Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE HABERLER Gürkan'dan Derviş'e soru • ANKARA(AA)-DSP Ankara Milletvekili Uluç Giirkan, Devlet Bakanı Kemal Derviş'e, "Ziraat Bankası matbaasının yok pahasına satışı yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na devri kamu yaranna olmaz mı" diye sordu. Gürkan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde. Ziraat Bankası matbaasının tasfıye karannı kimin, hangi gerekçeyle aldığının açıklanmasını istedi. Emlakbank için suç duyupusu • İstanbul Haber Servisi -DİSK'ebağlıBank-Sen 1 No'lu Şube Başkanı ve Emlak Bankası işyeri temsilcisi Cemal Demir, Kamu Bankalan Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akışık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Engin Akçakoca ile Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hakkında 3 ayn suçtan kamu davası açılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Emlak Bankası hakkında IMF'ye, Türkiye'yi zarara sokacak şekilde taahhütte bulunulduğu bbelirtildi. Soysal'dan açıklama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Partileşme çalışmalarını sürdüren "Bağımsız Cumhuriyet Hareketi" adına dün bir açıklama yapan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, IMF Türkiye Masası Şefi Juha Kahkonen'in Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat vermeye kalkıştığını belirterek "Yasa sürecine, Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir gücün müdahale etmesine, Türk halkının asla müsaade etmeyeceğine inanmaktayız" dedi. DBVETDE: Yargı by-pass ediliyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Denetim Elemanlan Derneği (DENETDE) Genel Başkanı Atılay Ergüven, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Bankalan Yasa Tasansı'nın anayasaya aykm olduğunu bildirdi. Tasannın. daha önce yapılan yolsuzluklann açığa çıkmasım engelleyeceğine dikkat çeken Ergüven. Türkiye Cumhuriyeti yasalan ve yüce yargının by-pass edilmek istendiğine dikkat çekti. Demirel Itade verdi • İstanbul Haber Servisi - Egebank'ın eski sahibi Yahya Murat Demirel, Halk Bankası'ndan usulsüz olarak alındığı iddia edilen 159 milyon dolar krediyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ıfade\erdi. Demirel, Gökalp Baştürk. Barbaros Olcay ve Şaban Ayhan Tatlıgil, 159 milyon dolar krediyi kullandıklannı, ancak krediyi usulsüz almadıklanm belirttiler. Demirel de borcunu ödeyeceğinı söyledi. Bağımsız Sosyal Bilimciler-îktisatçılar Grubu, krizden çıkış için alternatif çözüm önerileri üzerinde çalışıyor Çöküntüdendersahnmadı• Türkiye'nin açmazdan nasıl kurtulabileceğinin irdelendiği çalışmada, ulusal ekonominin, piyasanın başıboş güçlerine terk edildiği vuTgulanıyor. Çalışmada, borçlann yeniden yapılandınlması ve yeni vergilerin devreye sokulması önerilerinin de yer alacağı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -IMF'yleuygulanan 17. stand-by'ın çöküşünün ardından alternatif çö- züm önerileri ortaya koyan akade- misyenlerin oluşturduğu Bağımsız Sosyal Bilimciler-tktisat Grubu, "Güçlü Ekonomiye Geçiş Progra- mı"nı değerlendirip Türkiye'nin içinde bulunduğu açmazdan nasıl kurtulabileceğini irdeliyorlar. "Güç- lü EkonomiyeGeçiş Programı" adıy- la "seçeneksiz" olarak topluma su- nulan politikalara karşı yenı öneri- leri de içeren çalışmanın gelecek haf- ta tamamlanması bekleniyor. Prog- ramın parasal sermayenin krizden çıkanlması hedefıne dayandığı, bu- nun için ücretlerin kısılıp reel eko- nominin daraltılmasının öngörül- düğü belirtilirken ulusal ekonomi- nin piyasanın başıboş güçlerine terk edildiği vurgulanıyor. Çalışmada, borçlann yeniden yapılandınlma- sı, vergi tabanının genişletilerek net aktif vergisi, servet vergisi yeni ver- gilerin devreye sokulması önerile- rinin yer alacağı belirtildi. Korkut Boratav, NazifEkzen,Al- per GüzeL Yakup Kepenek, Aziz Konukman, Ahmet Köse, Oğuz Oyan, ErdalÖzmen,Cem Somel,Si- nan Sönmez, Fikret Şenses, Erol Taymaz, Oktar Türel, İşiaya Üşür, Erinç Yeldan, Galip Yalman'ın yer aldığı Bağımsız Sosyal Bilimciler- Iktisat Grubu, uygulamaya konulan ekonomik programın irdelemesi ve Türkiye'nin krizden kurtulmasına yönelik tek yanlı dayatmalara kar- şı alternatifçözüm yollannın yer ala- cağı geniş kapsamlı bir çalışma ha- zu"hyor. Çalışmanın kitaplaştınl- ması yönünde de girişimler oldu- ğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Bağımsız Sosyal Bilimciler-Iktisat Grubu'nun çahşmasında yer ala- cak temel noktalar şöyle: • 'Güçlü EkonomiyeGeçiş Prog- ramı', 2000 yılı enflasyonu düşür- me programımn devamıdır, farklı- lıktaşımamaktadır. Çöküntüye ne- den olan iktisadi etkenlerden yete- rince ders alınmamıştır. • Bu program, önceklikle para- sal sermayenin krizden çıkışını he- def almaktadır. Bu hedef doğrultu- sunda reel ekonominin daraltılma- sı, ücretlerin ve memur maaşlannın geriletilmesi öngörübnektedir. • Tasarruf ihtiyaçlan da yine dış sermaye girişine dayandınlmakta- dır. • Piyasanın başıboş güçlerine ulusal ekonomi terk edilmektedir. •Iç talebin kısılması, kurdaki aşınmayla yapay yollarla ihracatın canlandınlması planlanmaktadır. • Devlet, sosyal devlet ilkeleri- ne kavuşturulmalıdır. • Bankacılık kesiminin yurtdışın- da yaptığı başıboş borçlanmanın fınans piyasalan üzerindeki yıkıcı unsurlannın ayıklanması gerekir. • Iç ve dış borç ödemelerinin bel- li takvim içinde yeniden yapılandı- nlması gerekmektedir. • Parasal sermayenin krizden çı- kış programının bedeli şimdilik 40 katrilyon liralık fon ve kamu ban- kalanna yapılacak transferler. Faiz için çıkanlan ek bütçede bankala- ra yapılacak transfer 17 katrilyon li- radır. • Tanmın çökertümesine neden olacak çok boyutlu politikalar dev- reye sokulmaktadır. • Kamu maliyesi. hâlâ faiz dışı kamu kesimi dengesinin ulusal ge- lirin yüzde 5.5-5.6'sı ohnasına da- yandınlmaktadır. Bu kamunun har- camalannda olağanüstü gerileme olacağını ortaya koyuyor. Artık bu dev letin sosyal harcamalannın sı- fırlanması, gelir dağılımmm daha da bozulması, kamu hizmetlerinin daha da geriletilmesi anlamına ge- liyor. Iç borç yükünün faiz dışı har- camalardaki kısıntılaryoluyla azal- tılamayacağının görülmesine kar- şın faiz dışı fazlada ısrar edilmek- tedir. • Yeni vergi düzenlemeleri yapıl- mıyor. Servet vergisi, net aktif ver- gisi gibi yöntemlerle verginin taba- na yayılması gerekmektedir. Buna yönelmeden faizdışı harcamalarda kesintilerle iç borç faiz yükünün azaltılamayacağı çok açıktır. CJ KUYANILO TOPLANTISINDA: Kıiz bahanesiyle işçüer işten atıldı • Okuyan, Iş Güvencesi Yasa Tasansı'na karşı olan işverenleri, çelişkiye düşmekle suçladı ve halkın karşısına çıkarak görüşlerini açıklamaya çağırdı. CENEVRE (AA) - ILO'nun Çalışma Kon- feransı'na katılan Ça- lışma ve Sosyal Güven- lık Bakanı Yaşar Oku- yan, Bakanlar Kuru- lu'nda imzaya açılan Iş Güvencesi Yasa Tasan- sı'nın, AB'ye verilen ulusal program gereği 10 ay içinde çıkanlma- sının zorunlu olduğunu söyledi. Türkiye'de son dönemde ekonomik krizden dolayı işten çı- karmalar olduğunu be- lirten Okuyaft» krizi ba- harie" ederek de işçi çı- kanldığına tanık olun- duğunu söyledi. Iran İş- çi Sendikalan Konfede- rasyonu Iran İşçi Evi 'nin, Türk vatandaş- lığmdan çıkanlan eski FP milletvekili Merve Kavakçf nın haklarını savunmak için Ulusla- rarası Çalışma Örgütü nezdinde sürdürdüğü gi- rişimler başansızlıkla sonuçlandı. ILO Standartlann Uy- gulanmasını Izleme Ko- mitesi'nin bugün ele ala- cağı, Türkiye'de Iş Gü- vencesi Yasası bulun- mamasına ilişkin şikâ- yetin Türkiye'yi zor du- ruma düşürecek bir ka- rarla sonuçlanmasını beklemediklerini kay- deden Okuyan, Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral'in, yann ILO Ge- nel Kurulu'nda işçi kon- federasyonları adına, Türkiye'deki çabşma ya- şamına ilişkin bilgiler vereceği bir konuşma yapacağını belirtti. Okuyan, Iş Güvencesi Yasa Tasansı'na karşı olduğunu açıklayan iş- verenleri, çelişkiye düş- mekle suçladı ve halkın karşısına çıkarak görüş- lerini açıklamaya çağır- dı. Kavakçı lobisi Okuyan, Kavakçı ko- nusundaki şikâyetin haksız olduğunu ILO'ya anlattıklannı belirterek her konuda şikâyetin mümkün olacağını, an- cak şikâyet ve iddiala- nn kayda değer bulun- ması ve bir anlam ifade etmesi için, geçerli ar- gümanlann ortaya ko- nulması gerektiğini söy- ledi. Okuyan, ILO'nun, Iran işçi Evi'nin şikâ- yetini gündeme alma- dığına dikkat çekti. Belediyeye protesto Beyoğlu Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi, 2'si kadrolu toplam 50 işcinin işten çıkanlması, belediye önünde gerçekleştirilen eylemle protesto edildi. f ünel'de saat 15.00 sıralannda toplanan işçiler, "Atılan işçiler geri alınsın", "Iş, ekmek yoksa banş da yok" sloganlan atarak Şişhane'deki Be>oğlu Belediyesi binasına kadar yürüdüler. Genel- tş Sendikası tstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Mevsim Gürlevik, işten ablan işçilerin belediye - önünde başlattığı oturma eyleminin 6. gününe girdiğini anlatarak Beyoğlu Belediyesi yönetimini uzlaşmaya çağırdı. Genel-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Aşur Kurgen de Beyoğlu Beledi>esi'nin 6 aydır işçi çıkardığuıı belirterek ekonomik gerekçekrin doğru olmadığııu. hukuk dışı davranıkiığını öne sürdü. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Adalet Bakanlığı Şükrü Karahasanoğlu ile ilgili iade işlemlerinin sürdüğünü açıkladı: Kaçarsa Italya'dan hesap sorarız İLHANTAŞÇI ANKARA-Eski sahiplerince "hortum- lanan" Sümerbank ve Etibank'ın da ara- lannda bulunduğu bankalann genel mü- dürlüğünü yapan Şükrü Karahasanoğ- lu'nun tutuklu bulunduğu Italya'da şart- lasahverilmesinin Suçlulann ladesine Da- ir Avrupa Sözleşmesi'ne aykın olmadığı savunuldu. İade prosedürünün sürdüğüne KULTUR • SANAT işaret eden Adalet Bakanlığı yetkilileri, "Kaçarsa ttaKa'dan hesap sorarız" dedi- ler. Türkiye'nin iade istemine ilişkin dos- yada Karahasanoğlu hakkında zimmet ve dolandıncılığın da aralannda bulunduğu ekonomik suçlar yer alıyor. Karahasanoğ- lu'nun ekonomik suçlu olması nedeniyle iadesinde sorun yaşanmayacağı belirtili- yor. Batık bankalar soruşturması kapsa- mında kırmızı bültenle aranırken Italya'da yakalandıktan sonra tutuklu bulunduğu Milano Son Vittore Cezaevi'nden salıve- rilen Karahasanoğlu hakkında çok sayıda ekonomik suçlama bulunuyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Karahasa- noğlu'nun Italya'da bulunduğu cezaevin- den şartla salıverilmesinin Suçlulann la- desine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne aykı- n oknadığma dikkat çektiler. Sözleşme- nin 16. maddesinin bu tür suçlular için hükümetin isterse tutuklu bulunduracağı- nı ya da başka önlemler alabileceğini ön- gördüğü belirtildi. Tutuklulugun uzun sür- mesinin cezaya dönüşebileceğine işaret eden yetkililer, "Ekonomik suçlarda iade açısmdan sorun gözükmüyor" dediler. iade prosedürününhalen sürdüğüne işa- ret eden yetkililer. "Karahasanoğhı ka- çarsa İtalya'dan bunun hesabını soranz" dediler. 10212) 293 19 71 JIIAH BOIEUA LUCAS J»USIAFA HOHASA» 6Û1 I16AZ TEMO» I O M E R O R H U N İ R F A N ( N O R M E H M I C H A E L S C H t N S E I A H A T T İ K V I L D I D I M t l l T A l L E I E I I ( A L I I O t L U IIIAZİMI 2111ı ıutılıi|tır. )KARS I DERVİŞ TLYE YATIRIM ÖNERDT lıırkıye nın onımaekı iki hafta çok önemK ALPAY15-16 Haziran Cuma-Cumartesi Sizlerle Rezervasyon: (0.216) 322 70 60-322 00 77 Atilla ERGÜR'ün Dostları Çatl'da Buluşuyor! 14.06.2001 Perşembe Akşamı Tel:0212 251 00 00 / www.catirestorant.com İlanlannız İçin (0212)293 89 78 NEWYORK(AA)-Ekonomi- den sorumlu Devlet Bakanı Ke- malDerviş, Türkiye'nin önünde- ki 2 haftanın çok önemli olduğu- nu, bu süre içinde Meclis'ten 4 önemli yasanın çıkmasınm bek- lendiğini, aynca IMF ve Dünya Bankası'nın bu süre içinde yeni kaynaklan serbest bırakacağını söyledi. Derviş, dün New York'ta, Ame- rikan finans çevreleri ve banka- lann üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yaparak Türkiye'nin uy- guladığı ekonomik program hak- Lnda aynntılı açıklamalarda bu- lundu. Derviş, daha sonra düzen- lediği basın toplantısında Türk ve uluslararası kamuoyuna yöne- lik çeşitli mesajlar verdi. Türk yatırımcının elindeki parasını TL'ye yatırdığı takdirde kazanç- lı çıkacağını tahmin ettiğini belir- ten Derviş, devlet olarak en azın- dan sonbahara kadar uluslarara- sı piyasaya çıkarak borç arama- yacaklannı kaydetti. Derviş, eko- nominin ağustos-eylül aylann- dan itibaren yeniden büyüme eği- limine gireceği konusunda umut- lu olduğunu söyledi. Yabancı banka yöneticilerinin özellikle istikrar üzerinde dur- duklannı ifade eden Derviş ve beraberindekiler, bugün Zürih üzerinden Ankara"ya gelecek. Tütün görüsmeleri Tasanya iktidar direnişi• Sanayi komisyonundaki tütün tasansı görüşmelerine ANAP'hlar katılmadı. MHP'lilerin önergeleri tartışma yarattı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Sanayi Komisyonu'nda tü- tün tasansı üzerinde yapılan görüş- melere ANAP'lı üyelerin katılma- ması dikkat çekerken MHP'lilerin değişiklik önergeleri de tartışma ya- rattı. MHP'lilerin tütün kurulunda üretici temsilcilerinin de yçralması-, na ilişkin önergesi kabul edilirken iyileşme getiren önergeleri iki kez kabul edildi, üçüncü oylamada ise reddedildi. Tasan bugün, esas ko- misyon olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ise bazı fon- lann tasfıyesi ve kamu bankalannın birleştirilmesine ilişkin tasanyı dün alt komisyona h a ^ e etti. Alt komis- yonda. yeniden yapılanma sürecinde bankalann yönetiminde yer alanlara sorumsuzluk getiren düzenlemeye itiraz edilirken bukonu üst komisyo- na bırakıldı. TBMM Sanayi Komisyonu'nda dün tütün tasansı görüşülürken Dev- let Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, "IMFdayatmasr değerlendirmeleri- ne "Tasan 7. ve 8. beş yılhk kalkmma planlarmın öngörüierine uygun ola- rak hazıriandı. Tasan, kasun ve şubat krizlerinden önce hazıriandı" karşı- hğım verdi. MHP Manisa Milletve- kili Ali Serdengeçti 8 kişiden oluşa- cak tütün kurulundaTütün Tarım Sa- tış Kooperatifleri Üst Biriiği oluşana dek Sanayi Bakanlığı temsilcisinin yer alması, üst birlik ohışuncabu üye- liğin devralınmasına ilişkin bir öner- ge verdi. Karakoyunlu'mınkarşı çık- tığı bu önerge kabul edildi. MHPTi üyelerin tütün eksperleri- nin özlük haklannda iyileştirme ge- tiren önergesi ise tartışma yarattı. Karakoyunlu'nun karşı çıktığı öner- ge kabul edilince, ortaklar arasında gergin dakikalar yaşandı. Yenilenen görüşmeler sonunda ikinci kez oyla- nan önerge yine kabul edildi, üçün- cü oylamada ise bir DSP ve bir ANAP'lı milletvekilinin gelmesiyle 4'e karşı 6 oyla reddedildi. Fon ve banka tasanlan TBMM Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nun dünkü toplantısında fonlann tasfiyesi ve kamu bankalanyla ilgi- li tasannın görüşülmesine başlandı. Devlet Bakanı Nami Çağan. tasan- nın 15 fonun tasfıyesi ve kamu ban- kalanyla ilgili KHK'lerle getirilen düzenlemelerin yasa kalıbına alın- ması amacını taşıdığını söyledi. Ça- ğan, kamu bankalannın birleştiril- mesiyle güçlü bankalar yaratılması- nın amaçlandığını bildirdi. Muhale- fet temsilcilerinin istemine, Çağan'ın da katılması üzerine bir alt komisyon oluşturuldu. Tahkim tasansı Uluslararası tahkinün uygulanma- sını düzenleyen tasan da dün tali ko- misyon olan Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Tasan, yann "asli" ko- misyon olan Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog