Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE 8 HABERLER BÜ Rektörü Prof. Dr. Tansal, gençlerin öğretim üyeliğine özendirilmesi gerektiğini vurguladı Eğitime 'taze kaır şart BoğaziçiÜniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Sabih Tansal. • Araştırma fonlan kaldınldığı takdirde ûniversitelerin çok büyük darbe yiyeceğini savunan Prof. Dr. Tansal, "Sırf IMF fon lafına alerji duyuyor diye araştırma fonlannın kaldınlması yanlıştır" dedi. Prof. Tansal, ûniversitelerin en büyük sorunlanndan birinin bütçeden yükseköğrenirne aynlan payın düşmesi olduğunu söyledi. timine çözûm gelebilmesi için yeni genç kuşakların öğretim üyeliğine heves edeceği, onlan bu mesleğe çekecek imkânlar yaratmak gerek" dedı. Prof. Tansal, araştırma fonlan kaldı- nldığı takdirde ûniversitelerin çok büyük darbe yiyeceğıni behrterek "Sırf bunlann ismi İPEKYEZDANİ Boğaziçi Üniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Sabih Tansal, >ükseköğretimi bekleyen en büyük sorunun "arkadan yeni öğretim üyeierinin,genç bir ku- şağın gebnemesi'' olduğunu belirterek "Türk yükseköğre- fon diye ve IMF de fon lafına alerji duyuyor diye kakhnlma- sı yanlıştır. Bunlann başka bir isimle yine üni\ersite bütçele- rinde kalması gerekü-" dedı. Prof. Dr. Tansal, ünıversıte- lenn en önemlı sorununun "Türkiye'de yükseköğrenime aynlan paranın gittikçe azal- ması" olduğunu söyledi. Ünı- versıtelenn aldıklan bütçenın uygulamasında da çok büyük sorun olduğunu belırten Tan- sal, bölümler arasında aktarma yapılamamasının. bütçenın et- kın bır şekilde kullanılmasına engel olduğunu söyledi. Prof. Tansal, şöyle konuştu. "Örne- ğin bizim Kiryos'ta ve burada devam eden bina inşaatlarunız var. Bunlann her biri için yapı- lan kısmi ödemeler az olduğu için bu binalar tamamlananu- yor. Ancak bu ödemeleri birleş- rirme yetkimiz olsa, bu binalar- dan birini tamamlayıp gelecek yıl devreye sokabifirdik." Kaynaklar eriyor Prof. Tansal, ünıversıtelenn döner sermayelennın kullanıl- masında da döner sermayede- ki bürokratık engeller ve ke- sıntıler nedenıyle büyük so- runlar olduğunu vurguladı. Üniversitelenn kendı ürettik- lerı kaynaklarının vadelı bır banka hesabında değerlendı- rılmesının yasaklanmış oldu- ğuna dikkat çeken Tansal. "Siz üniversite olarak çahşacaksı- nız, üni\ersiteye gelir sağlaya- caksınız. Ama bu geliri vadeli bir hesapta değerlendiremeye- ceksiniz. Ve bu enflasyon orta- mında bu para siz kullanana kadar eriyecek, gidecek. Bu olacak şey değiT dedı. Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Turan Devlet, proje için ucuz kredi versin İstanbul Haber Servisi - Bılgı Ünnersıtesı Rektö- rü Prof Dr tlter Turan, her ünı\ ersıteden aynı performansı beklemenın doğru olmadığını söyle- yerek "Baa üniversitele- rin sadece öğretim kuru- mu olarak kalması, bazı- lannın ise hcm öğretim hem de araştırma kuru- mu olmava >önelnıesi da- ha doğnı" dedı Ûniversitelerin sorun- lanna ılışkın görüşlennı açıkla>an Turan. son yıl- larda öğretim üyelennın maddı durumlannın hızla • Devletyardımma ahşmanın özerkliğe gölge düşürebüeceği/ü savunan Bilgi ÜniversitesiRektörü Prof. tüer Turan, "Yatmm içinproje bazmda ucuz kredi verUmesini terdh ederiz " diye konuştu. gerilediğını anımsatarak "Öğretim üveleri bu so- nınlannı zaten dile getiri- yorlardı. Bu sorunlanna bir de bütçe dışı fonlann bütçeye dahil edilecek ol- masryla lağvedilmesi gün- deme gelen üniversite araştırma fonlannın bıra- kacağıboşlukeklendi" di- ye konuştu. Yardım azalabilir Zaten ıstenılen düzey- de araştırma yapamayan ünıversıtelenn, araştırma fonlannı da kaybetmelerı durumunda ıyıce zor du- rumda kalacaklanna dık- kat çeken Turan. "Ekono- mikkriz de dikkate ahnır- sa devietin vakıf üniversi- tcleri de dahil ounak üze- re üniversitelere yapüğı katkı daha da azalabiür" dedı. Turan, Bilgi Oniver- sıtesı'nın devletten kay- nak almadığını ıfade ede- rek "Böyle bir yardıma ahşmanın, hükümetin ta- leplerine karşı bizi zayrf- latacağını ve özerkliğimi- n aşuıdıracağmı düşünü- yoruz. Devietin bize yaö- nm için proje bazmda u- cuz kredi vermesüü terdh ederiz" diye konuştu. Mevcut sıstemde, Anado- lu lıselennden ya da özel — okullardan gelen, özel dershaneye gı- den, özel ders alan gençlenn ünıversıte- ye gırme olasıhğının daha yüksek oldu- ğunun altını çizen Turan, "Bu durum, üniversiteye giden öğtencilerin büyük böhımünün, bu eği- tim için para verebi- lecek durumda ol- duğunu gösteriyor" dedı. Sistem, varsdlan destekliyor Mevcut sistemin, sosyal adalet adına, varsıl ınsanlan des- j teklediğinı anlatan , Turan, hem kaynak- lann daha verimli kullanılmasından < hem de muhtaç du- rumdaki gençlerin okuma olanaklannın art- tınlmasından yana oldu- ğunu söyledi. Turan şöy- le devam etti: "Ekonomik krizin yur- tiçi \e yurtdışı yükseköğ- renûn talebini nasdetküe- yeceğini bilemeyiz. Yurt- dışına dönük taİebin aza- labileceğini, bu talebin Tiirkivedekivakıfüniver- sitelerine v öneleceğmi, ay- nca vakıf üniversitelerine dönük talebin bir bölü- münün de devlet üniversi- telerine dönebileceğuıi söjleyebiliriz. Bu dunun, ne yazık ki fiili olarak da- ha az sayıda gencimizin üniversite eğitimi alması anlamına gefir." Üniversitelüereyinepolis dayağı Istiklal Caddesi'nde Ftipicezaevlerini protesto etmek isteyen üniversite öğrencUerine müdahale eden polis, yaklaşık 50 kişi\i döverek gözalüna aldı. Bir gnıp üniversite öğrencisL dün saat 16.00 sıralannda İstiklal Caddesi'nde toplanarak ellerindc "F tipi cezaevlerine hayır" pankartıv la yürüyüşe geçti. "tçerde dışarda hücreleri parçala" sloganlan atarak Galatasarav 'a gelen öğrencüerin önü, Çevik Kuvvet ekipİeri tarafından kesildi. Güvenlik gücleri. gösterici öğrencuerin çevresini kuşatarak hepsini gözalüna akü. Polis, gözaJöna annmaya direnen öğrencilere karşı sert davranarak tekme ve yumrukla dövdü. (Fotoğraflar HATICE TüNCER) Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı Öğrenciye 21 milyarlık fatura ESKİŞEHİR/KAYSERİ (Cumhuriyet) - Eskişehir Ana- dolu Üniversitesi lletışim Bi- limleri Fakültesi Sinema-Tele- vızyon Bölümü üçüncü suııf öğrencısı tnan Su Kıyıcı'nın oturduğu eve 21.5 milyar lirahk telefon faturası geldi. Kayse- ri'de de evde kullandığı telefo- nuna 3.3 milyar lirahk fatura ge- len bir yurttaş, valılikten yar- dım istedi. Yurdun çeşitli kentlennde 900'lü hatlan aramadıklan hal- de mılyarlarca lıra telefon fatu- rasıyla karşılasan aboneler çile- den çıkıyor. Uç yıldır Eskışe- hir'de öğrenim gören tnan Su Kıyıcı da "faturazedeler''den biri. 21.5 milyarlık telefon fatu- rasıyla karşılasan Kıyıcı, cum- hunyet savcılığına müracaat ederek sorumlulann bulunma- sını istedi. Faturanın bu kadar yüksek olmasına anlam vere- mediğını ıfade eden Kıyıcı, şöy- söylediler. Tclekom'a gidince de bu kez 21.5 mflyar lira borcum çıktı. Daha sonra bana erotik ko- nuşmalann yapıldığı 900'lü tele- fonlann arandığı söylendL An- cak, tarafima ajnntih bir fatu- • Eskişehir Cumhuriyet Savası Süleyman Karaca çok f şaşırdığını ifade ederek "Günlerce uyumadan telefon başında otursam bile bu kadar para gelmez. Olayı biz de araştıracağız" diye konuştu. , le konuştu "Her ay başuıda da- ha telefon faturası geuneden, Te- lekom'un 163 numarah telefo- nunu ara>arak borcumu öğre- nrvorum ve ailemden buna göre para istiyorum. Birkaç gün ön- ce, 163'e telefon ettim. Borcu- mun \23 milyar lira olduğunu ra veribnedi. Ben de suçlulann ve telefon hattıma girenlerin bu- lunnıası için cumhuriyet savcıb- ğınabaşvurdum." Eskişehir Telekom Müdürü Sadettin Özdenür, daha önce de benzer olaylarla karşılaştıklan- nı belirterek "BOirkişiinceleme- sinin sonucu yazıh olarak savcı- uğa bUdhTkc'ek" dedi. Kaysen Argınnık Cengiz To- pel Mahallesf nde oturan 3 ço- cuk annesı MüfideCeyhan'a da 3 milyar 300 mılyon lirahk te- lefon faturası geldı. Türk Tele- kom Başmüdürlüğü'nden ay- nntılı fatura alan Ceyhan, 900'lü hatlann arandığını gör- dü. Faturaya ıtıraz eden Ceyhan, Valı Yardımcısı ZübeyirKeme- lek'ten de yardım istedi. Keme- lek'e halk gününde. en büyüğü 10 yaşında 3 çocuğu olduğunu söyleyen Ceyhan, 900'lü hatla- nn dışandan müdahaleyle aran- dığını öne sürdü. Valı Yardım- cısı Kemelek de sorunun huku- kı yollardan çözülmesıni istedi. Milli Eğitim Bakanlığı, hastanede yatmadan 30 günden fazla rapor alanlann başansız sayılacağını bildirdi Liselilere 'devamsızhk' uyarısı Mezuniyettöreninde nikâh Celal Bayar Üniversitesi, 508 öğrencisini mezun etti. Mezuniyet töreninde Sosyal Bilimler Bölü- mü Mezunu Yeliz Önder ile Fen Biümleri Fakül- tesi Bölümü mezunu Numan Gündüz'ün nikâh- lan da layıkh. Genç çiftlerin şahitliklerini Rek- tör Prof. Dr. Mithat Erşahin ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aygün yapnlar. I İstanbul Haber Servisi- Merkezi Ankara'da bulunan Tuncelı ve Aydos Vakfı, Çorum-Der ve Kızılırmak Köy Derneklen. çağdaş, demokrahk ve laık Türkıye ıçın duyarlılık gösteren kışı ve kuruluşlann daha organik ılışkı gelıştırmelen amacıyla 17 Hazıran 2001 tanhınde Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda ortak etkınlık düzenleyecek. "Bınnci Anadolu Buluşması" adı verilen ve saat 15.00'te başlayacak etkınlığe çok sayıda sanatçı katılacak. Yatağaıfa yine ceza • MUĞLA (Cumhuriyet) - Çevre Bakanlığı 'nın yeni müsteşan Ender Pakdemir, Muğla'da ıncelemeye geldığı gün, Yatağan Termık Santralı'na üçüncü para cezası uygulandı Daha önce ikı ayn para cezası kesılen santrala dün uygulanan 13 mılyar lıra ile toplam ceza, 23 milyar lıraya ulaştı. Sıcaklar can aldı • Yurt Haberleri Servisi -Yurdun büyük bölümünü etkısı altına alan sıcaklar dün Antalya ve Kaysen'de ıkı kışmin ölümüne yol açtı. Metearolojı sorumlu Devlet Bakanı Ramazan Mırzaoğlu, mevsim normallerinin üzennde seyreden hava sıcaklıklannın cumartesı gününden ıtıbaren mevsim normallenne döneceğinı bildirdi. 2 çocuk boğukhı • İstanbul Haber Servisi - Sanyer ve Pendik'te ıkı çocuk boğularak öldü. 11 Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bılgıye göre, Sanyer Kılyos'ta denıze gıren Serhat Baba ile Pendık'ın Kurtdoğmuş köyünde gölete gıren Ramazan Yıldız boğularak hayatlannı kaybettıler. Baba ve Yıldız'ın cesetlennın Adli Tıp Kurumu'jıa kaldınldığı bıldınldı. . r hternette McVeigh VÎPÜSÜ • NEW YORK (AA) - ABD'de ıdam edılen Tımothy McVeıgh'ın ıdam masasındayken gızlice çekıldığı öne sürülen vıdeo görüntülennı görmek ısteyenlenn bılgısayarlanna vırüs bulaşnran bır ınternet sıtesı ortaya çıkanldı. McVeıgh'in ölüm görüntülennın "emet.com" adlı bır sohbet kanahnda bulunduğu ıddıa edıhyor ve bu sıtede yayımlanan ılanlarda, "Oklahoma bombacısının son nefesını venşını ızlemek ısteyenler ıçın lınkler" venlıyor. Cehalet kurbam bebek • ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ılçesınde, "sağlıklı olsun" diye, doğduğu gün sac ıçındekı küle yatınlınca solunum yollannın tıkanması sonucu ölen bebekle ılgili olarak cumhunyet savcılığı soruşturma başlattı. 34. metrede ilk cesede uiaşMı • SIVAS (Cumhuriyet) - Sıvas'ın Kangal ilçesinde, Kangal Tennık Santrah'nın yakıt ıhtiyacını sağlayan Demır Export kömür ışletmelennde pazar günü meydana gelen göçüğün altında kalan 4 operatörden Mehmet Demır'ın cesedıne, dün 34. metrede ulaşıldı. Erer ve apkadaşlanmn başana • Haber Merkezi - İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel Ilköğretım Okulu öğrencılennden Murat Erer, Özel Okullar Sınavı'nda Türkıye beşıncisi oldu. 1996 yılında kurulan ve 8 yıllık eğitime geçildikten sonra bu sene ılk mezunlannı veren okulun çok sayıda mezunu da özel okullara gumeyı başardı. İstanbul teşekkür ediyor Uyarıları dikkate almayanlar sınava giremeyecek ÖSS bu yıl türbansızANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bu yıl 1 mılyon 474 bm 288 öğrenci- nin gireceğı Öğrenci Seçme Sına- vı'nda (ÖSS) geri sayım başladı. Bu yıl türbanh öğrencilenn giremeyeceği sı- navda, 100 öğrencinin türbanîı fotoğ- raf verdiğı belirlendi. ÖSYM'den ya- pıîan uyan üzerine 40 öğrenci türban- sız fotoğraf çektirdi. 60 öğrenci ıse uyanlan dikkate almayınca OSS 'ye gi- riş ve kimlık belgesı alamadı. Bu öğ- rencıler sınava gıremeyecekler. 17 Hazıran Pazar günü yapılacak sı- nav ile öğrencilerin 1 yıldıryoğun ola- rak sürdürdükieri maraton da sona eri- yor. Özel Dershaneler Birliği sınavlail- gih' en çok karşılaştıklan sorularîa il- güi şu bilgileri verdi: "Bir önceki yıl bir >ükseköğretim programına yerleşenler, 2001 OSS'ye gBTfflderiiKkAğıı^OrtaöğretHnBa- şan Puanian düşer. 2000 yıhnda bir jüksekögretim progranum kazandığı hakk Mseden mezun olamadığı için ka- yıt yapüramayan öğrenci, bu yıl sınava gird^indepuanmdadöşmeomiaz." ANKARA (AA) - Hastanede yatmadan te- davi görerek rapor alan lise öğrencilen, özürlü ve özürsüz devamsızlıklan ile okul yönetımınce venlen izmlenn toplamının 30 günü aşması halınde başansız sayılacak. Mıllı Eğitim Bakanlığı, yayımladığı genel- gede, lıse öğrencılennın aldıklan sağlık ra- porlannın nasıl değerlendinleceğını açıkladı. Konuyla ılgili olarak bakanlığa dılekçeler ve yazılar geldığı ıfade edılen genelgede, "Öğ- rencilerin yatakh tedavi kurumlannda teda- vilerinin yapılarak istirahatierinin uygun gö- rukiüğü, sağhk kuruluşlannca düzenlenen ra- poriarda yer aküğuıdan, raporhı geçen süre- lerin değeriendirUmesi hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilmektedir" denildı. Genelgede, hastanede yatarak tedavısı ya- pılan ve sonunda ıstirahatı uygun görülen öğrencilenn sağlık kurulu raporlannda, " hastanın, hastanedeyatarak tedavisinin ya- püdığuu beUıiemek amacıyla giris ve çıkışı- nın yapıldığuun ve devanunda istirahatinin uygun görüldüğünün" belırtılmesı halınde, öğrencinin bu süredekı devamsızhk duru- munun, Mıllı Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme Yönetmelıği'nın 57. maddesıne göre değerlendınlmesı istendi. Kurul karan gerekiyor Söz konusu maddede şöyle denılıyor. "Sürekli tedaviyi gerektiren bir hastahk ne- deniyle >ataraktedavi gören ve sonrasmda te- davisi devam ettiğinden sağhk kurulu rapo- runa dayalı olarak okula devam edemeyen öğrenciler, suuf öğretmeninin başkanhğtnda oiuşturulan kurulca çahşkanhğuıa karar ve- rilnıiş ounak kav dı> la dev am süresini doldu- ran öğrenciler gibi işleme tabi tutulurlar." Yönetmelığın55 maddesındede "özürlü ve özürsüz devamsızhklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamının 30 günü aşama- yacağı" hukmü yer alıyor. lHEczacıbaşı İstanbul Kultür ve Sanat Vakfı, 29. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali programında 15 Haziran 2001 tarihinde yer alan Ingiliz Barok Solıstlerı ve Monteverdi Korosu konserının gerçekleştırilmesindekı değerli katkıları için Eczacıbaşı'na teşekkür ediyor. lHEczacıbaşı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog