Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIZI Gençlere doğru hedefleri seçebümeleri içinyeterli destek verilmemektedir Başanyauzanan yoL. " Başanya uzanan yol" hiçbir zaman kısa, kolay ve düz değildir. îster üniver- site ginş sınavı olsun, ıster bir iş girişi- mi, her başannm aıkasında "uzun birça- hşma", güçlükleri göze alan bir irade, "i- nişçıkışlara göğüs geren sabtrh bir azun" vardır. Bunlann eksikliğınde de kimi ba- şanlar kazanılıyor sarulır ama sonradan gerçek başannın bunlar olmadığı orta- ya çıkacaktır. • Başanya uzanan yolun ilk adunı: Doğru hedef seçebilmektir. Doğru hedef seçebümek: lnsanın bir- çok seçenek arasmdan kendi yaşamını anlamlı kılacak. hayattaki isteklerini gerçekJeştirebilecek, istek, yeti ve yete- nekleriyle en iyi uyuşan, yaşama pratik- leriyle de bağdaşan bir hedefi seçebil- mektir. Bu seçim sanıldığı kadar kolay değildir ama korkulduğu kadar zor da değıldir. Bütün sorun, genç bir insanın geleceğine yön veren böyle bir seçimin ne denli önem taşıdığını, kendisinin, ai- lesinin ve okulu da içeren çevresinin bil- mesi, ona göre davTanmasıdır. Bu konunun önemi, pek çok gencimi- zin bu noktada " kendisiiçin en doğru se- çiıniyaptığı"nagüvenernernesidir. Bun- da da gençlenmizin haklı olduğunu dü- şünüyorum. Çünkü, onlara doğru seçim yapabilmeleri için gerekli destek veril- memektedir. Lise ikinci sınıfa yeni geç- miş bir gencin geleceğine ilişkin yön verebilmesı hiç de kolay değildir. Bu ne- denle de sonradan pek çok pişmanlık yaşanmaktadır ama yeni bir yön vermek yeni gûçlükler çıkaracaktır. • tkinci adım: Yol haritasını çizrnek- tir. Yol haritasını çizmek: Bulunduğu- muz yerle varacagunız yer arasındaki alanı ölçmek, aradaki engelleri sapta- mak, etaplan belirlemektir. lyi bir "yol haritasT şunlan kapsamabdır: - Hedefe uygun bir çalışma programı. - Etaplar arasında geçişleri belirleme. - Zarnanı planlama. - %4 Ne>apmakistednrj?Neyapöm?Ne oldu?" üçlüsünü irdeleyen ölçme-de- ğerlendirme. - Yol üzerindeki tuzaklan saptama, koruyucu programlar hazırlama. Üçüncü adım • Üçüncü adım: Donanımın sağlan- masıdır. Donanımın sağlanması: Üni- versite sınavı için, "bilginin öğrenilme- si,özümsenmesi, iyi anlaşüması.gereken yerde,gereken biçünde kullanılmasrdır. Bir iş gırişimi ıçm donanım, o işı yapa- bilecek bilgi ve becerinin kazanılmış ol- masıdır. Bir futbol takımı için donanım, hem top tekniğinın ve fızik kondisyonu- nun kazanılması hem de takım olarak et- kin fiıtbolun öğrenilmesidir. Donanımın eksik, yetersiz olması başannın önün- deki önemli engellerden birisidir. Üni- versite sınavlanndaki sözel sonılar, "Türkçeyi kullanma gûcü" ile ilgilı so- rularla tarih, coğrafya ve felsefedeki te- mel kavram ve ilkelerle düşünme soru- landır. Sayısal bölüm sorulan da mate- matiksel ilişkilerden yararlanma gücü- ne dayalı sorularla, fen bilünleri olan fı- zik, kimya ve biyolojideki temel ilkeler- le düşünmeye dayalı sorulardır. Onun için "özûmseyereköğrenme" önemlidir. Dörduncü adım • Dörduncü adım: Yapabilme gücü- dür Yapabilme gücü: Sahip olduğu do- nanımı gereken yerde ve gereken za- manda amaca uygun kullanma gücüdür, performans olarak bilinen yetı de bu- dur. "•Büryordum ama o anda akhma get- medi" denilen, "tam da o sırada her za- man yapüğun şeyleri yapamadım" de- dirten etken, aslmda yeteri kadar hazır- lıklı olmamaktan kaynaklanır. "Yapa- büme gücü"nü etkileyen en önemli ıkı etkenden birincisi "ne yapbğuu bilmek- ten kaynaklanan özgüven", ikincisi de "nasıl yapbğını daha önce denemekten gelen deneyim"dir. "Ne yapüğını bil- mekten kaynaklanan özgüven", kendi- ne güvenin bilınçlı biçimidir ve "nasıl oba bir yohınu bulur yapannTa dayalı sahte özgüvenden çok farkhdır. Böyle bir özgüven her alandaki güçlü başan adaylannın özgüvenidir. Başan performansını arttıran ikinci etken "nasıl yapüğuu daha önce denemiş olmaktan gelen deneyim" ıse sabırla, bıkmadan, yılmadan yinelenen uygula- malarla kazanılır. Uygulamanın eksik ve yanlışlannın bu denemeler sırasında anlaşılıp düzeltilmesi de "deneyim" de- diğüniz birikimin en önemli özelliğıdir. Beşlnd adım • Beşinci adım: Vanlan yeri değerlen- dirmedir. Vanlan yeri değeriendirme: Yapılmak istenen işi bütünüyle görme- yi sağlayan "program befleğrnin varlı- ğıdır. Insan çogu kez başladığı noktay- la vardığı nokta arasındaki ilişkiyi unu- tur ve gözden kaçınr. Bu da vanlmak is- tenen hedeften sapmalara yol açar. Onun için de, vanlan yerin değerlendırilmesi, "nerede olduğunu ve ne yapıkhğuıT an- latan en önemli adımlardan birisidir. "Başan kûltûrü", başanya ulaşma- daki en önemli güç olduğu halde bizim kültürümüzün ne yazık ki eksik bir ya- nıdır. Bizim kültürümûz, bir işin başa- nlmasını başkalanndan bekleyen, bire- ye sorumluluk yüklemeyi bilmeyen bir kültürdür. Bu eksiklik, kendi çocuğu- muza sorumluluk vermekten kaçınmak- la başlayıp erişkinlikte de vatandaşlık büincinin eksikliğiyle sürüp gider. Oy- sa "başan kûltûrü". hedef belirlemeyi, program yapmayı, zamanı doğru kul- lanmayı, ne yapacağına karar vermeyi, verdiğı karan azimle uygulamayı, ken- di yanlışlanru görebilmeyi içeren bir di- zi yapıtaşmdan oluşur. Onun için de "başarmak isteyen genç", toplumdaki başan kültürü eksikliğini kendi başan gücünü geliştirerek aşmak zorundadır. Kanımca, gençlenmizin önündeki en büyük engel de budur. Biz, gençlerimi- ze "nasd başanlı ohınacağuun" doğru örneklerini veremediğimiz için de genç insanlanmız kendi yollannı el yorda- mıyla bulmak zorunda kalıyorlar. Yarın: Kazanmak ya da kazanmamak AYŞE VE ERCÜMEND KALMIK VAKFI ıinınooo TARJHÜ AYRJNTMJ BILANÇO (IOOOTLJ AKTIFLER 1.0ÖN£NVAftUKLAR A.H«ar DagtfM K M * evtakr B.Manfa* Kıymfar Ozri KMHI Tihvi Sanat» Bonotan DOiO«AlKaMv O0«rÇat«AlacaMw E.Sttctar VtrimSşvitAvtnıton Î.OURAHVARUKLAR ATcan AtKaktor Varten Depodc ve Tammatiar DMtddı Oınn VırMüar Dmrtafte DQ* Maddı Duran VwhMw Brkmf Amorti»nan(ar (-) 0 Gıitcak Y * n M GkMar vt G * Tıhak. G«ltc*kYılnAitG«Mar AKTtFTOPlAM 57.878.324 55696340 133.775 56 564 565 1492854 1492854 622130 622130 65.000 65.000 29.247.507 143.000 143.000 29.077 765 16.798.567 1.421.041 11.297.500 439343 26742 26.742 87.125.831 PASİFLER 1JOSA VADEU YABANCI KAYMAKLAR B Teın Borçt»r Atow> Otpazto v* ToninMv CDıJ«Borçto Ortaktoı Bofiçltf E Ödanee* Vergi ve DtJ« Yükümüûk ödmecek Vergı v« Fonte ödMMcafc Sosyal GOvanik Ke»rtien 2.UZUN VAOEÜ YABANCI KAYHAKLAR E.8orçveQ«)erKarvMdan Kıdem Tazmratı KarfiUdtrı S.ÖZKAYNAKLAR A.0danmit Ssrmayt Samaye B Sentaye Yedekleri M0V Yerad«i O^arİMT» Artntin C.Kar YadtMan OzdFonlar DG*?ntşYteKart»n EGeçmşYıfarZarartanH F.DAnetn H* Kan (Zann) PASİf TOfLAM AYŞE VE ERCOMEND KALMIK VAKFI J1MM000 TARİHÜ GEÜR-GİOER T*£LOSU(1000Tl.) A.BR0TSATI9LAR 1 Ojef Gdırief 2B^nv»Y«*rt»r &SATISİN01RİMLERİ C.NETSATI9LAR D.8ATIŞUARIN MAUYETK-) BRÜT SAT1Ş KAR1VEYAZARAR1 E.FAAUYETGİDERLERH-) 1.G«nel Yûnetm G«J*rten FAAUYET KAfB VEYAZARAM 349.020 344.020 5.000 349.020 348.020 13.434.628 (-) 13.434.628 (-) 13.085.606 (-) F.DİÛER FAA.0LA6.GELİR VE KARLAR 2-F«z GeSrtefı 3.FaaÜle D1J.Ota4.Ueir ve Kariv 6.0İÖER FAALOAIĞ.OİD.VE ZARAR4H 1 Dıjer Oiajan Gıder ve 2»rartar OLAÖAN KAR VEYA ZARAR DÖNEM NET KARt VEYA ZARARI 4.324.905 3434 383 3.434.383 430.421 382921 47.500 460.101 201.117 258964 886.519 886519 886519 I1.H4.407 26.079.383 26079383 2548.183 2548.183 16 574 496 16.574 496 43.823085 7.110.740 87.125.831 5.990.878 5.990.216 662 16.010 (•) 16.010 (-) 7.110.740 {-) 7,110.740 (-) MUSTAFA ENVER ADAKAN VAKFI J1/1MO00 TARİHLİ AYRMTIU BİLANÇO (1000TL) AKTİFLER 1.DONEN VARUKLAR A.Huır D*Q(riır K M nw*Mi B.Mmkul Kıyırattır öol KMim T#wi Santt v» Bo«*n E.STOKLAR Vlrttn Searif Avanrtm G.Oi0w DOran Vviıklar If Avmwjn IDURAN VARUKLAR C.Mai Durvı Vrtldar BlOlı MtnkJ KıyrTwO*r D MaıM Duan V«Wdw BinMV Ttnı.Mıttfrt v* CihKtar Pwı«tı«şlw BManit Amdsrranlar (-) Yapıknakta Olan Yıtırımbr 1.7U.074J01 1.747.253727 380.871 1.746872 858 5 465820 5486.620 300.000 300.000 55 564 55.564 33.3M.04t M" 681566 S81565 32 683179 24.897 923 25.688 4.846 084 786527 3700 000 O.G«KWYıMraAıtGKMwv*G«ltTıMk. 27886 QwMkYıoraAitQid«tar AKTİFTOPLAM 27898 1.7M.447.M1 PASİFLER LtOSA VADEU YABANCI KAYNAKLAR B.Tfc«ı Borçar Alınar Dapozite v» Twnnaar CDiû«r Borçte- OiQar ÇMJÜ Borçte- E 6dtrwnk Vtrgı v« Di^ar YQkQn«wMw Odmct* Vtrgı ve Fonlv ûdMiacek Sosyal Guvtntk Katmtiton tUZUN VADEÜ YABANCI KAYNAKLAR J.ÖZKAYNAKLAR A.0d*rani| Svmty* OMiııayt 8 Sınnaya Y«d*klwi MOV YtnKtan D^arivm» Aıt^ları Iftraktor Ytmdan 0*9art*rm Artışt»n C.KwY«Md*n OzdFonlv DGe^nşYılarKarlın EO^mfYıtarZaretivK-) F.tMnnn^Net Karı (Zmn) PAStFTOPUM MUSTAFA ENVER ADAKAN VAKFI }1f1UOO0 TARİHÜ OEÜR-GİDER TABt-OSU(IOOOTL) A.8R0T 8ATIŞLAR 1Di>rG«krlw 2B»ûnv»Yw*mtar B.8ATI8 İNDMMLERİ C.NET8ATI9LAR D.8ATI8LAR1N MAÜYETİ(-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E.FAAÜYET OİDERLERİ(-) 1G«wlYarMtmGıd«1wi FAAÜYET KARI VEYAZARARI 7.MJ.000 Z727 000 4.878.000 7.OOİ.O00 7.605.000 84.214472H 64 214.872(-) M.60t.<72(-) F.DtĞER FAA.OLAG.GEÜR VE KARLAR 1.tfüald«rdan TvnMta Gtiriari ZFwQ«lirİMİ 3FMl.lto.DiS Otağ.GMr v» Karlv CDtÖER f AALOALÛ.Gİ0.VE ZARAR.(-) 1 Dflar OtaJ»n Gidar v» Zarart» OLAÖAN KAR VEYA ZARAR J.OALAOANOtŞI OtOER VE ZARARLAR<-) 1 .Oncaki DOntm Sıder ve 2M*\ac\-\ K.DON.KARI VEROİ VE Dtö.YASAL YÛK. KARSIUKLARI<-) DONEM NET KARI VEYA ZARARI 1.841.155 581.153 561.153 47.500 47.500 1.210.002 578 270 633 732 1.7M.61MM 44.401.633 44.401.633 1416584 767.219 649.366 1.702.889123 1702.889.123 91.831.464 • 44.504.267 - 11.415.661 1.7*M87.M1 4&424J74 928.710 44.494.985 1.179 M.M1B 30.56K-) 11.215.559(-) 2«0.0M(-) 200092H 11.415.651(-) 11.415.MH-) ŞİŞLİ 3. İÇRA DAİRESt'NDEN G AYRtMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA tLANI Dosya No: 2000/2382 Satılmasına karar verilen ga>Tİmenkulün cinsi, kı>Tneti, adedı. evsafi: Şişlı ilçesı, Eskişehır mahallesi, Azak sokak ıle Sadri Maksudi Arsel sokağı üzerinde 8 kapı nolu, 211 paf- ta, 1319 ada, 28 parsel sayılı 175 m2 miktarh arsada inşa edilmiş 5 katlı betonarme kargir binada zemin kat- ta 15/1044 arsa payh 3 no'lu dükkânın 1/2 hıssesı satılacaktır. Imar durumu: 17.2/ 1954 tasdik tarihlı 1 5000 ölçekli Beyoğlu Nazun planında H: 15.50 m. irtifada bitişik ınşaat nizamda iskân sahasında olmak üzere imar durumu mevcuttur. Ana gayrimenkul zemin ve dört normal kalı olmak üzre beş katlıdır. Zemın katta dük- kânlar, normal katlarda ıkişer daıre \ ardır. Bina ginş kapısı demir konstrüksiyondur. Binada katlar arası de- miı korkuluklu küpeştesiz mozaik basamaklı merdiven vardır. Çatısı kıremit kaplı olup, dış cephesi sıva üze- ri badana kaplıdır. Bina genellikle bakımlıdır 15 1044 arsa payh 3 nolu dükkân, dikdörtgen şeklinde ve yak- laşık 7 m2 miktarhdır. Halen emlak komisyoncusu (Sünge Emlak) olarak kullanılmaktadır Zemini seramik ki^lıdır. Duvarlan sıva üzeri badana kaplıdn". Giriş kapısı alüminyum doğramadu-. Içeriden demir merdiven- le çıkanlan 3 m2iık asma katı mevcuttur. Dükkânda elektrik tesisan vardır. Dükkân genellikle bakımlı ve te- rtuzdir. Bılirkişıee tamamına 3.800.000.000- TL değer takdir edilmıştır. Borçlunun 1/2 hissesine de 1.900.000 000- TL değer takdir edilmişrir. Saöş şarttan: 1- Satış. 23.7. 2001 günü saat 11.40'dan 12.10'a ka- dar Şişli 3. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ıni veriıçhanlıalacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olmur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttrrarun taahhüdü bakı kalrnak şartıyla 03.8.2001 günü ay- ru yerde a>Tiı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktrr. Bu arttırmada da bu miktaı elde ediletnemişse gayrimen- laıi en çok arttıranın taahhüdü saklı kalrnak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttı- rara ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'ını buhnası ve sacş isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme vepaylaştırma masraflanm geçmesi Iazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttumaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu mik- taı kadar milli bir bankanın teminat mektubunu venneleri Iazımdır. Satış peşüı para üedir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebılir. Tellaliye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Bnkmış vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bı;gayrimenkul üzerindeki haklanm, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on be> gün ıçinde dairemize bildirmeleri Iazımdır. Aksi takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- midan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes- hiıe sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zaarlardan ve a>Tica temerriit faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. îhale farkı ve temerrüt faizi aynca hüane hacet kalmaksızm daıremizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacak- tu 5- Şartname. ilan tarihınden itibaren herkesın görebihnesi için daırede açık olup masrafı verüdiği takdır- de ısteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kjoul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin 20002382 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü- mize başvurmalan üan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 34065 GÖLBAŞI SULH HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Esas No: 1997/74 Davacı Engin Küçük vekili Av. Yavuz Berke tarafrndan davalılar Ismaıl Dölek ve arkadaşlan aleyhi- ne açıian izale-i şüyu davasının yargılaması sonunda, Ankara ili. Gölbaşı ilçesi, Tuluntaş köyü, 136 No"lu parseldeki ortakhğın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir. Davalı lsmail Dölek'in tüm aramalara rağmen tebligat adresleri belirlenmediğinden venlen karann 7201 sayılı kanunun 28-29. mad- deleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup karann ilanen yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basm: 33514 ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN 2000/659 Davacı Fikri Eryılmaz tarafindan davalı Ülfet Eryümaz aleyhine açıian boşanma davasuun mahke- memizde yapılan açık yargılaması sırasmda: Davalı Ülfet Eryılmaz '•Burhanettin Cad. Berna Dedeman Sağlık Ocagı yanı No: 36/A Antalya" adresinden aynlrruş olduğu ve tebligata yarar adresi de tespit edi- lemediğinden adı geçen davahnın duruşmanın bırakıldığı 11.07.2001 günü saat 09.45'te mahkememız- de hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi dava dilekçesi tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 04.06.2001 Basın: 33312 GEBZE1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÎLANEN TEB1İGAT Dosya No: 2001 704 Borçlu: Şemsi Bulut, H. Halıl Mah. Çeşme Cad. No: 48/C Gebze Alacaklı Ataman Ercan vekili Av. Doğan Kılıç tarafindan tarihli 1.335.000.000.- TL'lık senede istinaden icra takibine geçıhniş, adresinize çıkanlan tebligat bila tebliğ iade edildiğınden ve zabıtaca yaptınlan tah- kikat neticesinde de adresiniz meçhul kaldığından ödeme emrinin 7201 sayılı Tebhgat Kanunu gereğince kanuni süreye 20 gün ılavesiyle ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin gazetede teblgı tanhınden itibaren 30 gün ıçinde ödemeniz, takibin dayana- ğı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değüse 25 gün içinde merciye şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse bunu 25 gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile tetkik mercüne bildirme- niz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır olmuş sayılacağı, imzanı- zı haksız yere inkâr ederseniz senedın dayanağı takip konusu alacağın yüzde 10'u oranında para cezasına mahkûm edileceğınız, borçlu olmadığuuz veya borcun itfa veya ımhal edildiği veya alacağın zaman aşımı- na ugradığı veya icra dairesinin yetkisiz olduğu hakkında itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 25 gün içinde tcra Tetkik Mercii'ne bir dilekçe ile bildirerek merciiden itirazın kabulüne dair bir karar getirmedi- feiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 30 gün içinde lİK'nın 74. maddesi gereğınce mal beyanında bulunmaz iseniz hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beya- nında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız hususu ödeme em- ri yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 33827 GEÇMÎŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Şirazesinden Çıkan Tartışmad) Medyayı yeniden düzenlemeyi öngören 4676 sayılı yasa ile ilgili değerlendlrmeler, tartışmanın şi- razesinden çıkanlmak üzere olduğunu gösteriyor. Yanlışlık önce tartışılan yasanın adından başlıyor. Hemen herkes "RTUK Yasası" diyerek söze giri- yor. Sanıyorsunuz ki yasadayalnızca Radyo veTe- levizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili düzenlemeler var. Buradan yola çıkıldığında da, doğal olarak rad- yo ve televizyonlarla ilgili yasaya vanlıp 29'uncu maddeye odaklanılıyor. Hani şu, TV sahipliğinde- ki ortaklık sıntrtamasını değiştirip kamu ihalesi ya- sağını kaldıran maddeye. Oysa söz konusu yasa, yürürİLİkteki dört yasayı değiştiriyor. (1) Radyo ve Televizyonlann Kuru- luş ve Yayınlan Hakkında Yasa, (2) Basın Yasa- sı, (3) Gelir Vergisi Yasası, (4) Kurumlar Vergisi Yasası. Tartışmacılar genelde iki karşıt gruba ayrılmış ve neredeyse düşman kardeştere dönmüşler. Her iki grup da yasanın tüm içeriğini bir yana bırakarak 29'uncu madde üzerinde çekişiyor, birbirini suçlu- yor. Bir grup, yeni ortaklık oranı düzenlemesiyle, rad- yo, televizyon sahipliğinde saydamlık döneminin geieceğini savunuyor. Bunu savunurken de yasa- nın güçlü olasılıktaşıyan zaraıiannı görmezden ge- liyor. Aralannda, bir yandan "getirilen para ceza- lan caydıncı olmak yerine öldürücü nitelikte" der- ken bir yandan da yasayı övmekten geri kalmayan- lar da yok değil. İkinci grup ise doğrudan Doğan Grubu'nu hedef almış durumda. Fırsat bu fırsat dercesine veryan- sın ediyorlar. Amaçlannın üzüm yemek yerine bağ- cryı dövmek olduğu izlenimini yaratarak sağduyu- lu irdelemeteri de zora sokuyortar. Bunlann dışında bir grup daha var. Onlar da ya- sanın yanlışlannı göstermeye çalışarak, demokra- siyi, siyasal yaşamı ve ifade özgüriüğüyle halkın ha- ber alma hakkının tehlikeye girdiğini anlatmaya ça- lışıyoriar. • • • Yasa, radyo ve televizyonlann uymaları gereken yayın ilkelerinin kimilerini yeniden kaleme alıri<en kimi yeni ilkeler de getiriyor. Işte hemen tümü, üst kurul üyelerinin yorumuna bağlı olarak uygulana- cak soyut ilkelerden birkaçı: e) Yayınlann toplumun milli ve manevi değer- lerine ve Türk aile yapısına aykın olmaması, g) Türk milli eğitiminin genel amaçlannın, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi, k) Suçlu olduğu yargı karan ile kesinleşmedik- çe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suç- luymuş gibi gösterilmemesi, kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın yapıl- maması, t) Yaymlann müstehcen olmaması, u) Yaymlann karamsariık, umutsuzluk, karga- şa ve şiddet eğilimlerini körükleyici veya ıritçı nef- ret duygulannı kışkırtıcı nitelikte olmaması, y) Suç örgütlehnin korkutucu ve yıldıncı özel- liklerinin yansıtılmaması. Diyelim ki bir televizyonda yayın ilkelerine aykı- n yayın yapıldı, özür dilenmedi ya da aykınlık yine- lendi ve RTÜK 12 programlık yayın yasağı getir- di. Yasanın yeni 33'üncü maddesi şu yaptırımı ön- görüyor: "Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir prog- ram yapamaz. Yayını durdurulan programlann ye- rine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, il- gili kamu kurum ve kuruluşlanna Üst Kurul'ca ha- zırlattınlacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk haklan, gençlerin fiziksel ve ahlakj gelişimi, uyuş- turucu ve zararlı alışkanlıklaria mücadele, Türk di- linin kullanımı ve çevre eğitimi konulannda prog- ramlaryayınlanır." Televizyonlann bağımstzlığını önemli saymazsa- nız, siyasal ve ideolojik yönden paylaşılmış kamu kurumlannın hazırlayacağı programlar için gönül rahatlığıyia "Bunun neresi kötü" diyebilirsiniz. A- ma programın yapımcısı ve sunucusunu görmez- den gelmek gibi bir eksiklikten de kurtulamazsınız. Çünkü yapımcı ile sunucuya, yasaklanan program aylıksa biryıl, 15 günlükse altı ay, haftalıksa üç ay meslekten men cezası verilmesini de desteklemiş ve onaylamış olursunuz. oerinc@cumhuriyet.com.tr. ÇAVDARİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (TEREKE MAHKEMESİ) Esas No: 2000/51 Karar No: 2000,84 Karar Tarihi: 30.06.2000 Hâkim: Fatma DURU - 37213 Kâtip: Mehmet AKBUNAR - 1131 Mal vasıyet edilen: HalilKaya-Kavaklı Mah. Dübekbaşı No: 31 TavşanlıKü- tahya 21.2.2000 tarihmde ölüp vasıyetnamesı mahkeme- mize tevdi edilip MK'nin 536. maddesı gereğmce açılıp okunan Ayşe Bacak (ÖZDEMİR)'in Tavşanlf 1. Noterli- ği'nin 13 yevmiye No'lu ve 19.11.1993 %-asiyetı ıle (sizi mirasçı nasbeylediği) anlaşılmakla MK'nın 537. maddesi gereğince vasiyetnamenin yukanda esas karar ve karar ta- rihi belirtilen aşağıda sizınle ilgili kısrrun da\etıye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunacağı; "Türk Medeni kanu- nu'nun ölünceye kadar bakma ile ilgili tüm yasal ve kanu- ni iş ve işlemlerini yenne getirmesi kayıt ve sartı ile ken- disinin faalıyette bulunduracağı Kütahya ili. Ta\ şanlı ılçe- si, Kavaklı Nlahallesı. Dübekbaşı No: 31 adresınde su te- sisatı işleri ile iştigal etmek üzere açacağı işyennde tıca- ret hanesinde söz konusu iştigal konusu mal ve malzeme- leri alabılmesı kendisine 600 DM'yi (Altı Yüz Batı Al- man Markı) vermeye kabul ve taahhüt ederim. Kendisinin benim ölümume kadar benı bakması, her türlü sosyal ve medeni ihtiyaçlanmı karşılaması ve yine açacağı ışyeri- nin gerekli kaydırun adıma yapılması ve kendisine vere- ceğim 600 DM'ye (Altı Yüz Batı Alman Markı) karşılık iştigal konusu işyerinde alacağı tesisat mal ve malzemele- rinin benim ölümume kadar benim adıma kayıtlı ve tara- fima ait olması, ancak benim ölümümden sonra bu mal ve malzemeleri ve işyerinin gerekli kaydının kendi adına ve- rilmesi kayıt ve şartı ile söz konusu işyerıni tıcan faaliyet- te bulundunnasuu kabul ediyorum. Kendisinin benim ölümume kadar bana bakması her türlü sosyal ve medeni ihtiyaçlanmı karşılaması halinde kendisinin bu işyeri için alacağı mal tesisat mal ve malzemeleri için vereceğim 600 DM'yi (600 Batı Alman Markı) kendısinden ileride hiçbir surette talep etmeyeceğimi, ancak benim ölümume kadar açacağı işyerinın kaydı mal ve malzemelerının adıma ka- yıtlı olacağını ve ölümüm halinde yine bu mal ve malze- meler ile işyerinin gerekli kaydırun kendi adına olacağını kabul. beyan ve tahhüt eder. ölümüm halinde de bu işye- rindekı mal ve malzemeler ıle işyen kaydının ona veril- mesini vasiyet ediyorum." İşbu ilamn gazetede yayının- dan itibaren 15 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın. 32179
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog