Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

.14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TURIZM 'Kamu'nun turizme bakışı' • tstanbul Haber Servisi - Turizm Bakanı Erkan Mumcu. Ünlü Konuşmacılar Ajansı tarafından Armada Otel'de düzenlenen "Uluslararası Rekabet Stratejileri, Türk Turizminin Rekabet Avantajları" konulu toplantıdan sonra verilen yemekte, "Türk tunzmine kamu sektörünün bakışı" konulu bir konuşma yaptı. Türkiye'nin, yılda 50 milyon turisti | alabilecek kapasitede ! olduğunu belirten j Mumcu, bunun önündeki en büyük ; engelin de I "kurumlardaki taassup" \ olduğunu söyledi. \ Yunan adalarına ! vizesiz gidiş \M ANKARA(AA)- ı Türkiye, Yunanistan'ın, ! Türk sahıllerinden , Yunan adalanna 1 gün için geçen Türk turistlerden vize istenmemesine yönelik ı planının hayata geçinlebılmesi durumunda bundan memnun olacağını bildırdi. Dışişleri Bakanı lsmail Cem ile Yunanıstan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'hun 23-24 Haziran günlerindeki -•'••* Sisam-Kuşadası buluşmasının resmi gündermnde iki ülke arasındaki siyasi sorunlann bulunmadığı belirtildı. Iki günlük buluşmanın 1 gündeminde ağırhklı olarak ekonomi. ticaret ve turizm alanlannda , işbırlığinın ı geliştirilmesi bulunuyor. Karadeniz turist ; bekliyor ! • RÎZE(Cumhuriyet)- i Türkiye artık sadece I deniz-kum-güneş ! turizmiyle değil tarih ve ! doğa turizmiyle de ' yabancı turiştlerin • ilgisini çekiyor. Yayla turizminin önemli ( merkezlerinden Doğu 1 Karadeniz'e bu yıl 400 bin turist bekleniyor. j Rize Turizm tl Müdürü ] Atilla Karahasanoğlu, | bölgeye gelen turiştlerin yaş ortalamasının 45 olduğunu belirterek "Gençleri de bölgemize çekmek ıçin sporla iç içe, dağcılık, trekking, rafting, yamaç paraşütü [ gibi çahşmalan 1 geliştirmeyi " planlıyoruz" dedi. 10 milyon dolara satılık ada • Haber Merkezi - San Francıstfo KÖrfezi'ndeki son özel ada da satıhğa çıktı Richmond-San Rafael Köprüsü yakınındaki Red Rock (Kırmızı Kaya) adasınm fiyatı 10 milyon dolar olarak açıklandı. Adanın halihazırdaki sahipleri, 30 yıl önce Bangkok'a taşınan ve mücevher işine atılan San Franciscolu avukat Davıd Glickman ile yatınmcı Mack Durning. Ehliyet ve nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. SERAP TEMOÇtN Turizme bağlanan umuûar, özeüikleİstanbuVdayerelyönetimlerengeline takthyor Kentbüyük, düşünce• Istanbul'da belediyelerin zamansız altyapı çahşmalan, alkollü içki satış yerlerine çeşitli bahanelerle yaptığı denetimler, turist avcılığı yapan seyyar satıcılara göz yumulması turizm sektörünü zor duruma sokuyor. Belediyelerin bu tavnna turistlerle birlikte yurttaşlar da tepki gösteriyor. ALPERTURGUT GÖZDE AKGÜNGÖR Ekonomik krizden sonra tu- rizme bağlanan umutlar, özel- likle Istanbul'da yerel yöne- timler engeline takılıyor. Ye- rel yönetimlerin zamansız alt- yapı çalışmalanyla kent görü- nümünü tahrip etmesi, alkollü içki satış yerlerine çeşitli baha- nelerle yaptığı denetimler, ce- za uygulamalan, kentin en iş- lek noktalannda "turist avcüı- ğı" yapan seyyar satıcılara göz yumulması turizm sektörünü zor duruma sokuyor. Beledi- yelerin bu dikkatsiz ve yasak- çı tutumu hem turizmcilerin hem de turiştlerin tepkisini çe- kiyor. Ekonomik krizle birlikte Türkiye'nin umudu haline dö- nüşen turizm sektörü şimdi de Fazilet Partili (FP) yerel yöne- ticilerin baskısı altında kalıyor. Istanbul Büyükşehir Belediye- si yöneticileri, kente gelen tu- rist sayısının 3 yılda 10 milyo- na, 10 yılda da 25 milyona çık- masını hedeflediklerini belir- tirlerken îstanbul'un bu yo- ğunluğu kaldıracak altyapısı olup olmadığı tartışıhyor. Ozellikle turizm sezonuna tstanbul yerel yönetimlerin yaptığı çevre düzenlemeleri ve yol çahşmalan yüzünden turistler için cehennem oldu. bırakılan çevre düzenlemeleri ve yol çahşmalan nedeniyle kentin inşaat alanı görünümü kazandığı vurgulanırken tüm tepkilere karşın Nuruosmani- ye'den Kadıköy Meydanı'na kadar birçok yerde çahşmalar devam ediyor. tSKt ise bir ayı aşkın süredir Anadolu yaka- sında su borusu döşüyor ve trafiği altüst ediyor. Yurttaşlar, turistleri bıktıran ve rahat hareket etmelerini en- gelleyen seyyar satıcılara bazı zabıtalann göz yumduğunu belirterek şunlan söylüyorlar: "Zabıtalar, iş yapmalanna gözyummak için seyyar saücı- lardan günde 2 milyon lira, son dönemde savüan hizla artan ve mafy a tarafından çalıstırıldık- lannı duyduğumuz Afrika kö- kenlilerden ise 3 milyon lira ah- yoriarr Dllencller ve turistler Kent dışmdan takviye alan dilenciler de ozellikle turistik bölgelerde yoğunlaşırken po- lısiye önlemlere karşın kap- kaççılar ve yankesiciler de yal- nız dolaşan turistleri hedef se- çıyor. Turızmin baltalanma- sında esnafin da katkısı oldu- ğunu öne süren yurttaşlar, "Turistler, Laleü, Beyazrt'a gi- remiyorlar. Turiste ayn. yerti- ye ayn fatura çıkaran lokanta- lar var. Çok sayıda turist ise taksicikr, hahcüar ve hediyelik eşya satan dükkânlar tarafin- dan kazıldanıyor" diye konu- şuyorlar. tstanbul Şehir Plancılan Odası Ikinci Başkanı Özcan Biçer, turistin kent kültürünü tanımaya çalıştığını ve bu kül- türü yaşatmanın bir mısyon ol- duğunu vurgulayarak "Beledi- ye turist çekmek adına değil, kendi yurttaşı, kendi kenti için hizmet yapmair dedi. Biçer, "değiştirUmis günlük yaşam" görmekten hoşlanmayan turis- tin kendisi ıçin özel yapılmış attnosferi değil, gideceği ye- rin özgün yapısını görmek is- tediğinı söyledi. Biçer, ozel- likle mimari eserlere yönelen korumacı, müzeci anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğinin altı- nı çizerek "Baa eserler koru- ma arandan çıkanbp kullanı- ma açümah. Turiste, mimari yapının önünde fotoğraf çek- tirmektense o mekânı görüp gezerek tanunası sağlanmah" dedi. Büyük ekslkllKler Kentin bir "organizma" ol- duğunu hissettirecek tüm ça- Uşmalardan belediyelerin so- rumlu olduğunu ve proje ge- liştirici yetkinin de belediyeye ait olduğunu belirten Biçer, bu alanda Istanbul'da büyük ek- siklikler olduğunu ifade etti. FVW DÜZENLtYOR Geleceğin turizmi konuşıılacak BÜLENTECEVÎT ANTALYA - Avrupa'nın en büyük ve önemli turizm dergilerinden FVW, Almanya'da, Türk turizminin değerlendirileceği 'Geleceğin Turizmi' konulu kongre düzenliyor. Öger Tur Başdanışmanı ve Tur Operatörleri Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Türk turizminin dunyada ilk 10'a girmesini hedeflediklerini açıkladı. Baraner, kongrede Türk turizminin başanlı olması için gerekli önlemlerin de tartışılacağını söyledi. Almanya'da düzenlenecek 29 yıldır bağımsız araştırmalanyla tanınan, 32 bin abonesi olan Alman FVW dergisi tarafından düzenlenen kongreye, Almanya'da 50 milyar mark ciro yapan, paket tur satışlannı gerçekleştiren tur operatörleri, havayolu şirketleri ve seyahat acentesi zincirlerini oluşturan şirketlerin üst düzey yöneticileri katüacak. 29-30 Eylül tarihinde Almanya'nın Wiesbaden kentinde düzenlenecek kongrede, TUI, ÖGER, CN ve REWE gibi gruplara ait şirketlerin temsilcileri Türkiye ile ilgili projelerini açıklayacak. Güneş insan ömriinden çahyor Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağhğı Anabilim Dalı Ögretim GörevKsi, Halk Saglıgı Uzmanı Dr. Umur Gürsoy, güneşin de sigara gibi insan ömriinü lasaltüğını söyledL Antaha gibi sıcaklık oranının çok yüksek olduğu yerlerde 10.00-17.00 arasında güneş altında fazla kahnmamasını öneren Dr. Umur Gürsoy. "Bu saatler arasında ozellikle çocuklar, yaşhlar ve hastalar kesinlikie sokağa çıkmamalı. Nemoranı yüksek olduğunda ha\a sıcaklığı yüzde 15 daha artmaktadır" dedi. Antaha'da hem hava sıcaklığının hem de nem oranının çok viiksek olduğuna işaret eden Gürsoy, gün ortasında gölgeii yerlerde, ozellikle parklarda dolaşılmasını önerdi.tnsana doğrudan temas eden güneş ışınlannın vücuda etkisinin sigara gibi olduğuna da değbıen Dr. Umur Gürsoy, şunlan söyledi: "Antaha'da güneş ışınlan 11.00-17.00 saaüeri arasında dik gelmektedir. Güneş sigara gibi zarariıdır. tçtiği sigara gibi güneşte kahş süresi insan ömriinü kısalnyor. Aşın sıcaklarda insan kalbi. organlan yorulur. Güneş cilt kanseri yapar. Ozellikle ozon tabakasuun delinmesinden sonra bu riskler daha da artnuştır.'' Türkiye'nin en esM tatilköylerinden biri olan tesis bakımsızJıktan harabeye döndü Marmaris TURBAN çürüyor Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. RENGİN TEMOÇtN ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Özelleştirme kapsamına alınan, ancak özelleştirilemediği gibi işle- rilmeyip kaderine terk edilen Marmaris TURBAN tesisleri çürümeye başladı. Turizm Bakanlığı'nın 2 yıl süren be- lirsizlik sonunda yabancı ser- maye ile yeniden turizme ka- zandırmak istediği tesisler, kredi bulunamayınca kaderi ile başbaşa kaldı. DYP Genel Başkanı Tansu Çilkr'in başbakanhğı döne- minde özelleştirme kapsamı- na alınan ve DYP Milletveki- li îbrahim Yaacı'ya verilece- • DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanhğı döneminde özelleştirme kapsamına alınan TURBAN'ın içi 2 yıl önce boşaltılarak sahildeki büfeler dışmdaki tüm tesis çürümeye terk edildi. ği söylentileri çıkan TUR- BAN tesislerinin, 2 yıl önce içi boşaltılarak sahildeki bü- feler haricindeki tüm tesis çü- rümeye terk edildi. Üst düzey bürokratlara hizmet verdl Marmaris-lçmeler arasında yıllar önce denize sıfır çam ormanlan içınde hizmete açı- lan Marmaris TURBAN, yıl- larca konuklarla birlikte üst düzey bürokratlara ve yakın- lanna hizmet verdikten sonra bakımsızhktan harabeye dön- dü. TURBAN yöneticileri 2 yıl önce giderayak tatil köyünün başta restoran ve bungalovla- n olmak üzere tesısin içinde ne var ne yoksa sökmüşler ve tahribat yaratmışlardı. Mar- maris'in en eski tatil köyle- rinden biri olan TURBAN'ın sahildeki büfelen ve plajı bu- gün Marmans Denız Ticaret Odası tarafından işletiliyor. Ancak 2 yıl önce Milli Park- lar Genel Müdürlüğü'ne dev- redilen tesis kullanılamaya- cak duruma geldi.Milli Park- lar Genel Müdürlüğü de sahip çıkmayınca Marmaris TUR- BAN tesisine bu kez Koç Grubu talip ohnuş ve günde- me ihale ile satışı getirmişti. En son Armutalan Beledlyesl tallp oldu Son olarak bu yıl içinde te- sise Marmaris-Armutalan Belediyesi talip oldu. Belediye smırlanndaki te- sisin hâlâ kendilerine veril- mesini isteyen Armutalan Be- lediye Başkanı tsmet Çakı- roğlu, "Tesise yazık oluyor. Gözümüzün önünde çürüdü. Biz, geün bu tesisi çürürüp aol rutmayın, biz işleteüm dedik. TurizmBakanhğı Müsteşarh- ğı, 'Hayır, satacağız' diyerek teklifımizi geri çevirdi Satsın- lar ozaman" dedi. Bu arada Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, TUR- BAN tesisini yabancı serma- ye ile işletmek istediği, ancak ekonomik kriz nedeniyle kre- di bulamayınca projenin as- kıya alındığı öğrenildi. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Yazanmız Oıtıan Bursalı gezıde bulunduğundan dolayı bu haftaki yazılarını yayımlayamıyoruz. obursali a bilimmerkezi.org.tr TÜRSAB'dan elestiri: Zaıııaıılaıııa hatası yapıldı tstanbul Haber Servia -Türkiye Seyahat Acentalan Birhği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy. şehrin görüntüsünü bozan yol yapım ve onanm çalışmalannın yaz aylanna bırakılmaması gerektigini belirterek belediyelerin zamanlama hatası yaptıklannı dile getirdi. Alkollü içki satışlannm yasaklanmasının da turizmi olumsuz etkilediğını vurgulayan ve bu durumdan belediyeleri sorumlu tutan Ulusoy, "tçki tüketimi yasaklanmamah. Turistin ne yiyip ne içtiğine kanşamayız ld" diye konuştu. Ulusoy içki ruhsatı verme yetkisinin belediyelerden alınarak Turizm Bakanlığı'na verilmesi gerektigini söyledi. Belediyenin anlayısı tstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı Işleri i Daire Başkanı Yunus ; : Balta ise şehrin görüntüsünü bozan bakım onanm çahşmalan için en uygun zamamn, turizm sezonunun hareketlendiği bugünler olduğunu söyledi. Bakım ve onanm çahşmalannı ağırlıklı olarak 12.00-07.00 saatleri arasında sürdürdüklerini anlatan Balta, "Bu çahşmayi kışın yağmurda çamurda yapnıak daha çok sorun doğuruyor. Turistler rahatsız obajdı esnaf bu durumubize vansıürdı'' dedi. Neden: içki yasağı Turiste kapalı olan tesisler Isittnbul Haber Servisi -Îstanbul'un "AçıkHavalVIüzesi'' olarak kabul ed ilen Sultanahmet'te . alkollü içki satışı j yapan işletmelere j yönelik baskılar artarken yeni açılan işyerlerine çeşitli ı gerekçelerle ruhsat ! verihniyor. Geçen j günlerde Sultanahmet Akbıyık Caddesi'nde içki ruhsatı olmadığı j gerekçesiyle ' "sûresiz'' kapaülan 20'ye yakın işyeri önceki gün yeniden açıldı. 5 gün süreyle müşterisini kaybeden esnaf, bu sorunlann olağan hale gelmemesi için ruhsat istedi. Geçen yıl da sezonun en yoğun döneminde 5 hafta süreyle turiste kapısını kapamak zorunda bırakılan esnaf bu kez yaz boyu geçerli olacak bir ruhsat alacak. Bu süre içerisinde de il idare kurulunun yeniden toplanması, lokanta ve restoran sahiplerinin içki satış ruhsatı alması bekleniyor. Herkes turist değil 5 bin 600 kişiye Türkiye yasağı tstanbul Haber Servisi - Emniyet kayıtlanna , göre, son 5 yıl içinde 74 ülkeden 104 bin 320 kişi suç işledikleri için yurtdışına çıkanldı, 5 bin 600 kişiye de giriş yasağı konuldu. Türkiye'de halen yüzde 90'ı kaçak olan yaklaşık 300binyabaneı uyruklu kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Yabancı uyruklulann kanştığı suçlann başmda uyuşturucu ve fuhuş geliyor. Yetkililer, bu kişilerden 5 bin kadannda cinsel hastalıklann görüldüğünü belirtiyorlar. Riiyalarım yaşa ANKARA(AA)- Almanya basuıuıda yer alan "Rüyalannı yaşa" motifli Türkiye reklamı "Der spiegel" dergisi tarafından "mükemmer seçildi. Turizm Bakanlığı'na göre Almanya televizyonlan reklam bombardunanına tutuluyor. Türkiye'nin tatil yörelerini pazarlayan firmalar ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği reklamlann arka arkaya yayımlanması Almanya'da Türkiye'nin turizm çıkarması olarak yorumlanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog