Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef. k ı ı Î p 1 a r ı ] ^AĞMURLARLA TOPRAKLAR Necati Cumalı ÇağPazarama AŞ Turkocağı Cad No 39/41 O4334) Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhurtyet k ı t a p I a r ı ULUSOLMAK Necati Cumalı |Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad. No 39/41 334) Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78.VIL SAYI: 27645 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 HAZİRAN 2001 CUMA H R H RAİF ERTEM K AVCİNIN NOTLARI.(?996-2QOO) 1960'ların oğrencı onderlerındendi o, bir 27 Mayısdevrimcisiydi. 6O'lı yılların cğrencı testivallerının onculerinden, Yon dergısının emekçılerındendı. Hukukçuydu, fıakkı yenen sanatçıların sattunucusuydu. Şaırdı, avcıydı, doğa dostuydu, gerçek bir yurtseverdı. Geçen vıl 16 Hazıran'da yıtırdığımiz Raif Ertem'ı en guzel "Rasgele"lerınden bir demetle anıyoruz. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... STENDHAL LAMIEL I Fransızcadan çeviren : Vahdi Hatay 'Kızıl ve Kara" ve "Parma Manastırı" adlı romanlarıyla unlu, 19. yüzyılın büyük romancısı Stendhal'ın son romanı "Lamiel".. Çağından ancak yuzyıl sonra sunulabılecek bir kadın "portresı"... Kimılerıne gore, bir dışi "Julien Sorel" yaratma denemesı.. Salı günü Cumhuriyet le birlikte... ABD lideri George Bush, renkli protestolara hedef oldu. (AP) Göteborg'da Bush'a çıplak protesto Otel önünde gösteri ABD-AB zirvesi için Brüksel'den Göteborg'a geçen ABD Başkanı Bush'u, tfcveç Başbakanı Persson kaışıiadı. Bush'un ziyareti dolayısıyla binlerce küreselleşme karşıtı ve çevreci de Göteborg'daydı. Göstericiler ABD Başkanı Bush'un kaldığı otelin önünde popolannı göstererek '"kitlesel mooning" eylemi yaptı. HOŞ Celmedİn BUSh' Gösterıcıler, toplantının yapıldığı Göteborg Fuan'na ancak 100 metre kadar yaklaşabildi. "Hoş Gelmedin Bush" adlı örgüt, Bush ve Persson'un basın toplantısı yaptığı saatlerde bir protesto gösterisi düzenledi. Çevreciler, Bush'un küresel ısınmayla ilgili Kyoto Sözleşmesi'ne karşı çıkmasını protesto ettiler. • //. Sayfada SEZER VE ECEVİT'TEN Kl TLAMA: Jandartna kıvancımız YllmaZ: İnancim tam Cumhurbaşkam Sezer ve Başbakan Ecevit, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Orgeneral Yalman'a gönderdiği kutlama mesajında, jandarmanın kendisine verilen görevleri her zaman özverili biçimde yerine getirdiğini vurguladılar. ANAP lideri Yılmaz. jandarmanın başarılannın artarak süreceğine olan inancmın tam olduğunu bildirdi. • 4. Sayfada YILMAZ'IN İSTEDİĞİ OLüYOR Yücelen'in 6 sus' genelgesi yolda liyari Yücelen, jandarma açıklamasının müne geçmek için bugün bir genelge yayımlamayı îlanlıv or. Genelgeye göre. kamuoyuna açıklamalan loğrudan bakan yapacak. Yılmaz. benzer uygulamayı çışlerı Bakanlığı'na vekâlet eden Mumcu'ya •aptırmak ıstemiş ve krız yaşanmıştı. • 4. Sayfada Uzlaşma Komisyonu anayasada 37 maddenin değiştirilmesini benimsedi §öz liderlerdeTatilden önce çıkması zor TBMM Par- tilerarası Uzlaşma Komisyonu Başkanı Ne- jat Arseven, anayasanın 37 maddesinin de- ğiştirilmesi için uzlaştıklarını açıkladı. De- ğişikliklerin TBMM tatilinden önce çıkanl- ması zor görünürken gözler liderlere çevril- di. MHP'nin, Kürtçe yasağının kalkmadığı- na ilişkin değerlendirmesine karşın Arseven, Kürtçe yasağının kaldınldığını söyledi. İdam kalkıyor, öcalan'a af yok Savaş ve terör suçlan dışında ölüm cezası kaldın- lıyor. Afla ilgili değişiklikte de Öcalan'a af yolunun açılması önlendi. Partilerin kapatıl- ması zorlaştınlırken Anayasa Mahkeme- si'nin, temelli kapatma yerine, fiillerin ağır- lığına göre ilgili partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması- na karar verebileceği hükme bağlanıyor. MGK'nin yapısı değişiyor MGK'nin oluşumu da değişiyor. Başbakan yardımcı- lan ile adalet bakanlan da MGK'ye girebi- lecek. Asgari ücretin saptanmasında çalışan- ların geçim şartlannın göz önüne alınması benimsenirken, millervekillerinin kıyak emekliliği ise anayasal güvenceye alınıyor. 12 Eylül yasalannın ve uygulamalanmn ana- yasaya aykınlığı tartışılabilecek. • 5. Sayfada Savaşın acıları Makedon ordusunun Arnavut militanlara yönelik operasyonlan nedeniyle bölgeden yeni bir göç akını başladı. Son 2 gün içinde Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan binden fazla Makedon uyrukluldşi Tûrkiye'ye girdi. Çok güç koşullar altında, her şeylerini geride bırakarak gelen göçmenJerin arasındaki çocuklann yüzü, savaşın acılannı yansıüyor. (Fotoğraf: REUTERS) MAKEDONYADA BÜYÜK CÖC InsanlıkdramıMakedonya'daki yönetim ile Arnavut genllalar arasındaki '. - gerilimin artması dikkatlen bölgeye çe\ irdi. Binlerce Makedon evlerinı terk ederek bölgeyı boşalrmak için harekete geçti. Hazıranda 3 bin 2 Makedon Türkıye'ye gıriş yaptı. 1072 Makedon ıse çıktı. Son 2 günde ıse Edırne'nın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Makedon pasaportlu 1117 kişı Tûrkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Sezer, Makedonya Cumhurbaşkanı Traykovski ile görüşerek ülkedeki sorunun banşçı yollarla çözülmesi ve Türk azınlıga yönelik saldınlara son verilmesi gerektiğinı kaydetti. Ecevit de Makedonya'da sorunun sının aşmadan önlenmemesi durumunda tüm Balkanlar'ın tehdıt altında olacağını belirterek "Türkıye'ye büyük görev düşüyor" dedi. • 10. Sayfada Bakanlık: Miras'ın istifası geçerli # TOBB'de öncekı günkü yönetim kurulu toplantısı sonucu ortaya çıkan yönetim belirsizliği dün de netleşmedı. Sanayı ve Ticaret Bakanlığı, Fuat Miras'ın istifasının hukuken geçerli olduğunu bildirdi. # Miras, dün gün boyu sessızlığını korudu. Görevının başında olduğunu ve seçımlı bir genel kurula gidilmesi gerektiğini belırten Miras'a karşın muhalıf yönetim kurulu üyelen. ıstifa tartışmalannın sona erdiğini vurguluyorlar. • 13. Sayfada TBMM, EK BÜTÇEYÎ KABUL ETTl • 6. Sayfada Sorgusu sürüyor Vuralhan yakalandı # Karşıhksız çek davalan nedeniyle hakkında gıyabi tutukluluk karan bulunan eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan yakalandı. Vuralhan'ın yaklaşık 3 aydır TBMM Vakfı Başkanlığı'na bağlı Florya'daki Atatürk Deniz Köşİcü'nde kaldığı ortaya çıktı. Vuralhan'ın, "TBMM kimliğindeki isim ile tutukluluk karanndakı ismin farklılığını kullanarak" polisi aldartığı ortaya çıktı. • 6. Sayfada Comert bir kr çiçeği: Mna Urgan 9 ;vdın kişıhğını. bılgısını. bırumını cömertçe pa>aşan Mina Urgan. araıızdan ayrılalı bugün tanl \ıl oldu. Urgan, yozdğa. genlığe. cehalete. eşıazhğe ve sömürüye rnedan okumuştu ZEVNB* 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK Ne Olmuyor, Ne Oluyor! Orneğın ekonomik programın başanlı olması için -Derviş'ımızın sürekli yınelediğı gibi- mutlak anlam- da "birbırimize ve yöneticilerimize güvenmeliyiz". Dilerseniz sorunu araştırmaya, hukümet ortaklan- nın bırbırine olan güvenini ele alarak başlayalım. Kısa, kestirme değeriendirmeyi ANAP'lı Devlet Ba- MArkasıSa. 19,SİL l'de Oğrenci çeteleri giderek çoğahyor tstanbul Haber Senisi - Eğitım-Sen Is- tanbul 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Er- zincan. öğrencıler arasında çeteleşmenın gıttıkçe arttığını belirterek "yetersiz eği- rim, keyillik ve hukuksuzluğun hâkim ol- duğu eğirimin, çocuklan tarikatlar ve üi- kü ocaklannın kucağuıa ittiğini"' söyledi. Eğıtım \e öğretımdekı sorunlann öğret- men v e öğrencıye fatura edildığini belir- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te FraiLsaVla dağıtım sisteıııiııe kıskaç Haber Merkezi - Fransız basınının en büyük sermaye sahibi Amaury Yayıncı- lık'ın, Le Parısıen gazetesinın dağıtımını ülke çapındaki basın ve yayınlann dağıtı- mının yüzde 80'inden fazlasını elinde bu- lunduran "Les Nouvelles Messageries de la PresseParisienne"den (NMPP) çekme ka- ran, Yayıncılar Sendikası'nı harekete ge- çirdi. Günlük gazete çalışanlannın grevı • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te GUNDEM MUSTAFA BALBAY TOBB Mipas Yedi! Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bende öteden beri şu çağnşıma yol açmıştır: Türkiye Siyaset Odalan ve Hükumet Borsalan Bir- liği... Işin içinde hem örgüt hem para olunca, doğal ola- rak at oynatmanın keyfi de başka oluyor. Siyasi tarihimizde önemli yeri olan TOBB'nin tepe- sinden geçmiş kişilerin ortak özelliklen şu oldu: • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog