilerin haklannın tanınması ve baskılann so- na erdirilmesi isteğiyle baş- kentte yürüyüş yaptı. Ey- lemciler, "KatiJhükümet". "Hükümet istifa" yazılı pankartlar taşıdılar. 2 gazeteci vuruldu Yürüyüş sırasında gös- tericilerle güvenlik güçle- ri arasında şiddetli çatış- malar çıktı. Çatışmalar sı- rasında, bir polis aracın- dan göstericilerin üzerine ateşaçtldı. Polis eylemci- lere karşı basmçlı su ve gözyaşartıcı gazlar kulla- nırken göstericiler de taş- larla karşışık verdiler. Ça- tışmalarda olaylan görün- tülemek isteyen 2 Ceza- yirli gazetecinin öldüğü 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. Berberi ayaklanması yü- zünden zor günler yaşa- yan Buteflika hükümeti, 2 yılhk tarihinin en büyük protestosuyla karşı karşı- ya kaldı. Kuzey Anika'nın gerçek yerlileri olan Ber- beriler, hükümetle yıllar- dır Berberi dilinin resmen tanınması ve kültürlerinin yaşatılması için mücadele ediyor. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 2 gazeteci öldü. ÇeCeuf^sene buluşmakjiztrt... TÜRSAKVAKFI 5. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali'ni beş yıldır sürdürdüğü değerli katkılarıyla gelenekselleştiren GARANTİ BANKASI'na teşekkür eder... tursak TÜRSAKVaMı T.C. Kültûr Bakanlığının himayelerinde gerçekleftirilen 5. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali'ne katkılanndan dolayı, Beşiktaş Belediyesi DHKD-WWF Türkiye Alman Kürtür Merkezi Fransız Kültür Merkezi The Brftısh Council İstanbul Bilgı Üniversrtesı Link Multimedya Hertz Hotel Pera Palas Kutman Armoni Bilgitaş Rit Tekofaks Panasonic TE Stüdyoları Graphis Lufthansa -. . Orympic Airvvays THY Uzman Dağıtım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Cumhuriyet, Hürriyet, Millryet, Sabah, Star, Atias Dergisi, Ajans Press, BRT, CNN Türk, CNBC-e, Kanal 7, NTV,ShowTV,TRT,TV8, Açık Radyo, NTV Radyo, Radyo 5, Radio Contact, NTV-MSNBC, Numberone.com.tr Young Nevvmedia ve İstanbul Büyükşehır Belediyesi'ne teşekkür eder. KULTUR • SANAT (0212) 2*3 f* 71 "2000 MOfflKEAL F1LM FESTİVAU EN İYİ FİLM ÖOÖLİh *~ f Sıcak BeyoğluALKAZAR KadıköyBRODWAY AnkaraKIZIURMAK 12.00-14.15-16.30-18.45-21.00 11.30-14.00-16.30-19.15-21.30 12.15-14.30-16.45-19.00-21.15 Garanti T.C. Kültür Bakanlığı'nın himayelerinde düzenlenen 5.Uluslararası Çevre Filmleri Festivah' 15 Haziran 2001, Cuma Alman Kültür Merkezi 15.00 Okyanus Ormani' Likya Yolu Beyaz Renk' 17 00 Ödül Kazanan Belgeseller Toplu Gösterım Halikarnas Balıkçısı Kısa Film Maratonu "Eskicı", "2319", "Sessiz Ölüm" İstanbul Bilgi Üniversitesi 18:00 Cennetin Doğusu Demır Ormanr Park Kilosu iki Dolara Kuzey-Güney Arkadaş Kitabevi-Beyoğlu 17.00 Louıs Gardel imza Günü # ' İşaretti Filmler orijinal dillerinde gösterilecektir. Bahçeşehir-Boğazköy'de inşaatı devam eden Basın Emekçileri Kooperatifi'nde 95 m^'lik daire hissemi devretmek istiyorum. Tel: 0535 941 05 86 İLAN TC ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001/464 Davalı: Yılmaz Kü'çükdoğru, Şenkal Sokak No:36/C Siteler Ankara Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı Yıl- maz Küçükdoğru aleyhine açılan rücuan alacak davası- nın yapılan açık duruşması sırasında. Ara karan gereğince. davah Yılmaz Küçükdogru'ya Şenkal Sok. 36/C Siteler- Ankara adresine çıkartlan teb- ligatın tebliğ edilemedığı bila tebliğ iade edıldiği Cum- huriyet Savcılığı'nca da adresı tespıt edılemediğinden adı geçen davalıya ılanen davetiye tebliğıne karar veril- miştir. Adı geçen davalırun dunışma günü olan 11.7.2001 gü- nü saat 9.50'de duruşmaya gelerek delillerini bildirmesi. celbi gereken deliller için masraf vererek yazı yazdırma- sı, belli gün ve saatte duruşmaya gelmediği, delillerini bildirmediği takdirde yokluğunda duruşma icrasıyla ya- pılan işlemlere ıtiraz hakkının bulunmadığı hususu ila- nen tebliğ olunur. 5 6.2001 Basın: 33729 Şile Ahmetli Köyü'nde kooperatif inşaatı devam eden doğa ve deniz manzaralı triplex villa hissemi devretmek istiyorum. Tel: 0535 556 9059 T ü m g o s t e r i m l K*MzlKonıyun TÜRK KALP VAKFI T«t(2<2| 21207 07 (ptoj F*£ (212) 212 66 35 İLAN TC ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000/170 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından, davalılar Nilgün Atalay, Olcay Atalay aleyhine açılan alacak dava- sının yapılan duruşmasında, Davahmn adresı meçhul olduğundan kendisine dava dilekçesi ve duruşma gününün ılanen yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçenin duruşma günü olan 10.7 2001 günü saat 10.10"da mahkememizde bizzat veya kendisi- ni bir vekille temsil ettırmesi, aksı halde HUMK'nin 509, 510 maddesi gereğince hakkındaki duruşmanın yokluğunda devam edeceğı ve karar verileceği, davetiye yerine kaim olmak üzere davalı Nilgün Atalay, Olcay Atalay'a ilanen tebliğ olunur Basın: 33735 MERHABA NECATt DOGRU İhanetin Son Perdesi! Açıkça kabul edelim, halktan da yeteri kadar "Onurtepkisi... Yuhbo- rusu... Açık hesap isteme.... Detay- lı sorgulama..." talepleri yükselme- diği için çok eskiden sahneye konul- muş oyunun son perdesi de Anka- ra'da sessizce oynanıyor. Tütün Yasası Meclis'ten geçecek. Son perde de böylece tamam! "Indirin perdeleri komedi bitti.." diyecekler. Fakat öncelikle Adıya- man, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş'ta, Iç Anadolu'nun yoksul köy ve kasabalannda ve birkaç yıl sonra da Ege'nin kıraç topraklannda tütün üre- ticileri tütün ekmeyi bırakacaklar. Elleri mahkûm... Çünkü tütünü satamayacaklar. Yeni yasanın içine konulan madde- ler sayesinde yerli sigara üreten fab- rikalar da el değiştirip devlet tekelin- den öze\ yabancı sermaye tekelleri- nin eline geçeceği ve 70 milyonu aş- kın nüfusuyla iyi birer sigara içicisi olan Türk tiryakiler de bütünüyle Amerikan tütünüyle üretilen sigaralara döne- ceği için yerli tütüne ihtiyaç kalma- yacak. • • • Evet... Fabrikalar Türkiye'de kurulacak. Işçiler Türklerden olacak. Sigara Türkiye'de üretilecek. Ama sigaranın içindeki tütün dı- şardan ithal edilecek. Şu anda piya- sasının yüzde 50'sinden fazlasını elin- de tutan Türk tütünüyle (Şark) üre- tilmiş sigaralar, yerlerini Amerikan tü- tünleriyle (Burley, Virginia) yapılmış sigaralara bırakacaklar. Türk tütünü iyice yenik düşecek. Sadece aroma için... Sadece tat vermek için... Sadece özel koku için... Şark tütününe olan gereksinme devam edecek. Fakat Türkiye'deki fabrikalann yeni sahipleri Phillip Mor- ris'ler, BATIar, Rothmans'lar, Japon Toobacco'lar daha iyi fiyat teklifi alır- larsa Şark tütününü Yunanistan'dan, Yugoslavya'dan alacaklar. Oyunun son perdesi oynanıyor! • • • Buraya adım adım gelindi. Siyasi partiler... Liderler... Tekel'i yedi bitirdiler. Adamlannı genel müdür yaptılar. Kadrolan partilerie doldurdular. Tütün üreticisini istismar ettiler. Türkiye'deki Tekel fabrikalannın kul- lanacağından ve Türkiye'nin dışarıya satacağından çok fazla tütün ekimi- ne izin verdiler. Seçim dönemlerinde yüksek başfiyat ilan edip üreticinin oyunu aldılar. Ancak depolara koyduklan 400 bin ton fazla tütünü yıllarca stokta tutup zaman zaman da yakarak stok mali- yetini görev zaran diye devlet banka- lanna yüklediler. Devlet bankalan bitti... Tekel ken- dini yenileyemedi... Pazan yabancıya açtılar!.. 3 Haziran 1986 tarihinde Meclis'te ilgisiz bir yasa tasansı görüşülüyor- du... Görüşmeler bilinçli olarak uza- tıldı, geceyarısınasarkıtıldı, milletve- killerinin çoğu uyumaya gittiler. Bu il- gisiz yasa tasansına gecenin saat iki- sinde hinoğlu bir hinlikle madde ila- ve edilerek yabancı sigara firmaları- na Türkiye'de fabrika kurma ve iç pazara yabancı tütünle yapılmış si- gara satma izni çıkardılar. Sabah olduğunda.... Milletvekilleri uyandığında... Iş işten geçmişti... Dönemin başbakanı Turgut Özal, kendisini "gece yansı yabancı siga- ra tekellerinin adamlığına soyunmak- la" eleştiren muhalefet milletvekille- rine; "Ne yapalım siz de uyumasay- dınız.." diyerek dalgasını geçiyor- du. • • • Her geçen gün... Her geçen ay... Her geçen yıl... Daha fazla Türk tiryaki, kendi tü- tünüyle üretilmiş sigaralan bırakıyor, yabancı tütünle üretilmiş sigaralara meylediyordu. Siyasi ve teknik kad- rolar, bu gidişi Türk sigara sanayisi ile tütün üreticisinin lehine döndürecek bir ilave çaba ortaya koymuyordu. Yabancı tütünle üretilmiş sigaralann payı artıyordu. İhanetin hertürlüsü oynanıyordu... Yabancı şirketler Amerikan tütün üreticisinin ürettiği tütünleri getirip sigara yaparak Türkiye pazannda kâr ederlerse iyi, hoş, güzel, piyasa eko- nomisi, gelişme, küreselleşme nu- tuklan atılıyordu. Etmezlerse.... Imdatlarına, bizim borca düşmüş, IMF kapılannda el açıp dilenci hali- ne getirilmiş devlet koşuyordu. Bizim Başbakanlar... Ne hikmetse! Sağcısı..! Muhafazakârı! Milliyetçisi! Sosyal demokratı! Yabancı firmalann destekçisı olu- veriyordu. Turgut Özal zamanında Rothmans firmasına Bitlis'te sigara fabrikası kurması izni verildi. Hazır kıyım ithal tütünü ağırlıklı kullanarak sigara üreten fabrika bir türlü kazan- ca geçemiyordu. Çünkü hatalı ve dü- şükölçekli kurulmuştu. Yabancı ser- maye zarar ediyordu. Ecevit iktidara gelmişti. Emir verdi... Rothmans'ın Bitlis'teki zarar eden fabrikasını büyük para ödeyerek Te- kel satın aldı. Zarar Türk halkına öde- tilmiş oldu. Sonra da bu fabrika özel- leştirme yapıyoruz denilerek Japon devletinin sahip olduğu bir başka si- gara tekeline verildi. ••• Şimdi Tütün Yasası çıkıyor... Devlet desteği kalkıyor... Iç pazar yabancı tekellere, yaban- cı tütünle üretim yapabilecek imti- yazlar da verilerek teslim ediliyor. İhanetin son perdesi! Tütün üreticisinin durumu ne ola- cak? Tütünün yerine ne ekecek? Alternatifi nedir? Alternatif bulamazsa ne yapacak? Kentlere göç edecek... Kentlerde neyle geçinecek? E-mail: necatidogru(« superonline.com Faks:0212 513 90 98 TUZLAİCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKUL AÇIK ARTTIRMAİLANI Dosya No: 2000/712 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 20.6.2001 günü saat 09.40'la 09.50 arasında yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75'ine istekli bulunmadığı takdirde 21.06.2001 günü aynı yer ve saat- te ikinci arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmın edi- Ien kıymetinin %40'ını bulmasmın ve satış isteyenin alacağmı rüçhanı olan alacakla- nnın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaş- tırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %... ora- nında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin ıcra dosyasmda görülebilece- ği, masrafı verildiğı takdirde şartnamenin bir örneğinin ısteyene göndenlebileceği, faz- la bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla Dairemıze başvurmalan ilan olunur. 07.6.2001. Tuzla Şıfa Mah. E-5 Karayolu yanyol - TUZLA Muhammen Kıymeti Lira: Adedi: 100.000.000 TL. 1 6.000.000.000 TL. 2 1.200.000.000 TL. 2 1.000.000.000 TL. 2 200.000.000 TL. 1 20.000.000 TL. 1 6.000.000.000 TL. 1 600.000.000 TL. 1 800.000.000 TL. 3 350.000.000 TL. 1 350.OOO.OOOTL. 1 3.000.000.000 TL. 3 1.000.000.000 TL. 5 1.000.000.000 TL. 1 30.000.000.000 TL. 3 500.000.000 TL. 1 2.000.000.000 TL. 2 500.000.000 TL. 2 200.000.000 TL. 1 500.000.000 TL. 1 800.000.000 TL. 4 20.000.000.000 TL. 1 30.000.000.000 TL. 2 no'lu 30.000.000.000 TL. 1 500.000.000 TL. 1 10.000.000.000 TL. 1 Cinsi: (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) Tahın araba tankı Kavanoz dolum makınası 0211017-01 -07,02111080- 1008002 seri no'lu Konvert mikrojetli 4471-4473, sen no'lu Helvaçırpıcı 4524812, 452811 seri no'lu Çoven otoklav 02150060107001 seri no'lu Kavanoz döner tepsisı 0211003-2108002 seri no'lu Kav, etiketleme makınası Kav. dolum ve dezenfekte makınası Comi marka Ekolayzır, 11830-11824, 100 NBL Reçel paketleme makınası 0222004-0211004 seri no'lu Reçelteneke dolum makınası 02110050-1008002 Pişirici makina 0211045^4-43 Açık 108001-3 Meyve arabası 0209510-511 108001 -2 Kantar 0316027-108001 Reçel vakum ve müstenıdatı 0211048108001-0211047108 Petkin makinası ve müstenıdatı 0211046108001 Buzçözücü 0211033 Helva arabası 021102510800 seri no'lu Şeker helezonu Şeker dolum ve kantar makınası ' Helva şurup pışirme kazanı 0211036-108001 seri no'lu Cocani simbianka 0211040-0211042, 0211040 seri no'lu Silas 37 MC şekeT sılo sıstemi P. 301030003 seri Furuktoz tankı sistemi 108001 motor B 330 Ab RSA soğutucu juker RSA 2 E 014 cm. Tahin tankı sistemi 0140030-1110 y sen no'lu Basın: 34938
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog